„Grandies" koncerto dalyviai. (Jono Kuprio nuotraukos)

Pasakiškas „Grandies” koncertas

Rimas Černius.

Metinis „Grandies” ansamblio koncertas, pavadintas „Visi kartu į ka­ralių pasaką”, įvyko gegužės 22 d., sekmadienio popietę, Pasaulio lietuvių centre, Ritos Riškienės salėje. Koncerte šoko visos „Grandies” ansamblio grupės, nuo mažiausių kiškučių ratelio iki suaugusių ir pagyvenusių veteranų. Šis šokėjų pasirodymas buvo įdomus, įvairus ir visapusiškai sėkmingas.

Koncerto akimirkos: jaunimas savo šokiais kūrė ir ir šviesią, ir grėsmingą nuotaikas.

Lietuvių tautinio ansamblio „Gran­dis” vadovas Gintaras Grinkevičius, koncertui pasibaigus, ištarė: „Mums šiandien didelė šventė. Džiaugiamės, kad po trejų metų vėl galėjom užlipti į sceną ir jus pradžiuginti”. Šis renginys tikrai pradžiugino ne tik lietuviško tautinio šokio išsiilgusius žiūrovus, bet, manau, pradžiugino ir pačius šokėjus, kurie po ilgos pertraukos vėl galėjo išgirsti žiūrovų plojimus ir matyti jų nušvitusius veidus, išvydusius energingą lietuvišką šokį.

Šoko ir scenoje, ir šalia žiūrovų

„Grandies” ansamblis šiame koncerte stengėsi šokiu apsupti visus žiūrovus. Buvo šokama ne tik viršuje, scenoje, bet ir apačioje, pačioje salėje, kurios vidurys buvo skirtas šokėjams, kurie pasirodydavo, išeidavo šokiui iš vi­sų pusių. Tuo būdu visi žiūrovai, tiek arti scenos sėdintys, tiek toliau atsidū­rę, galėjo pajusti šokių pulsą visai šalia savęs ir tarsi tapti nuostabaus vyksmo dalimi.

Koncertas buvo labai apgalvotai surežisuotas. Jis vyko be pertraukos, bet nė kiek neprailgo. Anaiptol, tas laikas, rodos, taip greitai  prabėgo, kad norėjosi dar daugiau šokių pamatyti. Ta­čiau vadovas G. Grinkevičius po koncerto sakė: „Pasekėm jums karalių pasaką. Bet pilną pasaką pamatysite šokių šventėje. Atvykite!” 

Šokiuose – ir naujovės, ir tradicijos

Dauguma programoje pašoktų šokių choreografija pasižymėjo naujoviš­kumu ir išradingumu. Nedaug buvo tradicinių šokių, iš tokių – gal tik vaiku­čių ir vaikų ratelio pašoktas „Noriu miego”, suaugusių ratelio šokis „Subatėlė” ir  „Suktinis”, kurį koncerto pabai­gai atliko visi rateliai. Beveik visi kiti šokiai, bent man, buvo naujovė. Gražiai paruoštoje koncerto programė­lėje buvo pažymėta, kas sukūrė kiekvieno šokio choreografiją ir muziką. Kai kuriose choreografinėse kompozi­cijose buvo naudojamos juostos, skaros, lazdelės, kurie papildė šokio išraiškos galimybes. Pavyzdžiui, koncerto pra­džioje jaunių ir jaunimo rateliai atliko šokius „Striuks buks” ir „Žalnieriukas”. Pradžioje pasirodė berniukai, dėvintys didžiulius maišus, kurie atrodė kaip juokingos kaukės. Po kiek laiko pasirodė mergaitės, laikydamos rankose ilgas lazdeles. Mer­gaitės šokio metu tomis lazdelėmis ritmiškai mušė į žemę. Visi mušimai bu­vo atlikti labai greitai ir tiksliai į taktą.  Todėl šokis buvo labai energingas.

Kiškučių ratelio šokėja su savo mokytoja Emily DeMuth.

Prie šokių su objektais galima priskirti ir suaugusių ratelio moterų atliktą šokį „Taukšt pataukšt”, kuriame šokėjos kultuvėmis taukšėjo per įsivaiz­duojamus skalbinius ir retsykiais tomis kultuvėmis net taikė viena kitai. 

Labai gražiai studentų grupė atliko šokį „Rezginėlė”, kuriame šokėjai juostomis sutinka mylimųjų porą – merginą ir vaikiną. Turbūt naujoviškiausias buvo studenčių šokėjų šokis „Lioj, lioj, liūdela”. Šis šokis, priešingai kitiems koncerte parodytiems, buvo tamsus, beveik gąsdinantis. Vienos merginos, šokančios scenoje, rankose laikė juodas skaras, o scenos apačioje kitos šokėjos šokdamos turėjo tamsiai dryžuotas skaras. Tomis skaro­mis visos mojavo ir atrodė lyg paukš­tės, panašios į juodvarnius. Šokis bu­vo beveik šiurpą keliantis. (Čia tai jau ne „Blezdingėlė”.) O po jo pasirodė ir studentų ratelio vaikinai, kurie su mer­ginomis šoko „Išjojo jojo”. Šios cho­reografijos pabaigoje vaikinai scenoje liko vieni, ir smarkiais vyriškais trepsėjimais ryžtingai užbaigė šokį.

Kiekvienas koncerto žiūrovas tikriausiai išrinko sau labiausiai patikusį šokį. Man tai ypač gražus buvo lyriškas ir švelnus „Ryto raselė krito”, kuriuo studentų grupė koncertą pradėjo. Labai patiko suaugusių ratelio „Gumbinė”, pagyvenusių sušokta „Žiemarių polka” ir studentų parodyti šokiai „Gegutėlė tupi” ir „Rezginėlė”. 

Šokis suteikia sparnus ir visiems leidžia pasijausti jaunais.

Na, o koncerto pabaigoje „Grandies” šokėjai žiūrovus tiesiog nustebi­no savo energija, pašokdami pasiutusiai greitą „Polką op-op”. Tarp šokėjų pasirodymų  koncerto vedančioji Sandra Avižienytė deklamavo eilėraščius, kurie savo tema buvo artimi atliekamiems šokiams. 

Pagerbė ilgamečius šokėjus

Koncertui pasibaigus, „Grandies” ansamblio meno vadovai Dalia Bilaišytė DeMuth ir Gintaras Grinkevičius į sceną pakvietė ansamblio mokytojus, mokytojas, kurių iš viso yra net penkio­lika. Jiems smarkiai plojo ne tik žiūro­vai, bet ir šokėjai. S. Avižienytė pakvie­tė išeiti į priekį ansamblio sukaktuvininkus, ilgamečius „Grandies” šokėjus. Buvo pagerbtas šokė­jas Virgis Rukuiža, kuris 2020 metais pa­žymėjo savo dalyvavimo „Grandyje” 20 metų sukaktį. Na, o šiais, 2022-aisiais,15-tus šokimo metus švenčia šokėjai Daiva Daulytė, Gintarė Daulytė, Aldas Kriaučiūnas, Monika Papartytė ir Antanas Rašymas. Tačiau įspūdingiausią, net 25-erių metų šokėjos sukak­tį šiais metais švenčia Ramunė Kubiliūtė. Ansamblio vadovai sukaktuvininkams įteikė dovanas. Sustoję bendrai nuotraukai, „Grandies” šokėjai atrodė labai laimingi, kad metinis koncertas puikiai pavyko, kad jis patiko žiūrovams, kurie negailėjo plojimų. Visi šokėjai entuziastingai rengiasi dalyvauti XVI Šiaurės Amerikos lietu­vių tautinių šokių šventėje Philadelphijoje. Norisi palinkėti jiems laimingos kelionės ir sėkmingos šventės.

„Taukšt pataukšt” – šoka Suaugusiųjų ratelio moterys.
Berniukų šokis su maišais.
Šoka suaugusiųjų ratelio šokėjai.
Žiūrovai buvo apsupti šokiais: smagus veiksmas vyko ir scenoje, ir salėje.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2022-ųjų m. Gegužės 26 d. numeryje, Vol. CXIII NR. 41)