Balandžio 21 d., trečiadienį, nuotoliniu būdu vyks verslo forumas, pa­vadintas „Connecting Lithuanian Pro­fessionals on Both Sides of the At­lantic”. (BACC nuotr.)

Sankryža, kurioje susitinka verslas

Kalbėjosi Ramunė Lapas.

Prieš pat pandemijos pradžią, ankstyvą 2020 metų pavasarį, LR ambasadoje susitikę kelių verslo organizacijų atstovai džiaugėsi, kad netrukus turės galimybę įgyvendinti seniai puoselėjamą svajonę: šokių šventės Philadelphijoje metu – o į tokias šventes paprastai suvažiuoja daugybę tautiečių iš JAV, Kanados ir net Lietuvos – surengti lietuvių verslininkų susitikimą. Pandemija ir šokių šventę, ir šį susitikimą nubloškė į ateitį. Bet štai praėjo metai, ir verslo forumo – tiesa, kol kas virtualaus – idėja vėl įgyja konkrečius kontūrus.

Balandžio 21 d., trečiadienį, nuotoliniu būdu vyks verslo forumas, pa­vadintas „Connecting Lithuanian Pro­fessionals on Both Sides of the At­lantic”. Jį organizuoja Lietuvos Res­publikos ambasada Washingtone kar­tu su New Yorke įsikūrusia organiza­cija „Baltic American Chamber of Commerce”. Į forumo rengimą taip pat yra įsitraukę LR generaliniai kon­­sulatai Čikagoje bei New Yorke, Lietuvos garbės konsulė Philadel­phi­joje Krista Bard, JAV Lietuvių Ben­d­ruomenė, Lietuvoje veikianti organizacija „Global Lithuanian Leaders”, kuri jungia lietuvius, gyvenančius už Lietuvos ribų, iniciatyvinė grupė „Mū­­­sų metas dabar” bei lietuvių profesionalų klubai Los Angeles, San Francisco, New Yorke, Čikagoje ir Ka­­­­nadoje. Apie šį stambaus mastelio renginį kalbamės su viena iš jo inicia­­torių ir organizatorių, „Baltic Ame­rican Chamber of Commerce” va­do­­ve Inga Klimašauskiene.

Gerb. Inga, papasakokite apie tai, kaip ir kada gimė tokio verslo forumo idėja?

Idėja brandinama jau senokai. Pirminis planas buvo suorganizuoti Š. Amerikos-Lietuvos verslo forumą 2020 metų vasarą Philadelphijoje, Šo­kių šventės metu, bet pandemija pa­keitė mūsų planus. Šis virtualus ren­gi­nys, kurį mes dabar planuojame, nė­­­ra originalaus sumanymo pakeitimas. Tai yra tarsi parengiamasis, tar­pinis renginys prieš mūsų didįjį verslo forumą, kurio idėją mes vis dar puo­selėjame. Stebime situaciją dėl pandemijos ir planuojame, jeigu pa­vyks, surengti jį š. m. rugsėjį ar kiek vėliau.

Inga Klimašauskienė.

Kokie šio forumo tikslai ir sie­kiai?

Kalbant apie renginį gyvai, tai pa­g­rindinis tikslas yra sukviesti dialogui verslo ir valdžios atstovus. Lie­tuvos verslo, kuris planuoja ateiti į Ameriką, ir lietuvių, kurie jau yra Amerikoje. Taip pat mes planuojame kviesti Amerikos investuotojus, įmo­nes, susidomėjusius Lietuvos verslu ir, be abejo, valdžios atstovus – kad kal­­bėtųsi, tartųsi, kaip galėtų vieni ki­­tiems padėti. Abiem kryptimis – ska­tinti investicijas iš Amerikos į Lie­­tuvą ir taip pat padėti lietuviams kurti verslus Amerikoje.

Per šiuos metus svarbios permainos įvyko ir Amerikoje, ir Lie­tuvoje – Amerika turi naują prezidentą, Lietuva – naują Vyriausybę, naują ekonomikos ministrę. Kaip administracijų kaita atsiliepia eko­nominių ryšių vystymui, ar rei­kalauja naujos strategijos? Ar vis dėlto didžiausios įtakos ekono­mikai ir ryšiams šiuo metu turi pandemija ir jos padariniai?

Dabar dar sunku būtų pasakyti apie administracijos pasikeitimo įta­ką verslui, dar tam reikia laiko. Bet žiūrint iš Amerikos pusės į Lietuvą, tai Lietuva turbūt yra labai maža eko­nomika Amerikai, nors susidomėji­mą tam tikrais sektoriais matome, vys­tomos partnerystės. Kas liečia Lie­tuvos verslą, kuris norėtų ateiti į Ameriką, tai mes labai tikimės iš nau­­jos valdžios kokių nors programų ar iniciatyvų. Ypač padedant startuoliams, kurie norėtų išeiti už Baltijos regiono ar Europos ribų – galbūt val­džia finansiškai ar kitais būdais ga­lėtų aktyviau juos remti, kad jie ga­lėtų sėkmingai vystyti verslą Ameri­koje.

Lietuviai Amerikoje yra sukū­rę labai įspūdingų verslų, apie kuriuos mes galbūt dar nepakankamai žinome. Kokios būtų didžiausios sėkmės istorijos?

Puikiai žinome langų gamintojus – „Intus Windows” Philadelphijoje. Čikagoje nemažai bendrovių sėkmingai dirba logistikos sektoriuje. Gyvy­bės mokslų srityje žinome farmacijos įmonę „Northway Biotech”,  kuri  da­bar atidaro savo gamyklą Bosto-ne. Mū­sų privalumai tai, ką mes galime pasiūlyti Amerikai,  yra aukštosios tech­nologijos ir mokslai. Partnerys­tės informacinės technologijos srityje yra labai sėkmingos. Man teko pa­čiai prisidėti prie konkrečių projektų, sujungiant Amerikos partnerius su partneriais Lietuvoje, pvz., „Soho Dragon” ieškojo partnerių Lietuvoje ir ten įkūrė dukterinę įmonę. Susido­mėjimas yra, ir tų sėkmės istorijų tik­­­rai ne­mažai. Ir kas dieną vis iš­girstame naujų. Įvairiuose sektoriuo­se – nekilnojamo turto, aukštųjų technologijų, taip pat sporte, maisto pramonėje. Teko girdėti, kad New Yorke vienas investicinis bankas dirba su startuoliu, gaminančiu kosmoso de­ta­les. Taigi, apimame pakankamai įvai­rias sritis.

Rengiamo forumo tikslas – pa­gyvinti judėjimą abiejomis kryptimis: ir investicijas į Lietuvą, ir lie­tuvių verslo aktyvumą Amerikoje. Kokiose srityse dar yra neišnaudo­tų galimybių? Neužpildytų terpių?

Taip, tikslas yra skatinti prekybą, verslo mainus ir bendradarbiavi­mą. Kalbant apie neišnaudotas gali­mybes, tai reikėtų atskirti tas kryptis. Viena – kokios galimybės yra pritraukti investicijas į Lietuvą, į ką in­vestuotojai žiūri ir kuo Lietuva yra patraukli. Pirmiausia, kaip mes pui­kiai žinome, tai finansinis sektorius – fintech. Lietuva pateikia save kaip Eu­ropos fintech centrą, ir pakankamai sėkmingai, turime pavyzdžių, to­kių kaip „Western Union” atėjimas į Lietuvą. Taip pat gyvybės mokslai turi didelį potencialą. Iš kitos pusės – kur lietuviai galėtų būti sėkmingi Amerikoje? Čia sunku būtų išskirti vieną sektorių, nes Amerikos ekono­mika ir rinka yra milžiniškos. Mūsų dažnai klausia kokios nors įmonės – ar mes turim galimybių? Atsakymas būtų – visi tų galimybių turi, čia daugiau laiko, pinigų klausimas, ir ar jūs tam jau pasirengę. Atrasti savo nišą turbūt galėtų kiekvienas, bet tai turė­tų būti gerai apgalvotas ir unikalus pro­duktas ar paslauga. Nes sunku tur­būt būtų konkuruoti su tipiškais, tradiciniais verslais, kai kai kuriuo­se sektoriuose rinka yra tiesiog perpildyta.

O kokių Amerikos įmonių, ko­kio verslo ypatingai būtų laukiama Lietuvoje? Ką labiausiai norima pritraukti?

Kiek man teko kalbėtis su atstovais Lietuvoje, taip pat ir valdžios, no­rima pritraukti daugiau finansi­nių institucijų. „Investuok Lietuvo­je” intensyviai dirba su finansiniu sek­toriumi. Taip pat labai patrauklus farmacijos sektorius, gyvybės moks­lai – bendradarbiavimas šiose srityse galėtų būti sėkmingas abiems pu­sėms. Lietuva turi aukštos kvalifika­cijos, išsilavinusią darbo jėgą ir gy­ve­nimo bei darbo kokybe tikrai, many­čiau, lenkia daugelį pasaulio šalių. Kai įmonės svarsto perkelti savo ga­mybą ar tam tikrus padalinius į kitą vals­tybę, Lietuva galėtų būti viena iš krypčių. 

Kas dalyvaus šiame virtualia­me verslo forume, kokių įmonių, kokių organizacijų atstovai? Ar lau­kiami ir tie, kurie dar nepra­dė­jo verslo, bet norėtų, turi sumany­mų?

Mes matome gana plačią audito­riją. Tai įvairių įmonių atstovai, pra­dedant nuo startuolių ir individualių asmenų, planuojančių turėti verslą, ir baigiant didelėmis kompanijomis. Be abejo, laukiame ir tų, kurie dar tik svarsto savo idėjas. Išgirsti kalbėtojus, kurie jau turi verslus Amerikoje ar turi patirties bendradarbiaujant su amerikiečiais – didelis privalu­mas. Balandžio 21 d. renginiui jau tu­ri­me patvirtintą kalbėtojų sąrašą. Tai „Northway Biotech” steigėjas dr. Vladas Bumelis, Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos vadovas Eimantas Kiudulas, „GP Transco” logistikos kom­panijos vadovas Dominykas Zas­tarskis, „DevBridge” vadovas Marty­nas Stašaitis ir kt. Tai vis lietuviai, ku­rie sėkmingai vysto savo verslą Amerikoje. Dalyvaus taip pat val­džios atstovai, pagrindinė kalbėtoja ir mūsų viešnia bus LR ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armo­naitė. Pakvietėme „Investuok Lietu­vo­je” direktorių Mantą Katiną ir „Verslios Lietuvos” vadovę Dainą Kle­ponę.

Kaip vyks balandžio 21-osios renginys?

Be kalbėtojų, kuriuos aš išvardi­nau, mes taip pat planuojame turėti atskiras diskusijas grupėse, pagal tam tikras industrijas. Tarkim, vie­no­je susitiktų logistikos kompanijų atstovai, dirbantys Amerikoje ir lie­tu­viai, kurie planuoja verslą šioje srityje; jie galėtų apsikeisti mintimis, idė­jomis ir galbūt vieni kitiems pa­dėti. Panelininėse diskusijose steng­simės sujungti specializuotas verslo sritis, kad dalyviai pasidalintų savo patirtimi ir galbūt būtų naudingi vieni kitiems. Laidos metu tuos, ku­rie norės prie kažkurios grupės pri­sijungti, nukreipsime pagal pageidavi­mą. Nes, tarkim, galbūt kažkas šiandien dar nedirba tam tikroje verslo srityje, bet domisi, norėtų susipa­žin­ti – tai bus tokia galimybė.

Pla­nuojame įrašyti forumą, kad jo medžiaga būtų prieinama ir vėliau, taip pat ir transliuoti per Face­book. O susidomėjusius dalyvauti kviečiame registruotis tinklalapyje: https://nalbforum.com

Inga Klimašauskienė – advo­ka­tė, asocijuota partnerė advokatų kontoroje „Glimstedt”, viena iš „Baltic American Chamber of Commerce” steigėjų bei jos vadovė. Ši organizacija, įsteigta New Yorke, padeda įmo­nėms iš Baltijos šalių plėsti verslą Ame­rikoje bei skatinti investicijas iš Amerikos į Baltijos šalis. JAV LB Kraš­­to valdybos vicepirmininkė, atsa­kinga už verslo reikalus.