Yearly Archives: 2019

HENRIKAS V. PAŠKEVIČIUS

A † A HENRIKAS V. PAŠKEVIČIUS mirė 2019 m. gruodžio 29 d., sulaukęs 94 metų. Gimė 1925 m. spalio 1 d. Tauragėje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Marija, su kuria išgyveno 67 su puse metų, dukterys Asta, Rūta ir Lina su vyru Robertu, brolio a. a. Raimundo žmona ir sūnūs su …

Toliau...

DALIA MARIJA KEBLINSKAITĖ

A†A DALIA MARIJA KEBLINSKAITĖ mirė gruodžio 18 d., trečiadienį, sulaukusi 82-ejų metų amžiaus. Ji iškeliavo pas anksčiau mirusius tėvelius a. a. Praną ir Kunegundą Keblinskus bei brolius Kęstutį Keblį ir Algirdą Keblinską. Nuliūdę liko sūnėnai Vytautas, Arūnas Kebliai bei dr. Darius ir Julius Keblinskai. Laidotuvių šv. Mišios bus laikomos 2020 …

Toliau...

ALGIS PAULIUS

Užgeso žemiškas gyvenimas ir prasidėjo kelionė į Amžinybę …kas bus paskui ne taip svarbu regi nurimus jūra… Vytautas Kaziela A†A ALGIS PAULIUS mirė 2019 m. gruodžio 14 d. Wayne Township, IL, apsuptas šeimos šilumos. Dr. A. Paulius buvo ortopedijos chirurgas, priklausė Daktarų draugijai, JAV Lietuvių Bendruomenei. J.v. s. fil. Algis …

Toliau...

MEČISLOVAS NAPOLEONAS WASILEWSKI

A†A MEČISLOVAS NAPOLEONAS WASILEWSKI mirė 2019 m. gruodžio 8 d., sulaukęs garbaus, beveik 99-erių metų amžiaus. Gimė 1921 m. sausio 1 d. Rodžios km., Daugų valsč., Alytaus apskrityje. Su žmona Elena gyveno Eglės ir Ray Novak šeimoje Lemonte. Buvo labai darbštus, energingas, optimistiškas. Jis visada mielai padėdavo šeimai bei draugams, …

Toliau...

S. ALGIMANTAS GEČYS

A † A S. ALGIMANTAS GEČYS mirė gruodžio 6 d. Philadelphijos apylinkėje, sulaukęs 86 metų amžiaus. Liūdesyje paliko gyvenimo draugę Teresę Gečienę, su kuria kartu pragyventa 60 metų; dukrą Gintarę su vyru George Akerley ir sūnumi Kristijonu; dukrą Aušrą su vyru Peter Gause; svainę Danguolę Navickienę su dukra Rymante Vizgirdaite …

Toliau...

ALMA MARIJA KELIUOTIS (SADŪNAITĖ)

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad A†A ALMA MARIJA KELIUOTIS (SADŪNAITĖ) mirė gruodžio 5 d. Bloomingdale, IL. Gimė 1935 m. birželio 14 d. Kaune, Lietuvoje. Į JAV atvyko 1959 m. ir gyveno Palos Park, vėliau Bloomingdale, IL. Nuliūdę liko: sesuo Danguolė Sadūnaitė; dukra Indra, sūnus Jonas, sūnus Petras su žmona Lisa …

Toliau...

VIRGINIJA KUPCIKEVIČIENĖ

A†A VIRGINIJA KUPCIKEVIČIENĖ (1931 rugpjūčio 2 – 2019 gruodžio 3). A. a. Virginija Kupcikeviciͮenė (Kovalciͮukaitė) gimė Lietuvoje. Ji buvo mylima a. a. Vytauto žmona; mylinti Ritos (Charles) Rackmil ir Algirdo (Yolanda) Kupcikevičiaus mama; branginama Lauros ir John Rackmil bei Steven ir Joseph Kupcikevičių močiutė. Velionė bus pašarvota sekmadienį, gruodžio 8 …

Toliau...

ANTANAS VYČAS

A†A ANTANAS VYČAS mirė lapkričio 25 d., sulaukęs 95 metų. Gimė 1924 m. sausio 1 d. Panevėžyje. Gyveno Darien, IL, anksčiau Calumet Park, IL ir Harvey, IL. Nuliūdę liko: žmona Maria Bakaitė; sūnus Povilas, sūnus Mark su žmona Shirley; podukra Ieva Varnaitienė; 4 anūkai, 7 proanūkai; sesuo Birutė su šeima …

Toliau...

ELLA BARTMIN (ELA BARTMINAITĖ)

A†A ELLA BARTMIN (ELA BARTMINAITĖ). Gailestingasis Viešpats Dievas lapkričio 21 d. pasišaukė savo mylimą dukrą į Amžinosios Ramybės namus. Ela gimė 1933 m. rugpjūčio 22 d. Urvinių kaime, Tauragės apskrityje Martyno Bartmino šeimoje. Anksti neteko mamos. Karo audros nubloškė šeimą į Vokietiją, iš kur Ela su tėvu 1952 m. gegužės …

Toliau...

TERESĖ KUČYS

A † A TERESĖ KUČYS mirė 2019 m. lapkričio 18 d. Lemonte, IL. Gimė 1922 m. gegužės 5 d. Lietuvoje. Atvykusi į JAV apsigy­ve­no Bostone, vėliau persikėlė į Čikagą, gyveno Evergreen Parke ir Lemonte. Nuliūdę liko sesuo Monika Kabliauskas ir tolimesni giminės. Velionė bus pašarvota lapkričio 21 d., ketvirtadienį, 9 …

Toliau...