Yearly Archives: 2013

Anastacia Kuniskas Wackernagel

A † A ANASTACIA (KUNISKAS) WACKERNAGEL Mirė 2013 m. gegužės 31 d., sulaukusi 82 metų. Gyveno Orlando, FL, anksčiau Čikagos apylinkėje. Velionė pašarvota trečiadienį, birželio 5 d., nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Čikagoje, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po …

Toliau...

Antanas Drūtys

Su giliausiu liūdesiu ir skausmu, pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2013 m. gegužės 27 d., sulaukęs 88 metų, mūsų brangus, mylimas ir niekuomet nepamainomas Tėtelis, Senelis, Brolis ir Uošvis A † A ANTANAS DRŪTYS iškeliavo namo pas Viešpatį. Gimė Lietuvoje, Dziviliškių kaime, Lazdijų rajone. Gyveno Čikagoje, Brighton Park apylinkėje, …

Toliau...

Domas (Dominic) Misiulis

A † A DOMAS „DOMINIC” MISIULIS. Mirė 2013 m. gegužės 13 d., sulaukęs 96 metų. Gyveno Homer Glen, IL. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Ada Dibulskytė Misiulienė; sūnus Vytautas su žmona Stella; daug dukterėčių ir sūnėnų Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Domas buvo tėvas a. a. Nidos ir a. a. …

Toliau...

Aldona Dyšienė Elsbergaitė

A † A ALDONA DYŠIENĖ ELSBERGAITĖ. Mirė 2013 m. balandžio 11 d., sulaukusi 95 metų. Gyveno Kettering, OH. Prieš ją į Amžinybę iškeliavo jos vyras Algirdas, jos tėvai Jonas ir Pranė, jos brolis Vytenis. Nuliūdę liko: sūnus Raimundas (Terri Hobbs), duktė Asta (Jack) McNally, anūkai Tyler Dysas, Kathleen Brownsdon, Andy …

Toliau...

Bernardas Brizgys

2013 m. balandžio 10 d. Farmington Hills, MI, sulaukęs 97 metų amžiaus atsiskyrė su šiuo pasauliu A † A inž. chem. BERNARDAS BRIZGYS. Po gedulingų šv. Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioje balandžio 22 d. buvo palaidotas Holy Sepulchre kapinėse. Visuomenininkas, ateitininkas, lietuvių Krikščionių Demokratų partijos narys ir buvęs ilgametis Detroito lietuvių …

Toliau...

Gediminas Kazėnas

A † A GEDIMINAS KAZĖNAS. Mirė 2013 m. gegužės 9 dieną. Gimė 1922 m. Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 1950 m. Gyveno Čikagoje, Downers Grove, Darien ir Lemont, Illinois. Nuliūdę liko: žmona Gražina, duktė Ramunė su vyru Algiu; sūnus Kęstutis su žmona Irena, sesuo Irena Lietuvoje su dukra Aukse Zumariene ir …

Toliau...

Elena Perevičiūtė Briedienė

A † A ELENA PEREVIČIŪTĖ BRIEDIENĖ. Šeimos meilės apsupta, namuose, mirė 2013 m. gegužės 29 d., 5 val. ryto. Gimė 1920 m. rugsėjo 10 d. Debeikiuose, Bebarzdžių kaime, Utenos apskrityje. Giliame skausmo liūdesyje liko: duktė Violeta su vyru dr. Viliumi Mikaičiu, dvi anūkės: Tania su vyru Richard Rossi ir Kristina …

Toliau...

Aldona M. Gudaitytė Drukteinienė

A † A ALDONA M. GUDAITYTĖ DRUKTEINIENĖ. Mirė 2013 m. gegužės 2 d. St. Petersburg, Floridoj, sulaukusi 90 metų. Gimė 1922 m. rugpjūčio 10 d. Klaipėdoje, Lietuvoje. Buvo dukra Mykolo ir Marijos Požėlaitės Gudaičių ir sesuo a. a. Algirdo Gudaičio. Aldona mokslą pradėjo Klaipėdoje. Kaune baigė „Aušros” gimnaziją. Odontologijos mokslus …

Toliau...

Konstancija Mažrimienė Vaičiakauskaitė

A † A KONSTANCIJA MAŽRIMIENĖ VAIČIAKAUSKAITĖ. Mirė 2013 m. gegužės 1 d., sulaukusi 94 metų. Gyveno Chicago Ridge, IL, anksčiau Čikagoje, Brighton Park. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko:?sūnus Edvardas Dabrila; Bėkštų šeima: Margarita, Bronius ir Stasys, kiti giminės Lietuvoje. A. a. Konstancija buvo žmona a. a. Prano. Velionė buvo pašarvota penktadienį, …

Toliau...

Aleksas Kasperas

A † A ALEKSAS KASPERAS. Mirė 2013 m. balandžio 29 d., sulaukęs 91 metų. Gyveno Oak Forest, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Aldona Strokaitė Kasperienė, sūnus Linas su žmona Georgia; sūnus Rimas su žmona Therese; anūkė Alexis Kasperaitė; daug sūnėnų ir dukterėčių. Velionis bus pašarvotas …

Toliau...