Naujai atkurtasis pietinio fasado vartų portalas, papuoštas paauksuotu ir pasidabruotu kartušo herbiniu Lietuvos skydu su Vyčio ženklu.

VALDOVŲ RŪMAI – MŪSŲ VALSTYBĖS SIMBOLIS. JAV LB Tarybai JAV LB XXII Tarybos II sesijai Valdovų Rūmų paramos komiteto JAV ataskaita už 2018–2019 m.

Regina Narušienė.

Lietuvos Valdovų rūmų atkūrimas Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje yra vienas ambicingiausių atgimusios Nepriklausomos Lietuvos veiklos projektų. Nepriklausomybės metais atkurtoji Lietuvos valdovų istorinė rezidencija – mūsų ilgaamžės valstybės simbolis ir nacionalinio pasididžiavimo objektas, Vilniaus – Lietuvos istorinės sostinės – atpažinimo ženklas, bylojantis Lietuvos suverenumą, lietuvių tautos šimtmečių kovą už laisvę. JAV lietuviai nuo pat pradžios aktyviai prisidėjo prie šio ambicingo projekto įgyvendinimo, telkę lėšas per JAV sukurtą VR atstatymo paramos komitetą. Nuo 2003 metų komitetas ne tik rinko lėšas Valdovų rūmų atstatymui paremti, tačiau jau surinktas lėšas investavo į atskirų menių bei VR interjero įrengimą ar apipavidalinimą.

Šiuo metu Valdovų rūmų atstatymui einant į pabaigą, lieka vis mažiau projektų, prie kurių galime prisidėti finansiškai. Ieškome įvairių galimybių panaudoti likusias lėšas tikslingai ir naudingai. Pirmumą teikiame projektams, kurie įgyvendinami pačiuose rūmuose, įrengiant jų interjerą, dekoruojant menes ir VR aplinką ar atskirus architektūrinius rūmų elementus.

2019 m. vasarą, pasitinkant Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, buvo baigtas įgyvendinti dar vienas mūsų komiteto finansuotas projektas. Artėjant šiai įsimintinai dienai iškilmingai buvo pristatytas atkurtas naujas VR pietinio fasado vartų portalas, papuoštas paauksuotu ir pasidabruotu kartušo herbiniu Lietuvos skydu su Vyčio ženklu. Atkurtasis Valdovų rūmų architektūrinis elementas, buvo žinomas iš daugelio rašytinių šaltinių ir dailininkų, tokių kaip Pranciškus Smuglevičius, Martynas Knakfusas (Marcin Knackfus) kūrinių ir išlikusio istorinio paveldo fragmentų. Šių vartų dekoro detalės atkūrimo projekto autoriai – dailininkas Arvydas Každailis ir skulptorius Rokas Naujalis.

Valdovų rūmų paramos komiteto narės Regina Narušienė (k.) ir Milda Napjus prie atkurto pietinio vartų portalo su Vyčio ženklu.

Komitetui buvo pateiktos kelios idėjos ir projektai, kuriems įgyvendinti reikėjo finansinės paramos. Įvertinę galimybes, nutarėme ir pasirinkome finansuoti būtent šios architektūrinės detalės su Vyčio ženklu projektą. Kazickų fondas taip pat parėmė šį projektą 5.000 dolerių auka.

Atkurtų Valdovų rūmų pietinio portalo atkūrimo projektą su kartušo matmenų sprendimais parengė Projektavimo ir restauravimo instituto architektė Rūta Grigienė, o visus darbus pagal šį projektą koordinavo Valdovų rūmų muziejaus direktoriaus pavaduotojas Eduardas Kauklys. Atkūrimo projekto įgyvendinimas buvo patikėtas Simono Jonaičio vadovaujamai restauravimo įmonei „Rūpintojėlis”, o subtilius Vyčio auksavimo bei sidabravimo darbus atliko žinomas restauratorius Arvydas Paulionis, kurio rankomis jau buvo papuoštas ne vienas istorinės vertės objektas. Restauratorius yra auksavęs Šv. Kazimiero koplyčios skulptūras bei daugelį kitų vertingų meno kūrinių.

Atkurtas portalas su dekoruotu herbiniu kartušu – ne vienintelis Valdovų rūmų pietinio fasado meninis akcentas. Prieš daugiau nei penkerius metus šio fasado mažasis bokštelis pasipuošė įspūdingu saulės laikrodžiu, kurio sukūrimą per Valdovų rūmų paramos komitetą parėmė žymi lietuvių užsienio lietuvių JAV kultūrininkė, dosni Valdovų rūmų muziejaus rėmėja Milda Skučas-Napjus su sūnumi Eriku, o darbus koordinavo Valdovų rūmų paramos fondo vienas steigėjų ir ilgametis jo vadovas, Valdovų rūmų muziejaus rėmėjas ir eksponatų dovanotojas Edmundas Kulikauskas. Vėliau tų pačių mecenatų dėka bokštelio stogas pasidabino ir paauksuota smaile, o pernai ant didžiojo pietinio fasado bokšto stogo smailės nutūpė šv. arkangelą Mykolą vaizduojanti paauksuota vėtrungė.

Pernai, 2018 m., Valdovų rūmuose atidarytos dvi ekspozicijos: viena virtuali – kompiuterinė, pristatanti JAV Valdovų rūmų paramos veiklą ir JAV lietuvių indėlį į šių rūmų atstatymą bei trumpai supažindinanti su JAV Lietuvių Bendruomenės veikla bei indėliu, kovojant už Lietuvos valstybingumo atstatymą. Antrojoje parodoje lankytojams matoma Aukotojų garbės lenta su aukotojų pavardėmis, VR komiteto pagamintas ir Valdovų rūmams padovanotas Tūkstantmečio varpas, atkartojantis JAV lietuvių dovanoto, Kaune esančio Laisvės Varpo idėją. Kaip tik šioje salėje buvo numatyta nedidelė ekspozicija.

Parodėlei, pagal Valdovų rūmų administracijos pageidavimą, buvome paruošę ir truputį platesnį JAV lietuvių veiklos pristatymą, surinkę unikalių eksponatų, nuotraukų, rodinių, dokumentų, kurie atspindėjo JAV lietuvių paramą įtvirtinant Lietuvos valstybingumą. Keletą svarbesnių parodai skirtų rodinių specialiai užsakėme pagaminti pas Lietuvos dailininkus ir meistrus. Iš viso paruošėme ir pristatėme 56 rodinius: knygas, dokumentus, foto ir kt. Šiai planuotai parodai buvo sukurtas ir specialiai pagamintas, tikslus Washingtono bazilikoje esančios Šiluvos Dievo Motinos koplyčios modelis. Modelį pagal iš Washingtono bazilikos gautus tikslius planus per gana trumpą laiką pagamino žinomas Lietuvos menininkas Eimantas Ludavičius.

2018 m. Valdovų rūmų paramos komiteto išleista knyga „JAV lietuvių indėlis atkuriant Lietuvos valstybingumą”.

Pirmoji kompiuterinė paroda – programa veikia nuo 2018 m. vasaros ir ją galima matyti, susipažįstant visiems lankytojams. Antroji ekspozicija pristatyta ir įgyvendinta tik minimaliai, Valdovų rūmų administracijai pakeitus planus. Jos įgyvendinimas atidėtas vėlesniam laikui, šiuo metu vyksta planų derinimas, tačiau dėl galutinės datos dar nesutarta. Sprendžiamas ir Washingtono bazilikoje esančio Šiluvos Dievo Motinos koplyčios modelio saugojimo vietos parinkimas. Modelis buvo gamintas specialiai Valdovų rūmų ekspozicijai kaip dovana, bet paaiškėjus, kad administracija nerodo noro jo eksponuoti, nutarėme ieškoti kitų galimybių ją pastoviai rodyti besidomintiems. Jau beveik galutinai sutarta, jog šis specialus kūrinys ras prieglobstį netoliese esančiame Bažnytinio meno muziejuje. Beliko suderinti kelis būsimo perdavimo sutarties punktus.

Rengiant šių dviejų ekspozicijų pristatymą ir kaupiant eksponatus parodai, paaiškėjo, kad labai daug svarbios ir vertingos medžiagos lieka nepaliesta ir ji net nematoma, nežinoma guli kažkur archyvuose. Tuo tarpu apie JAV lietuvių veiklą, gaivinant Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą, kovojant už jos įtvirtinimą ir Lietuvoje, ir pasaulyje, mažai kas žinoma ar atsimenama. Todėl kilo idėja likusią medžiagą pristatyti knygoje, skirtoje Lietuvos valstybės atstatymo šimtmečio jubiliejui.

Pernai, pasitarę su Valdovų rūmų paramos komitetu JAV, dalį svarbios dokumentinės medžiagos sudėjome į 560-ties puslapių knygą, kurią 2018 m. birželio pabaigoje išleido „Vagos” leidykla. Šiame leidinyje publikuoti svarbiausi JAV lietuvių istoriniai dokumentai, nuotraukos, kita reta istorinė medžiaga, išsibarsčiusi po visą Ameriką specialiuose archyvuose, bibliotekose, muziejuose, o taip pat ir privačiuose rinkiniuose, kolekcijose. Daugumą jų surinkti ateityje bus nepaprastai sunku ar netgi neįmanoma.

Šioje knygoje skaitytojai ras įvairių JAV institucijų ir JAV LB dokumentų, diskusijų, straipsnių, korespondencijos ir komentarų, susijusių su ilgamete JAV lietuvių veikla Lietuvos labui. Knygos leidėjas – Valdovų rūmų paramos komitetas JAV – tikisi, kad nauja dokumentų knyga padės geriau suvokti ir įvertinti, kiek daug pastangų dėjo Amerikos lietuviai, siekdami prisidėti prie Lietuvos valstybingumo atkūrimo ir įtvirtinimo, pradedant XIX amžiaus pabaiga ir baigiant šiomis dienomis. Mūsų knyga išdalinta 72 Lietuvos bibliotekoms, 40 knygų palikta Valdovų rūmuose kaip dovana. Taip pat knygos įteiktos PLB valdybai, Lietuvos Seimo nariams, Lietuvos Vyriausybei bei visoms ministerijoms, Valdovų rūmų paramos komiteto nariams bei asmenims, organizacijoms ir lietuviškoms institucijoms, talkinusioms ruošiant šią knygą.

Petro Klimo telegrama apie JAV de jure pripažintą Lietuvą, 85 psl.

Knyga įteikta prez. V. Adamkui, prezidentei D. Grybauskaitei, kardinolui A. Bačkiui, arkivyskupui G. Grušui, senatoriui Richard Durbin ir Kongreso nariui John Shimkus, kitiems JAV Kongreso nariams, JAV ambasadoriui ir konsulams, universitetams, istorijos profesoriams ir atskiriems tyrinėtojams, besidomintiems JAV lietuvių veikla. Knygas dar galima nusipirkti „Drauge” Čikagoje ir „Vagos” knygynuose Lietuvoje. „Vagos” knygynams perduota pardavimui 180 knygų. Diskutavome, ar leiti elektroniniu formatu. Knyga registruota ir priimta „Library of Congress” – Europos Reference division.

Dėjome daug pastangų išleistą knygą pristatyti kiek galima plačiau Lietuvoje. Knygos pristatymai vyko M. Mažvydo bibliotekoje, Vyriausybės rūmuose, VDU Kaune, PLB pirmininkų suvažiavime. Ypač iškilmingai knyga buvo pristatyta M. Mažvydo bibliotekoje. Pristatyme dalyvavo knygos sumanytoja ir įgyvendintoja R. Narušienė, prof. Juozas Skirius, Arūnas Pemkus, doc. dr. Darius Kuolys, kun. Antanas Saulaitis. Renginį vedė Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus vyriausioji tyrėja dr. Dalia Cidzikaitė. Renginyje taip pat skambėjo poeto Kazio Bradūno eilės, kurias skaitė jo dukra Elena Bradūnaitė-Aglinskienė. Renginio dalyviai taip pat galėjo apžiūrėti Lietuvos valstybingumo šimtmečiui R. Narušienės parengtą parodą, kurioje buvo atsispindėta lietuvių kultūrinė, politinė ir visuomeninė veikla JAV.

2018 m. gruodžio 7 d., knyga buvo pristatyta Kauno visuomenei prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje (S. Daukanto g. 25). Renginyje dalyvavo knygos sudarytoja, JAV teisės daktarė, advokatė, Valdovų rūmų paramos komiteto JAV pirmininkė, buvusi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Regina Narušienė, VDU rektorius Juozas Augutis, žurnalistas, humanitarinių mokslų daktaras, VDU Viešosios komunikacijos docentas dr. Mykolas Drunga, A. Adamkaus bibliotekos direktorius Arūnas Antanaitis bei buvęs „Margučio” radijo laidų vedėjas, visuomenininkas Leonas Narbutis. Prašoma šią knygą pristatyti šį rudenį vyksiančiame Mokslo ir kūrybos simpoziume Lietuvoje.

Koplytėlė.

VR paramos komiteto ižde jau liko mažai lėšų, tad neplanuojame daugiau finansuoti jokių projektų, tik stengsimės įvykdyti jau duotus įsipareigojimus. Šių metų pabaigoje planuojame užbaigti komiteto veiklą. Visada malonu ir gera priminti, kad šio komiteto lėšomis buvo įgyvendinta nemažai gražių projektų atstatomuose Lietuvos Valdovų rūmuose.

Komiteto finansuoti projektai: Komitetas pasirinko ir įsipareigojo iš VR rėmėjų surinktų lėšų finansuoti VR Gotikinės menės įruošimą ir darbų apmokėjimą. 2009 m. buvo paklotos Gotikinės salės keramikinės grindys, gavus patvirtinimus apie atliktus darbus VR paramos JAV komitetas apmokėjo darbų atlikimą. Taip pat komitetas finansavo Gotikinės menės koklinės krosnies atstatymą ir atliktus darbus. Komiteto sukauptomis lėšomis buvo finansuoti ir apmokėti kiti Gotikinės menės interjero darbai ir įrengimai: skliautų nerviuros (stiukas), skliautų nerviurų profiliuotų plytų kopijų intarpų gamyba, Gotikinės salės langų vitražinis įstiklinimas apvaliais stiklais, jų atgaminimas pagal archeologų surastus XV, XVI, XVII a. senųjų rūmų langų vitražinius pavyzdžius. Taip pat JAV komitetas finansavo gotikinių metalu kaustytų ąžuolinių durų gamybą. Iš šio komiteto surinktų aukų buvo finansuota dviejų Gotikinės salės šviestuvų gamyba.

Didžiojoje renesansineje menėje finansuotas austo frizo dizainas, turintis Lietuvos valstybės, 10 apskričių ir 60 savivaldybių heraldinius ženklus. Taip pat trečiojo aukšto antikameros sieninės tapybos darbai – herbinis frizas, kuriame pavaizduota žymiausių XV–XVII a. Lietuvos didikų giminių 23 herbai. Iš komiteto surinktų lėšų įsipareigota apmokėti Gotikinės menės skliautų raktinių akmenų su herbais gamybą ir paruošimą. Komiteto narė Milda Napjus su sūnum Eriku Napjus per VR paramos komitetą JAV savo asmeninine auka finansavo Saulės laikrodžio projekto sukūrimą ir gamybą, taip pat jo bokštelio smailės gamybą. Taip pat M. Napjus lėšomis bus pagamintas Valdovų rūmų maketas. Stefa Urban paskyrė 10 000 dolerių dviems VR leidinams. Egidijus ir Vida Radvenieniai iš Californijos finansavo operos „La Gara” libreto knygos išleidimą (10 000 dolerių).

Koplytėlės vidus iš arčiau.

2015 m. metais komitetas taip pat suteikė paramą Valdovų rūmų šešiolikos infoterminalų programavimui ir dizaino darbui. Šiuose terminaluose lankytojas galės susipažinti su Valdovų rūmų istorija, rinkiniais, kul-tūros vertybėmis ir taip pat rėmėjais.

Visos surinktos ir dar jokiems projektams nepanaudotos lėšos yra laikomos Merril Lynch institucijoje. Šiuo metu Valdovų rūmų paramos komiteto JAV sukauptų lėšų banko sąskaitoje pagal 2019 m. birželio 30 d. pateiktą ataskaitą yra 1 256.00 eurai.

Šiuo metu VR paramos komitetui atstovauja 9 nariai: Algimantas Gustaitis (JAV LB valdybos atstovas), Regina Narušienė (pirmininkė), Milda Napjus, Vaiva Ragauskaitė, Marija Remienė, Violeta Rutkauskienė (sekretorė), Laima Žliobienė, Dalia Badarienė, Audronė Užgirienė (iždininkė), visi aktyviai ir daug dirbantys Valdovų rūmų atstatymui pritariantys žmonės. Liūdna pranešti, kad neseniai netekome aktyvios VR paramos komiteto narės Vidos Radvenienės, kuri dalyvavo ne tik komiteto veikloje, bet ir aktyviai rėmė atskirus VR atstatymo projektus asmeninėmis lėšomis. Malonu, kad tarp mūsų yra ir daugiau aktyvių narių – Milda Napjus ir jos šeimos nariai atskiriems VR projektams remti paaukojo ne vieną dešimtį tūkstančių dolerių.

Nuoširdžiai dėkoju visiems Valdovų rūmų atstatymo rėmėjams, aukotojams ir paramos JAV komitetui, kuris aktyviai dirba, siekdamas tikslingai panaudoti aukotojų paskirtas lėšas.

Regina Narušienė – Valdovų rūmų paramos komiteto JAV pirmininkė.