Yearly Archives: 2021

DANUTĖ RIPSKIENĖ ČERNIŪTĖ

A†A DANUTĖ RIPSKIENĖ ČERNIŪTĖ mirė 2021 m. gruodžio 31 d. Frankfort, IL. Gimė 1952 m. kovo 28 d. Anglijoje. Gyveno Frankfort, IL, anksčiau Oak Lawn ir Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: vyras Stasys, sūnūs Vitas ir Tomas; sesuo Danguolė Scalzo su vyru Steve ir jų vaikai Stevie ir Krista Scalzo; …

Toliau...

STANISLOVAS VILUTIS

Mūsų mylimas vyras, tėvelis ir senelis A†A STANISLOVAS VILUTIS mirė 2021 m. gruodžio 30 d., sulaukęs 95 metų. Gyveno Hickory Hills, IL, anksčiau Cicero, IL. Gimė Utenos apskrityje, Užpalių valsčiuje, Šeimyniškių km. Nuliūdę liko: žmona Michalina Vilutienė (Martinkutė), sūnus Juozas, dukra Danguolė su vyru Gary Przewoznik; anūkai Monika ir Henrikas …

Toliau...

Dr. ROMUALDAS VISKANTAS

Šv. Mišios už A†A Dr. ROMUALDĄ VISKANTĄ Kaip anksčiau buvo pranešta, dr. Romualdas (Ray) Viskanta, gyvenęs West Lafayette, IN, mirė savo namuose 2021 m. gruodžio 27 d., sulaukęs 90 metų amžiaus. Velionis bus pašarvotas šeštadienį, birželio 4 d., 1 val. p. p. St. Thomas Aquinas bažnyčioje, 535 W State St., …

Toliau...

Dr. ROMUALDAS VISKANTA

A†A Dr. ROMUALDAS VISKANTA mirė savo namuose 2021 m. gruodžio 27 d., sulaukęs 90 metų. Gyveno West Lafayette, IN. Prof. Romualdas (Romas) Viskanta gimė 1931 m. liepos 16 d. Marijampolėje, Vinco ir Genovaitės Viskantų šeimoje. 1944 m. visa šeima pasitraukė į Vakarus ir po Antrojo pasaulinio karo atsidūrė pabėgėlių stovykloje …

Toliau...

PETRONĖLĖ ŽEMAITIENĖ

A†A PETRONĖLĖ ŽEMAITIENĖ mirė š. m. gruodžio 20 d. Gimė 1925 m. liepos 14 d. Nuliūdę liko: duktė Loreta Meistininkienė; sūnus Benjaminas Žemaitis (Ilona); anūkai Simas Meistininkas (Meghan), Greta Galasevičienę (Karolis), Kasparas Žemaitis ir kiti giminės. Nuliūdę artimieji.

Toliau...

DONNA (ALDONA) NAUJOKAS

A†A DONNA (ALDONA) NAUJOKAS mirė 2021 m. gruodžio 18 d. Clairidge House, Kenosha, WI, būdama 86-erių metų. Gimė 1935 m. balandžio 9 d. Čikagoje, IL. Ji buvo a. a. Frank B. Naujoko žmona; a. a. Juozapo ir a. a. Anelės (Grinius) Miškinių dukra; a. a. Petro Miškinio sesuo. Nuliūdę liko: …

Toliau...

DANUTĖ BALICKAITYTĖ BILAIŠIENĖ

DANUTĖ BALICKAITYTĖ BILAIŠIENĖ A + A DANUTĖ BALICKAITYTĖ BILAIŠIENĖ mirė š. m. gruodžio 16 d. Gimė 1926 m. balandžio 11 d., Kaune, Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL. Nulūdę liko: duktė Vilija su vyru Pete Probst, anūkai Peter (Megha), Jonathan ir Paul Henry, proanūkė Suriya; duktė Dalia su vyru Ken, anūkai Emily …

Toliau...

RIMANTAS PARAKININKAS

A†A RIMANTAS PARAKININKAS mirė 2021 m. gruodžio 13 d. Wisconsine. Gimė 1934 m. rugsėjo 15 d. Žemaitijos Naumiestyje, Lietuvoje. Anksčiau gyveno St. Petersburg, FL, Čikagoje ir Willow Springs, IL. Nuliūdę liko: sūnus Rimas Parakininkas; sūnus Kęstas ir Kim; dukra dr. Daiva ir Tracey; brolienė Daiva Bakšienė ir jos vyras Česius …

Toliau...

ALBINA M. MARTINKUS RAULINAITYTĖ

A†A ALBINA M. MARTINKUS RAULINAITYTĖ mirė 2021 m. gruodžio 8 d. Gyveno St. Charles, IL, anksčiau Chicago, IL. Gimė 1932 m. rugsėjo 6 d. Radviliškyje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Joana de Simone su vyru Alfred; du anūkai Alex ir Olivia; sūnus Ronaldas Martinkus bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. A. …

Toliau...

IRENE LABEIKA SMALSTYS

A†A IRENE LABEIKA SMALSTYS mirė š. m. gruodžio 1 d. Homer Glen, IL, sulaukusi 96 metų. Gimė 1925 m. liepos 12 d. Vilniuje, Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, IL, anksčiau Hickory Hills ir Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: artimi draugai. A. a. Irene buvo a. a. Jono žmona. Velionė bus pašarvota …

Toliau...