Yearly Archives: 2021

SESUO NILDA VARANAUSKAS, SSC

Mūsų mylima seselė A†A SESUO NILDA VARANAUSKAS, SSC mirė 2021 metais gegužės 30 d., sulaukusi 81-erių metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 60 metų. 59 metus seselė Nilda Varanauskas dirbo mokytoja, mokyklos vedėja ir psichologe tėvų Marijonų vadovaujamoje Madre de Misericordia parapijoje (Our Lady of Vilna mokykloje) Avellaneda, Argentinoje. Giliai nuliūdę liko: …

Toliau...

ONA ŽUKAUSKIENĖ POŽELAITĖ

A † A ONA ŽUKAUSKIENĖ POŽELAITĖ mirė 2021 m. gegužės 23 d. Palos Park, IL. Gimė 1920 m. sausio 3 d. Ziniūnų kaime, Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL, Gage Park apylinkėje. Nuliūdę liko: duktė Danutė Plenienė su vyru Gediminu, sūnus Algis su žmona Maryann; anūkai Juozas su žmona Nicole Piar, Natalija …

Toliau...

VIDA MARIJA TALANDIS MALONI

A†A VIDA MARIJA TALANDIS MALONI mirė š. m. gegužės 16 d. Olympia Fields, sulaukusi 69 metų. Gimė 1951 m. gruodžio 11 d. Gražinos ir Jono Talandžių šeimoje. Gyveno Olympia Fields, IL. Nuliūdę liko: mama Gražina Talandis, vyras Daniel „Zig” Maloni, vaikai Mona Behringer (Paul Harris) ir Zigmas (Becky), anūkai Aleksa, …

Toliau...

JONAS ARŪNAS MIGLINAS

A†A JONAS ARŪNAS MIGLINAS savo žemiškąją kelionę staiga užbaigė 2021 m. gegužės 13 d., sulaukęs 66 metų amžiaus. Gimė 1954 m. rugpjūčio 3 d. Čikagoje. Gyveno Marquette Parko rajone. Nuliūdę liko: sesuo Audronė Matutienė su vyru Gražučiu; sesuo Ramunė Miglinaitė; brolis Tomas su žmona Skirmante; kiti giminės Floridoje, Lietuvoje ir …

Toliau...

ALDONA VILIUŠYTĖ MARTIENĖ

A†A ALDONA VILIUŠYTĖ MARTIENĖ mirė savo namuose Čikagoje š. m. gegužės 12 d., sulaukus 94 metų. Gyveno Marquette Parko apylinkėje. Gimė 1927 m. balandžio 10 d. Kybartuose, Lietuvoje. Buvo jauniausia Konstantino ir Antaninos Viliušių dukra. Nuliūdę liko: sūnūs Tomas (Veronika Przybilla), Linas (Mary Ellen Pocius) ir duktė Ramunė (Robert Franitza); …

Toliau...

JURGIS LEOPOLDAS VODOPALAS

A†A JURGIS LEOPOLDAS VODOPALAS mirė š. m. gegužės 8 d. savo namuose Gulfport, FL, apsuptas šeimos, sulaukęs 93 metų. Gimė 1927 m. liepos 31 d. Lietuvoje. Gyveno Cleveland, OH, Washington, DC ir St. Petersburg, FL. Nuliūdę liko: žmona Elvyra Šikšniūtė Vodopalienė, dukros Ada Vodopalaitė su vyru Jeff Begley ir dr. …

Toliau...

VALERIJA JUODVALKIENĖ

A†A VALERIJA JUODVALKIENĖ mirė 2021 m. gegužės 8 d. savo namuose Riverside, IL, sulaukusi 95 metų amžiaus. Valerija Mintauckytė gimė 1925 m. ir užaugo Lietuvoje, Utenos rajone. Per Sovietų okupaciją buvo ištremta į Sibirą, į Vorkutos gulagą. Ten gyveno 10 metų, kur sutiko savo vyrą Joną; jie apsivedė ir susilaukė …

Toliau...

ELENA (BUROKAS) VIERAITIS

A†A ELENA (BUROKAS) VIERAITIS mirė 2021 m. balandžio 18 d., sulaukusi 88 metų. Gimė 1933 m. balandžio 18 d. Vištytyje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Tomas, anūkas Paul Vieraitis su žmona Patty, proanūkė Abigail; brolis Edmundas Brooks, jo žmona Erika ir jų šeima; dukterėčios, sūnėnai, pusseserės, pusbroliai ir jų šeimos. A. …

Toliau...

Algis Vedeckas

Algis Vedeckas po ilgos ligos mirė balandžio mėn. 13 d. savo namuose Massapequa, NY, globojamas savo mylimos žmonos Romos Vedeckienės. Algis buvo pasiturinčių (60 hektarų žemės) ūkininkų Antaninos (Mikšytės) ir Juozo Vedecko sūnus. Gimė 1927 m. spalio 1 d. Užkalnupio kaime, Raseinių apskrityje. Buvo jauniausias iš trijų vaikų (vy- resnės …

Toliau...

ELENA MINIJA AKMENSKAITĖ-RUZGIENĖ

Pranešame, kad mūsų mylimos Mamos A†A ELENOS MINIJOS AKMENSKAITĖS-RUZGIENĖS gyvenimas užgeso 2021 m. balandžio 6 dieną, New Yorko mieste. Gimė 1923 m. kovo 20 d. Steigiamojo Seimo nario Juozo ir Kazimieros Akmenskų šeimoje buvo jauniausia iš 5 dukrų. Augo Tytuvėnuose, šalia mylimos Šiluvos Marijos šventovės. 1944 m. liepos 26 d. …

Toliau...