Renginio vedėja Ona Daugirdienė (d.) pristato „Draugas News” redaktorę Vidą Kuprytę (k.) ir „Draugo” vyr. redaktorę Ramunę Lapas. (Audronės Kižytės ir Jono Kuprio nuotraukos)

„Draugo” gavėnios pietūs – verti tapti tradicija?

Papietauti kartu su „Draugo” skaitytojais, rėmėjais ir draugais – paprastai, kukliai, pasidžiaugti susitikus, pasikalbėti – tokia buvo „Draugo” gavėnios pietų idėja. Kaip pavyko ją įgyvendinti?    

Virginija Petrauskienė.

Gavėnios pietų svečiai – arkivyskupas Lionginas Virbalas ir atašė Julijonas Matukas atvyko tiesiai iš Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios.

Tai, kad reikia surengti Gavėnios pietus, sumanė „Draugo” taryba ir ėmėsi savo mintį realizuoti. Jų idėją, kuri, galbūt ateityje galėtų tapti tradicija, palaikė nemažai žmonių. Sekmadienį, kovo 26 dieną, pasibaigus šv. Mišioms, Pasaulio lietuvių centre esančioje Banys šeimos salėje prie kukliai padengtų stalų susėdo per 170 pietautojų.

Renginio vedėja ir linksmino, ir graudino

Prie jų prisidėjo ir į kvietimą atsi­liepę arkivyskupas Lionginas Virbalas, LR generalinio konsulato Čikagoje atstovas Julijonas Matukas, įvairių lietuviškų parapijų ir organizacijų atsto­vai. Smagu buvo salėje matyti ir jaunų veidų, ir senų „Draugo” draugų – žmonių, kurie laikraštį skaito jau ne vieną dešimtmetį ir prisimena, kad šią skaitymo tradiciją jiems šeimoje įskiepijo tėvai. 

Renginį vedusi Ona Daugirdienė parengė sklandų scenarijų. Pristatyda­ma kalbėtojus ir muzikinės programos atlikėjus – vaikų dainavimo studijos „Wow” šaunias dalyves ir jų atlieka­mas dainas, vedėja atseikėjo po truputį įvairių emocijų: ji mokėjo ir prajuokin­ti susirinkusius, ir nuteikti rimčiai, ir net sugraudinti.

Gerą nuotaiką ir energiją skleidusios savanorės – skautės.

Kalbėtojų buvo nedaug, kalbos – trumpos ir nenuobodžios.

„Draugo” vyr. redaktorė Ramunė Lapas, kalbėdama apie laikraštį, apgai­lestavo, jog internetinė epocha nepade­da gyvuoti popierinei spaudai. Tačiau išreiškė viltį: jeigu visuomenėje atgims­­ta susidomėjimas vinilinėmis plokštelėmis, tai gal grįš ir popierinės spaudos, o taip pat ir 114-tus metus leidžiamo mūsų laikraščio poreikis.

Vida Kuprytė, „Draugas News” redaktorė, į susirinkusius kreipėsi angliškai. Ji sakė, kad anglakalbiams skaitytojams yra labai sunku rasti informa­cijos apie Lietuvą. Todėl ir atsirado „Draugas News”, kuris šią spragą stengiasi užpildyti. O iš prenumeratorių skaičiaus matyti, kad leisti „Draugą” anglų kalba buvo tikrai gera idėja.

Susirinkus – gera proga sveikinimams

Taip jau sutapo, kad šiais metais V. Kuprytės redaguojamas laikraštis pažymi savo gyvavimo dešimtmetį. O „Draugo” redaktorė R. Lapas pažymi 10 metų nuo savo darbo pradžios redakcijoje. Ta proga abi buvo pasveikintos – joms įteikta gėlių.

Vaikų dainavimo studijos „Wow” mažoji atlikėja Paula Juzėnas.

Susirinkus „Draugo” draugams į būrį – puiki proga pasveikinti Mariją Remienę – ilgametę Draugo fondo pirmininkę ir leidėjų tarybos narę, kuri kovo 25-ąją atšventė 94-ąjį gimtadienį. Sveikintojams įteikus gėlių, visa salė solenizantei pagiedojo „Ilgiausių me­tų”.

Arkivyskupas L. Virbalas pasveiki­no „Draugą”. Jis sakė ne kartą įsitikinęs, jog JAV lietuviai skaito mūsų laikraštį. Viename ankstesniame susi­tikime žmonės pasakojo, kad apie arki­vyskupo atvykimą  žinoję iš anksto, nes apie tai paskaitė „Drauge”. Garbingas svečias palaimino pietus. Žo­dį tarė kon­sulato atstovas J. Matukas. Jis pažymėjo, kad „Draugo” skaitytojų yra gerokai daugiau nei prenumeratorių. „Mes konsulate gauname vieną laikraščio numerį, o skaitome jį net keliolika žmonių”, – sakė atašė ryšiams su lietuvių bendruomene. 

Gavėnios pietūs – naujos ragavimo patirtys

Per tą laiką, kol kalbėtojai išsakė savo mintis, salės gale buvo sunešti padėklai, prikrauti garuojančių cepelinų, kuriuos išvirė „Bravo Bites Catering” įmonės savininkė Audra Januškienė su savo pagal­bininkėmis. Svečiai mielai rikiavosi į eilę ir joje stovėdami, turėjo puikią progą pasikalbėti su šalia stovinčiu valgytoju.

Eilėje prie cepelinų.

Daugeliui renginio dalyvių šie pietūs buvo ir nauja ragavimo patirtis. Juk cepelinai, patiekti su kopūstų salotomis – daugeliui buvo niekada nera­gautas derinys. Tačiau kai kuriose Lietuvos vietovėse toks derinys labai populiarus. Juolab kad ir cepelinai bu­vo net trijų rūšių – įdaryti su mėsa, grybais ir varške. Kai kurie nebuvo ragavę cepelinų su kitokiais, nei mėsos įdarais, todėl sulaukę savo eilės, prašė įdėti bent vieną su grybais ar varške.

Tik nedaugelis nepanoro ragauti cepelinus kartu su kopūstų salotomis. Dauguma Gavėnios pietų dalyvių mielai išbandė neregėtą derinį ir liko nenusivylę. Pirmiausiai „išgaravo” kopūstų salotos, kurių buvo prigaminti net du didžiuliai dubenys.

Popietės puošmena – „Wow” studijos dainininkės

Cepelinų „Draugo” gavėnios pietums buvo sulipdyta ir išvirta per 400. Tuos, kurie liko nesuvalgyti, popietės svečiai mielai pirko ir nešėsi į namus.

Scenoje dainuoja grupės „Wow” atlikėjos. Jų vadovė – Danguolė Pažemeckienė (sėdi d.).

Nuostabus renginio akcentas – vaikų dainavimo studijos „Wow” mergaičių gyvai atliekamos lietuviškos dainos. Jaunąsias dainininkes parengė jų vadovė Danguolė Pažemeckienė, kuri ir pati kartu su savo auklėtinėmis padainavo keletą dainų. Mergaitėms dainuojant scenoje, žiūrint į klausytojų veidus, buvo akivaizdu: „Wow” atli­kėjų komanda yra jėga. Norėtųsi jų nuostabių balsų ir nuoširdaus dainavimo pasiklausyti dar ne kartą.

Pyragai prie kavos – iš „Racine Bakery”– kuri jau nuo seno reklamuojasi „Drauge”, o joje gaminamus kepinius ir kitokius patiekalus yra labai pamėgę lietuviai. Ir ne tik cepelinus pirko Gavėnios pietų svečiai: kai kas sumanė įsigyti praktišką „Draugo” pirkinių maišelį, kai kam buvo puiki proga atnaujinti laikraščio prenumeratą, o kai kurie net nusprendė paaukoti „Draugui” pinigų. Ačiū visiems dalyvavusiems. O didžiausia padėka – salę Gavėnios pietums parengusioms „Draugo” tarybos ir Draugo fondo narėms – Marytei Utz, Ramunei Račkauskienei, Violetai Valaitytei, Deimantei Komskienei, laikraščio darbuotojoms Ritai Rašymienei ir Audronei  Kižytei, taip pat pagalbą prie stalų teikusioms ir puikią nuotaiką skleidusioms „Aušros vartų”/Kernavės tunto skautėms Erikai Drilingai, Larai Petronis, Stefai Deuschle ir Julijai Sherpitis.

Svečių dėmesys – į sceną.
Stovint eilėje cepelinų – draugiški pokalbiai su kaimynais.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2023-ųjų m. Baladžio 6-8 d. numeryje, Vol. CXIV NR. 27-28)