Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2021-01-26 (M)
  2021-01-30 (A)

ALDONA TOLIUŠYTĖ MARKEVIČIENĖ


A†A ALDONA TOLIUŠYTĖ MARKEVIČIENĖ mirė š. m. sausio 26 d. po ilgos ligos savo namuose Indianoje. Gimė 1926 m. rugpjūčio 15 d. Kaune, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: vyras Vytautas, su kuriuo kartu pragyveno 73-ejus metus; sūnūs Kęstutis ir Vytenis; duktė Audronė su vyru Ross Golding; brolis Zigmas; anūkai Hillary (Bruce), Ashley (Naomi), Corey (Laura), Whitney, Brad (Angie), Jeremy (Mikiko), Vinny (Casie), David, Natalie ir Olivia; proanūkai Ray, Anissa Christian, Sierra, Nate, Willow, Nevaeh, Chase, Toma, Shion, Stella ir Burton.

Aldona buvo a. a. Gedimino, a. a. Algirdo ir a. a. Jūratės Lake mama. Labai mylėjo šeimą, poeziją, literatūrą ir Lietuvą. Palikusi Lietuvą 1944 metais, apie tai rašė:

Toli paliko tėviškės balti beržai,
Rasotos pievos saulės spinduliuos.
Ir kaip dažnai aš ten lankaus,
Bet tik svajonėse, ir tik sapnuos.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 30 d., 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2021-01-23 (M)
  2021-07-09 (A)

MARIONA KARALIS


A†A MARIONA KARALIS 1924.07.12 – 2021.01.23

Mariona (Kumpikevičiūtė) Karalis ilsisi Viešpaties glėbyje po ilgos ir sekinančios kovos su vėžiu, kuri baigėsi 2021 m. sausio 23 d.

Mariona gimė 1924 m. liepos 12 d. Čikagoje, Illinojuje, Stasio Kumpikevičiaus ir Marcelės (Ambrasaitytės) Kumpikevičienės šeimoje.

Ji turėjo tris vyresnes seseris ir du jaunesnius brolius.

Augo Viduklėje, Raseinių rajone, Kauno apskrityje. Artėjant Rusijos karo frontui, būdama šešiolikos, kartu su savo teta pasitraukė į Vokietiją. Prieš grįždama į JAV Marytė (taip ją vadino artimiausi draugai) baigė mokslus Hamburgo universitete. Laivu ji atplaukė į New Yorką, po to traukiniu atvyko į Čikagą – neturėdama nė cento kišenėje. Kad galėtų atvykti į Ameriką, ji pasirašė skolos JAV vyriausybei dokumentą – IOU („I owe you”), įsipareigodama vėliau sumokėti visas savo kelionės išlaidas, ką ir įvykdė. Čikagoje dirbo prekybos („Marshall Field and Co” ir apskaitos („McDonald’s Corporation”) srityse.

1950 m. lapkričio 11 d. ji ištekėjo už antrojo Stasio ir Genovaitės Karalių sūnaus Česlovo Ilmari Karalio. Pora susilaukė trijų sūnų: Dariaus Chesterio (Dalia), Alfredo Stanley (Mary Ellen) ir Andrew Ilmari (nevedęs). Mariona buvo Valdo Adamkaus brolienė.

Mariona džiaugėsi anūkais: Valdu, Asta (Blake), Jeffrey, Melissa, Audru, Česlovu II, Algiu, taip pat Simu (Lina), Monika, Pijumi ir Tumu. Ji sulaukė ir proanūkų – Julian, Tito, Monikos, Tejos ir Solomono.

Amžinybėje Marionos jau laukė jos tėvai, seserys Helen, Frances ir Josephine, broliai Stasys II ir Juozas, vyras Česlovas, sūnus Alfredas, anūkas Jonathan, o taip pat daug klasės draugų, parapijiečių ir bičiulių.

Marionos gedi jos sūnūs ir jų šeimos, jauniausias brolis Juozas Dermeikis (Viduklėje), a. a. vyro Česlovo brolis Valdas Adamkus su žmona Alma bei daugelis ją pažinojusių ir mylinčių artimųjų. Mums truks jos šmaikštaus žodžio ir nuoširdžios šypsenos.

Tegu ilsisi dangiškoje ramybėje – vakar tikėjusi, o šiandien jau reginti.

†††

Atsisveikinimas su a. a. Mariona vyks Pal. Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127th Street, Lemont, IL 60439) penktadienį, liepos 9 d., nuo 11 val. ryto. Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos 12 val. p. p.

A. a. Mariona Kumpikevičiūtė-Karalis bus palaidota Lietuvoje. Gedulingos šv. Mišios vyks Viduklės bažnyčioje (S. Stanevičiaus g. 1) pirmadienį, liepos 12 d. 1 val. p. p.

  2021-01-15 (M)

MARIJA PUPIŪTĖ AMBROZAITIENĖ


A†A MARIJA PUPIŪTĖ AMBROZAITIENĖ mirė 2021 m. sausio mėn. 15 d. Chesterton, IN. Gimė 1931 m. balandžio mėn. 15 d. Kybartuose, Lietuvoje. Gyveno Chesterton, IN.

Nuliūdę liko: duktė Ramunė su vyru John, duktė Audronė, anūkė Lina, sesuo Aldona Brizgienė, broliai – Antanas Pupius ir Juozas Pupius su žmona Lile, giminės, draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionė buvo dailininkė, gydytojo, visuomenės veikėjo a. a. Kazio Ambrozaičio žmona.

1949 m. su tėvais atvyko į JAV. New Yorke (Hunter College ir Art Students League of New York) studijavo tapybą ir meno istoriją, vėliau mokslus tęsė Clevelando, OH ir Čikagos, IL meno institutuose. Kurį laiką dirbo Čiurlionio galerijos, Jaunimo centro direkcijose, Čiurlionio galerijos globos, Lietuvių Fondo meno patarėjų komitetuose. Iš pradžių kūrė aliejinius paveikslus, vėliau ėmėsi grafikos (litografijos ir vario raižiniai), emalio tapybos ir fotokoliažų. Yra sukūrusi knygų iliustracijų, aplankų, apipavidalino Madų parodos sceną. Jos kūryboje vyrauja gamtos, žmogaus gyvenimo ir nuotaikų temos, yra mistikos ir liaudies meno motyvų. Lietuvių moterų dailininkių draugijos (LAWAA) narė nuo 1971 metų.

Laidotuvės privačios. Atsisveikinimus ir prisiminimus galima išreikšti: www.whitelovefuneralhome.com.

Liūdinti šeima.

  2021-01-14 (M)

Dr. Pranas Baltrėnas


Š. m. sausio 14 d. nuo COVID-19 viruso Vilniuje mirė profesorius, habilituotas daktaras Pranas Baltrėnas.

Jis gimė 1940 m. rugpjūčio 2 dieną. Dr. Baltrėnas buvo Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos katedros vedėjas, Aplinkos apsaugos mokslo instituto direktorius, Lietuvos Respublikos mokslo premijos laureatas (1994), Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiaus kavalierius (2001), Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos aukso medalio ir certifikato laimėtojas, nusipelnęs išradėjas. Dėl jo netekties liūdi žmona Roma, dukros – advokatė Vilma Baltrėnaitė ir prof. dr. Edita Gedienė su vyru Edgaru bei sūnumi Edvardu, ir visa Lietuvos visuomenė.

  2021-01-13 (M)
  2021-01-22 (A)

ŠARŪNAS RIMAS


2021 m. sausio 13 d. po ilgos ligos Amžinybėn iškeliavo A†A Ps. fil. ŠARŪNAS RIMAS.

Gimė 1938 m. gegužės 29 d. Kaune. Su tėvais ir broliu 1949 m. atvyko į JAV, baigė inžinerijos mokslus, įkūrė savo bendrovę Champaign, IL. Dirbdamas Čikagoje rūpinosi dangoraižių, ligoninių bei kitų pastatų oro kokybe.

Šarūnas nuo mažens skautavo, buvo Akademinio skautų sąjūdžio ir jos valdybos narys, pirmininkavo Vydūno jaunimo fondui, daug metų tvarkė LSS archyvą Lemonte. Jis prisidėjo prie Tautodailės galerijos ir Lietuvių Dailės muziejaus įsteigimo Pasaulio lietuvių centre.

Su šokių grupe „Grandis” 1957 m. dalyvavo pirmoje šokių šventėje. Vėliau šoko veteranų grupėje „Lėtūnas” ir dalyvavo visose šventėse Amerikoje bei Lietuvoje.

Šv. Mišios už velionį bus aukojamos penktadienį, sausio 22 d., 10 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte. Atsisveikinti bus galima nuo 9 val. r. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Nuliūdę liko: žmona Vida, svainė Aldona Rauchienė su dukra Lina (Michael), pusseserė Aldona Rukuižienė, krikštadukrė Daiva Miller su šeima, daug pusbrolių ir pusseserių iš Rimų šeimos pusės, kiti giminės Amerikoje bei Lietuvoje.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Šarūną savo maldose.
Nuliūdusi šeima.

  2021-01-09 (M)

DONATAS STUKAS


A†A DONATAS STUKAS mirė š. m. sausio 9 d. Daytona Beach Shores, FL, sulaukęs 99 metų. Gimė 1921 m. liepos 19 d. Skapiškyje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: sūnūs – Edmundas su žmona Živile Chirban ir Andrius, anūkės Justina ir Maira bei proanūkas Wesley.

Donatas į Ameriką imigravo po karo, 1951 metais. Čia sutiko savo žmoną Leonidą, su kuria išgyveno beveik 68 metus.

Leonida ir Donatas 33 metus gyveno Čikagoje, o 1983 m. išėję į pensiją persikėlė į Floridą. Iš pradžių gyveno Orlando, vėliau – Daytona Beach Shores. Čia jiems patiko mažesnė lietuvių visuomenė ir jauki katalikiška parapija.

A. a. Donatas buvo a. a. Juozo ir a. a. Teresės Stukų sūnus, a. a. Liudo brolis ir a. a. Leonidos vyras.

Velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Donatą savo maldose. Nuliūdusi šeima.

  2021-01-09 (M)

VYTAUTAS ŠIMKUS


A†A VYTAUTAS ŠIMKUS mirė 2021 m. sausio 9 d., sulaukęs 94 metų.

Gyveno Palos Heights, IL, Michiana Shores, IN ir anksčiau – Čikagoje.

Nuliūdę liko: sužadėtinė Dalia Tallat-Kelpšaitė; dukterys Marija Stankiewicz (Dennis), Nora Gylienė (Saulius), sūnus Mark (Lisa) Šimkus; anūkai David (Nina Kovar) Stankiewicz, Lisa (Steve) Barsch, Peter (Natalie) Stankiewicz, Gina Gylys (Ben Lamson), Daiva (Jon) Gustin, Justinas Gylys, Jacob ir Jasmine Šimkus; proanūkai Sarah, Olivia, Isabella Barsch, Nathan ir Lukas Stankiewicz; svainė Monika Tautvaišienė-Krikščiūnienė, krikšto sūnus Michael Tautvaišas, dukterėčia Angelė Kazakevičius su šeima; Lietuvoje – sūnėnas Kęstutis Bukelskis su šeima bei kiti giminės.

V. Šimkus gimė 1926 m. geužės 30 d. Kaune, Marijos ir Vincento Šimkų šeimoje. Mokėsi Aušros berniukų gimnazijoje, nuo 1937 m. buvo aktyvus skautas. Dalyvavo 1938 m. jubiliejinėje skautų stovykloje Panemunėje. Tais pačiais metais visos Lietuvos moksleivių Tautinės Olimpiados konkurse laimėjo sidabrinį medalį iš prancūzų kalbos. Baigęs gimnaziją, įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą, medicinos fakultetą. Prasidėjus karui, vokiečių valdžios įsakymu, universitetas buvo uždarytas ir Vytautas gavo darbą Kauno infekcinėje ligoninėje, kur dirbo iki pasitraukimo į Vokietiją. Besitraukiant netikėtai atsiskyrė nuo savo tėvų ir sesers Erikos, kurie liko Lietuvoje. Berlyne gavo darbą ligoninėje – buvo medicinos sesers pagalbininkas chirurginiame skyriuje. Frontui priartėjus, paskutiniuoju traukiniu pabėgo į Bavariją, kur sulaukė amerikiečių tankų. Pabėgėlių (DP) stovykloje privačiai mokėsi anglų kalbos ir studijavo Teologijos ir filosofijos institute. Dainavo įvairiuose choruose ir kvartete.

1947-aisiais vedė Eufroziną Liutkutę ir tais pačiais metais emigravo į Ameriką. Čia gimė dukra Marija, vėliau dukra Nora ir sūnus Markus. Eufrozina mirė po 30 santuokos metų. 1978 m. vedė Isoldą Macevičiūtę-Ralienę, su kuria išgyveno 33 metus. Praėjus kiek laiko po Isoldos mirties, susižiedavo su bendraminte Dalia Tallat-Kelpšaite (Urbutiene) ir nutarė dalintis paskutiniųjų metų rūpesčiais.

Atvykus į Ameriką, gyvenimas nebuvo lengvas – dienomis dirbo, vakarais mokėsi. Baigęs inžinerijos studijas, dirbo tarptautinėje bendrovėje Tri-Sure ir daug metų, iki pat pensijos 1991-aisiais, vadovavo plieno ir plastikos gaminių įmonei. Išėjęs į pensiją, su žmona Isolda persikėlė gyventi į Michiana Shores, Indiana.

Vaikams augant, Vytautas vadovavo lituanistinės mokyklos tėvų komitetui Čikagoje bei skautų tėvų komitetui. Daug dirbo rengiant Kaziuko muges ir ruošiant Rako skautų stovyklą. Vėliau buvo Beverly Shores lietuvių komiteto pirmininkas ir Michiana Shores City Council narys. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, vyko į tėvynę su International Executive Service Corp. ir teikė konsultacijas atstatant Lietuvos įmones. Laisvalaikiu mėgo sportuoti, žvejoti, slidinėti, žaisti golfą, keliauti. Turėdamas stiprų baritono balsą, daugiau kaip 10 metų dainavo Čikagos lietuvų operoje ir Southwestern Michigan simfoninio orkestro chore.

Laidotuvės privačios.
Velionio palaikai bus palaidoti Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2021-01-06 (M)

ALDONA PUTRIŪTĖ MACIUKEVIČIENĖ


A†A ALDONA PUTRIŪTĖ MACIUKEVIČIENĖ mirė 2021 m. sausio 6 d. savo namuose Michiana Shores, IN. Gimė 1935 m. sausio 12 d. Petrikaičiuose, Lietuvoje.

Ji buvo a. a. Felikso ir a. a. Jadvygos (Maciūtės) Putrių duktė.

Nuliūdę liko: vaikai Dalia Žygas, Vida Kluko ir Darius Maciukevičius; anūkai Aras, Aida ir Kovas Žygas bai Mary Kluko; brolis Vytautas Putrius ir sesuo Birutė Putriūtė Keblinskienė su šeimomis.

Aldona buvo a. a. Broniaus žmona, a. a. Algio Putriaus sesuo.

Aldonos ir Broniaus draugystė užsimezgė dalyvaujant Dainavos ansamblyje; tikimės, kad dabar vėl jiems teks šokti kartu.

Laidotuvių apeigos atidėtos. A. a. Aldonos atminimui prašome aukoti Friendship Botanic Gardens, 2055 East U.S. Highway 12, P.O. Box 8834 Michigan City, IN 46361.

Nuliūdę artimieji.

  2020-12-31 (M)

KSAVERAS ADICKAS


A†A Ksaveras Adickas mirė 2020 m. gruodžio 31 d. St. Pete Beach, Floridoje, savo namuose, apsuptas šeimos,  sulaukęs 96-erių metų.

Gimė 1924 m. balandžio 1 d. Lietuvoje.  Jis buvo a. a. Ksavero Adicko ir a. a. Konstancijos (Bukauskaitės) Adickienės  sūnus.

Nuliūdę liko: vaikai John ir Shawna Adickas, Janina ir Vytas Spokas,vaikaičiai Abbye, Aleksas, Mason ir Caden.

Ksaveras buvo a. a. mylimos žmonos Irenos vyras, a. a. Jono ir Kazio brolis, a. a. sesers Agotos Pavlovienės (Adickaitės) brolis. Iki pensijos Ksaveras dirbo elektronikos inžinieriumi, radijo ir televizijos pramonei jis atidavė 35 savo gyvenimo metus.

Antrojo pasaulinio karo metais tarnavo Lietuvos kariuomenėje, vėliau baigė mokslus bakalauro laipsniu. Tris kartus keliavo po pasaulį, ilgiau apsistodamas Anglijoje, Afrikoje ir Australijoje, kol pagaliau apsigyveno Elmhurst, Illinois, kur sukūrė šeimą. Ksaveras laisvai kalbėjo keturiomis kalbomis: lietuvių, rusų, vokiečių ir anglų. Laidotuvių apeigos bus privačios.

Nuliūdę artimieji.

  2020-12-31 (M)

ALGIMANTAS ŽEMAITAITIS


Mūsų tėvelis, senelis, brolis, vyras, nuostabus ir ypatingas mums žmogus A†A ALGIMANTAS ŽEMAITAITIS Anapilin iškeliavo 2020 m. gruodžio 31 d., eidamas 88-uosius metus.

Gimė 1932 m. vasario 15 d. Kudirkos Naujamiestyje, Lietuvoje, Juozo Žemaitaičio ir Anelės Grajauskaitės-Žemaitaitienės šeimoje.

Liūdesyje paliko žmoną Audronę, dukrą Laimą su vyru Aleksu Baipšiu, anūkus Gintarą ir Saulę, dukrą Dainą ir sūnų Saulių, brolį Gintautą su šeima, seserį Aldoną su vyru Carmen Onalfo, svainį Mindaugą Alminą su šeima ir daug giminaičių Lietuvoje, Lenkijoje bei Amerikoje.

1944 m. tėvai su sūnumis Algimantu, Gintautu ir dukra Dalia pasitraukė į Vakarus. Daugiau nei metus šeima gyveno Lenkijoje (Pomeranijoje), tačiau rusams pradėjus ieškoti vyro Juozo, Anelė su vaikais pasitraukė į Vakarų Vokietiją kaip vokiečių repatriantai. Vienintelis Algimantas kalbėjo vokiškai, ir tai silpnai. Po metų surado tėvą vokiečių kalėjime ir jį išlaisvino. Visa šeima vėl buvo kartu. Algimantas lankė Liubeko/Neuštadto lietuvių gimnaziją.

1949 m. Juozo ir Anelės Žemaitaičių šeima padidėjo – gimė duktė Aldona. Tų pačių metų rugsėjį šeima išvyko į Ameriką, kur apsistojo Waterbury, CT, nes ten gyveno Žemaitaičių giminės.

A. Žemaitaitis tarnavo JAV kariuomenėje, po to įstojo į University of Connecticut, kur studijavo teatro meną. Gyvendamas Waterbury, Algimantas prisijungė prie Šv. Juozapo parapijos veiklos, dainavo chore, vaidino, režisavo veikalus, dainavo vyrų oktete. Vasaros metu buvo ateitininkų stovyklų Marianapolyje ir Kennebunck Port, Maine komendantu.

1960–1964 m. vaidino „Off Broadway” vaidinimuose, net ir miuzikle. Vasaromis režisavo veikalus Connecticuto valstijos miesteliuose, „Com- munity Theater”.

1965 m. persikėlė į Los Angeles, CA, kur redagavo filmus su Pauliumi Jasiukoniu, sesers Dalios vyru. Taip pat aktyviai įsijungė į Šv. Kazimiero parapijos veiklą. 1967–1976 m. režisavo kompozitorės Onos Metrikienės vadovaujamos moterų muzikinės grupės programas ir „Vakarų aidų” muzikinius pastatymus. Vėliau, 1978–1979 m., buvo pakviestas režisuoti ope- ras Los Angeles „The International Opera Ensemble”, kuriam vadovavo dr. Nandor Domokosh. 1991–2004 m. Algimantas režisavo Los Angeles Dramos sambūrio spektaklius. Su vietiniais solistais ir Dramos sambūrio aktoriais parengė daug koncertų, operečių, spektaklių.

1968 m. vedė Audronę Alminaitę, profesoriaus Kazimiero ir Marijos Alminų dukrą. 1972 m. jiems gimė dukra Laima, 1976 m. – dukra Daina, o 1983 m. susilaukė sūnaus Sauliaus. Algimantas labai brangino ir didžiavosi savo šeima. Algimantas ir Audronė santuokoje išgyveno 52-ejus metus.

1987 m. A. Žemaitaitis su Maryte Sandanavičiūte-Newsom ir Violeta Gedgaudiene perėmė Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos administravimą. Nuo to laiko Algimantas pasišventė mokyklos gyvenimui: mokytojavo, vedė iškalbos pamokas, padėjo ruošti programas, buvo ir patarėjas, ir ramstis. Savo sodriu balsu jis visus paragindavo, sukviesdavo įvairiems darbams. Lituanistinę mokyklą baigusios dukros Laima ir Daina toliau joje mokytojavo, sūnus Saulius taip pat dalyvavo parapijos ir mokyklos veikloje. Anūkų Gintaro ir Saulės gyvenimas buvo praturtintas dideliu senelio dėmesiu. Sekdama Algimanto pavyzdžiu, visa šeima noriai prisidėdavo prie įvairių darbų, be jokių pasiaiškinimų ar pasiteisinimų.

Prieš atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę Algimantas buvo Fronto bičiulių organizacijos ilgametis, veiklus narys. Jis kasmet rengė Literatūros popietes, pakviesdamas svečius rašytojus iš Lietuvos ir Amerikos.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, Algimantas tapo ALT’o organizacijos pirmininku. Jis rengė kasmetinį Kovo 11-osios minėjimą, pakviesdamas svečių iš Lietuvos, Amerikos ir įvairių užsienio šalių. Būdamas ALT’o pirmininku, drąsiai ir karštai skatino lietuvius išeivijoje ir Lietuvoje puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, tradicijas bei lietuvišką šeimą.

Algimantas buvo didelis Lietuvos patriotas, todėl iš karto po Nepriklausomybės atkūrimo vyko į Lietuvą, pradėjo bendradarbiauti su Telšių dramos teatru. Taip pat rengė programas Maironio muziejuje Kaune, Nidoje, Vilniuje, Švėkšnoje ir kitur. Daug keliavo su šeima ir draugais Lietuvoje, Europoje ir Amerikoje. Ypač mėgo keliauti dideliais laivais.

Mes visi giliai liūdime dėl šios netekties. Gedinti šeima.