Mirties Pranešimai: 2019

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2019-12-29 (M)
  2020-02-14 (A)

HENRIKAS V. PAŠKEVIČIUS


A † A HENRIKAS V. PAŠKEVIČIUS mirė 2019 m. gruodžio 29 d., sulaukęs 94 metų. Gimė 1925 m. spalio 1 d. Tauragėje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: žmona Marija, su kuria išgyveno 67 su puse metų, dukterys Asta, Rūta ir Lina su vyru Robertu, brolio a. a. Raimundo žmona ir sūnūs su šeimomis, giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Prisiminimo pietūs įvyks penktadienį, vasario 14 d., penktadienį, 11:30 val. ryto „Rūtos” restorane, 6551 S. Cass Ave., Westmont, IL. Laidotuvės privačios. Velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2019-12-18 (M)
  2020-01-04 (A)

DALIA MARIJA KEBLINSKAITĖ


A†A DALIA MARIJA KEBLINSKAITĖ mirė gruodžio 18 d., trečiadienį, sulaukusi 82-ejų metų amžiaus. Ji iškeliavo pas anksčiau mirusius tėvelius a. a. Praną ir Kunegundą Keblinskus bei brolius Kęstutį Keblį ir Algirdą Keblinską. Nuliūdę liko sūnėnai Vytautas, Arūnas Kebliai bei dr. Darius ir Julius Keblinskai.

Laidotuvių šv. Mišios bus laikomos 2020 m. sausio 4 d., šeštadienį, 12 val. p. p. St. Timothy’s katalikų bažnyčioje (21 Leith Hill Road, North York, Toronto, Ontario, Kanada). Atsisveikinimas su velione vyks 11 val. r. prieš šv. Mišias. A. a. Marija bus palaidota Šv. Jono Lietuvių kapinėse, Mississauga, Kanada. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2019-12-14 (M)
  2019-12-21 (A)

ALGIS PAULIUS


Užgeso žemiškas gyvenimas ir prasidėjo kelionė į Amžinybę

…kas bus paskui
ne taip svarbu
regi nurimus jūra…

Vytautas Kaziela

A†A ALGIS PAULIUS mirė 2019 m. gruodžio 14 d. Wayne Township, IL, apsuptas šeimos šilumos.

Dr. A. Paulius buvo ortopedijos chirurgas, priklausė Daktarų draugijai, JAV Lietuvių Bendruomenei. J.v. s. fil. Algis buvo skautas vytis, jūrų budys ir akademikas.

Nuliūdę liko: žmona Vilija (Vija) Gasnerytė-Paulienė; vaikai – Vidas su žmona Fiona, anūkė Cara; Linas su žmona Jordan, anūkas Kostas; Laima Palubinskienė, anūkai Teofilis, Gaja, Mantas ir Aliukas; Rima su vyru Ričardu; Algis su žmona Kristin, anūkai Nicholas ir Lucca; Vilija. Taip pat – brolis Edmundas su žmona Virginija, jų vaikai Karina ir Andrius su šeimomis; seserys – Irena Draugelienė su vyru Arūnu; Aldona Vaitkienė su vyru Rimu; Roma Norkienė ir jos dukra Aldona su vyru Russel; Giedrė Čepaitytė (a.a. Laimos Čepaitytės-Paulienės sesuo); gausi šeima Lietuvoje ir Amerikoje, kolegos, artimieji bei šimtai augintinių skautukų.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, gruodžio 21 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės – privačios. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinant su a.a. dr. Algiu Pauliumi. Vietoje gėlių prašome aukoti vaikų globos būreliui „Saulutė” arba organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2019-12-08 (M)
  2019-12-21 (A)

MEČISLOVAS NAPOLEONAS WASILEWSKI


A†A MEČISLOVAS NAPOLEONAS WASILEWSKI mirė 2019 m. gruodžio 8 d., sulaukęs garbaus, beveik 99-erių metų amžiaus. Gimė 1921 m. sausio 1 d. Rodžios km., Daugų valsč., Alytaus apskrityje. Su žmona Elena gyveno Eglės ir Ray Novak šeimoje Lemonte. Buvo labai darbštus, energingas, optimistiškas. Jis visada mielai padėdavo šeimai bei draugams, mėgo medžioklę.

Nuliūdę liko: žmona Elena (buvusi Stelmokienė); žentas Peter Kolodny (a. a. dukros Virginijos vyras), anūkai Gabrielius su žmona Aditi, Alison ir Leigh su šeimomis; sūnėnas George su šeima; anūkai – Raimondas su žmona Kristin, proanūkiai Lukas ir Jasmina; Justinas su žmona Becky, proanūkiai Gabija ir Kajus; Andrius su žmona Gordy; Dana Mikaitis su vyru Eriku, proanūkiai Aleksandras ir Andrius; Julija Cippi su vyru Pirro su proanūke Emilija.

Atsisveikinimas šeštadienį, gruodžio 21 d. nuo 3 val. p. p. iki 5 val. p. p. Petkaus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Vietoje gėlių prašome aukoti Maironio lituanistinei mokyklai arba jūrų skautų „Lituanica” tuntui.

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, taip pat gyvenantiems Lenkijoje ir Lietuvoje, palaikiusiems mus šią sunkią netekties valandą. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2019-12-06 (M)
  2019-12-14 (A)

S. ALGIMANTAS GEČYS


A † A S. ALGIMANTAS GEČYS mirė gruodžio 6 d. Philadelphijos apylinkėje, sulaukęs 86 metų amžiaus. Liūdesyje paliko gyvenimo draugę Teresę Gečienę, su kuria kartu pragyventa 60 metų; dukrą Gintarę su vyru George Akerley ir sūnumi Kristijonu; dukrą Aušrą su vyru Peter Gause; svainę Danguolę Navickienę su dukra Rymante Vizgirdaite bei sūnumi Ta­du Vizgirda ir jo šeima Lietuvoje.

Algimantas su tėvais pasitraukė iš Lietuvos 1944 m. Gyveno ir lankė gimnaziją Hanau DP stovykloje. 1949 m. su šeima emigravo į Ameriką. Bakalauro ir magistro laipsniais baigė inžinerijos mokslus Drexel universitete ir dirbo toje srityje iki pensijos. Visą gyvenimą laisvu laiku dirbo Lietuvos išlaisvinimui ir jos labui. Tris kadencijas buvo JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininku, 1981–1984 m. ėjo Pasaulio Lietuvių Bendruo­me­nės valdybos vicepirmininko pareigas. 1988–1992 m. buvo Pen­n­syl­­va­nijos lietuvių kilmės gyventojų atstovas, tarpininkavo tarp jį paskyrusio valstijos gubernatoriaus administracijos ir Lie­tu­vių Bendruomenės. Nuo 1994 m. iki nepriklausomybės atkūrimo bu­vo Lietuvos ambasados Jungtinėse Amerikos Valstijose konsul­tacinės tarybos narys. Buvo vienas pagrindinių žmonių, kuris intensyviai dirbo, kad būtų išsaugotas tuometinis Lietuvos Ats­to­vy­bės Washingtone pastatas (dabar ambasada). Bendradar­bia­vo lie­­­tuvių spaudoje.

Už savo prasmingą lietuvišką veiklą ir „Už nuopelnus Lietu­vai” apdovanotas Lietuvos Komandoro kryžiumi ir Lietuvos Sei­mo medaliu.

Laidotuvės bus šeštadienį, gruodžio 14 dieną. Šv. Andriejaus lietuvių parapijoje, 1913 Wallace St., Philadelphia, PA 19130, nuo 10 val. iki 11 val. ryto – šermenys ir atsisveikinimas. 11 val. ryto – Ge­dulingos šv. Mišios, po kurių a. a. Algimantas bus palaidotas Pri­sikėlimo kapinėse, Bensalem, PA. Laidotuves tvarko Charles Roman per John Murray Funeral Home, Flourtown, PA. Vietoje gėlių šeima kviečia aukoti Šv. Andriejaus lietuvių pa­ra­pijai arba organizacijai „Vaiko vartai į mokslą” (www.childgate.org). Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2019-12-05 (M)
  2019-12-09 (A)

ALMA MARIJA KELIUOTIS (SADŪNAITĖ)


Su dideliu liūdesiu pranešame, kad A†A ALMA MARIJA KELIUOTIS (SADŪNAITĖ) mirė gruodžio 5 d. Bloomingdale, IL. Gimė 1935 m. birželio 14 d. Kaune, Lietuvoje. Į JAV atvyko 1959 m. ir gyveno Palos Park, vėliau Bloomingdale, IL.

Nuliūdę liko: sesuo Danguolė Sadūnaitė; dukra Indra, sūnus Jonas, sūnus Petras su žmona Lisa ir jų vaikai Hailie, Kyle ir Dean. A. a. Alma gyveno labai visavertį gyvenimą. Velionė bus pašarvota pirmadienį, gruodžio 9 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir pabendravime Pasaulio lietuvių centre. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Pasaulio lietuvių centrui. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2019-12-03 (M)
  2019-12-08 (A)

VIRGINIJA KUPCIKEVIČIENĖ


A†A VIRGINIJA KUPCIKEVIČIENĖ (1931 rugpjūčio 2 – 2019 gruodžio 3).

A. a. Virginija Kupcikeviciͮenė (Kovalciͮukaitė) gimė Lietuvoje. Ji buvo mylima a. a. Vytauto žmona; mylinti Ritos (Charles) Rackmil ir Algirdo (Yolanda) Kupcikevičiaus mama; branginama Lauros ir John Rackmil bei Steven ir Joseph Kupcikevičių močiutė.

Velionė bus pašarvota sekmadienį, gruodžio 8 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Blake-Lamb Funeral Home, 4727 W. 103rd Street, Oak Lawn, IL. Pirmadienį, gruodžio 9 d., 9:15 val. r. iš laidojimo namų bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 6812 S. Washtenaw Ave., kur 10 val. r. bus laikomos gedulingos Mišios už velionės sielą. Po Mišių bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2019-11-25 (M)
  2019-11-30 (A)

ANTANAS VYČAS


A†A ANTANAS VYČAS mirė lapkričio 25 d., sulaukęs 95 metų. Gimė 1924 m. sausio 1 d. Panevėžyje.
Gyveno Darien, IL, anksčiau Calumet Park, IL ir Harvey, IL. Nuliūdę liko: žmona Maria Bakaitė; sūnus Povilas, sūnus Mark su žmona Shirley; podukra Ieva Varnaitienė; 4 anūkai, 7 proanūkai; sesuo Birutė su šeima Lietuvoje bei kiti giminės.

A. a. Antanas buvo a. a. Adrianos vyras ir a. a. Wendy uošvis. Priklausė Lietuvos šaulių sąjungai išeivijoje (LŠSI). Velionis bus pašarvotas šeštadienį, lapkričio 30 d., 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Vietoje gėlių šeima prašo aukoti LŠSI. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2019-11-21 (M)
  2019-11-25 (A)

ELLA BARTMIN (ELA BARTMINAITĖ)


A†A ELLA BARTMIN (ELA BARTMINAITĖ). Gailestingasis Viešpats Dievas lapkričio 21 d. pasišaukė savo mylimą dukrą į Amžinosios Ramybės namus. Ela gimė 1933 m. rugpjūčio 22 d. Urvinių kaime, Tauragės apskrityje Martyno Bartmino šeimoje. Anksti neteko mamos. Karo audros nubloškė šeimą į Vokietiją, iš kur Ela su tėvu 1952 m. gegužės mėnesį atvyko į New Yorką. Į Čikagą šeima persikėlė tų pačių metų spalį.

Lapkričio 25 d., pirmadienį, nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. velionė bus pašarvota Kosary laidojimo namuose, 9837 S. Kedzie Ave., Evergreen Park, IL 60805. Pamaldos vyks 7 val. vakaro. Lapkričio 26 dieną, antradienį, Ziono Lietuvių liuteronų bažnyčioje (9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453) lankymas nuo 9 iki 10 val. r., laidotuvių pamaldos – 10 val. ryto. Laidojama bus Betanijos kapinėse. Vietoj gėlių prašome skirti atminimo aukas Ziono lietuvių liuteronų bažnyčiai – Zion Evangelical Lutheran Church. Liūdintys parapijiečiai.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2019-11-18 (M)
  2019-11-21 (A)

TERESĖ KUČYS


A † A TERESĖ KUČYS mirė 2019 m. lapkričio 18 d. Lemonte, IL. Gimė 1922 m. gegužės 5 d. Lietuvoje. Atvykusi į JAV apsigy­ve­no Bostone, vėliau persikėlė į Čikagą, gyveno Evergreen Parke ir Lemonte.

Nuliūdę liko sesuo Monika Kabliauskas ir tolimesni giminės. Velionė bus pašarvota lapkričio 21 d., ketvirtadienį, 9 val. ry­to Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Pasaulio lietuvių centrui, Le­mont. IL. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Laidotuvės privačios. Liūdintys artimieji.