Autografai gerbėjams. (A. Vaškevičiaus nuotr.)

Poetas Valdas Aušra iš Čikagos: tarp dviejų šalių ir dviejų laikų

Algis Vaškevičius.

Jau labai greitai, balandžio 1-ąją daugelio Čikagos lietuvių gerai žinomas bei mėgstamas kunigas ir poetas Valdas Aušra minės savo 60-ąjį gimtadienį. Sukaktuvininko pamokslai nuolat spausdinami „Drauge”, jis yra Čika­goje veikiančios ir šiemet įkūrimo 90-metį mininčios Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas, Mažosios Lietuvos fondo bei draugijos vadovas, taip pat kelių poezijos knygų autorius.

Pristatė naujausią poezijos knygą

Poetas Vilniaus knygų mugės stende.

Vasario pabaigoje V. Aušra trumpai viešėjo gimtinėje, čia keturių susitikimų su skaitytojais metu pristatė savo naujausią poezijos knygą „Chronos ir Kairos”, taip pat dalyvavo Vilniaus knygų mugėje, kur buvo pristatyta ir ši, ir dar viena jo knyga – poezi­jos rinkinys „Kas buvo užrašyta vakar” (išleido „Kauno laiptai”).

Šįkart jo apsilankymas Lietuvoje buvo trumpas, bet labai turiningas. Pirmasis jo poezijos knygos „Chronos ir Kairos” pristatymas surengtas gimtojoje Klaipėdoje, jame dalyvavo nemažas būrelis poezijos gerbėjų, po kelių dienų knyga pristatyta Birštono viešojoje bibliotekoje, kurioje dirba šios knygos redaktorė Kristina Bačiulienė – šis renginys sulaukė pilnos salės lankytojų, jis buvo itin jaukus, turiningas ir šiltas.

Knyga taip pat pristatyta Vilniuje, kur skambėjo ir V. Aušros gero pažįstamo pianisto Roko Zubovo atliekama muzika bei Tauragėje. Knygų mugėje V. Aušrą buvo galima sutikti ir su juo pabendrauti knygą išleidusios leidyklos „Slinktys” stende.     

Šių eilučių autorius V. Aušrą pažįs­ta jau nemažai metų kaip labai aktyvų Mažosios Lietuvos bičiulį. Kai prieš kelerius metus teko lankytis Čikagoje, V. Aušra plačiau supažindino su draugijos nariais, jų veikla. Šios draugijos parama Mažajai Lietuvai – dabar Karaliaučiaus (Kaliningrado) krašto lietuviams yra neįkainojama.

Parama Karaliaučiaus krašto lietuviams

Apie tai kalbėjo ir V. Aušrai dėkojo renginyje Birštone apsilankęs Karaliaučiaus Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis, pabrė­žęs, kad be Čikagoje veikiančios draugijos paramos daugelį kultūrinių renginių – parodų, festivalių, švenčių nebūtų pavykę surengti. Tą ne kartą yra sakęs ir Karaliaučiaus krašto lietuvių mokytojų asociacijos vadovas Aleksas Bartnikas. Pernai draugija parėmė ir Lietuvoje leidžiamą ketvirtinį žurnalą „Donelaičio žemė”, paramą jam žada skirti ir šiemet. 

V. Aušra Birštone skaitė savo eiles iš naujausios knygos.

„Mažajai Lietuvai padedame pagal galimybes. Mūsų draugijos nariai sensta, daugelis jų jau garbaus amžiaus, surinkti ženklesnę sumą aukų yra sudėtinga. Kai buvome finansiškai stipres­­ni, tai projektams Karaliaučiaus krašto lietuviams remti galėdavome skirti net iki 20 tūkstančių dolerių per metus, o dabar tos galimybės daug menkesnės, bet vis tiek stengiamės padėti”, – pasakojo Birštone susirinku­siems žmonėms V. Aušra.

Tačiau renginys šiame mieste pirmiausia buvo skirtas poezijai. Gerai Lietuvoje žinomas aktorius Andrius Bialobžeskis jautriai ir įtaigiai skaitė naujosios poezijos knygos „Chronos ir Kairos” eiles, jų išgirdome ir iš paties autoriaus lūpų. V. Aušra taip pat paaiškino, ką reiškia šios knygos pavadi­nimas. Graikų kalboje, kuria yra užra­šytas Naujasis testamentas, žodis „laikas” apibrėžiamas ir kaip „chronos” ir kaip „kairos”, kurie kartais naudojami sinonimiškai, bet turi skirtumų. „Chronos” – tai mums įprastas judantis laikas, kuris prasideda ir tęsiasi: dabar ir vakar, dabar ir po metų. Tai lini­jinis, kasdienybės laikas. „Kairos” yra   laikas kaip ypatinga akimirka, kai aplinkybės susilieja į vieną tašką, jis kal­ba apie laiko kokybę ir dabartį.

Eilėraščiai gimė iš asmeninių išgyvenimų

Su poezijos mėgėjais V. Aušra pasidalino ir savo įvairiais pastebėjimais, atsakė į kartais gana netikėtus renginio vedėjos K. Bačiulienės klausimus. Jis pasakojo, jog rašyti poeziją pradėjo gana vėlai, ir tam postūmis buvo jo mamos 2011 metais patirtas insul­tas. Ta stresinė situacija iš pagrindų pakeitė įprastą gyvenimą – iki tol į Lietuvą jis atvykdavo kas dvejus-trejus metus, o susirgus mamai (šiemet balandį bus jau 50 metų, kai V. Aušra neteko tėvo – jis mirė, kai būsimam kunigui buvo 10 metų) teko skraidyti po ke­lis kartus per metus.

Tas vidinis blaškymasis, nežinia, pergyvenimai, tai, ką jis vadina vidine krize išsiliejo poezijos eilutėmis. Tad 2016 metais buvo išleista pirmoji jo poezijos knyga „Kelionė, arba žodžiai ir vaizdai”, iliustruota autoriaus fotografijomis. Dar po metų „Naujosios Romuvos” leidykla leidimą pakartojo.    

Naujausios knygos pristatyme autorius plačiau papasakojo ir savo biografiją, prisiminė, kaip atsidūrė Amerikoje. Po studijų Klaipėdoje jis dirbo, vėliau įstojo į Mokslų Akademijos Eko­logijos instituto aspirantūrą, o 1991 metais iš esmės pakeitė profesinę veiklą. Po teologijos studijų Amerikoje 1994 metų liepos 3 dieną jis buvo įšventintas kunigo tarnystei Lietuvos liuteronų bažnyčioje, o 1996–1998 metais tarnavo Vilniaus liuteronų parapijoje, dėstė teologiją Klaipėdos universiteto Protestantiškosios teologijos katedroje.

Naujosios knygos viršelis.

„1998 metais grįžau į Čikagą pabaigti doktorantūrą, dirbau parapijoje, kurią įkūrė lietuviai liuteronai dar 1910 metais. Čikagoje dabar yra išlikusios dvi liuteroniškos parapijos. Tuometis kunigas buvo išlydėtas į pensiją, ir man buvo pasiūlyta užimti jo vietą. Ir dabar einu klebono pareigas Ziono lietuvių liuteronų parapijoje”, – pasakojo svečias su­sirinkusiems.

2010-aisiais kunigui buvo suteiktas Filosofijos daktaro laipsnis. 2019 metais V. Aušra išleido knygą „Kokios avys skraido: linksmos draugų istorijos”, tais pačiais metais pasirodė ir poezijos knyga „paKVIETIMAS… ateik, o Viešpa­tie, į mano rojų…”. Tais pačiais metais kūrėjas tapo Lietuvių rašytojų sąjungos nariu.

Naujojoje savo knygoje „Chronos ir Kairos” jos autorius apmąsto kasdie­nį, paprastą gyvenimą, buitį, dorybes ir nuodėmes, pastebi gamtos grožį, kreipiasi į artimuosius ir tolimuosius. Jo meditacinėje lyrikoje daugybė klausimų, jų gal net daugiau nei atsakymų. „Esu žmogus – esu / sukurtas pagal / atvaizdą ir panašumą / pagal paveikslą Dievo”, – eilėraštyje „Esu” rašo auto­rius.

Poetas, prozininkas Alvydas Šlepikas pastebi, kad V. Aušros kūryba yra sakralinė poezija gryniausia savo forma – „gamtos, kasdienybės, apčiuopiamo, matomo pasaulio meditavimas, kiekviename būties ir buities reiškinyje, blyksnyje, trupinyje ar trupmenoje matant Jo veikimą, transcendencijos šviesą. Eilėraščiai susipina, vienas kitą papildo, temos teka iš vieno teksto į kitą.

Kalbėjimas kartais pasiekia maldos intensyvumą, kartais artėja net prie himniško psalmių skambesio, bet dažniausiai poetas mums kalba tyliai, tarsi guosdamas, o kartu dėkodamas už šį pasaulį, už kiekvieną jo mirksnį, nušviečiantį mūsų gyvenimus.”

Turi daug įvairių darbų ir veiklų

Birštone savo kūrybos gerbėjams V. Aušra papasakojo ir apie savo ganytojišką veiklą – per pandemiją jis pamokslus transliavo „Facebook” pasky­roje, ir tai ne vieną jau garbaus amžiaus parapijietį paskatino geriau susipažinti su kompiuteriais bei internetu. Dauguma tų parapijiečių, pasak kunigo, jau sulaukę 80–86 metų amžiaus, ir jiems tie pamokslai labai svarbūs. 

Turi kunigas ir kitos veiklos – prie parapijos dar 2003 metais buvo įsteigtas vaikų darželis, kitąmet minė­siantis 20-mečio sukaktį. Dabar jį lanko 12 vaikų, darželis galėtų priimti jų ir daugiau, iki dvidešimties. Su vaikais dirbama pagal lietuvišką „Vėrinėlio” ugdymo programą, jie noriai lanko užsiėmimus, yra geri kontaktai su vaikų tėvais.

„Tai toks tas mano gyvenimas – gyvenu tarp ‘čia’ ir ‘ten’, nuolat esu tarp Lietuvos ir Amerikos. Štai dar knygų mugei nesibaigus jau skrisiu į Čikagą, nes sekmadienį Jaunimo centre laukia tradicinė ‘Šiupinio’ puota – šis renginys, kasmet vykstantis prasidedant Gavėniai mini 70 metų sukaktį. Dabar, po mamos mirties į Lietuvą atvykstu rečiau, 2020 metais dėl koronaviruso pandemijos gimtinėje visai nesilankiau, pernai buvau vieną kartą atskri­dęs, šiemet nusimato dar viena kelionė į Lietuvą, kai vasarą vyks giminės susitikimas, norime pastatyti paminklą karo metais žuvusiems giminaičiams”, – pasakojo poetas.

Su V. Aušra teko kalbėtis ir Vilniaus knygų mugėje. Jis pasidžiaugė, kad šiemet Lietuvoje pristatomos net dvi naujausios jo knygos. Kūrėjo planuose – jei pavyks, norima surengti Lietuvos poetų desantą į Čikagą ir Los Angeles. Yra ir daug kitų planų, darbų, tad kartais net sunku įsivaizduoti, kaip V. Aušra viską suspėja padaryti. Tad jubiliejaus proga norisi jam linkėti tokios pat energijos, sveikatos ir tolesnių kilnių darbų, kurių rezultatais daugelis ga­lime pasidžiaugti.        

Straipsnis skelbtas laikraščio „Draugas” šeštadieniniame priede „Kultūra” (2022-ųjų m. Kovo 19 d. numeryje, nr. 11 (22))