Mirties Pranešimai: 2013

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-07-29 (M)

Birutė Kirkutytė Bernotienė


2013 m. liepos 29 d., pirmadienį, Šventos Trejybės bažnyčioje, Hartford, ?CT atsisveikinome su A † A BIRUTE KIRKUTYTE BERNOTIENE. Mūsų mylima mamytė, močiutė, sesuo Birutė Kirkutytė Bernotienė, sulaukusi 81 metų, po trumpos sunkios ligos mirė 2013 m. liepos 25 d. apsupta savo šeimos. Birutė gimė 1932 m. kovo 1 d. Žemaitijoje, Luokės miestelyje. Birutė buvo a. a. Prano Bernoto žmona, a. a. Julijos ir Antano Kirkučių dukra. Liūdesyje liko vaikai: Ramunė Shubert su vyru Eugenijum, Paulius su žmona Dalyte, Leonas su žmona Rima; mylimi anūkai: Monika, Marius, Tomas, Andrius ir Darius; seserys Bronė Zdanienė su vyru Jonu, Marytė Allen su vyru Richard ir brolis Jurgis Kirkutis. Birutė gyveno West Hartford, CT ir dirbo virėja West Hartford mokyklose. Ilgus metus buvo Šventos Trejybės bažnyčios parapijietė ir lektorė, ir nepailstančiai rėmė bažnyčią bei visus parapijiečius. Birutė buvo gerai žinoma ir mylima vietos lietuvių bendruomenėje, darbavosi Lietuvos Vyčių, Lietuvių skautų veikloje, rėmė Neringos stovyklą ir Putnamo lietuves Seseles. Taip pat girdėdavome jos balsą Hartford lietuviškoje radijo programoje. Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems išlydėti velionę į paskutinę kelionę: kunigui Izidoriui Sadauskui, aukojusiam šv. Mišias Šventos Trejybės bažnyčioje ir pravedusiam maldas kapinėse; klebonui Charles Jacobs, patarnavusiam šv. Mišiose; muzikos vadovui Jurgiui Petkaičiui, suruošusiam giesmes per Mišias; nešusiems karstą: Linui Banevičiui, Algiui Maciūnui, Michael Kirkučiui, Tomui Bernotui, Andriui Bernotui ir Dariui Shubert; tarusiai atsisveikinimo žodžius, seselei Mary Louise; Mariui Bernotui, pasidalinusiam įspūdingomis mintimis apie močiutę; Monikai Bernotaitei ir Dariui Shubert, skaičiusiems skaitinius; Nekaltai Pradėtosios vienuolyno seselėms, suruošusioms maldas ir giesmes kapinėse; pietumis pasirūpinusioms Putnamo seselėms ir šeimininkėms; Molloy Funeral Home laidojimo namų darbuotojams už jų profesionalumą ir jautrumą; kiekvienam, kuris Birutės atminimui skyrė aukas Šventos Trejybės bažnyčiai ar šv. Mišių aukai. Visiems, kurie skyrė savo laiką atsisveikinti su brangia ir mylima Birute bei dalyvavusiems šv. Mišių aukoje.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-07-26 (M)

Sophie Jurkūnas


A † A SOPHIE JURKŪNAS. Sophie (Sofija, Zofija), buvusi Marquette Fashions, suknelių parduotuvės Marquette Park, Chicago, IL, savininkė, mirė 2013 m. liepos 26 d., sulaukusi 97 metų, Palos Community Hospital, Palos Heights, IL. Sofija gimė 1916 m. gegužės 24 d. Wicker Park, Chicago. Ji buvo vyriausia iš dviejų vaikų Viktoro ir Marijos (Vilkelis) Cirbulių, lietuvių emigrantų. Brolis Stasys gimė metais vėliau. 1922 m. Sofija su tėvais grįžo į Lietuvą, apsigyveno ūkyje netoli Gelvonų. Būdama 16os pradėjo dirbti drabužių fabrike, kur susipažino ir įsimylėjo būsimą savo vyrą, fabriko savininką Stasį Jurkūną, už kurio 1937 m. rugpjūčio 29 d. ištekėjo. Dar gyvendami Lietuvoje, susilaukė dukters Mildos. 1944 m. bėgdami nuo rusų įsiveržimo į Lietuvą, Sofija su vyru ir dukrele, kartu su šeimos nariais, išbėgo iš Lietuvos ir iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos gyveno Merbekas Displaced Persons Camp, Meerbeck, Vakarų Vokietijoje. 1946 m. su šeima iš Bremerhaven, Vakarų Vokietijos, grįžo į JAV ir apsigyveno Wicker Park, Čikagoje, o vėliau Marquette Park, kur buvo didelė lietuvių bendruomenė. 1979 m. išėjusi į pensiją, žiemas leisdavo St. Pete Beach, FL iki 1983 m. kai jos vyras mirė. Vėliau persikėlė į Oak Lawn, o neseniai į Palos Park. A. a. ?Sofija buvo žmona a. a. Stasio ir sesuo a. a. Stasio Cirbulio. Nuliūdę liko: duktė Milda (Lee) Harris, gyvenantys Palos Park, IL, anūkė Milda (Brett Gilbert) Harris, gyvenantys Valley Village, CA, sūnėnai, dukterėčios, pusbroliai, gyvenantys Amerikoje ir Lietuvoje. Velionė buvo pašarvota liepos 30 d, Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. Šv. Mišios už a. a. Sofiją buvo aukojamos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. Palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-07-23 (M)

Genovaitė Budraitienė Kemežytė


A † A GENOVAITĖ BUDRAITIENĖ KEMEŽYTĖ. Mirė 2013 m. liepos 23 d. savo namuose, sulaukusi 93 metų. Gimė Kaune, Jono ir Elenos Kemežių šeimoje. 1949 m. atvyko į Ameriką. Iki 1984 m. gyveno Marquette Park, Chicago, IL. Pastaruosius 28 metus praleido Harbert, MI. Dėl užjaučiančios širdies ji buvo mylima šeimos ir draugų. Nuliūdę liko giminės Lietuvoje ir draugai Amerikoje. A. a. Genovaitė buvo žmona a. a. Stasio. Velionė pašarvota ketvirtadienį, liepos 25 d. nuo 10 val. r. iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Park), kurioje 11 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Genovaitė palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus pasimelsti už velionės sielą. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-07-22 (M)

Sesuo M. Joanella Fayert, SSC.


Mokytoja, Direktorė, Vyresnioji, Misijos vadovė A † A SESUO M. JOANELLA FAYERT, SSC. Po ilgos ligos, mūsų mylima seselė mirė 2013 m. liepos 22 d., sulaukusi 88 metų. Į vienuolyną įstojo iš Shenandoah, PA. Vienuolyne įžaduose išgyveno 68 metus. Dirbo mokytoja Our Lady of Vilna, Providence of God mokykloje Čikagoje, misijos vadove Šv. Kryžiaus ligoninėje, vadovavo parapijos seselių motiniškam namui Čikagoje, kuriame nuo 1978 m. iki 1988 m. dirbo vyresniąja. Sesuo Joanella pradėjo bylą dėl Motinos Marijos Kaupaitės beatifikacijos. Nuliūdę liko: dukterėčios Louise Morgan, Julie Davis ir Betty Gunsenhouser, sūnėnas Matthew Tierney. Ji buvo dukra a. a. George ir a. a. Mary Fayert, sesuo a. a. Julia Gillis, a. a. Helen Jessick ir a. a. Mary Tierney ir teta a. a. Helen Gillis. Velionė bus pašarvota penktadienį, liepos 26 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 val. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems 7 val vakaro. Laidotuvių šv. Mišios šeštadienį, liepos 27 d. 9:30 val. r. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Joanella bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti „SSC Retirement Fund”. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei pasimelsti už seselės sielą. Laidot. direkt. Lack & Sons FH, tel. 7737761324

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-07-22 (M)

Steven Henry Solys Stepas


A † A STEVEN HENRY SOLYS (STEPAS). Po sunkios ligos, sulaukęs 55 metų, mirė 2013 m. liepos 22 d. 6:12 val. ryto. Baigė Detroito lituanistinę mokyklą ir Toledo, Ohio Jėzuitų berniukų gimnaziją, studijavo University of Michigan, baigė University of Toledo. Ilgus metus buvo pasižymėjęs teniso žaidėjas. Labai mėgo žvejoti ir žuvaudavo nuo Aliaskos iki Mičigano, nuo Arkansas iki Floridos. Mėgo žaisti golfą. Ilgus metus dirbo finansų planavimo srityje. Įsteigė finansų konsultavimo firmą „Legacy Private Capital LLC”, kurioje dirbo iki pat mirties. Buvo Tarptautinio forumo ir valstybės filantropijos planavimo draugijos narys. Buvo dažnas prelegentas „Million Dolar Round Table” ir Finansų planavimo draugijos (FPA). Mišios už velionį bus aukojamos rugpjūčio 9 d. 11 val. ryto Dievo Apvaizdos bažnyčioje Detroite. Stepo prisiminimui galima aukoti: vaikų šalpos organizacijoms, vėžio ligos tyrinėjimams ar „Hospice”. Nuliūdę lieka: žmona Julianne Frost, sūnūs Sponser Stepas ir Chase Frost, giminės Lietuvoje ir Amerikoje.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-07-22 (M)

Martyna Miškinis


A † A MARTYNA MIŠKINIS, MD. 1915.05.14–2013.07.22. Gimė 1915 m. Lietuvoje. 1939 m., būdama 24 m. baigė medicinos mokslus. Ištekėjo už Lietuvos kariuomenės majoro, kuris buvo ištremtas ir nužudytas Sibire. Antrojo pasaulinio karo metu pabėgo iš Lietuvos ir dirbo gydytoja Vokietijoje. 1949 m. su antru vyru Napoleonu Miškiniu emigravo į JAV, apsistojo Detroit, kuriame buvo daug lietuvių emigrantų. Gavusi visus Wayne State University akreditavimus, 1954 m. ji atsidarė šeimos gydytojos kabinetą W. Grand Blvd., kuriame dirbo iki 2005 m. A. a. Martyna priklausė Archives of American Art, Wayne County Medical Society, the International Visitors Council, Amerikos lietuvių medikų draugijai, Detroit Institute of Arts. Nuliūdę liko: duktė Danutė Miškinis, gyvenanti Cincinnati, OH; sūnus advokatas Kęstutis A. Miškinis, gyvenantis Farmington Hills, MI; anūkės Ingrida ir Aleksa, gyvenančios New York. Atsisveikinimas su velione ir šv. Mišios buvo aukojamos pirmadienį, liepos 29 d. 10 ir 11 val. r. Divine Providence lietuvių katalikų bažnyčioje, 25335 W. Nine Mile Rd., Southfield, MI 48033. Vietoje gėlių galite aukoti Dainava Lithuanian Youth Camp c/o Law Offices Miškinis and Assoc. 22180 Greenfield Rd., R., Oak Park, MI 48237.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-07-19 (M)

Kęstutis Antanas Trimakas


Meilėje išgyvenęs visaprasmiškai pilnutinį gyvenimą, penktadienį, 2013 m. liepos 19tos dienos ankstyvą rytą, psichologas, poetas, paskaitininkas, dailininkas, rašytojas, redaktorius, Šiaurės Amerikos Ateitininkų Dvasios Vadas, į jam Kristaus paruoštą vietą, įžengė A † A kun. dr. prof. KĘSTUTIS ANTANAS TRIMAKAS. Gimė 1930 m. liepos 12 d. Kaune. Kunigu įšventintas 1960 m. birželio 18 d. Sūnus mirusių Antaninos (seselės ?Ritos) ir Dionyzo Trimakų, brolis mirusio Aristido, dėdė mirusio Alan Paul. Liūdintys liko: brolis Dionyzas su žmona Vaidilute, sūnėnas Edis su žmona ?Debbi, jų sūnūs Mark ir Alan; dukterėčios Audrey Viola ir Rita Koberg; brolienė Regina Trimakienė, sūnėnai Paulius ir Tadas, dukterėčia Viktorija, pusseserės Lietuvoje ir kiti giminės; globėja Marija Remienė; Cicero Šv. Antano parapijos lietuviai ir draugai, bičiuliai ir kunigą mylėjusieji. Kun. Kęstučio atsisveikinimo ir prisikėlimo šv. Mišios vyks šeštadienį, liepos 27 d., 10 val. ryto Šv. Antano parapijos bažnyčioje (15th St. ir 50th Ave. kampas) Cicero, IL. Prieš šv. Mišias 9 val. ryto bažnyčioje – asmeniniai atsisveikinimai prie karsto. Lietuvoje Marijos mėnesio, spalio 1 d. po šv. Mišių aukos Kauno Prisikėlimo bažnyčioje, kun. Kęstučio pelenai bus įstatyti kolumbariume. Prašome kun. Kęstučio draugus ir pažįstamus velionį prisiminti maldoje ir dalyvauti šv. Mišių aukoje šeštadienį, liepos 27 d. Vietoj gėlių, prašome aukas skirti Šv. Antano bažnyčiai, Ateitininkų Šalpos fondui arba šv. Mišių aukai. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-07-16 (M)

Valentina Kojelienė Cinkaitė


A † A VALENTINA KOJELIENĖ CINKAITĖ. Mirė 2013 m. liepos 16 d. Gyveno Palatine, IL. Gimė Lietuvoje, 1924 m. rugpjūčio 21 d. Nuliūdę liko: švogeris Juozas su žmona Elena Kaune; svainė Elzė Vilniuje; artima draugė Missy Mrkvicka. A. a. Valentina buvo žmona a. a. inž. Tado Kojelio. Velionė bus pašarvota enktadienį, liepos 19 d. nuo 8 val. r. iki 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų a. a. Valentina bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-07-08 (M)

Maria Česnaitė Kleinaitis


Mūsų mylima mamytė, „grandma”, promočiutė A † A MARIA ČESNAITĖ KLEINAITIS. Mirė 2013 m. liepos 8 d., sulaukusi 94 metų. Gimė 1918 m. rugsėjo 14 d. Juodpetriuose. Maria buvo a. a. Petro Kleinaičio žmona, a. a. Algimanto ir a. a. Birutės mama. Po karo apsigyveno Vokietijoje. 1957 m. atvyko į Ameriką. Liūdi vaikai: a. a. Algimanto žmona Rūta ir jų vaikai Nina ir Diana; sūnus Alfredas su žmona Irena ir jų vaikai Andrea, Kristina su vyru Brian Reinheimer, jų vaikai Maya ir Kallen; Natalia su vyru Douglas Eichstaedt; duktė Rūta su vyru Arnoldu Končiumi ir jų vaikai Robertas su žmona Karina ir jų vaikai Andriukas ir Matukas, Ričardas su žmona Anna ir jų sūnus Bradley, Aurelia su sužadėtiniu Blake Hillstrom. Kartu liūdi jos dukterėčia Ingrida Orentaitė, daugelis giminių ir draugų Amerikoje, Lietuvoje, Vokietijoje ir Urugvajuje. Budėtuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 18 d. Lack & Sons 9236 ?South Roberts Rd., Hickory Hills, nuo 4 val. p. p. iki 8 val. vak. Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 19 d. 10 val. ryte Ziono evangelikų bažnyčioje 9000 Menard, Oak Lawn, IL vyks pamaldos. Po pamaldų a. a. Marija bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukoti Ziono evangelikų bažnyčiai arba Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės bažnyčiai.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-07-08 (M)

Emilija Ambrozaitienė Skladaitytė


A † A EMILIJA AMBROZAITIENĖ SKLADAITYTĖ. Iškeliavo Amžinybėn 2013 m. liepos 8 d. Gyveno, Lemont, IL., anksčiau Marquette Park, Čikagoje. Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Nuliūdę liko: duktė Neringa Ambrozaitytė; duktė Rita Ambrozaitis su vyru John Sorgatz; anūkai Aleksa ir Andrius; sesuo Angelė Skladaitytė; brolis Vincas Skladaitis ir kiti giminės. A. a. Emilija buvo žmona a. a. Stasio, sesuo a. a. Jono, brolienė a. a. Elenos, sesuo a. a. Elenos Skladaitytės ir a. a. Juozo Skladaičio. A. a. Emilija bus pašarvota penktadienį, liepos 12 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 13 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Emilija bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti labdaros organizacijai ,,Vaiko vartai į mokslą”. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com