Yearly Archives: 2022

VIKTORAS JURKŠAITIS

A†A VIKTORAS JURKŠAITIS mirė š. m. sausio 3 d. savo namuose Beverly Shores, IN, sulaukęs 68 metų. Gimė 1953 m. vasario 26 d. Čikagoje. Nuliūdę liko: mama Nina Jurkšaitis, seserys Silvia Ankus ir Indrė Jurkšaitis; daug sūnėnų ir dukterėčių. A. a. Viktoras buvo a. a. Jono sūnus. Laidotuvės vyks šeštadienį, …

Toliau...

PRANAS JURKUS

A†A PRANAS JURKUS (1927–2022) mirė 2022 m. sausio 2 d. savo namuose, sulaukęs 94 metų. Gimė Kretingoje, Lietuvoje. Gyveno Lockport, IL, anksčiau Elmhurst, IL. Giliai nuliūdę liko: žmona Jūratė su šeima; dukra Daina su dukra Lija; sesuo Adelė su šeima Lietuvoje ir kiti giminės. Šv. Mišios už velionio sielą bus …

Toliau...