Yearly Archives: 2022

LEONAS STONIKAS

A†A LEONAS STONIKAS iškeliavo Amžinybėn š. m. sausio 21 d., sulaukęs 94 metų. Gimė 1927 m. gegužės 29 d. Gyveno Downers Grove, IL ir Čikagoje. Anksčiau 12 metų gyveno Australijoje (Perth, Melbourne ir Sidney). Į JAV atvyko 1960 m. Nuliūdę liko: sūnus Paulius su žmona Marija; sūnus Markus su žmona …

Toliau...

GRAŽINA JASINEVIČIŪTĖ TALANDIENĖ

A†A GRAŽINA JASINEVIČIŪTĖ TALANDIENĖ mirė š. m. sausio 19 d. Fishers, IN, sulaukusi 91 metų. Gimė 1930 m. balandžio 4 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Santa Monica, CA, anksčiau Olympia Fields, IL. Nuliūdę liko: sūnus Jonas su žmona Dana Plepys; anūkai Mona Behringer su vyru Paul Harris, Zigmas Maloni su žmona …

Toliau...

MONIKA TAUTVAIŠIENĖ LIUTKUTĖ

A†A MONIKA TAUTVAIŠIENĖ LIUTKUTĖ mirė š. m. sausio 18 d., Lisle, IL, sulaukusi 99 metų. Gimė 1922 m. lapkričio 2 d. Mažeikiuose, Lietuvoje. Gyveno Lisle, IL, anksčiau San Diego, CA ir Chicago West Lawn apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Mykolas; dukterėčios Maria Stankiewicz, Nora Gylienė ir Angelė Kazikevičiūtė; sūnėnas Mark Šimkus; …

Toliau...

ALDONA LEONORA BIGAUSKAS (KNYSTAUTAITĖ)

A†A ALDONA LEONORA BIGAUSKAS (KNYSTAUTAITĖ) mirė š. m. sausio 18 d. Scarborough Birchmount ligoninėje, Kanadoje. Gimė 1926 m. birželio 1 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Toronte, anksčiau Čikagoje. Nuliūdę liko: sūnūs Paulius ir Tomas su šeimomis; duktė Vida, daug anūkų ir proanūkų. A. a. Aldona buvo a. a. Vytauto žmona ir …

Toliau...

DANUTĖ TRUMPJONIENĖ PURVINAITĖ

A†A DANUTĖ TRUMPJONIENĖ PURVINAITĖ mirė š. m. sausio 17 d., Naperville, IL. Gimė 1943 m. vasario 25 d. Telšiuose, Lietuvoje. Gyveno Naperville, IL, anksčiau Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: dukros Aldona Ahlm, Nika Buckhalter su vyru Eric; a. a. dukters Kristinos vyras Ernie Colombe; anūkai Steve, Katie, Ethan, Arianna, Xander …

Toliau...

VITA POLIKAITYTĖ NEVERAUSKIENĖ

A†A VITA POLIKAITYTĖ NEVERAUSKIENĖ mirė š. m. sausio 17 d., sulaukusi 95 metų. Gimė 1926 m. liepos 13 d. Gudžiūnų kaime, Kėdainių apskrityje. Gyveno Sterling Heights, Michigan, netoli Detroito miesto. Giliame nuliūdime liko: duktė Rita ir žentas Kastytis Giedraičiai; anūkai Andrius, Danius, Rima ir Mikas; sūnus Vidas ir marti Adria …

Toliau...

JŪRA ANTANAITYĖ-JARUŠEVIČIENĖ

A†A JŪRA ANTANAITYĖ- JARUŠEVIČIENĖ mirė š. m. sausio 14 d., sulaukusi 55 metų. Gimė 1966 m. liepos 5 d. Čikagoje, Auksės ir Algirdo Titaus Antanaičių šeimoje. Nuliūdę liko: seserys dr. Indrė Antanaitis-Jacobs, Gailė Vitienė su vyru dr. Robertu, Daina Antanaitis su vyru Tom Conaway; dukterėčios ir sūnėnai: Giedrė Antanaitis Rudawski, …

Toliau...

VALĖ KLIKNIENĖ GUMAUSKAITĖ

A†A VALĖ KLIKNIENĖ GUMAUSKAITĖ mirė 2022 m. sausio 11 d. Darien, IL. Gimė Kudirkos Naumiestyje, Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Western Springs, IL ir Chicago Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: dukros Vida Slapšienė ir Jonė Vaznelienė; anūkai Andrėja Williamson su vyru Brandon; Aleksa Slapšytė ir Tomas Slapšys; Petras Vaznelis su …

Toliau...

KONSTANTINAS STANKUS

A†A KONSTANTINAS STANKUS mirė š. m. sausio 7 d. Wheeling, IL. Gimė Salakuose, Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, IL, anksčiau Oak Lawn, IL ir Hartford, CT. Nuliūdę liko: duktė Lionė Pullinen su vyru Tomu; sūnus Andrius su žmona Renata; anūkai Karina ir Povilas Pullinen bei Matas, Vytas, Lukas ir Tadas Stankus; …

Toliau...

VLADAS ALGIRDAS BUTKYS

A†A VLADAS ALGIRDAS BUTKYS iškeliavo amžinybėn 2022 m. sausio 3 d. Toronte, Kanadoje, būdamas 96 metų. Gimė 1925 m. birželio 27 d. Rokiškio apylinkėje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: brolio a. a. Povilo Butkio ir žmonos Birutės vaikai su šeimomis Californijoje: Vaida ir Algis Mikuckiai, Vilija ir Andrius Kiršoniai, Linas ir Aldona …

Toliau...