Yearly Archives: 2013

TERESĖ GLAMBIENĖ (LEVUŠYTĖ)

A † A TERESĖ GLAMBIENĖ (LEVUŠYTĖ). Staigiai mirė 2014 m. kovo 1 d. rytą, sulaukusi 91 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kybartuose, Vilkaviškio apskrityje. Buvo duktė a. a. Juozo ir Anelės Levusių ir žmona a. a. Justino Glambos. 1944 m. pabėgo į Hanoverį, Vokietiją. 1950 m. emigravo į Čikagą, 47 metus …

Toliau...

John A. Kuzinskas

A † A Kun. Prelatas JOHN A. KUZINSKAS. Mirė 2013 m. liepos 4 d., ketvirtadienį, sulaukęs 87 metų, Loyola University Medical Center, Maywood po sunkios, bet drąsios kovos pasveikti po širdies operacijos. Jis buvo nepaprastas žmogus ir pavyzdingas kunigas, kurio gyvenimą apibrėžė sunkus darbas, tvirtas tikėjimas ir atsidavimas Dievui, meilė …

Toliau...

Aleksandras Verikas

A † A ALEKSANDRAS VERIKAS. Mirė 2013 m. liepos 2 d., sulaukęs 90 metų. Gimė Utenos apskr., Joniškio vals., Dudanosių kaime. Augo Vincentavo kaime, Kauno apskrityje. Dirbo „Parama” Kaune. Karo metu atsisakius tarnauti vokiečių kariuomenėje, buvo išvežtas į Vokietiją darbams. Karo pabaigoje tarnavo Seedorf D.P. stovykloje policininku. Susirgus džiova, buvo …

Toliau...

Tomas Remeikis

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2013 m. birželio 23 d. Čikagoje, sulaukęs 78 metų, mirė visuomenininkas, politologas, mokslininkas A † A Prof. dr. TOMAS REMEIKIS. Gimė 1934 m. gruodžio 7 d. Lietuvoje. Kilo iš Varlaukio/Skliausčių kaimo. Antrajam pasauliniam karui besibaigiant, su šeima pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. atvykęs …

Toliau...

Bronė Černiauskienė Černius Savickaitė

A † A BRONĖ ČERNIAUSKIENĖ ČERNIUS SAVICKAITĖ. Mirė 2013 m. birželio 17 d., sulaukusi 89 metų. Gyveno Lockport, IL, anksčiau Rhode Island ir Čikagos Marquette Park. Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Pajevonio valsčiuje, Karalkrėslio kaime. Nuliūdę liko: vyras Bronius; keturios dukros Dana Ripskienė su vyru Stasiu, Laima Ink su vyru Steven, …

Toliau...

Adelė Vizgirdienė Kakšteinaitė

A † A ADELĖ VIZGIRDIENĖ KAKŠTEINAITĖ. Mirė 2013 m. birželio 17 d., sulaukusi 74 m. Gimė Lietuvoje. Gyveno Aurora, IL. Nuliūdę liko: duktė Renata Boone su vyru Kirk; sūnus dr. Paulius Vizgirda su žmona dr. Margaret; anūkai Collin ir Landon Boone, Griffin, Spencer ir Tyler Vizgirda; sesuo Irena Moritz ir …

Toliau...

Juozas Kybartas

A † A JUOZAS KYBARTAS. Mirė 2013 m. birželio 16 d. Gyveno Chicago, Marquette Park. Gimė Lietuvoje 1927 m. balandžio 21 d, Nuliūdę liko: brolis Aleksas su žmona Onute; sesuo Kanadoje Birutė Ignatavičienė; brolis Vladas su žmona Terese; daug dukterėčių ir sūnėnų. A. a. Juozas buvo brolis a. a. Vyto, …

Toliau...

Aldona Alkevičiutė Biliūnas

A † A ALDONA (ALKEVIČIŪTĖ) BILIŪNAS Mirė 2013 m. birželio 14 d., sulaukusi 86 metų. Gimė Vilkaviškio rajone, Kybartuose, Matlaukio kaime. Po karo apsigyveno Detroit, MI, kur padėjo įsteigti lietuvių stovyklą Dainavą su savo vyru a. a. Vytu Biliūnu. 1973 m. išsikėlė į Juno Beach, FL, kur praleido paskutinius 40 …

Toliau...

Balys Milaknis

A † A BALYS MILAKNIS. Iki 1961 metų Boleslovas, mirė savo namuose 2013 m. birželio 4 d. Gimė 1915 m. gruodžio 1 d. Lietuvoje, Rokiškio apskrityje, Žiobiškyje, Mitragalių kaime.

Toliau...

Marija Yuknienė Subonytė

A † A MARIJA YUKNIENĖ SUBONYTĖ. Mirė 2013 m. birželio 1 d., sulaukusi 87 metų. Gyveno Worth, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park ir Cicero, IL. Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. Nuliūdę liko: duktė Aldona Sobieszczyk su vyru Robert, sūnus Albert Yuknis; duktė Birutė Martin; duktė Donna Morgan su vyru Robert; 7 anūkai; …

Toliau...