Yearly Archives: 2022

JUOZAS (JOSEPH) KRIŠTOLAITIS

A†A JUOZAS (JOSEPH) KRIŠTOLAITIS mirė š. m. vasario 28 dieną. Gimė 1921 m. sausio 28 dieną. Augo nedideliame Lietuvos kaime. Prieš 75-erius metus tapęs Kanados piliečiu, Juozas kartu liko ištikimu lietuviu. Jis daugiau kaip tris dešimtmečius dirbo mechanikos meistru plieno liejykloje Hamiltone, daug laisvalaikio valandų skirdamas lietuviškai veiklai. Juozas dažnai …

Toliau...

IRENA MEILĖ DANIUSEVIČIŪTĖ KIRKUVIENĖ

A†A IRENA MEILĖ DANIUSEVIČIŪTĖ KIRKUVIENĖ mirė š. m. vasario 26 d. Gimė 1933 m. sausio 16 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Gyveno Lemonte, anksčiau Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Edmundas Saulius su žmona Rūta, anūkas Antanas su žmona Meg ir proanūku Noah; anūkė Viktoria su vyru Sufian ir proanūke Sofia; sūnus …

Toliau...

RIMANTAS LEONARDAS VAITKUS, Ph.D

A†A RIMANTAS LEONARDAS VAITKUS, Ph.D mirė š. m. vasario 25 d. Lemont, IL. Gimė 1936 m. spalio 6 d. Kaune. Nuliūdę liko: žmona Aldona Pauliūtė, sūnėnas Aliukas Augustinas su šeima, dukra Rita Stedt su šeima; brolienės Violeta Paulius, Virginija Paulius, Roma Norkus ir Irena Draugelis su vyru Arūnu. A. a. …

Toliau...

LILĖ STEIKŪNAITĖ RAMONIENĖ

A†A LILĖ STEIKŪNAITĖ RAMONIENĖ mirė 2022 m. vasario 22 d. Lemonte, IL, sulaukusi 89 metų. Gimė 1932 m. lapkričio 10 d. Kaune. Nuliūdę liko: vyras Valentinas; duktė Viktorija su vyru Edvardu, sūnumis Leonardu ir Viktoru; sūnėnas Arūnas Čiuberkis; dukterėčia Danutė su vyru Jonu, sūnumi Jonu ir dukra Aukse; dukterėčia Ilona …

Toliau...

MARCELĖ JONUŠIENĖ BALČIŪTĖ

A†A MARCELĖ JONUŠIENĖ BALČIŪTĖ mirė š. m. vasario 20 d. New Lenox, IL. Gimė 1926 m. balandžio 19 d. Lietuvoje. Gyveno New Lenox, IL, anksčiau Lemont, IL. Nuliūdę liko: duktė Alė Lelienė su vyru Eligijumi; sūnus Algis su žmona Ramune Kazėnas; anūkai Justas, Darius, Andrius (sužadėtinė Nicole) ir Matas Lelis, …

Toliau...

BIRUTĖ SAS (KOPŪSTAITĖ)

A†A BIRUTĖ SAS (KOPŪSTAITĖ) mirė š. m. vasario 19 d., sulaukusi 88 metų. Gimė 1933 m. spalio 22 d. Nuliūdę liko: mylimas vyras John Sas, su kuriuo išgyveno 62 metus; brangios dukros Loretta Sas-Jurak ir Rebecca Sas-Warpehowski su šeimomis; mielos anūkės Ashley Wargo, Jessica Warpehowski ir Olivia Anton bei kiti …

Toliau...

VIKTORIJA GINTVILAITĖ-VALAVIČIENĖ

A†A VIKTORIJA GINTVILAITĖ-VALAVIČIENĖ mirė š. m. vasario 18 d. Čikagoje, IL, sulaukusi 93 metų. Gimė 1928 m. gegužės 5 d. Taučkūnų kaime, Kaišiadorių rajone. Nuliūdę liko giminės Lietuvoje bei draugai Amerikoje. Velionė buvo a. a. Antano Valavičiaus žmona. Viktorija ir Antanas buvo JAV Lietuvių Bendruomenės nariai, Švč. Mergelės Marijos Gimimo …

Toliau...

VIKTORIJA GINTVILAIT VALAVIČIENĖ

A†A VIKTORIJA GINTVILAIT VALAVIČIENĖ mirė š. m. vasario 18 d. Čikagoje, IL, sulaukusi 93 metų. Gimė 1928 m. gegužės 5 d. Taučkūnų kaime, Kaišiadorių rajone. Nuliūdę liko giminės Lietuvoje bei draugai Amerikoje. Velionė buvo a. a. Antano Valavičiaus žmona. Viktorija ir Antanas buvo JAV Lietuvių Bendruomenės nariai, Švč. Mergelės Marijos …

Toliau...

JOHANNA MARIE SHAINAUSKAS, SSC

A†A Seselė JOHANNA MARIE SHAINAUSKAS, SSC Mūsų mylima seselė mirė š. m. vasario 13 d., sulaukusi 85-erių metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 69 metus. Seselė Johanna Marie dirbo pradžios mokyklose bei gimnazijose Illinojaus, Californijos ir Pennsylvanijos valstijose, taip pat ir Marijos gimnazijoje Čikagoje. Ji dirbo registratore Šv. Kryžiaus ligoninėje ir sekretore …

Toliau...

MYKOLAS ABARIUS

A†A MYKOLAS ABARIUS mirė šių metų vasario 11 d., sulaukęs 96 metus. Gyveno Detroit, MI. Gimė 1926 m. sausio 27 d. Maniuliškių kaime netoli Zarasų, Aukštaitijoje. Giliai nuliūdę liko: žmona Onutė Abarienė, santuokoje su Mykolu išgvenusi 69 metus; dukros – Violeta (Salvatore) Viviano, Alma (Edvardas) Sventickienė, Paulita (Linas) Alinskienė ir …

Toliau...