Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2021-05-23 (M)
  2021-05-25 (A)

ONA ŽUKAUSKIENĖ POŽELAITĖ


A † A ONA ŽUKAUSKIENĖ POŽELAITĖ mirė 2021 m. gegužės 23 d. Palos Park, IL. Gimė 1920 m. sausio 3 d. Ziniūnų kaime, Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL, Gage Park apylinkėje.

Nuliūdę liko: duktė Danutė Plenienė su vyru Gediminu, sūnus Algis su žmona Maryann; anūkai Juozas su žmona Nicole Piar, Natalija Plenytė su vyru Bryan Schubert ir Matthew Žukauskas; sesuo Elzbieta Švėgždienė su šeima Lietuvoje, a. a. sesers Janinos Spal­veters šeima Lietuvoje, daug sūnėnų ir dukterėčių.

A. a. Ona buvo a. a. Stasio žmona.

Velionė bus pašarvota antradienį, gegužės 25 d., 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago, IL, Mar­quette Park, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sie­lą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapi­nė­se.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2021-05-16 (M)
  2021-05-22 (A)

VIDA MARIJA TALANDIS MALONI


A†A VIDA MARIJA TALANDIS MALONI mirė š. m. gegužės 16 d. Olympia Fields, sulaukusi 69 metų. Gimė 1951 m. gruodžio 11 d. Gražinos ir Jono Talandžių šeimoje. Gyveno Olympia Fields, IL.

Nuliūdę liko: mama Gražina Talandis, vyras Daniel „Zig” Maloni, vaikai Mona Behringer (Paul Harris) ir Zigmas (Becky), anūkai Aleksa, Jonas Titan, Calin Harris bei Griffin Maloni, brolis Jonas Talandis (Dana Plepys), sūnėnai Jonas Evan, Felix ir Owen Talandis, anyta Juanita Maloni, brolienė Marianne Maloni.

Vida užaugo Olympia Fields, kur 1969 m. baigė Marian katalikišką gimnaziją. Northwestern University studijavo vaizduojamuosius menus, įgijo bakalauro laipsnį. Baigusi studijas, Vida išbandė modelio kelią. Jos grožis, primenantis praeities dievaites, tokias kaip Jean Harlow, neliko nepastebėtas ir atvėrė kelius į įvairiuosius reklamos projektus, renginius. Savo meninę prigimtį ir ypatingus kulinarinius sugebėjimus Vida stengėsi nukreipti universitete įgytų žinių linkme – taip gimė Vida Talandis Bon Appetit. Su mamos Gražinos bei dukters Monos pagalba Vida daugybę metų ruošė vaišes ir aptarnavo aukščiausios klasės renginius visoje šalyje. Vida Talandis Bon Appetit garsėjo ne tik aukšta kokybe bei nepriekaištingu skoniu, bet ir estetišku pateikimu, menišku šventinio stalo serviravimu. Svečius žavėjo spalvos, netradiciniai deriniais, skulptūros. Jos gamintu maistu mėgavosi įžymybės, Kongreso bei karališkų šeimų nariai, įvairių pasaulio šalių atstovai, tarp jų ir Lietuvos Prezidentas. Vida rengė puotas įvairiausioms korporacijoms, suvažiavimams bei konvencijoms, vestuvėms, netgi dalyvavo realybės šou vestuvių tematika. Ji garsėjo kaip „The Queen of Artistic Creations”.

Vida domėjosi politika, buvo aktyvi gyvūnų teisių globėja. Meilės Dievui vedina, gynė negimusių kūdikių teises, aktyviai dalyvavo Čikagos ir Los Angeles Lietuvių Bendruomenės veikloje. Vida buvo geros širdies ir švelnios sielos żmogus, nepataisoma optimistė ir idealistė, visuomet pilna įkvėpimo ir vilties. Ji mylėjo darbą ir keliones, bet visuomet rasdavo laiko šeimai ir draugams, visada buvo pasiruošusi padėti. Buvo atsidavusi ilgametė (22 m.) Bill Wilson draugijos narė. Vida visuomet sakydavo – „Gyvenimas yra didis” ir gyveno taip, kad kiekviena praleista diena būtų to verta.

Velionė pašarvota penktadienį, gegužės 21 d., nuo 5 val. p. p. iki 7 val. v. ir šeštadienį, gegužės 22 d., 12:00 – 12:30 val. p. p. Petkus laidojimo namuose, 12401 Archer Avenue, Lemont, IL 60439.

Laidotuvės – gegužės 22 d., šeštadienį. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127th Street, Lemont, IL 60439) 1 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą, o po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vidos gyvenimo bei Jos atminties pagerbimo šventė įvyks tą pačią dieną Olympia Fields Country Club (2800 Country Club Drive, Olympia Fields, IL 60461) 3:30 – 5:30 val. p. p.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2021-05-13 (M)
  2021-05-27 (A)

JONAS ARŪNAS MIGLINAS


A†A JONAS ARŪNAS MIGLINAS savo žemiškąją kelionę staiga užbaigė 2021 m. gegužės 13 d., sulaukęs 66 metų amžiaus.

Gimė 1954 m. rugpjūčio 3 d. Čikagoje. Gyveno Marquette Parko rajone.

Nuliūdę liko: sesuo Audronė Matutienė su vyru Gražučiu; sesuo Ramunė Miglinaitė; brolis Tomas su žmona Skirmante; kiti giminės Floridoje, Lietuvoje ir Kanadoje. Velionis buvo a. a. Jono ir a.a. Genės Miglinų sūnus.

Augdamas Marquette Parke Jonas lankė Kristijono Donelaicǐ o lituanistinę mokyklą, buvo Lituanicos skautų tunto „Algirdo” draugovės narys, ilgą laiką bendradarbiavo „Margučio” radijo laidoje. Jis taip pat šoko tautinių šokių grupėje „Vytis”, mėgo žaisti golfą ir žvejoti. Jonui rūpėjo Marquette Parko rajonas, jis buvo Čikagos miesto Special Service Area No. 14 Tarybos narys. Ilgą laiką dirbo elektronikos remonto srityje, buvo „Miglinas TV” savininkas.

Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, gegužės 27 d., nuo 9:30 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL), kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse (8201 S. Kean Ave, Justice, IL).

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai (chicagonativitybvm.org).

Nuliūdusi mylinti šeima.

  2021-05-12 (M)
  2021-05-15 (A)

ALDONA VILIUŠYTĖ MARTIENĖ


A†A ALDONA VILIUŠYTĖ MARTIENĖ mirė savo namuose Čikagoje š. m. gegužės 12 d., sulaukus 94 metų.

Gyveno Marquette Parko apylinkėje.

Gimė 1927 m. balandžio 10 d. Kybartuose, Lietuvoje. Buvo jauniausia Konstantino ir Antaninos Viliušių dukra.

Nuliūdę liko: sūnūs Tomas (Veronika Przybilla), Linas (Mary Ellen Pocius) ir duktė Ramunė (Robert Franitza); anūkai Lydia (Eric Dahlen), Adam, Lucia (Joe Gonzales), Robin, Valentin, Paul (Teresa Fender), Mary, proanūkė Lillian Dahlen bei giminės Lietuvoje.

Trys a. a. Aldonos broliai ir dvi seserys jau Amžinybėje. Vyras Valentinas Martišiūnas mirė 2014 m.

Antrojo pasaulinio karo laikais ji paliko tėviškę ir gyveno pabėgėlių stovyklose Vokietijoje. Studijavo keramiką. Į Čikagą imigravo 1950 metais. Čia susipažino ir susituokė su Valentinu Martišiūnu. Kartu užaugino 3 vaikus. Aldona buvo labai veikli. Dėstė tautinius šokius Marquette Parko ir Donelaičio lituanistinėse mokyklose. Vedė vaikų programą antroje lietuvių Šokių šventėje Čikagoje 1963 m. Kartu su savo augančiais vaikais prisiminė skautavimą. Buvusi skautė akademikė Vokietijoje, ji įsijungė į Lietuvos skautų sąjungos „Kernavės” tuntą. Buvo stovyklos virši- ninkė, draugininkė ir padėjo visur, kur galėjo. Ypatingai prie širdies jai buvo veikla „Verpsčių” skiltyje.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, gegužės 15 d. nuo 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Lack & Sons Funeral Home, 708-430-5700 arba www.lackfuneralhome.com.

  2021-05-08 (M)
  2021-05-17 (A)

JURGIS LEOPOLDAS VODOPALAS


A†A JURGIS LEOPOLDAS VODOPALAS mirė š. m. gegužės 8 d. savo namuose Gulfport, FL, apsuptas šeimos, sulaukęs 93 metų.

Gimė 1927 m. liepos 31 d. Lietuvoje.

Gyveno Cleveland, OH, Washington, DC ir St. Petersburg, FL. Nuliūdę liko: žmona Elvyra Šikšniūtė Vodopalienė, dukros Ada Vodopalaitė su vyru Jeff Begley ir dr. Vida Vodopalaitė-Puodžiūnienė su vyru Viktoru Puodžiūnu; anūkai Jurgis, Algimantas, Tomas ir Rytė; dukterėčios – Danguolė Harrel su vyru Jim ir šeima ir Ilona Richards su šeima.

Jurgis buvo ypatingai geras sportininkas – lengvaatletis, plaukikas, tinklininkas, ypatingai mėgo žaisti lauko bei stalo tenisą. Labai mylėjo gamtą ir gyvulėlius.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 17 d., 11 val. ryto Memorial Park kapinėse, 5750 49th Street N. St. Petersburg, FL.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

  2021-05-08 (M)
  2021-05-12 (A)

VALERIJA JUODVALKIENĖ


A†A VALERIJA JUODVALKIENĖ mirė 2021 m. gegužės 8 d. savo namuose Riverside, IL, sulaukusi 95 metų amžiaus.

Valerija Mintauckytė gimė 1925 m. ir užaugo Lietuvoje, Utenos rajone.

Per Sovietų okupaciją buvo ištremta į Sibirą, į Vorkutos gulagą. Ten gyveno 10 metų, kur sutiko savo vyrą Joną; jie apsivedė ir susilaukė savo pirmojo sūnaus. Po Stalino mirties Valerija su šeima grįžo į Lietuvą ir gyveno Kaune. 1979 m. emigravo į JAV. Valerija mylėjo savo šeimą ir artimuosius.

Nuliūdę liko: vyras Jonas Jodwalis, vaikai Gedas Jodwalis, Dana Kapačinskas ir Kęstas Jodwalis ir anūkai – Linas, Ramunė, Lina, Tadas Jodwaliai; Audrė, Vytas, Rimas Kapačinskai, Jonas ir Alana Jodwaliai.

Velionė buvo pašarvota trečiadienį, gegužės 12 d. 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems, dalyvavusiems atsisveikinime ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2021-04-18 (M)
  2021-04-23 (A)

ELENA (BUROKAS) VIERAITIS


A†A ELENA (BUROKAS) VIERAITIS mirė 2021 m. balandžio 18 d., sulaukusi 88 metų. Gimė 1933 m. balandžio 18 d. Vištytyje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: sūnus Tomas, anūkas Paul Vieraitis su žmona Patty, proanūkė Abigail; brolis Edmundas Brooks, jo žmona Erika ir jų šeima; dukterėčios, sūnėnai, pusseserės, pusbroliai ir jų šeimos.

A. a. Elena buvo a. a. Juozo žmona ir a. a. Jono mama.

Velionė bus pašarvota penktadienį, balandžio 23 d., nuo 10 val. ryto lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės bažnyčioje, 7214 S. Cass AV, Darien, IL, kurioje 11 val. ryto vyks religinės apeigos. Po pamaldų velionė bus palydėta į Lietuvių tautines kapines ir palaidota šalia savo vyro.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lithuanian Evangelical Lutheran Home Church, 7214 S. Cass AV, Darien, IL, 60561.

Šeima norėtų išreikšti ypatingą padėką Roma Home Care, Inc. už Elenos šiltą ir rūpestingą priežiūrą ištisus ligos metus.

Suteikta dvasinė parama, maldos ir kun. Liudo Miliausko nuolatinis lankymas jai buvo tikra atgaiva.

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. – Lack&Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700, www.lackfuneralhome.com.

  2021-04-13 (M)

Algis Vedeckas


Algis Vedeckas po ilgos ligos mirė balandžio mėn. 13 d. savo namuose Massapequa, NY, globojamas savo mylimos žmonos Romos Vedeckienės. Algis buvo pasiturinčių (60 hektarų žemės) ūkininkų Antaninos (Mikšytės) ir Juozo Vedecko sūnus. Gimė 1927 m. spalio 1 d. Užkalnupio kaime, Raseinių apskrityje. Buvo jauniausias iš trijų vaikų (vy- resnės seserys – Bronė Balčiūnienė ir Stasė Škėrienė). Baigė Kalnujų mokyklą ir mokėsi Raseinių gimnazijoje.

Rusams grįžtant atgal į Lietuvą ir jų artilerijai bei vokiečių kareiviams įrengus ūkyje apkasus, šeima kartu su frontu traukėsi link Tauragės. Antklode apdengtu vežimu, pakinkytu dviem bėrais arkliais, važiavo mama, sesuo Stasė, tarnaitė Aldona ir sunkiai sergantis tėvas. Prie vežimo buvo pririšta karvė, iš paskos bėgo šunelis Brisius. Kelionėje tėvas numirė ir buvo skubiai palaidotas artimiausiose kapinėse.

Tauragėje susitiko su seserimi Brone, jos vyru dr. Jurgiu Balčiūnu ir dviem vaikais, taip pat prisidėjo daugiau giminių su vežimais. Visi traukėsi Tilžės link, tikėdamiesi pervažiuoti tiltą į Rytprūsius. Netoli tilto buvo sustabdyti vokiečių kareivių, kurie neleido per jį važiuoti, nes tiltas buvo bombarduojamas rusų. Visa kolona vežimų stovėjo ant plento, o žmonės laukė lauke ir grioviuose. Apie vidurnaktį leidimas važiuoti buvo gautas. Visi sėkmingai atsirado Vokietijoje – tik Brisius liko miegoti griovyje.

Keliavo plentu į Marienburgo pusę, pernakvodami ūkininkų daržinėse. Pusiaukelyje vokiečių policija visus vežimus suvarė į didelį ūkį. Iš ryto darbingus vyrus ir moteris susodino į sunkvežimius ir išvežė į frontą kasti apkasų. Mama iš vakaro paslėpė Algį vežime po patalais, taip išgelbėdama jį nuo grįžimo į frontą. Tarnaitė Aldona buvo išvežta į frontą ir po karo atsirado Lietuvoje.

Privažiavus Marienburgą, teko palikti vežimus, arklius ir su mažais lagaminais naktį traukiniu keliauti į Bavarijos miestą Regensburgą. Pradžioje kelionė buvo panaši į kadrus, matytus filmuose – vagonai sausakimši, žmonės net stovėjo susikimšę tarp vagonų. Pravažiavus keletą stočių, keleivių pradėjo mažėti ir visi tilpo vagonuose. Priartėjęs prie Leipzigo traukinys stovėjo porą valandų, nes miestą bombardavo. Paskui važinėjo tarp Leipzigo ir Halle, kol, galų gale, pajudėjo pirmyn ir pasiekė Regensburgą.

Regensburge, su Karmeličių vienuolių pagalba (pas jas buvo apsistoję Lietuvos vyskupai, tarp jų ir prelatas Vytautas Balčiūnas), mama, sesuo Stasė ir Algis gavo darbą ūkyje. Algis turėjo krauti centnerio svorio maišus.

Karui pasibaigus ir amerikiečiams užėmus Bavariją, Algis su šeima pateko į Regensburgo, vėliau Scheinfeldo (DP) stovyklas. Scheinfelde 1947 metais baigė lietuvių gimnaziją. Ten jis žaidė krepšinį. Gyveno barakuose su mama ir Stase rudomis paklodėmis atskirtame kambaryje su trimis kariškomis lovomis. Gimnaziją baigęs, gavo mėlyną uniformą ir dirbo lietuvių pagalbiniame dalinyje, kuris saugojo amerikiečių karines bazes.

1949 metais atvyko į Rochester, NY. Priklausė Šv. Jurgio parapijai, kartu su abiem seserimis giedojo parapijos chore. Algis buvo labai savarankiškas žmogus. Kai Rochesteryje užsidirbo truputį pinigų, persikėlė į Čikagą ir mokėsi Illinois Institute of Technology, kol buvo pašauktas į kariuomenę. Kariniuose apmokymuose žiemos metu susirgo plaučių uždegimu ir atsiliko nuo savo dalinio, kuris buvo pasiųstas į Korėją. Baigęs apmokymus su kitu daliniu pateko į Prancūziją. Ten dirbo ligoninėje rentgeno techniku, o laisvalaikiu slidinėjo Alpių kalnuose.

Atlikęs karinę prievolę pasinaudojo GI Bill stipendija ir 1957 metais baigė Brooklyn College, įgydamas ekonomikos BA laipsnį. Dirbo „Griffiss Air Force Base” Rome, NY. Dirbdamas toliau studijavo Syracuse universitete ir 1961 metais įsigijo MBA laipsnį. Studijų metu ir vėliau dirbo keliose „Fortune 500” bendrovėse programų vedėju. Ilgokai dirbo „Singer” kompanijoje Stamford, CT. Vėliau sugrįžo į Brooklyną, NY ir iki pat pensijos dirbo New Yorko miesto finansų departamente nuosavybių vertintoju – „Assessor”.

Nuo gimnazijos laikų Algis dalyvavo lietuviškoje veikloje: nuo 1942 m. buvo ateitininkas, nuo 1946 m. – skautas. Jis buvo pirmasis jaunųjų krikščionių demokratų studijų būrelio leidinio „Jaunimo žygiai” redaktorius. Krikščionių demokratų partijos narys ir vėliau – Centro valdybos narys. Ilgus metus VLIK’o taryboje atstovavo Krikščionių demokratų partijai ir Lietuvos ūkininkų sąjungai. Nuo 1975 m. buvo VLIK’o valdybos narys.

Daugiau kaip 40 metų Algis buvo Tautos Fondo tarybos ir valdybos narys: valdybos pirmininkas, tarybos pirmininkas, vykdomojo komiteto narys ir tarybos garbės pirmininkas. Jis buvo dosnus Tautos Fondo Juozo Giedraičio Lietuvos moksleivių fondo (JGF) rėmėju ir vienas iš penkių steigėjų. Dar savaitę prieš mirtį Algis dvi valandas dalyvavo nuotoliniame JGF posėdyje per „Zoom” platformą. Jis taip pat Tautos Fonde įsteigė Romos ir Algio Vedeckų Kalnujų mokyklos fondą, tuo paremdamas mokyklą, kurioje mokėsi.

Algis augo tėvų ūkyje ir iš tėvų paveldėjo meilę savo žemei, darbui, taip pat savarankiškumą ir sveiką ūkininko protą, kuris jam padėjo teisingai spręsti gyvenimo uždavinius. Baigęs mokslus ir šiek tiek prasigyvenęs nusipirko vilą Beach Haven, NJ, kurioje mielai priimdavo gimines ir draugus, augino gėles ir praleisdavo laisvalaikį. Roma su Algiu labai mėgo New Jersey pakrantę ir važiuodavo į vilą, kol sveikata leido. Išėjęs į pensiją Algis, be Tautos Fondo, daug laiko skyrė ir savo namų daržui. Saulei leidžiantis verandoje su žmona Roma valgydamas vakarienę džiaugėsi Great South Bay vaizdu ir nuo vandenyno dvelkenčiu vėjeliu. Vakarais skaitė grožinę literatūrą, biografijas, filosofinius veikalus ir kt. knygas. Prie jo lovos visuomet būdavo keletas knygų.

Algis paveldėjo dosnumą iš tėvų, kurie dažnai padengdavo kaimynų skolas. Lietuvai atkūrus laisvę, jis atgavo tėvų žemę. Ją išnuomavo ir pajamomis dalijosi po lygiai su seserų vaikais. Pardavęs žemę, pelnu vėl pasidalijo su visais. Algis prieš mirtį sutvarkė visus namų reikalus, fotografijas perkėlė į kompiuterį ir pamokino žmoną, kaip juo naudotis. Algis buvo tipiškas nykstančios dypukų kartos atstovas.

Giliai nuliūdę liko: našlė Roma, giminės (JAV, Kanadoje bei Lietuvoje) ir jo draugai. Artimųjų gyvenimas buvo praturtintas jo draugyste.

A. a. dr. Bronės ir dr. Jurgio Balčiūnų vaikai.

  2021-04-06 (M)

ELENA MINIJA AKMENSKAITĖ-RUZGIENĖ


Pranešame, kad mūsų mylimos Mamos A†A ELENOS MINIJOS AKMENSKAITĖS-RUZGIENĖS gyvenimas užgeso 2021 m. balandžio 6 dieną, New Yorko mieste.

Gimė 1923 m. kovo 20 d. Steigiamojo Seimo nario Juozo ir Kazimieros Akmenskų šeimoje buvo jauniausia iš 5 dukrų.

Augo Tytuvėnuose, šalia mylimos Šiluvos Marijos šventovės.

1944 m. liepos 26 d. (per Šv. Onos šventę) apleido Lietuvą. Vokietijos Stuttgarto bei Nürtingeno pabėgėlių stovyklų gimnazijose dėstė lietuvių kalbą. Ištekėjo už a. a. Algirdo Ruzgo ir 1949 m. liepos 18 d. „General Eltinger” laivu atplaukė į Bostono uostą. Dukra Virginija Rūta gimė Schwäbisch Gmünd, Vokietijoje. Astra Yolanda Marija gimė Brooklyn, NY. Sūnus Lukas Gintaras atkeliavo į pasaulį jau Mamai Elenai vedėjaujant New Yorko Maironio vardo lituanistinei mokyklai, kur ji pirmam skyriui dėstė skaitymą/rašymą ir paruošė vadovėlį „Gintarėliai”. Mokyklai sėkmingai vadovavo dešimtmetį. Buvo viena iš pirmųjų Švietimo tarybos premijos pagerbtųjų lituanistikos mokytojų. Dažnai dalyvaudavo Dainavos mokytojų studijų savaitėje.

A. a. Elena mylėjo gamtą, paukščius, gėles, kūrė meno paveikslus iš lapų, žiedų, samanų ir gintarų, taip pat ir papuošalus. Buvo margučių vašku marginimo specialistė. Siuvo nuostabius drabužius bei kostiumus vaidinimams. Deklamavo eiles ir įrašydavo jas vaikaičiams Dariui Albertui, Baltijai Teresei, Almiui Gerardui ir Vyčiui Mariui į garsajuostes, kartu su prisiminimais ir dainomis/tautosaka iš Lietuvos.

Per savo ilgą 98-erių metų gyvenimą mūsų Mama įgyvendino Maironio dvasingumą, Kudirkos darbingumą ir laisvės idealą. Taipogi ir Baranausko gamtos subtilumą bei Basanavičiaus pilietiškumą. Jos šūkiai buvo „Kilkite ir kelkite!” ir „Niekados nesakyk negaliu, nes tas žodis – tai priešas žmonių”.

Iki paskutinių gyvenimo valandų rūpinosi vaikais ir vaikaičiais, džiaugėsi mūsų pasiekimais bei šeimomis. Mylėjo žentus ir marčias ir visus nuolat lydėjo palaima bei malda.

Promočiutės pasiilgs provaikaičiai: Arija Eliana McGinty, Sofija Aurora Udrytė, Lukas Juozapas McGinty, Matijas Cristiano Udrys, Tadėjus Patrikas McGinty ir Andris Gerardas McGinty.

Būdama jauniausia iš Akmenskaičių, Elena pragyveno seseris Daratą, Oną, Liuciną ir Juzefiną.

Tegul ilsisi jau Viešpaties ramybėje.

Virginija-Rūta ir Arūnas Udriai Astra-Yolanda ir Kęstutis Bileriai Lukas-Gintaras Ruzgys.

  2021-04-04 (M)
  2021-04-17 (A)

PETRAS ANTANAS JESKE


A†A PETRAS ANTANAS JESKE (1999 m. sausio 25 – 2021 m. balandžio 4).

Nuolankiai priimdami Dievo valią pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2021 m. balandžio 4 d. staiga netekome 22 metų sulaukusio Petro Antano Jeske.

Giliame liūdesyje pasiliko: tėveliai Indrė Rudaitytė ir Dean Jeske, broliai Mattas ir Aleksas, močiutė Ritonė Rudaitienė (a. a. Teodoras) bei daug giminių ir artimųjų Amerikoje ir Lietuvoje.

Petras gimė ir augo Glen Ellyn, Illinois, Čikagos priemiestyje. Lankė Glenbard South High School, buvo gabių mokinių (scholar) sąrašuose, krepšinio komandos kapitonas, beisbolo varsity grupės narys. Lemonte jis lankė Pipirų ratelį, Montessori ir Maironio lituanistinę mokyklą, žaidė krepšinį. Didelį ir atmintiną įspūdį jam padarė dalyvavimas turnyre su bendraamžiais lietuvaičiais Lietuvoje. Petras turėjo daug gerų draugų, nes buvo paslaugus, jautrus – „good kid”, su švelniu humoru. Studijoms pasirinko prestižinę School of Business at Indiana University, kur gegužės 8 d. bus įteikiami mokslo baigimo diplomai (Petro atveju – posthumous).

Pastaruoju laiku Petras ruošėsi paskutiniam egzaminui ir darbui vienoje didelėje verslo draudimo bendrovėje Denver, Colorado.

Petro laidotuvės bus balandžio 17 d., šeštadienį, 11 val. ryto St. Petronille katalikų bažnyčioje 420 Glenwood Ave., Glen Ellyn, IL.

Laidotuvių direkt.: www.williams-kamp.com, tel. 630-668-0016.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Giliame liūdesyje – Šeima.