Mirties Pranešimai: 2013

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-09-03 (M)

Kristina Sodeikaitė Trinka


A † A KRISTINA SODEIKAITĖ TRINKA. Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2013 m. rugsėjo 3 d. namuose, Petaluma, CA. Gimė 1948 m. Vokietijoje ir užaugo Cicero, IL, lietuvių kolonijoje. Nuliūdę liko: vyras Roland Trinka, mama Natalija Jelmokaitė Sodeikienė, brolis Marius, Trinka, Baukų ir Sodeikų šeimos. A. a. Kristina buvo duktė a. a. Valiaus Sodeikos, krikšto dukra a. a. Olimpijos Jelmokaitės Baukienės ir a. a. Leono Sodeikos. Velionės palaikai bus pašarvoti šeštadienį, spalio 5 d. nuo 9 val. r. Šv. Antano bažnyčioje, Cicero, kurioje 9:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių, a. a. Kristina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse, šalia tėvelio. Vietoj gėlių prašome aukoti neįgaliųjų centrui, Sequin Services, Cicero, IL. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-08-31 (M)

Aniceta Disler Stončiūtė


A † A ANICETA DISLERSTONČIŪTĖ. Mirė 2013 m. rugpjūčio 31 d. Montello, Wisconsin. Nuo 1993 m. gyveno Montello, WI, o nuo 1953 m. iki 1993 m., Čikagoje. Gimė 1918 m. liepos 14 d. Lietuvoje. Buvo dukra a. a. Prano ir a. a. Filomenos (Blacziutės) Stončių. 1945 m. liepos 14 d. Winterthur, Šveicarijoje, ištekėjo už Kurt Disler. 33 metus išdirbo Oxford Clothing, Čikagoje. Priklausė Swiss Benevolent Society, Chicago ir Senior Citizen Club, Montello. Nuliūdę liko:?sūnūs Frank P. Disler ir Edward J. Disler; anūkai Sarah, John Kurt, Andrea ir Jeff. Atsisveikinimas su velione vyks Šv. Kazimiero kapinių (4401 W. 111th St., Chicago, IL) koplyčioje rugsėjo 12 d. 11 val. ryto. Laidotuvės 11:30 val. r. A. a. Aniceta bus palaidota Stončių šeimos kape.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-08-31 (M)

Kazimieras Kraučiūnas


A † A KAZIMIERAS KRAUČIŪNAS. Mirė 2013 m. rugpjūčio 31 d., sulaukęs 90 metų. Gyveno Lemont. Gimė 1922 m. gruodžio 10 d. Lietuvoje, Raseiniuose. Nuliūdę liko: anūkai dr. Stepas Tharp su žmona dr. Rasa, Mykolas Tharp ir Marytė Tharp. A. a. Kazimieras buvo vyras a. a. dr. Eugenijos, tėvas a. a. dr. Linos Tharp ir a. a. Algirdo Kraučiūno. Velionis pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 5 d. nuo 9 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, kurioje 10 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a.?Kazimieras palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse, šalia žmonos ir vaikų. Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvių Fondui. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus pasimelsti už jo sielą. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-08-29 (M)

Valentina Lebedytė Zubinienė


A † A VALENTINA LEBEDYTĖ ZUBINIENĖ. Mirė 2013 m. rugpjūčio 29 d., sulaukusi 102 metų. Gyveno Westchester, anksčiau Marquette Park. Nuliūdę liko: sūnus Jonas Zubinas su žmona Jolanta, anūkai Andrius Zubinas ir Tomas Zubinas bei giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Velionė buvo žmona a. a. dr. Felikso Zubino. A. a. Valentina 1937 metais baigė odontologiją Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Dirbo dantų gydytoja Zarasuose, Vokietijoje ir Venesueloje. 1959 m. emigravo į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje. Priklausė Lietuvių Dantų gydytojų sąjungai, Ateitininkų organizacijai, BALF’ui ir Lietuvos Dukterų draugijai. Atsisveikinimas su a. a. Valentina įvyks šeštadienį, rugsėjo 7 d., 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte, kur 11 val. r. bus aukojamos gedulingos pamaldos už jos sielą. Po pamaldų velionė bus išlydėta į Šv. Kazimiero kapines ir bus palaidota šalia savo vyro. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-08-27 (M)

Sesuo M. Maura Werbicki, SSC.


A † A Sesuo M. MAURA WERBICKI, SSC. Mūsų mylima seselė, po ilgos ligos mirė 2013 m. rugpjūčio 27 d., sulaukusi 92 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 72 metus. Sesuo Maura, gimusi Providence, RI, dirbo Nebraska, Šv. Kryžiaus, Loretto ligoninėse Čikagoje maitinimo skyriuose, daug metų vadovavo Maria High School kavinei. A. a. Maura buvo dukra a. a. Adam ir Mary Werbicki, sesuo a. a. Ann Sullivan, a. a. Eva Sullivan, a. a. Jennie Oniss, a. a. Joseph ir a. a. Edward Werbicki. Velionė bus pašarvota penktadienį, rugpjūčio 30 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 val. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems 7 val. vakaro. Laidotuvių šv. Mišios vyks šeštadienį, rugpjūčio 31 d., 9:30 val. r. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Maura bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei pasimelsti už seselės sielą. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 7737761324. Laidot. direkt. Palos Gaidas FH, tel. 7089744410

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-08-18 (M)

Jonas Martinkus


A † A Inž. JONAS MARTINKUS. Korėjos Karo veteranas mirė 2013 m. rugpjūčio 18 d., sulaukęs 83 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje, Luokėje. Gyveno St. Charles, IL, ilgus metus gyveno Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Albina (Raulinaitytė), dukra Joana de Simone su vyru Alfredu; anūkai Aleksandras ir Olivia, sūnus Ronaldas, Lietuvoje brolis dr. Algirdas Martinkus su šeima. A. a. Jonas daugelį metų priklausė Liet. inž. sąjungai, Don Varnas Post ir Lietuvos Vyčiams. Laidotuvės privačios Šv. Kazimiero kapinėse. Prašome a. a. Joną prisiminti savo maldose.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-08-14 (M)

Frances Šošienė Lapinskaitė


A † A FRANCES ŠOŠIENĖ LAPINSKAITĖ. Mirė 2013 m. rugpjūčio 14 d., sulaukusi 96 metų. Gimė 1916 m. spalio 10 d. Čikagoje. Gyveno Oak Lawn, IL., anksčiau Marquette Park, Brighton Park ir Bridgeport. Nuliūdę liko: duktė Dana Jaros su vyru Thomas, gyvenantys St. Charles, IL, duktė Rūta Dudzik su vyru Ken, gyvenantys Monett, MO, 5 anūkai, 10 proanūkų, dukterėčios ir sūnėnai Lietuvoje. A. a. Frances buvo žmona a. a. Antano. Vietoje gėlių prašome aukoti organizacijai ,,Vaiko vartai į mokslą”. Pirmadienį, rugpjūčio 19 d. a. a. Frances bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Laidotuvės privačios. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-08-07 (M)

Petras Žlioba


Po trumpos ligos, ramiai, apsuptas šeimos Barrington, IL, su gyvenimu atsisveikino A † A dr. PETRAS ŽLIOBA. Gimė Kreiviuose, Deltuvos kaime. 1944 m. pabėgo iš Lietuvos, 1949 m. emigravo į JAV. Medicinos doktoratą įgijo Vokietijoje, Heidelberg universitete. Daugiau kaip 30 metų turėjo savo kabinetą Čikagoje, priklausė Holy Cross ligoninei. Liūdesyje liko: žmona Laima, sūnus dr. Aras ir marti Lina (Saulytė), sūnus Vidas, duktė Daina ir žentas Andrius Anužis bei anūkai: Erikas, Aliukas, Danius ir Adomas Anužiai ir Ariana, Julytė ir Inga Žliobaitės, Lietuvoje pusbrolis Viktoras Žlioba ir kiti giminės. Atsisveikinimas vyks Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte, šeštadienį, rugpjūčio 10 d. nuo 10 val. r. Šv. Mišios bus aukojamos 12 val. p. p. Nuoširdžiai kviečiame gimines ir draugus dalyvauti. Laidotuvės privačios. Vietoje gėlių aukas prašome skirti Camp Dainava Foundation, nes a. a. Petras ypatingai džiaugėsi, kad ta vieta yra jo vaikų ir anūkų numylėta. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-07-30 (M)

Valtrūda (Valda) Lukaitytė Moore


A † A VALTRŪDA (VALDA) LUKAITYTĖMOORE. Mirė 2013 m. liepos 30 d. Englewood, FLorida, sulaukusi 74 metų. Gimė 1939 m. gegužės 17 d. Klaipėdoje, Lietuvoje. Ji buvo dukra Jono ir Margaretos (Bertulaitytės) Lukaičių. Vaikystę praleido Mažojoj Lietuvoj. Karo audrų su šeima buvo nublokšta į Vokietiją, iš kur 1949 m. atvyko į Ameriką. Valda buvo vaistininkė ir ilgus metus dirbo Englewood, Florida. 1967 m. ištekėjo už John Moore, kuris mirė 2011 m. Velionė buvo malonaus, atviro būdo ir pilna gyvybės džiaugsmo. Ji palaikė gerus ryšius su giminėmis ir draugais Lietuvoje ir Amerikoje, ir visada atidžiai domėjosi Lietuvos sėkme ir gerove. Valda išaugino su atsidėjimu ir meile keturis sūnus, kurie visi sėkmingai baigė mokslus ir įgijo solidų pamatą gyvenimui. Nuliūdę liko: tėvas Jonas Lukas, dėdė Jurgis Lukaitis, brolis Gintaras Lukas, sūnūs JohnDavid, Eric, Wellington ir Robert Moore, anūkai JohnDavid, Max ir Nathaniel. Valdos pelenai bus palaidoti Lietuvoje.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

VelionisEmilija Zupkaitė Kiaunienė


A † A EMILIA ZUPKAITĖ KIAUNIENĖ. Mirė 2013 m. liepos 29 d., St. Petersburg, Floridoje, sulaukusi 100 metų. Gimė Debekonių kaime, Silvestro ir Antaninos Zupkų šeimoje. Anksčiau gyveno Connecticut ir Californis. Atvykusi į Floridą, buvo St. Petersburg Lietuvių klubo narė ir ilgametė bibliotekos vedėja. Taip pat priklausė Šv. Kazimiero lietuvių misijai. Nuliūdę liko: sesuo Joana Jakienė, Lietuvoje, sūnėnai: Arūnas Zupkus ir Rasius Zupkus su šeimomis, dukterėčia Nomeda Hanna su šeima. A. a. Emilia buvo žmona a. a. Kazimiero ir motina a. a. Virginijos K. Opfell.