Yearly Archives: 2021

MARIJA SABALIAUSKAITĖ KUPRIENĖ

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2021 m. kovo 6 d. mirė mūsų mylima mama, močiutė, promočiutė A†A MARIJA SABALIAUSKAITĖ KUPRIENĖ. Gimė 1922 m. rugpjūčio mėn. 15 d. Viktoro Sabaliausko ir Emilijos Pukelytės Sabaliauskienės šeimoje Kelmėje, Lietuvoje. Gyveno Cicero, Illinois. Lankė Marijos Pečkauskaitės gimnaziją ir Vytauto Didžiojo universitetą Kaune. Karo metu …

Toliau...

JAKUB (JOKŪBAS) SZYDAGIS

A†A JAKUB (JOKŪBAS) SZYDAGIS mirė 2021 m. kovo 5 d., sulaukęs 82 metų. Gimė 1938 m. Ukmergės apskrityje, Lietuvoje. Gyveno Lenkijoje ir vėliau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: žmona Jadwiga, vaikai – Katarzyna (Georg) Müller, Matilda Szydagis, Matthew (Kel) Szydagis; anūkai Ella, Aria, Max ir Ivy; sūnėnas Albertas (Julia) …

Toliau...

JULIJA ZARANKIENĖ

Mama, močiutė, promočiutė A†A JULIJA ZARANKIENĖ (1932.02.22 – 2021.02.24) Iškeliavo šviesion amžinybėn ramiai ir švelniai, meilės, maldų ir muzikos apsupta, praėjus vos porai dienų po savo 89-ojo gimtadienio. Velionė buvo a. a. Prano Zarankos žmona. Nuliūdę liko: vaikai – Nata Zarankaitė, Gintas Zaranka su žmona Audra, Taura Underienė su vyru …

Toliau...

IRMA LAISVĖNAS

A†A IRMA LAISVĖNAS mirė 2021 m. vasario 15 d., sulaukusi 95 metų. Gimė 1925 m. vasario 19 d. Kaune, Lietuvoje. Nuliūdę liko: seserys Milda (a. a. Sigfied) Patra ir Rūta (Martynas) Buntinai; dukterėčios Judita Jozaitis, Rūta (Mark) Vandermolen; sūnėnai Rimas (Tracey Coldewey) Buntinas, Darius (Tina) Buntinas ir Aras (Karen) Buntinas; …

Toliau...

MILDA BLINSTRUBAS SSC

A†A Seselė MILDA BLINSTRUBAS SSC mirė š. m. vasario 15 d., sulaukusi 88-erių metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 69 metus. Seselė Milda Blinstrubas (anksčiau – ses. M. Jacinta) mokė pirmą skyrių pradžios mokyklose New Mexico, California, Maryland, Florida, Indiana ir Illinois valstijose. Nuo 2015 m. ji tarnavo kaip maldos ministrė Franciscan …

Toliau...

MARYTĖ (LINGEVIČIŪTĖ) DERENČIUS

A†A MARYTĖ (LINGEVIČIŪTĖ) DERENČIUS mirė vasario 13 d. savo namuose Sunny Hills, FL, sulaukusi 96 metų. Gimė 1924 m. gruodžio 11 d. Lietuvoje. Gyveno Sunny Hills, FL, anksčiau Čikagoje. Nuliūdę liko: sūnus Norbertas Langys ir duktė Rita Derenčiūtė; anūkai Norbertas, Marilyn ir Robertas Langys su šeimomis; svainis Genius Derenčius, daug …

Toliau...

SIGITAS J. BANAITIS

A†A SIGITAS J. BANAITIS mirė 2021 m. vasario 9 d. Bellingham, WA, prie jo nuolat budint mylimai sutuoktinei Daivai. Gimė 1936 m. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Lynden, WA. Sigitas buvo a. a. Justino ir Marijos Banaičių sūnus, a. a. Ramutės Hennings brolis ir Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklauso- mybės Atkūrimo Akto signataro …

Toliau...

JONAS ANDRIUS SAVICKAS

A†A JONAS ANDRIUS SAVICKAS mirė 2021 m. vasario 9 d. Elk Grove Village, IL. Gimė 1961 m. sausio 4 d. Sudbury, Ontario, Kanadoje. Gyveno Itasca, IL. Nuliūdę liko: žmona Carrie Niedermeyer Savickienė; duktė Elizabeth; sūnus Evin; brolis Mykolas su žmona Asta; dukterėčia Lina, sūnėnai Erik ir Darius. A. a. J. …

Toliau...

ALDONA KLYGIS (PAŠKUS)

A†A ALDONA KLYGIS (PAŠKUS) mirė 2021 m. vasario 8 d. A. a. Aldona buvo mylima a. a. Mindaugo žmona, atsidavusi a. a. Lino mama, mylinti Kathryn Grace Klygis ir Mary Terese Klygis močiutė. Aldona daug metų vadovavo Harris Bank Čikagoje žmogiškųjų išteklių skyriui. Atsisveikinimas ketvirtadienį, vasario 11 d., 10 val. …

Toliau...

MARIUS STASIULIS

A†A MARIUS STASIULIS mirė vasario 8 d., sulaukęs 61 metų. Gimė 1960 m. sausio 14 d. Gyveno Worth, IL, anksčiau Čikagoje. Nuliūdę liko: sūnus Karolis, sesuo Rita su vyru Alex Poulos, broliai Algimantas su žmona Deborah ir Rimas Stasiulis, sūnėnas Alex su žmona Nicole ir jų sūnus Jonic. A. a. …

Toliau...