Daiva (k.) Atlantoje su LR garbės konsule Roma Kličius ir Šokių šventės logotipo dizainere Deimante Kalinauskaite. (Asmeninio albumo nuotr.)

Susiburkime ir švęskime lietuvybę!

Kalbėjosi Vitalija Dunčienė.

Nesustabdomai artėja XVI Šiau­rės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė, kurios renginiai prasidės jau birželio 29 dieną ekonomikos forumu ir tęsis iki liepos 4-osios, kai šokių šventės dalyviai ir svečiai 11 val. ryto susirinks Nepriklausomybės aikštėje giedoti Lietuvos ir JAV himnų. Didy­sis koncertas vyks liepos 3 dieną.

Apie paskutinius paruošiamuosius darbus kalbamės su Šokių šventės organizacinio komiteto nare, atsa­kingai už šventės iždą, Daiva Kaz­laus­kiene.

Daiva, kaip sekasi ruoštis Šokių šventei?

Daiva su JAV LB 70-mečio vėliava Philadelphijoje. (Kosto Makrakio nuotr.)

Kuo arčiau šventė, tuo daugiau visiems darbo, taip pat ir iždininkei. Gauname aukas, mokesčius už rekla­mą, mugę, banketus, šokėjų registra­ciją,  bet taip pat turime ir vis daugiau išlaidų. Viską reikia apskaičiuoti, vi­siems laiku sumokėti, vis dažnėja mano kelionės į banką ir į paštą. Visa tai reikia atlikti „laisvu” nuo profesi­nio darbo metu – t. y., vakarais, naktimis, savaitgaliais.

Kokią įtaką pasiruošimo eigai turėjo pandemija? Ar „papildomas” pasiruošimo laikas palengvino organizatorių darbą?

Manau, kad pandemija tikrai ne­palengvino organizatorių darbo. At­virkščiai – 2020 metų kovą jau buvo­me beveik finišo tiesiojoje, viskas daug­maž buvo sugulę į savas vėžes, su­­planuota, apgalvota, tik reikėjo įvyk­dyti. Philadelphijos Lietuvių Bendruomenė (LB) buvo pakilime, turėjo­me net penkias šokių grupes – tris iš jų suburtas mokytojos Esteros. Pan­demija atnešė daug nežinomybės. Šventę teko nukelti net du kartus, o tai reiškia, kad vėl reikėjo sudaryti naujas sutartis su viešbučiais, rasti tinkamą laiką ir darbuotojus, kurie pandemijos metu keitėsi, ypač vieš­bu­čiuose. Sumažėjo dalyvių skaičius (ne tik dėl pandemijos) – nedalyvaus šokių grupės iš Kanados, Londono, Stokholmo, kelios iš Lietuvos. Rusi­jos agresija prieš Ukrainą smogė dar vieną smūgį Šokių šventei – dėl to ne­atvyksta šokių grupė iš Briuselio, bet karas taip pat įtakoja lėšų telkimą. Galvodami, jog mūsų bendruomenė ir svečiai dėl pandemijos turės ma­žes­­nius biudžetus, JAV LB Krašto val­dyba ir Šo­kių šventės organizatoriai visai be rei­kalo išsigando ir atsi­sakė brangesnių, bet kokybiškų šventės savaitgalio renginių, tokių kaip mano organizuotas Andriaus Ma­mon­tovo koncertas. Manau, jis būtų pritrau­kęs visų amžiaus grupių žiū­rovų ir skaudu, kad jis neįvyks, nes į jo organizaciją aš įdėjau labai daug energijos ir darbo. Labai norėjosi, kad Šo­kių šventė būtų įsimintina Philadel­phijos ir jos apylinkių lietuviams, kad kuo daugiau jų dalyvautų šventėje. Dėl pandemijos susilpnėjo mūsų lietuviška veikla, kurią po truputį gai­­viname ir viliamės, kad Šokių šventė padės mums tai padaryti. Lai­kas visiems susiburti ir švęsti lietuvybę kaip galime geriausiai.

Ar pakaks surinktų lėšų ap­mo­kėti šventės išlaidoms?

Šokių šventės kūrybinė grupė ren­­gia unikalią ir nuostabią „Kara­lių pasaką”, tačiau tokio renginio kai­­na JAV kelia didelę nuostabą. „Liacouras” arenos nuoma, apšvietimas, įgarsinimas kainuoja ne vieną šimtą tūkstančių, išlaidos tikrai dide­lės ir pajamos iš bilietų niekaip jų ne­padengs. Todėl labai dėkojame vi­siems rėmėjams, dalyviams ir žiūro­vams, kurie remia Šokių šventę, ją reklamuoja, kviečia dalyvauti savo artimus – be visų mūsų pastangų ši šventė nebūtų įmanoma. Manau, kad kol kas surinktų lėšų dar nepakaks apmokėti Šokių šventės išlaidoms, todėl kvieskite į šventę savo draugus, pažįstamus, kad išnuomota arena bū­tų pilnut pilnutėlė! Bilietų dar yra li­kę – skubėkite juos įsigyti.

Dar ne vėlu prisidėti prie ir šventės rėmimo – ją galima remti savo verslo arba asmenine reklama Šokių šventės interneto puslapyje, jos ren­gi­niuose.

Kaip Philadelphijos gyventoja, ką jūs siūlytumėte aplankyti čia besilankantiems Šokių šventės dalyviams ir svečiams? Philadel­phi­jos žymiausios istorinės vietos labai dažnai būna apsuptos gau­saus būrio turistų. Kokios dar įdo­mios, bet gal mažiau žinomos ar reklamuojamos vietovės galėtų bū­­ti įdomios miesto svečiams?

Philadelphija yra istorinis, gy­vas, bro­liškos meilės miestas, kur daug ką galima apeiti pėsčiomis, ir, kaip Manhattanas, išsidėsčiusi tarp dviejų upių, Delaware ir Schuylkill. Delaware upės pakrantėje rasite daug barų, pvz., „Liberty Point”, galima pa­­sivaikščioti paupiu, o palei Schuyl­kill upę esantis Fairmount Park, dar didesnis už New Yorko Central Park, yra aktyvaus poilsio rojus ir tikrai vertas aplankyti. Philadelphijos centrą sudaro keletas rajonų: Old Town, Society Hill, Center City, Fairmount, Northern Liberties, Fishtown, Uni­versity City, Queen Village, Bella Vis­ta, Manayunk. Todėl nebijokite paklaidžioti Philadelphijos senamiesčio gatvelėmis, užklyskite į šiuos rajo­nus, visur rasite nuostabių restora­nų, lauke įsikūrusių alaus barų, me­no krautuvėlių. Nuklyskite ir į Ita­lian Market, Redding Terminal, Ritten­house Square. Aplankykite Philadelphijos muziejus, ypač Barns Foundation, Philadelphia Museum of Arts, Nepriklausomybės paminklus, tarp kurių ir Liberty Hall. Įdomūs ir mažiau žinomi Philadelphijos muziejai, tokie kaip Eastern State Peniten­tiary, Magic Gardens (įkūrėjas turi lie­tuviškų šaknų), Amerikos revoliucijos muziejus ir kt.

Jeigu norėsite pabėgti iš miesto, galima surengti dienos kelionę į New Jersey vandenyno pakrantę. Mano my­limiausios vietos – istorinis Cape May ir Lietuvos pajūrį primenantis Island Beach State Park, taip pat lengviau pasiekiami Spring Lake, Ma­nasquan, Point Pleasant Beach.

Dėkoju už pokalbį ir linkiu, kad XVI Šokių šventė Philadel­phijoje įsirašytų į jūsų atmintį ne tik kaip labai daug laiko atėmęs sunkus darbas, bet ir kaip nuosta­bi bendrystės ir lietuvybės šventė. Daugiau informacijos apie šokių šventės renginius rasite: https://www.sokiusvente2020.org/.

Bėgdama Philadelphijos 10 mylių Broad Street Run, Daiva stabtelėjo asmenukei prie Temple University Liacouras centro, kuris jau laukia Šokių šventės dalyvių.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2022-ųjų m. Gegužės 21 d. numeryje, Vol. CXIII NR. 40)