Yearly Archives: 2021

PETRAS ANTANAS JESKE

A†A PETRAS ANTANAS JESKE (1999 m. sausio 25 – 2021 m. balandžio 4). Nuolankiai priimdami Dievo valią pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2021 m. balandžio 4 d. staiga netekome 22 metų sulaukusio Petro Antano Jeske. Giliame liūdesyje pasiliko: tėveliai Indrė Rudaitytė ir Dean Jeske, broliai Mattas ir Aleksas, močiutė Ritonė …

Toliau...

MIKE „MOTIEJUS” JUKNIUS

A†A MIKE „MOTIEJUS” JUKNIUS mirė š. m. balandžio 3 d. Christ ligoninėje Oak Lawn, IL, sulaukęs 100 metų. Gimė 1921 m. sausio 29 d. Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: dukros – Genevieve Yeager su vyru Michael ir Irene Tschantz; mylintys anūkai – Matthew su žmona Michelle, Julia …

Toliau...

IRENE BRIZGYS SHEPUTIS

A † A IRENE BRIZGYS SHEPUTIS mirė 2021 m. balandžio 2 d. Chicago, IL. Gimė 1929 m. spalio 11 d. Chicago, IL. Gyveno Marquette Parko rajone. Nuliūdę liko: vyras Eugene Brizgys, sūnus Martin Brizgys; sū­nus Leonard Brizgys bei kiti giminės. Velionė bus pašarvota ket­virtadienį, balandžio 8 d., 10 val. ryto …

Toliau...

ALGIRDAS BRONIUS VOLODKA

A†A ALGIRDAS BRONIUS VOLODKA mirė š. m. kovo 31 d. savo namuose Antioch, IL, apsuptas savo šeimos. Jam buvo 76-eri, ilgai sirgo plaučių liga. Gimė 1944 m. rugsėjo 22 d. Vokietijoje. Gyveno Antioch, Lake Bluff, Lindenhurst priesmiesčiuose, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: žmona Kristina Civinskaitė, dukra Kathrine su …

Toliau...

RINGAILĖ JONYNAITĖ GUSTAITIENĖ ZOTOVIENĖ

A†A RINGAILĖ JONYNAITĖ GUSTAITIENĖ ZOTOVIENĖ mirė š. m. kovo 18 d., sulaukusi 96 metų. Gimė 1924 m. Lietuvoje. 45 metus gyveno Juno Beach, FL, anksčiau Philadelphijoje, Čikagoje ir Detroite. Nuliūdę liko: dukros Rūta Gustaitytė Bronišas ir daktarė Andrea Zotovaitė; anūkės Larisa Bronišas Dooley ir Krista Bronišas; proanūkai Dalia ir Jonas …

Toliau...

RIMVYDAS EUGENIJUS MULOKAS

A†A RIMVYDAS EUGENIJUS MULOKAS iškeliavo po sunkios ligos 2021 m. kovo 14 d. Liūdesyje paliko: žmoną Rūtą, dukrą Undinę su vyru Karigaila Petruliu, anūkes Gabiją, Dainavą ir Breką Petrulytes; dukrą Rimą su vyru Christopher Clarke, anūkus Liuciją ir Maksimą; dukrą Aušrą su vyru Mischa Hassan, anūkus Luką, Ailą ir Kieran; …

Toliau...

STASYS GOŠTAUTAS

A † A STASYS GOŠTAUTAS mirė 2021 m. kovo 12 d. Cape Cod, MA. Gimė 1939 m. sausio 3 d. Kaune, Lietuvoje. Nuliūdę lieka: žmona Marija, sūnus Vytas Goštautas su su­ža­dė­­tine Gema; dukra Maya Zaprauskis su žentu Alex, anūkės Sau­lė, Vėja ir Lina; dukra Daiva Braunfelds su sužadėtiniu Eric, anū­kai …

Toliau...

REGINA GERVINAITĖ BEDER

A†A REGINA GERVINAITĖ BEDER Amžinybėn iškeliavo š. m. kovo 12 d., savo namuose Pietų Californijoje, apsupta šeimos. Jai buvo 96-eri. Gimė 1924 m. Kaune, Lietuvoje. Buvo jauniausia iš 8 vaikų Antano ir Uršulės Gervinų šeimoje. Liūdesyje lieka: sūnus Mark, marti Inga, anūkės Stephanie ir Danielle, dukterėčia Ilona Kybartienė su šeima, …

Toliau...

DAINA NARIS RUDAITIS

A†A DAINA NARIS RUDAITIS tyliai iškeliavo 2021 m. kovo 10 d. Gimė 1951 m. birželio 29 d. Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Taiyda (Rudaitytė) su vyru Ričardu bei dukros Maja ir Ariana; dukra Milda Rudaitis; brolis Aldas Naris su žmona Maria, jos sūnus Christopher su šeima; brolis Marius Naris su …

Toliau...

PAULINA RUTKAUSKAS

A†A PAULINA RUTKAUSKAS. Po trumpos ligos, globojama sūnaus Jono, mirė š. m. kovo 9 dieną. Jai buvo 95-eri. Gimė 1925 m. gruodžio 1 d. Lietuvoje. Gyveno Rockford, IL. Nuliūdę liko: sūnus Jonas, marti Charmaine; anūkai Gabrielle ir John; daug dukterėčių ir sūnėnų, tarp jų Nijolė ir Irena Amerikoje bei Vida …

Toliau...