Yearly Archives: 2013

Kristina Sodeikaitė Trinka

A † A KRISTINA SODEIKAITĖ TRINKA. Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2013 m. rugsėjo 3 d. namuose, Petaluma, CA. Gimė 1948 m. Vokietijoje ir užaugo Cicero, IL, lietuvių kolonijoje. Nuliūdę liko: vyras Roland Trinka, mama Natalija Jelmokaitė Sodeikienė, brolis Marius, Trinka, Baukų ir Sodeikų šeimos. A. a. Kristina buvo …

Toliau...

Aniceta Disler Stončiūtė

A † A ANICETA DISLERSTONČIŪTĖ. Mirė 2013 m. rugpjūčio 31 d. Montello, Wisconsin. Nuo 1993 m. gyveno Montello, WI, o nuo 1953 m. iki 1993 m., Čikagoje. Gimė 1918 m. liepos 14 d. Lietuvoje. Buvo dukra a. a. Prano ir a. a. Filomenos (Blacziutės) Stončių. 1945 m. liepos 14 d. …

Toliau...

Kazimieras Kraučiūnas

A † A KAZIMIERAS KRAUČIŪNAS. Mirė 2013 m. rugpjūčio 31 d., sulaukęs 90 metų. Gyveno Lemont. Gimė 1922 m. gruodžio 10 d. Lietuvoje, Raseiniuose. Nuliūdę liko: anūkai dr. Stepas Tharp su žmona dr. Rasa, Mykolas Tharp ir Marytė Tharp. A. a. Kazimieras buvo vyras a. a. dr. Eugenijos, tėvas a. …

Toliau...

Valentina Lebedytė Zubinienė

A † A VALENTINA LEBEDYTĖ ZUBINIENĖ. Mirė 2013 m. rugpjūčio 29 d., sulaukusi 102 metų. Gyveno Westchester, anksčiau Marquette Park. Nuliūdę liko: sūnus Jonas Zubinas su žmona Jolanta, anūkai Andrius Zubinas ir Tomas Zubinas bei giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Velionė buvo žmona a. a. dr. Felikso Zubino. A. a. Valentina …

Toliau...

Sesuo M. Maura Werbicki, SSC.

A † A Sesuo M. MAURA WERBICKI, SSC. Mūsų mylima seselė, po ilgos ligos mirė 2013 m. rugpjūčio 27 d., sulaukusi 92 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 72 metus. Sesuo Maura, gimusi Providence, RI, dirbo Nebraska, Šv. Kryžiaus, Loretto ligoninėse Čikagoje maitinimo skyriuose, daug metų vadovavo Maria High School kavinei. A. …

Toliau...

Jonas Martinkus

A † A Inž. JONAS MARTINKUS. Korėjos Karo veteranas mirė 2013 m. rugpjūčio 18 d., sulaukęs 83 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje, Luokėje. Gyveno St. Charles, IL, ilgus metus gyveno Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Albina (Raulinaitytė), dukra Joana de Simone su vyru Alfredu; anūkai Aleksandras ir Olivia, sūnus Ronaldas, Lietuvoje brolis …

Toliau...

Frances Šošienė Lapinskaitė

A † A FRANCES ŠOŠIENĖ LAPINSKAITĖ. Mirė 2013 m. rugpjūčio 14 d., sulaukusi 96 metų. Gimė 1916 m. spalio 10 d. Čikagoje. Gyveno Oak Lawn, IL., anksčiau Marquette Park, Brighton Park ir Bridgeport. Nuliūdę liko: duktė Dana Jaros su vyru Thomas, gyvenantys St. Charles, IL, duktė Rūta Dudzik su vyru …

Toliau...

Petras Žlioba

Po trumpos ligos, ramiai, apsuptas šeimos Barrington, IL, su gyvenimu atsisveikino A † A dr. PETRAS ŽLIOBA. Gimė Kreiviuose, Deltuvos kaime. 1944 m. pabėgo iš Lietuvos, 1949 m. emigravo į JAV. Medicinos doktoratą įgijo Vokietijoje, Heidelberg universitete. Daugiau kaip 30 metų turėjo savo kabinetą Čikagoje, priklausė Holy Cross ligoninei. Liūdesyje …

Toliau...

Valtrūda (Valda) Lukaitytė Moore

A † A VALTRŪDA (VALDA) LUKAITYTĖMOORE. Mirė 2013 m. liepos 30 d. Englewood, FLorida, sulaukusi 74 metų. Gimė 1939 m. gegužės 17 d. Klaipėdoje, Lietuvoje. Ji buvo dukra Jono ir Margaretos (Bertulaitytės) Lukaičių. Vaikystę praleido Mažojoj Lietuvoj. Karo audrų su šeima buvo nublokšta į Vokietiją, iš kur 1949 m. atvyko …

Toliau...

Emilija Zupkaitė Kiaunienė

A † A EMILIA ZUPKAITĖ KIAUNIENĖ. Mirė 2013 m. liepos 29 d., St. Petersburg, Floridoje, sulaukusi 100 metų. Gimė Debekonių kaime, Silvestro ir Antaninos Zupkų šeimoje. Anksčiau gyveno Connecticut ir Californis. Atvykusi į Floridą, buvo St. Petersburg Lietuvių klubo narė ir ilgametė bibliotekos vedėja. Taip pat priklausė Šv. Kazimiero lietuvių …

Toliau...