Yearly Archives: 2021

VALERIA ZABULIONYTĖ LEŠČINSKIENĖ

Š. m. sausio 27 d. žemišką kelionę baigė mūsų brangioji mamytė, močiutė ir promočiutė „Babūnė” A†A VALERIA ZABULIONYTĖ LEŠČINSKIENĖ. Gimė 1924 m. vasario 23 d. Melaikių kaime, Lietuvoje, Uršulės ir Antano Zabulionių šeimoje. Nuliūdę liko: duktė Nijolė Rubienė su vyru Ramučiu; anūkai – Darius su žmona Barbara, Audris ir Violeta …

Toliau...

ALDONA TOLIUŠYTĖ MARKEVIČIENĖ

A†A ALDONA TOLIUŠYTĖ MARKEVIČIENĖ mirė š. m. sausio 26 d. po ilgos ligos savo namuose Indianoje. Gimė 1926 m. rugpjūčio 15 d. Kaune, Lietuvoje. Nuliūdę liko: vyras Vytautas, su kuriuo kartu pragyveno 73-ejus metus; sūnūs Kęstutis ir Vytenis; duktė Audronė su vyru Ross Golding; brolis Zigmas; anūkai Hillary (Bruce), Ashley …

Toliau...

MARIONA KARALIS

A†A MARIONA KARALIS 1924.07.12 – 2021.01.23 Mariona (Kumpikevičiūtė) Karalis ilsisi Viešpaties glėbyje po ilgos ir sekinančios kovos su vėžiu, kuri baigėsi 2021 m. sausio 23 d. Mariona gimė 1924 m. liepos 12 d. Čikagoje, Illinojuje, Stasio Kumpikevičiaus ir Marcelės (Ambrasaitytės) Kumpikevičienės šeimoje. Ji turėjo tris vyresnes seseris ir du jaunesnius …

Toliau...

MARIJA PUPIŪTĖ AMBROZAITIENĖ

A†A MARIJA PUPIŪTĖ AMBROZAITIENĖ mirė 2021 m. sausio mėn. 15 d. Chesterton, IN. Gimė 1931 m. balandžio mėn. 15 d. Kybartuose, Lietuvoje. Gyveno Chesterton, IN. Nuliūdę liko: duktė Ramunė su vyru John, duktė Audronė, anūkė Lina, sesuo Aldona Brizgienė, broliai – Antanas Pupius ir Juozas Pupius su žmona Lile, giminės, …

Toliau...

Dr. Pranas Baltrėnas

Š. m. sausio 14 d. nuo COVID-19 viruso Vilniuje mirė profesorius, habilituotas daktaras Pranas Baltrėnas. Jis gimė 1940 m. rugpjūčio 2 dieną. Dr. Baltrėnas buvo Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos katedros vedėjas, Aplinkos apsaugos mokslo instituto direktorius, Lietuvos Respublikos mokslo premijos laureatas (1994), Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiaus …

Toliau...

ŠARŪNAS RIMAS

2021 m. sausio 13 d. po ilgos ligos Amžinybėn iškeliavo A†A Ps. fil. ŠARŪNAS RIMAS. Gimė 1938 m. gegužės 29 d. Kaune. Su tėvais ir broliu 1949 m. atvyko į JAV, baigė inžinerijos mokslus, įkūrė savo bendrovę Champaign, IL. Dirbdamas Čikagoje rūpinosi dangoraižių, ligoninių bei kitų pastatų oro kokybe. Šarūnas …

Toliau...

DONATAS STUKAS

A†A DONATAS STUKAS mirė š. m. sausio 9 d. Daytona Beach Shores, FL, sulaukęs 99 metų. Gimė 1921 m. liepos 19 d. Skapiškyje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnūs – Edmundas su žmona Živile Chirban ir Andrius, anūkės Justina ir Maira bei proanūkas Wesley. Donatas į Ameriką imigravo po karo, 1951 metais. …

Toliau...

VYTAUTAS ŠIMKUS

A†A VYTAUTAS ŠIMKUS mirė 2021 m. sausio 9 d., sulaukęs 94 metų. Gyveno Palos Heights, IL, Michiana Shores, IN ir anksčiau – Čikagoje. Nuliūdę liko: sužadėtinė Dalia Tallat-Kelpšaitė; dukterys Marija Stankiewicz (Dennis), Nora Gylienė (Saulius), sūnus Mark (Lisa) Šimkus; anūkai David (Nina Kovar) Stankiewicz, Lisa (Steve) Barsch, Peter (Natalie) Stankiewicz, …

Toliau...

ALDONA PUTRIŪTĖ MACIUKEVIČIENĖ

A†A ALDONA PUTRIŪTĖ MACIUKEVIČIENĖ mirė 2021 m. sausio 6 d. savo namuose Michiana Shores, IN. Gimė 1935 m. sausio 12 d. Petrikaičiuose, Lietuvoje. Ji buvo a. a. Felikso ir a. a. Jadvygos (Maciūtės) Putrių duktė. Nuliūdę liko: vaikai Dalia Žygas, Vida Kluko ir Darius Maciukevičius; anūkai Aras, Aida ir Kovas …

Toliau...