Yearly Archives: 2019

IRENA MARIJA GALINIENĖ

A†A IRENA MARIJA GALINIENĖ mirė š. m. kovo 21 d. dukterų globoje savo namuose Lemonte, sulauku- si 95 metų. Gimė 1923 m. gruodžio 19 d. Mažeikiuose veterinarijos daktaro Kazimiero ir Helenos (Mikuckytės) Trumpių šeimoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Bostone. Nuliūdę liko: duktė Jūra Kredienė, jos sūnus Andrius Mikonis su žmona …

Toliau...

RASA ŠILAS VAZBYS

A†A RASA ŠILAS VAZBYS š. m. kovo 17 d. po ilgos ligos mirė ligoninėje. Gimė 1936 m. lapkričio 5 d. Sedoje, Lietuvoje. Gyveno Mahwah, NJ; anksčiau Kansas City, KS; Los Angeles, CA ir Čikagoje. Nuliūdę liko: vyras Jonas, duktė Gailė, sūnus Tomas, sesuo Aldona Kaminskas ir a. a. brolio Vytenio …

Toliau...

ALFREDAS V. KULYS

A†A ALFREDAS V. KULYS mirė 2019 m. kovo 17 d. Chicago, IL. Gimė 1930 m. birželio 22 d. Utenoje, Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau – Čikagos Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: žmona Regina Mickevičiūtė; duktė Margarita Kulys Hoffman su vyru Thomas ir jų vaikai Christopher, Lija Ir Vincas Hoffman; duktė …

Toliau...

POVILAS RIMVYDAS SODEIKA

A†A POVILAS RIMVYDAS SODEIKA mirė 2019 m. kovo 16 d., sulaukęs 83 metų. Gimė 1935 m. lapkričio 19 d. Lietuvoje. Gyveno Galena, IL; anksčiau Willard, OH, Arlington Heights, IL; Cicero, IL ir Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Zita, sūnus Tom su žmona Lisa ir anūkė Katherine; duktė Regina Sixta su …

Toliau...

MINDAUGAS A. BALČIAUSKAS

A†A MINDAUGAS A. BALČIAUSKAS mirė 2019 m. kovo 10 d. Darien, IL. Gimė 1936 m. rugpjūčio 14 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Gyveno Darien, IL. Nuliūdę liko: žmona Ramutė Kudirkaitė-Balčiauskienė; duktė Lilija Kelpšienė, anūkai Alexia, Adomas ir Mykolas; sūnus dr. Arūnas su žmona Jamie; sūnus Kovaldas, anūkai Kajus ir Vėjas; sesuo Auksė …

Toliau...

VILIUS A. JUŠKA

A†A VILIUS A. JUŠKA mirė 2019 m. kovo 9 d., sulaukęs 89 metų. Gimė Radviliškyje, Lietuvoje. Gyveno St. Pete Beach, FL. Anksčiau Winter Haven, FL ir Marquette Parko rajone, Chicago, IL. Buvo a. a. Zitos Levickaitės vyras (kartu pragyveno 42 metus). Nuliūdę liko: dukra Virginija Petitt (a. a. Richard); sūnus …

Toliau...

VYTAUTAS (VYTO) ABRAMAVIČIUS

A†A VYTAUTAS (VYTO) ABRAMAVIČIUS mirė 2019 m. kovo 6 d., sulaukęs 71 metų. Gyveno Marengo, IL, Berwyn, IL, Chicago, IL ir anksčiau Braddock, PA. Gimė Vokietijoje. Nuliūdę liko: žmona Anne (Kerschen); sūnūs Jason su žmona Jody, Matthew su žmona Rebekah; dukros Jeannette Beaver su vyru Weldon, Jessica Abralind su vyru …

Toliau...

ALEKSAS VITKUS

Diplomuotas inžinierius A†A ALEKSAS VITKUS mirė 2019 m. kovo 3 d. Gimė 1924 m. vasario 25 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Palos Heights, IL. Nuliūdę liko: sūnūs Paulius ir Raimundas bei po plačiąją Ameriką pasklidę penki vaikaičiai: Aras, Rytas, Kęstutis, Dovilė ir Aleta. A. a. Aleksas Vitkus buvo a. a. Danguolės …

Toliau...

MIKALINA BIKULČIUS ŠEDUIKYTĖ

A†A MIKALINA BIKULČIUS ŠEDUIKYTĖ 1929–2019. Amžinybėn iškeliavo 2019 m. kovo 3 d. Fort Worth, Texas valstijoje. Mikalina gimė 1929 m. Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Bruno su žmona Dawn (Arlington, TX), sūnus John ir Yvonne (Scottville, MI), sūnus Edmund ir Jeanne (Warrenville, IL) ir dukra Ely (Elena) DeGroodt su vyru Thomas …

Toliau...

ALEXANDRA BARKAUSKIENĖ

A†A ALEXANDRA BARKAUSKIENĖ mirė 2019 m. kovo 2 d., sulaukusi 88-erių metų amžiaus. Gimė 1930 m. lapkričio 11 d. Mažeikiuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: vyras Stepas; duktė Maira su vyru John bei anūkais Alec ir Andrew; sūnus Viktoras su žmona Antonina; sesuo Stefa Sinkevičienė, dukterėčios ir sūnėnai su šeimomis bei kiti …

Toliau...