Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-12-23 (M)

ALGIRD R. OSTIS (OSTRAUSKAS)


2020 m. gruodžio 23 d. iškeliavo mylimas tėvas ir senelis A † A ALGIRD R. OSTIS (OSTRAUSKAS). Velioniui buvo 89-eri metai. Gimė 1931 m. gegužės 24 d. Lietuvoje.

Dideliame nuliūdime liko: duktė Alma Triplett su vyru Mark, anūkai Matthew, Jacob ir Justin; duktė Rita Rušėnienė su vyru Audriumi, anūkai Viktoras, Petras ir Vincas; sūnus Ronaldas Os­tis su žmona Roberta, anūkas Anthony bei kiti giminės.

A. a. Algirdas buvo a. a. Valerijos ir a. a. Marijono Ostrauskų sūnus, a. a. Reginos vyras ir a. a. Amber Ro­se senelis.

Algirdas atvyko iš Lietuvos su tėvais. Jis buvo U.S. Air Force kapitonas, mokėsi University of Maryland, kur įgijo inžinieriaus bakalauro laips­nį. 1960 m. vedė Reginą Pemkutę ir gyveno Čikagoje, Hinsda­le, Oak Brook ir Lisle, IL. 1965 m. DePaul University baigė teisę ir dirbo advokatu Container Corp of America bei Mobil Oil bendro­vė­se. Vėliau užsiėmė privačia teisės praktika.

Algirdas buvo Lietuvių Fondo Tarybos pirmininkas (1998–2000 m., Lietuvių Fondo Valdybos pirmininkas (1990–1992 m.), Lietuvių Katalikų spaudos draugijos vicepirmininkas ir teisės patarėjas.

Laidotuvės bus privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

2020 m. spalio 22 d. Regina ir mylimas vyras Algirdas atšventė 60 metų vedybų sukaktį. Liūdinti šeima.

Atminimui prašome aukoti: 1. Sunlight Orphan Aid for Lithuania/Saulute: sunlightorphanaid.org or checks may be sent to 1133 Amber Dr. Le­mont, IL 60439; tel. 630-852-3204 2. Child’s Gate to Learning/ Vaiko vartai į mokslą: childgate.org. or „contact us” or checks may be sent to 14911 127th Street, Lemont, IL 60439.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-12-21 (M)

ADELĖ GALINAITIS


Mirė 2020 m. gruodžio 21 d., likus kelioms dienoms iki 99-tojo gimtadienio. Gimė 1921 m. gruodžio 24 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: vaikai – Claudia, Zita, Betty, Judy ir John; anūkai – Justine, Dawn, Bobby, Jennifer, Krista, Seth, Taylor, Joshua, Darren, Katie ir Janelle; bei dvylika proanūkų.

Velionė bus pašarvota antradienį, gruodžio 29 d., nuo 9 val. ryto St. Michael’s Catholic Church, 310 S. Wheaton Ave., Wheaton, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Williams-Kampp Funeral Home,
tel. 630-668-0016 arba www.williams-kampp.com

  2020-12-21 (M)

REGINA PEMKUTĖ OSTIENĖ (OSTRAUSKIENĖ)


Velionei buvo 86-eri metai. Gimė 1934 m. vasario 24 d. Lietuvoje. Į Ameriką atvyko kartu su mama Izabele Pemkiene (a. a.), gyveno Cicero, IL.

Regina buvo a. a. Aldonos Underienės ir a.a. dr. Kazio Pemkaus sesuo ir a.a. Amber Rose močiutė.

Dideliame nuliūdime liko: duktė Alma Triplett su vyru Mark, anūkai Matthew, Jacob ir Justin; duktė Rita Rušėnienė su vyru Audriumi, anūkai Viktoras, Petras ir Vincas; sūnus Ronaldas Ostis su žmona Roberta, anūkas Anthony bei kitos giminės.

Roosevelt University Regina įgijo chemijos specialybės bakalauro laipsnį; 1960 m. ištekėjo už Algirdo Osčio-Ostrausko. Šeima gyveno Čikagoje, Hinsdale, Oak Brook ir Lisle, IL. Regina buvo veikli ateitininkė, aktyviai dalyvavo ,,Vaiko vartai į mokslą” ir ,,Saulutės” organizacijų veikloje bei finansiškai jas rėmė.

Laidotuvės bus privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

  2020-12-17 (M)
  2020-12-21 (A)

SES. MARY PHILLIP RAMOŠKA


A†A SES. MARY PHILLIP RAMOŠKA, SSC. Mūsų mylima seselė mirė š. m. gruodžio 17 d., sulaukusi 100 metų. Vienuolės
įžaduose išgyveno 77 metus. Seselė Mary Phillip gamindavo maistą įvairiuose vienuolynuose, taip pat dirbo mitybos sektoriuje Čikagos Šv. Kryžiaus bei Loretto ligoninėse, Šv. Šeimos Viloje Lemonte. Gavusi gailestingosios seselės/slaugytojos laipsnį, ji dirbo slauge St. Joseph Home for the Aged, Holland, PA ir Motinos namų ligoninėje Čikagoje. 2005 m. pradėjo tarnauti kaip maldos ministrė – iš pradžių Motinos namų vienuolyne Čikagoje, o vėliau – Franciscan Village Lemonte.

Liko giliai nuliūdę: jos seserys – ses. Lourdine Ramoška Lemonte ir Helen Rjenches Taylor PA; daug dukterėčių, sūnėnų, pusbrolių bei šv. Kazimiero kongregacijos vienuolės.

A. a. ses. Mary Phillips buvo a. a. Walter ir a. a. Grace duktė bei a. a. Mary Ramoška, a. a Aldonos Kucy, a. a. Frances Bullet, a. a. Walter, a. a. Joseph and a. a. John Ramoškų sesuo.

Velionė bus pašarvota gruodžio 21 d., pirmadienį, nuo 9 iki 10 val. ryto Šv. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund: www.sistersofstcasimir.org arba 2601 W. Marquette Road, Chicago IL 60629. Nuliūdusios Šv. Kazimiero seserys.

Laidotuvių direktorius – David Gaidas, tel. 708-974-4410.

  2020-12-16 (M)
  2020-12-22 (A)

LAURYNA ELIZABETA JUODVALKYTĖ-VAIČEKAUSKIENĖ


A†A LAURYNA ELIZABETA JUODVALKYTĖ-VAIČEKAUSKIENĖ mirė š. m. gruodžio 16 d. Čikagoje, sulaukusi 96 metų.

Gimė Melrose Park, IL. Vaikystėje su šeima išvyko į Lietuvą, gyveno Zarasų rajone. Sovietų okupacijos metu buvo ištremta į Sibirą. Sugrįžusi iš tremties Kaune sukūrė šeimą su Povilu Vaičekausku, užaugino dvi dukras. Po didelių pastangų 1979 m. su visa šeima grįžo gyventi į Čikagą.

Nuliūdę liko: dukros Aurelija Vaičekauskaitė, Laura Vaičekauskaitė-Stalionis, anūkai Aleksytė ir Marius Stalionis, brolis Jonas Juodvalkis su šeima, giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionė bus pašarvota antradienį, gruodžio 22 d., 9 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-12-16 (M)
  2020-12-26 (A)

JUOZAS MIKULIS


A†A JUOZAS MIKULIS (1917–2020). Juozas Mikulis amžinybėn iškeliavo 2020 m. gruodžio mėn. 16 d., rugsėjo mėnesį atšventęs 103-ąjį gimtadienį.

Juozas gimė Silvertown mieste, Anglijoje, vėliau su tėvais gyveno Lietuvoje. Būdamas 16 metų, įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą, tarnavo Lietuvos kariuomenėje, turėjo vyriausiojo puskarininkio laipsnį. Buvo papuolęs į vokiečių nelaisvę. Po Antrojo pasaulinio karo, 1952 m. atvyko į Ameriką, gyveno Čikagos priemiestyje Cicero, IL.

Juozui lietuviška veikla, lietuvybės išsaugojimas už Atlanto ir nuoširdi tarnystė Tėvynei buvo be galo svarbu. Todėl nenuostabu, kad jis daugelį metų atsakingai vadovavo ir veikė Lietuvos karių veteranų sąjungos „Ramovė” Čikagos skyriuje ir Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje gretose, 35-erius metus vadovavo Cicero jūros šaulių kuopai „Klaipėda”. Juozas dosniai rėmė seniausią už Lietuvos ribų leidžiamą laikraštį „Draugas”, žurnalą „Pensininkas” ir kitus lietuviškus leidinius, organizacijas ir fondus Amerikoje ir Lietuvoje.

Juozą Mikulį kiekvieną sekmadienį galėjai sutikti Cicero miestelyje esančioje Šv. Antano bažnyčioje, kurioje jis labai daug metų buvo zakristijonu, padėdavo pasiruošti šv. Mišioms, skaitė skaitinius. Buvo aktyvus Bendruomenės veikloje. Jo darbai buvo įvertinti garbingais LR Krašto apsaugos ministrų, Lietuvos šaulių sąjungos ir LŠS išeivijoje apdovanojimais.

Nuliūdę liko: žmona Bronė, sūnūs Rolandas ir Robertas su šeimomis, dukra Danutė (Diana) Cummins su šeima, žentas Norbert Sachs ir anūkė Ramona Fritschi su šeima.

Atsisveikinimas su velioniu vyks gruodžio 26 d., šeštadienį, 3 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629). Po to, 4 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau- ti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Vietoje gėlių šeima prašo paaukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai (Nativity BVM). Nuliūdę artimieji.

  2020-12-12 (M)
  2020-12-18 (A)

RIMGAUDAS ALIS ALIŠAUSKAS


A†A RIMGAUDAS ALIS ALIŠAUSKAS mirė 2020 m. gruodžio 12 d. Oak Lawn, Illinois. Gimė 1932 m. gegužės 11 d. Lietuvoje.
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park rajone.

Nuliūdę liko: sūnus Robertas; duktė Liana Alytė su vyru Leroy Kos; duktė Renita Alytė; sesuo Aldona Sterbienė su šeima; pusseserė Valentina Harvey su šeima.

Atsisveikinimas su velioniu vyks penktadienį, gruodžio 18 d., 1 val. p. p. Šv. Kazimiero kapinių koplyčioje. Kviečiame dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-12-11 (M)
  2020-12-18 (A)

REGINA ČEMARKIENĖ KUSELIAUSKAITĖ


A†A REGINA ČEMARKIENĖ KUSELIAUSKAITĖ mirė 2020 m. gruodžio 11 d. Issaquah, WA. Gimė 1928 m. birželio 28 d. Lietuvoje. Gyveno Issaquah, WA, anksčiau Downers Grove, IL, Čikagos Marquette Park ir Bridgeport rajonuose.

Nuliūdę liko: sūnus dr. Vidmantas Čemarka; anūkai Lilia Marie ir Paul Yuri Čemarka; brolis Vidas su žmona Beverly, brolis Kazimieras su žmona Maria, brolis Antanas su žmona Lilija; daug dukterėčių ir sūnėnų.

A. a. Regina buvo a. a. Vytauto žmona ir a. a. Marijos Barzda sesuo.

Velionė bus pašarvota penktadienį, gruodžio 18 d., nuo 9 iki 11 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės atsisveikinimo apeigos vyks laidojimo namuose 11 val. ryto. Po jų velionė bus palaidota bus Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus, ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-12-11 (M)
  2021-01-16 (A)

MEČYS ŠILKAITIS


A†A MEČYS ŠILKAITIS 1922–2020. A. a. Mečys (Mečislovas) Šilkaitis mirė š. m. gruodžio 11 dieną, sulaukęs 98 metų. Gimė 1922 m. vasario 27 d. Ilgižių kaime, Raseinių apskrityje.

Tėvams persikėlus į Ariogalos miestelį ir ten atsidarius universalinę parduotuvę, jis savo jaunystės dienas praleido tarp gražių Dubysos slėnių. Baigė Kėdainių gimnaziją. Tęsė studijas Vytauto Didžiojo universiteto Technologijos fakultete, pasirinkęs
elektros silpnų srovių specialybę. Studijas baigė Antrajam pasauliniam karui einant į pabaigą. Su keletu draugų pasitraukė į Vakarus – per Vokietiją į Norvegiją, tada į Švediją, o galiausiai atsirado Didžiojoje Britanijoje.

Mečys apsigyveno Londone. Buvo pakviestas tapti ką tik įsteigtos Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos (DBLS) generaliniu sekretoriumi. Jo pareigos buvo pasitikti atvykstančius tautiečius ir visokiais būdais jiems padėti, taip pat kurti Sąjungos skyrius, leisti biuletenį ir kt.

Londone jis sutiko ir vedė Ireną Noreikaitę. Po trejų metų, giminių kviečiami, gavo Amerikos vizas ir išvyko į JAV. Iš pradžių gyveno Worcester, Massachusetts, vėliau persikėlė į St. Charles, IL ir Čikagą. GTE laboratorijoje dirbo inžinieriumi prie telekomunikacijos darbų bei telefono stočių projektavimo. Darbo tikslais buvo siunčiamas į New Jersey, Floridą ir kitas vietas. Pensijos metus praleido St. Petersburg, Floridoje. Paskutiniaisiais metais gyveno Californijoje, Santa Monica mieste, šalia savo sūnų ir anūkų.

Mečys, kur jis begyventų, buvo aktyvus lietuviškoje veikloje. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, buvo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos narys, priklausė Lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai (vienu metu buvo jos pirmininkas), dalyvavo ateitininkų veikloje, prisidėjo prie Ateitininkų namų pirkimo. Jis taip pat įėjo į Šokių šventės Čikagoje rengimo komitetą. Ypatingą vietą užėmė jo ilgametė, daugiau kaip 25 metus trukusi veikla St. Petersburgo lietuvių klube, į kurią jis pasinėrė jau išėjęs į pensiją. Pirmininkavo visuose komitetuose ruošiant minėjimus, šventes ir dirbo daug kitų darbų. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, ypač „Drauge”. Mėgo rašyti humoristinius eilėraščius iš savo ir aplinkinių gyvenimo patirties.

Su žmona Irena kartu pragyveno daugiau kaip 70 metų ir užaugino du sūnus – farmakologijos daktarą Raimundą ir architektą Edmundą, jie abu aktyviai įsijungę į lietuvišką veiklą Los Angeles.

Nuliūdę liko: žmona Irena; sūnus Raimundas su žmona Rasa, anūkas Rimas su žmona Myia, proanūkai Aleksandra, Evelina ir Oliver; anūkas Danius su žmona Bets; sūnus Edmundas, marti Aušra, anūkės Brianna ir Daria; kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionis bus pašarvotas šį šeštadienį, sausio 16 d. Petkaus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL.

Atsisveikinti su velioniu bus galima nuo 9 val. r. iki 11 val. ryto. 11 val. r. vyks bus religinės apeigos. Po jų velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Vietoje gėlių mirusiojo šeima prašo aukoti Mečio Šilkaičio vardu Ateities Fondui (Ateitis Foundation), 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL 60439.

Nuliūdę artimieji.

  2020-12-09 (M)

ALGIRDAS RUTKAUSKAS


A†A ALGIRDAS RUTKAUSKAS mirė š. m. gruodžio 9 d. savo namuose, artimųjų globoje palydėtas į paskutinę kelionę.

Gimė 1956 m. rugpūčio 3 d. Kaune, Algirdo ir Valerijos Spiridonovų-Lašų šeimoje. Mokėsi Kauno II vidurinėje ir Saulės mokykloje, vėliau įstojo į Medžio apdirbimo technikumą. Dirbo Kauno M. K. Čiurlionio muziejuje Parodų skyriuje darbininku, vėliau restauratoriumi. 1978 m. sukūrė šeimą su Violeta, užaugino dukrą Ievą ir sūnų Vytautą.

1989 m. atvyko į Ameriką. Sunkiai dirbo įvairiose kompanijose, o nuo 1990 m. iki pat ligos – apartementinių kompleksų prižiūrėtoju.

Netekome puikaus, jautraus ir šilto šeimos žmogaus, atsidavusio tėvo, mylinčio vyro. Mums jo šilumos niekas neatstos ir nepakeis jo globos ir rūpesčio. Liūdime kartu visi: žmona Violeta, vaikai Ieva ir Vytautas, sesuo Jolanta Nagienė, sūnėnai Norbertas ir Arnoldas su šeimomis, giminės ir artimieji JAV bei Lietuvoje.

Laidotuvės bus privačios, apie atsisveikinimą ir šv. Mišias Algirdo atminimui pranešime vėliau.