Yearly Archives: 2013

Birutė Kirkutytė Bernotienė

2013 m. liepos 29 d., pirmadienį, Šventos Trejybės bažnyčioje, Hartford, ?CT atsisveikinome su A † A BIRUTE KIRKUTYTE BERNOTIENE. Mūsų mylima mamytė, močiutė, sesuo Birutė Kirkutytė Bernotienė, sulaukusi 81 metų, po trumpos sunkios ligos mirė 2013 m. liepos 25 d. apsupta savo šeimos. Birutė gimė 1932 m. kovo 1 d. …

Toliau...

Sophie Jurkūnas

A † A SOPHIE JURKŪNAS. Sophie (Sofija, Zofija), buvusi Marquette Fashions, suknelių parduotuvės Marquette Park, Chicago, IL, savininkė, mirė 2013 m. liepos 26 d., sulaukusi 97 metų, Palos Community Hospital, Palos Heights, IL. Sofija gimė 1916 m. gegužės 24 d. Wicker Park, Chicago. Ji buvo vyriausia iš dviejų vaikų Viktoro …

Toliau...

Genovaitė Budraitienė Kemežytė

A † A GENOVAITĖ BUDRAITIENĖ KEMEŽYTĖ. Mirė 2013 m. liepos 23 d. savo namuose, sulaukusi 93 metų. Gimė Kaune, Jono ir Elenos Kemežių šeimoje. 1949 m. atvyko į Ameriką. Iki 1984 m. gyveno Marquette Park, Chicago, IL. Pastaruosius 28 metus praleido Harbert, MI. Dėl užjaučiančios širdies ji buvo mylima šeimos …

Toliau...

Sesuo M. Joanella Fayert, SSC.

Mokytoja, Direktorė, Vyresnioji, Misijos vadovė A † A SESUO M. JOANELLA FAYERT, SSC. Po ilgos ligos, mūsų mylima seselė mirė 2013 m. liepos 22 d., sulaukusi 88 metų. Į vienuolyną įstojo iš Shenandoah, PA. Vienuolyne įžaduose išgyveno 68 metus. Dirbo mokytoja Our Lady of Vilna, Providence of God mokykloje Čikagoje, …

Toliau...

Steven Henry Solys Stepas

A † A STEVEN HENRY SOLYS (STEPAS). Po sunkios ligos, sulaukęs 55 metų, mirė 2013 m. liepos 22 d. 6:12 val. ryto. Baigė Detroito lituanistinę mokyklą ir Toledo, Ohio Jėzuitų berniukų gimnaziją, studijavo University of Michigan, baigė University of Toledo. Ilgus metus buvo pasižymėjęs teniso žaidėjas. Labai mėgo žvejoti ir …

Toliau...

Martyna Miškinis

A † A MARTYNA MIŠKINIS, MD. 1915.05.14–2013.07.22. Gimė 1915 m. Lietuvoje. 1939 m., būdama 24 m. baigė medicinos mokslus. Ištekėjo už Lietuvos kariuomenės majoro, kuris buvo ištremtas ir nužudytas Sibire. Antrojo pasaulinio karo metu pabėgo iš Lietuvos ir dirbo gydytoja Vokietijoje. 1949 m. su antru vyru Napoleonu Miškiniu emigravo į …

Toliau...

Kęstutis Antanas Trimakas

Meilėje išgyvenęs visaprasmiškai pilnutinį gyvenimą, penktadienį, 2013 m. liepos 19tos dienos ankstyvą rytą, psichologas, poetas, paskaitininkas, dailininkas, rašytojas, redaktorius, Šiaurės Amerikos Ateitininkų Dvasios Vadas, į jam Kristaus paruoštą vietą, įžengė A † A kun. dr. prof. KĘSTUTIS ANTANAS TRIMAKAS. Gimė 1930 m. liepos 12 d. Kaune. Kunigu įšventintas 1960 m. …

Toliau...

Valentina Kojelienė Cinkaitė

A † A VALENTINA KOJELIENĖ CINKAITĖ. Mirė 2013 m. liepos 16 d. Gyveno Palatine, IL. Gimė Lietuvoje, 1924 m. rugpjūčio 21 d. Nuliūdę liko: švogeris Juozas su žmona Elena Kaune; svainė Elzė Vilniuje; artima draugė Missy Mrkvicka. A. a. Valentina buvo žmona a. a. inž. Tado Kojelio. Velionė bus pašarvota …

Toliau...

Maria Česnaitė Kleinaitis

Mūsų mylima mamytė, „grandma”, promočiutė A † A MARIA ČESNAITĖ KLEINAITIS. Mirė 2013 m. liepos 8 d., sulaukusi 94 metų. Gimė 1918 m. rugsėjo 14 d. Juodpetriuose. Maria buvo a. a. Petro Kleinaičio žmona, a. a. Algimanto ir a. a. Birutės mama. Po karo apsigyveno Vokietijoje. 1957 m. atvyko į …

Toliau...

Emilija Ambrozaitienė Skladaitytė

A † A EMILIJA AMBROZAITIENĖ SKLADAITYTĖ. Iškeliavo Amžinybėn 2013 m. liepos 8 d. Gyveno, Lemont, IL., anksčiau Marquette Park, Čikagoje. Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Nuliūdę liko: duktė Neringa Ambrozaitytė; duktė Rita Ambrozaitis su vyru John Sorgatz; anūkai Aleksa ir Andrius; sesuo Angelė Skladaitytė; brolis Vincas Skladaitis ir kiti giminės. A. a. …

Toliau...