Yearly Archives: 2019

MICHALINA GINČAUSKIENĖ-ALEKSANDREVIČIŪTĖ

A†A MICHALINA GINČAUSKIENĖ-ALEKSANDREVIČIŪTĖ (1920–2019). Michalina mirė gegužės 6 d. Pensacola, Floridoje, sulaukusi 98 metų amžiaus. Gyvendama East Chicago buvo aktyvi JAV Lietuvių Bendruomenės narė (vyras buvo apylinkės pirmininkas). Dvidešimt metų (1984–2004) aktyviai dalyvavo St. Petersburgo LB apylinkės veikloje: modeliavo rūbus renginiuose, dainavo chore. Ji labai mėgo klausytis muzikos ir skaityti …

Toliau...

KUNIGUNDA TUSĖ GARMUTĖ PETRUŠIENĖ

A†A KUNIGUNDA TUSĖ GARMUTĖ PETRUŠIENĖ mirė 2019 m. gegužės 4 d. Santa Monicoje, Californijoje. Mūsų mylima žmona, mama ir močiutė iškeliavo amžinybėn ramiai, apsupta artimųjų – vyro, sūnaus ir dukros. Visados prisiminsime ją kaip nuoširdžią, draugišką, nepasiduodančią gyvenimo sunkumams, mėgstančią juokauti ir mielą. Velionė palaidota gegužės 24 d. Laidotuvės buvo …

Toliau...

VILTĖ PUZINIENĖ RAMANAUSKAITĖ

A†A VILTĖ PUZINIENĖ RAMANAUSKAITĖ mirė 2019 m. balandžio 29 d., sulaukusi 87 metų. Gimė 1931 m. gruodžio 12 d. Lietuvoje. Gyveno Sellersville, PA. Nuliūdę liko: sūnus Darius, duktė Daina, brolis Vilius, sesuo Valdonė, brolienė Ramona Ramūnas, 6 anūkai ir 2 proanūkai. Viltė buvo a. a. Algimanto žmona ir a. a. …

Toliau...

JADVYGA MULOKIENĖ (SAKALAUSKAITĖ)

A†A JADVYGA MULOKIENĖ (SAKALAUSKAITĖ) mirė 2019 m. balandžio 27 d. Santa Monica, Californijoje. Gimė 1920 m. rugsėjo 14 d. Radviliškyje, Lietuvoje. Gyveno East St. Louis, Chicago, IL, vėliau – Santa Monica, Californijoje. Nuliūdę liko: sūnūs Rimas ir Dainius su šeimomis, keturios anūkės ir devyni proanūkiai. Velionė buvo a. a. žymaus …

Toliau...

CECILIA B. MITKUS (BILIŪNAITĖ)

A†A CECILIA B. MITKUS (BILIŪNAITĖ) mirė š. m. balandžio 19 d., sulaukusi 92 metų. Gimė 1926 m. gruodžio 19 d. Lietuvoje. Gyveno Tinley Park, IL. Nuliūdę liko: sūnūs Benedict (a. a. Vera) ir Linas su žmona Deborah; duktė Virginia McGuire su vyru Phil; anūkai Justin su žmona Taylor, Lindsey, Stephen, …

Toliau...

PAUL (PAULIUS) V. RUDIS

A†A PAUL (PAULIUS) V. RUDIS mirė 2019 m. balandžio 3 d., sulaukęs 64 metų. Gimė 1954 m. birželio 2 d. Chicago, IL. Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Oak Forest, IL. Nuliūdę liko: žmona Joanne Mitchel Rudis (Vida Miecevičiūtė-Mitchel); sesuo Monica Baker su vyru Martin; dukterėčios – Veronica Stonis, Theresa Mathis …

Toliau...

IRENA HALINA DAUGIRDIENĖ

4A†A IRENA HALINA DAUGIRDIENĖ mirė 2019 m. kovo 29 d. savo namuose Wilmette IL, sulaukusi 95 metų amžiaus. Gimė 1923 m. rugpjūčio 20 d. Pajulių dvare, Dambavos parapijoje, Smilgių valsčiuje, Panevėžio apskrityje, gydytojo chirurgo Stanislovo Mačiulio ir Vandos-Onos Nurkaitės šeimoje. Nuliūdę liko: sūnus Tomas su žmona Nijole, jų vaikai Kristofer, …

Toliau...

ALDONA GASNERIENĖ (VALYTĖ)

A†A ALDONA GASNERIENĖ (VALYTĖ) užbaigė savo žemišką kelionę mylimos šeimos globoje š. m. kovo 26 d. Gimė 1924 m. birželio 13 d., Palangoje, buvo jauniausia penkių brolių ir seserų šeimoje. Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau Marquette Parke, Čikagoje. Nuliūdę liko: dukros Giedra Garbonkienė (Viktoras), jos vaikai Viktoras ir Renata; Vija …

Toliau...

BRONIUS PETRAS MACIUKEVIČIUS

A†A BRONIUS PETRAS MACIUKEVIČIUS Po ilgos ligos mirė 2019 m. kovo 23 d. Michiana Shores, IN. Gimė 1925 m. Šukėtų kaime, Griškabūdžio valsčiuje, Šakių apskrityje. Liūdesyje liko: žmona Aldona (Putriūtė), dukterys Dalia Žygas ir Vida Kluko, sūnus Darius, anūkai Aras, Aida ir Kovas Žygas, anūkė Mary Kluko, brolienė Angelė Karnius, …

Toliau...

ANTOINETTE „TONI” BARTZ MEŠKINAITĖ

A†A ANTOINETTE „TONI” BARTZ MEŠKINAITĖ mirė 2019 m. kovo 22 d. Tulsa, OK. Gimė 1933 m. vasario 14 d. Chicago, IL. Gyveno Tulsa, OK, anksčiau Čikagos Garfield Ridge ir Marquette Park apylinkėse. Nuliūdę liko: sūnus Bob Bartz su žmona Cindy; marti Kimbra Bartz; anūkai – Bridgette Edwards su vyru Ben, …

Toliau...