Mirties Pranešimai: 2021

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2021-12-31 (M)
  2022-01-08 (A)

DANUTĖ RIPSKIENĖ ČERNIŪTĖ


A†A DANUTĖ RIPSKIENĖ ČERNIŪTĖ mirė 2021 m. gruodžio 31 d. Frankfort, IL.

Gimė 1952 m. kovo 28 d. Anglijoje.

Gyveno Frankfort, IL, anksčiau Oak Lawn ir Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: vyras Stasys, sūnūs Vitas ir Tomas; sesuo Danguolė Scalzo su vyru Steve ir jų vaikai Stevie ir Krista Scalzo; sesuo Dalia Černiauskaitė; sesuo Laima Černius-Ink su vyru Steve ir jų vaikai Andreas ir Stefan; kiti giminės, draugai ir artimieji.

Velionė bus pašarvota sausio 8 d., šeštadienį, nuo 11 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 12:30 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Laidotuvės privačios. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti MSA Coalition (www.multiplesystematrophy.org./donate).

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2021-12-30 (M)
  2022-01-04 (A)

STANISLOVAS VILUTIS


Mūsų mylimas vyras, tėvelis ir senelis A†A STANISLOVAS VILUTIS mirė 2021 m. gruodžio 30 d., sulaukęs 95 metų.

Gyveno Hickory Hills, IL, anksčiau Cicero, IL.

Gimė Utenos apskrityje, Užpalių valsčiuje, Šeimyniškių km. Nuliūdę liko: žmona Michalina Vilutienė (Martinkutė), sūnus Juozas, dukra Danguolė su vyru Gary Przewoznik; anūkai Monika ir Henrikas Przewoznik; a. a. brolio Broniaus šeima Lietuvoje; artimi giminės Sofija ir Gabrielius Rudavičiai; krikšto dukra Dana Babarskienė bei kiti giminės Lietuvoje.

Velionis buvo pašarvotas antradienį, sausio 4 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje buvo aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po šv. Mišių velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai prašome prisiminti velionį savo maldose.

Liūdinti šeima.

Laidot. direkt. – Lack & Sons, tel. 708-430-5700 arba lackfuneralhome.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2021-12-27 (M)
  2022-06-04 (A)

Dr. ROMUALDAS VISKANTAS


Šv. Mišios už A†A Dr. ROMUALDĄ VISKANTĄ

Kaip anksčiau buvo pranešta, dr. Romualdas (Ray) Viskanta, gyvenęs West Lafayette, IN, mirė savo namuose 2021 m. gruodžio 27 d., sulaukęs 90 metų amžiaus.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, birželio 4 d., 1 val. p. p. St. Thomas Aquinas bažnyčioje, 535 W State St., West Lafayette, IN 47906, kurioje 2 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą.

Lankytojams primename, kad West Lafayette yra JAV rytų pakrantės laiko juostoje (Eastern Standard Time).

Kviečiame gimines ir draugus dalyvauti šv. Mišiose.

Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2021-12-27 (M)

Dr. ROMUALDAS VISKANTA


A†A Dr. ROMUALDAS VISKANTA mirė savo namuose 2021 m. gruodžio 27 d., sulaukęs 90 metų.

Gyveno West Lafayette, IN.

Prof. Romualdas (Romas) Viskanta gimė 1931 m. liepos 16 d. Marijampolėje, Vinco ir Genovaitės Viskantų šeimoje. 1944 m. visa šeima pasitraukė į Vakarus ir po Antrojo pasaulinio karo atsidūrė pabėgėlių stovykloje Vakarų Vokietijoje. 1949 m. šeima emigravo į JAV ir apsigyveno Čikagoje.

Nuliūdę liko: žmona Birutė (buvo vedę 66 metus); trys vaikai – dukra Renata Viskanta Sutter (vyras Harry Sutter); sūnus Vitas Viskanta (žmona Julia, vaikai Sara ir Lukas) ir sūnus Tadas Viskanta (vaikai Audra ir Jonas).

Dr. Viskanta 1955 m. University of Illinois įgijo mechanikos inžinerijos bakalauro laipsnį. Po to Purdue University apgynė mechanikos inžinerijos magistrą (1956 m.) ir daktaratą (1960 m.).

Baigęs mokslus dr. Viskanta dirbo Argonne National Laboratory (Čikagoje), o 1962 m. grįžo į Purdue kaip mechanikos inžinerijos asocijuotas profesorius. 1986 m. Purdue University jam suteikė W.F.M. Goss vardinį profesoriaus vardą. Dr. Viskanta dėstė bakalauro, magistro ir daktarato studentams bei atliko tyrimus šilumos mainų procesų srityje, branduolinių reaktorių aušinimo optimizavime ir reaktorių saugos didinimo klausimais. 2001 m. išėjęs į pensiją dr. Viskanta toliau dirbo su daktarato studentais (iki 2010 m.).

Romualdo darbai plačiai pripažinti visame pasaulyje – savo srityje jis pasižymėjo darbų kokybe ir našumu. Dauguma jo tyrimų buvo atlikti kartu su studentais. Dr. Viskanta globojo 64 doktorantus, 48 magistrantus ir 39 podoktorinių studijų mokslininkus. Vienas arba su bendraautoriais yra paskelbęs daugiau negu 540 mokslinių straipsnių, kurie atspausdinti daugiau negu 50-tyje mokslinių žurnalų JAV, Europoje ir Japonijoje. Dr. Viskanta kaip pagrindinis pranešėjas dalyvavo daugiau negu 200 JAV ir tarptautinių konferencijų, skaitė paskaitas universitetuose bei tyrimų institucijose. Mokslinės informacijos institutas 2001 m. profesorių Viskantą įvardijo kaip daugiausiai cituotą savo tyrimų srityje mokslininką.

Be kitų pripažinimų bei apdovanojimų, prof. Viskantai buvo įteiktas Alexander von Humboldt Foundation U.S. Senior Scientist Award; jis buvo išrinktas į JAV National Academy of Engineering (1987 m.), o 1990 m. tapo Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariu. 1987 m. prof. R. Viskantai buvo suteiktas Miuncheno Technologijos universiteto Garbės daktaro vardas inžinerijoje. Purdue University tokį pat titulą jam suteikė 2007 m.

Romualdas mėgdavo praleisti laiką su draugais ir savo didesne „studentų šeima”. Dažnai jo namuose svečiuodavosi kolegos iš akademinio pasaulio, taip pat ir Lietuvos. Jis mėgdavo keliauti su žmona ir draugais, pasidžiaugti šaltu alumi, kai baigdavo pjauti žolę, sekė tarptautines žinias ir skyrė laiko lietuviškoms kultūros bei mokslo organizacijoms.

Romualdas buvo akademikų skautų Korp!VYTIS pirmininkas, redagavo skautų skyrių „Drauge”, daugelį metų dirbo Vydūno fondo vadovybėje, yra buvęs Vydūno jaunimo fondo tarybos pirmininkas. Jis dosniai aukojo lietuviškai veiklai, o 2021 m. buvo įkurta nauja 10,000 dolerių vardinė prof. Romualdo Viskantos stipendija Lietuvių skautų sąjungos nariams.

Dr. Romualdo turtingas ir prasmingas gyvenimas bus pagerbtas ateityje. Apie tai bus pranešta spaudoje.

Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2021-12-20 (M)

PETRONĖLĖ ŽEMAITIENĖ


A†A PETRONĖLĖ ŽEMAITIENĖ mirė š. m. gruodžio 20 d. Gimė 1925 m. liepos 14 d.

Nuliūdę liko: duktė Loreta Meistininkienė; sūnus Benjaminas Žemaitis (Ilona); anūkai Simas Meistininkas (Meghan), Greta Galasevičienę (Karolis), Kasparas Žemaitis ir kiti giminės.

Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2021-12-18 (M)
  2021-12-30 (A)

DONNA (ALDONA) NAUJOKAS


A†A DONNA (ALDONA) NAUJOKAS mirė 2021 m. gruodžio 18 d. Clairidge House, Kenosha, WI, būdama 86-erių metų.

Gimė 1935 m. balandžio 9 d. Čikagoje, IL.

Ji buvo a. a. Frank B. Naujoko žmona; a. a. Juozapo ir a. a. Anelės (Grinius) Miškinių dukra; a. a. Petro Miškinio sesuo.

Nuliūdę liko: vaikai Laura, Kathy, Marisa ir Joseph; devyni anūkai, du proanūkiai, sesuo Helen Pratt (Miškinis) ir trys sūnėnai.

Donna savo profesinę karjerą pradėjo dirbdama JAV kariniame jūrų laivyne. 1957 m. spalio 26 d. Čikagoje ištekėjo už Frank B. Naujoko. Sukūrusi šeimą, ji įgijo menų bakalauro laipsnį DePaul universitete ir iki išėjimo į pensiją dirbo specialiojo ugdymo mokytoja 214-oje Illinojaus apygardoje.

Būdama imigrantų iš Lietuvos dukra, Donna išdidžiai propagavo savo šalies kultūros paveldą ir savo vaikams bei jų šeimoms įkvėpė ilgalaikį lietuvių kalbos ir kultūros vertinimą. 1985 m. ji su sūnumi Juozapu leidosi į sunkią kelionę į Lietuvą, kurią tuo metu dar valdė sovietai. D. Naujokas buvo pagerbta už tai, kad rėmė lankytojus, atvykstančius iš 48 valstijų į Čikagos lietuvių kultūros centrus.

Katalikų tikėjimas buvo jos gyvenimo pagrindas. Donna lankė katalikiškas mokyklas Čikagoje ir aktyviai dalyvavo savo vietos parapijų bendruomenių veikloje. Ji gavo aukščiausią mergaičių skautų būrio vadovėms skirtą katalikų apdovanojimą. Išėję į pensiją Wisconsin valstijoje, Donna ir jos vyras su meile palaikė Šv. Benedikto abatiją Benet Lake, WI.

Donna gyveno pagal savo viziją, siekdama bendruomenėje pagerinti moterų visuomeninį gyvenimą: ji buvo atsidavusi mergaičių skautų draugovės vadovė, Illinois valstijos atstovės Eugenia Chapman rėmėja. Taip pat, kaip Great Books grupės atstovė, ji vadovavo savo vaikų mokyklų bei UW (University of Wisconsin) Parkside senjorų programoms.

Laidotuvės vyks 2021 m. gruodžio 30 d. vidurdienį Šventojo Vardo katalikų kapinėse (Holy Name Catholic Cemetery) 30005 Wilmot Road, Wilmot, WI.

Donnos atminimui galima paaukoti The Sisters of St. Casimir Retirement Fund, 2601 W. Marquette Rd. Chicago, IL 60629. Pasirašykite Donnos svečių knygoje adresu www.strangfh.com. Norėdami gauti papildomos informacijos, skambinkite į Strango laidojimo namus tel.: 847-395-4000.

Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2021-12-16 (M)
  2021-12-21 (A)

DANUTĖ BALICKAITYTĖ BILAIŠIENĖ


DANUTĖ BALICKAITYTĖ BILAIŠIENĖ

A + A DANUTĖ BALICKAITYTĖ BILAIŠIENĖ mirė š. m. gruodžio 16 d. Gimė 1926 m. balandžio 11 d., Kaune, Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL.

Nulūdę liko: duktė Vilija su vyru Pete Probst, anūkai Peter (Megha), Jonathan ir Paul Henry, proanūkė Suriya; duktė Dalia su vyru Ken, anūkai Emily ir Alex; pusbroliai Raimundas ir Vidmantas Baleckaičiai su šeimomis.

A. a. Danutė buvo a. a. Viktoro žmona ir a. a. Živilės mama.

A. a. Danutė pradėjo skautauti Lietuvoje, duodama Jaun. Skautės įžodį 1935 m., o Skautės įžodį 1938 m. Amerikoje vadovavo Jūrų Skaučių „Juodkrantės” tunte. Vėliau priklausė „Sietuvos” draugovei. Per visą savo gyvenimą įgyvendino skautybės pažadą tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui.

A. a. Danutė bus pašarvota antradienį, gruodžio 21 d. nuo 5 val. p. p. iki 8 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, IL. Atsisveikinimas vyks gruodžio 22 d., trečiadienį, 10:30 val. ryto, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kur 11:00 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2021-12-13 (M)
  2022-05-21 (A)

RIMANTAS PARAKININKAS


A†A RIMANTAS PARAKININKAS mirė 2021 m. gruodžio 13 d. Wisconsine.

Gimė 1934 m. rugsėjo 15 d. Žemaitijos Naumiestyje, Lietuvoje. Anksčiau gyveno St. Petersburg, FL, Čikagoje ir Willow Springs, IL.

Nuliūdę liko: sūnus Rimas Parakininkas; sūnus Kęstas ir Kim; dukra dr. Daiva ir Tracey; brolienė Daiva Bakšienė ir jos vyras Česius Bakšys, jų dukra Ingrida Bakšytė DVM bei kiti giminės.

A. a. Rimantas buvo a. a. Aristidos vyras, a. a. Irenos brolis ir a. a. Andrėjos Bakšys dėdė.

Atsisveikinimas su velioniu vyks gegužės 21 d., šeštadienį, 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2021-12-08 (M)

ALBINA M. MARTINKUS RAULINAITYTĖ


A†A ALBINA M. MARTINKUS RAULINAITYTĖ mirė 2021 m. gruodžio 8 d.

Gyveno St. Charles, IL, anksčiau Chicago, IL.

Gimė 1932 m. rugsėjo 6 d. Radviliškyje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: duktė Joana de Simone su vyru Alfred; du anūkai Alex ir Olivia; sūnus Ronaldas Martinkus bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

A. a. Albina buvo a. a. inž. Jono žmona. Priklausė Don Varnas Auxiliary.

Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2021-12-01 (M)
  2021-12-07 (A)

IRENE LABEIKA SMALSTYS


A†A IRENE LABEIKA SMALSTYS mirė š. m. gruodžio 1 d. Homer Glen, IL, sulaukusi 96 metų.

Gimė 1925 m. liepos 12 d. Vilniuje, Lietuvoje.

Gyveno Homer Glen, IL, anksčiau Hickory Hills ir Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: artimi draugai.

A. a. Irene buvo a. a. Jono žmona. Velionė bus pašarvota antradienį, gruodžio 7 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio
misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Velionė bus palaidota Lietuvoje.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose.

Vietoje gėlių draugai prašo aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai.

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.