Yearly Archives: 2022

DANA VINTARTAITĖ MACIEJAUSKIENĖ

A†A DANA VINTARTAITĖ MACIEJAUSKIENĖ mirė š. m. vasario 8 d., sulaukusi 97 metų. Gimė 1924 m. lapkričio 4 d. Panevėžyje. Gyveno Kaune. Į JAV atvyko 1950 m. ir ilgai gyveno Marquette Parko rajone, vėliau persikėlė į Orland Park, IL. Giliai nuliūdę liko: duktė Audronė su vyru Linu Peškiu, anūkas Paulius …

Toliau...

Dr. PRANAS BUDININKAS

A†A Dr. PRANAS BUDININKAS iškeliavo Amžinybėn š. m. vasario 8 d., sulaukęs beveik 100 metų. Gimė 1922 m. gruodžio 17 d. Lietuvoje, Liaušių k., Kidulių seniūnijoje, Šakių rajone. Nuliūdę liko: brolis Alfonsas Budininkas, sūnėnas Romas, dukterėčios Kristina, Rūta ir Elena; taip pat jo sūnėno ir dukterėčių vaikai, gyvenantys Kanadoje, Jungtinėje …

Toliau...

JUZEFA ŠIDLAUSKAITĖ JAKUBĖNIENĖ

A†A JUZEFA ŠIDLAUSKAITĖ JAKUBĖNIENĖ mirė 2022 m. vasario 6 d. Los Angeles, California. Gimė 1917 m. Kybartuose, Lietuvoje. Po karo su šeima emigravo į Australiją, vėliau į JAV. Liko liūdintys: dukra Diana Kym, vaikaičiai Alex Kym ir Melissa Kym (Australijoje), provaikaičiai Emily Kym ir Thomas KYM (Australijoje), sesuo Česlava Aleksonienė …

Toliau...

BRONIUS DAUGIRDAS, MD

A†A BRONIUS DAUGIRDAS, MD (1949–2022) Dr. Bronius Daugirdas (g. 1949 m. sausio 26 d. Norilske, Rusijoje – 2020 m. vasario 3 d. Šilutėje, Lietuvoje) mirė toje pačioje ligoninėje, kurioje dirbo daugelį savo gyvenimo metų. Jis buvo medicinos daktaras, atsidavęs pediatras, išgelbėjęs daugelio vaikų gyvybes. Taip pat – vaikų teisių globėjas; …

Toliau...

JOANA TAUTVILIENĖ NAVICKAITĖ

A†A JOANA TAUTVILIENĖ NAVICKAITĖ mirė š. m. vasario 1 d. Lake Villa, IL. Gimė 1922 m. liepos 5 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Gyveno Lake Villa, IL. Anksčiau Gary, IN. Nuliūdę liko: duktė Kristina Tautvila Fisher (vyras Peter); anūkė Daina Fisher (vyras Ryan Underwood); Petronaičių šeima Lietuvoje bei kiti giminės. A. a. …

Toliau...

KENNETH W. NELSON, PhD

A†A KENNETH W. NELSON, PhD mirė savo namuose 2022 m. sausio 28 d., sulaukęs 90 metų. Jis buvo a. a. Hildos (1994 m.) ir a. a. Nijolės Martinaitytės Nelson (2021 m.) mylimas vyras. Nijolę vedė 1995 m. Kenneth įsigijo bakalauro, magistro ir daktaro laipsnius (1956 m.) Notre Dame universitete (IN). …

Toliau...

DANUTĖ MILŪNIENĖ DABULEVIČIŪTĖ

A†A DANUTĖ MILŪNIENĖ DABULEVIČIŪTĖ mirė 2022 m. sausio 28 d., sulaukusi 93 metų. Gimė 1928 m. birželio 11 d. Gyveno Lisle, IL, anksčiau Madison, WI, Downers Grove ir Cicero, IL. Nuliudę liko: sūnus Vytenis su žmona Kristina; anūkė Viktoria su vyru Eric; proanūkai Kameron ir Kristofer; sūnus Rimas su žmona …

Toliau...

ANTANAS VALAVIČIUS

A†A ANTANAS VALAVIČIUS mirė š. m. sausio 28 d. Čikagoje, IL, sulaukęs 97 metų. Gimė 1924 m. kovo 3 d. Udralių kaime, Mosėdžio seniūnijoje, Skuodo rajone. Nuliūdę liko: žmona Viktorija, giminės Lietuvoje bei draugai Amerikoje. Velionis su žmona buvo dosnūs lietuvių visuomenės nariai, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos (Marquette Parke) …

Toliau...

SILVIJA A. (BAZILIAUSKAITĖ) ALEKSIŪNAS

A†A SILVIJA A. (BAZILIAUSKAITĖ) ALEKSIŪNAS mirė š. m. sausio 24 d. po sunkios ligos. Gimė 1934 m. lapkričio 17 d. Kybartuose, Lietuvoje. Daug metų gyveno Indian Head Park, IL; anksčiau Worcester, MA ir Detroit, MI. A. a. Silvija bus palaidota Notre Dame kapinėse Worcester, MA šalia savo tėvelių ir brolių. …

Toliau...

DANUTĖ VARANECKIENĖ JONIKAITĖ

A†A DANUTĖ VARANECKIENĖ JONIKAITĖ mirė š. m. sausio 22 d., sulaukusi 91 metų. Gimė 1930 m. gegužės 7 d. Plungės raj., Paluščių kaime, Juozo ir Stasės Dambrauskaitės Jonikų šeimoje. Gyveno Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Henrikas su žmona Faustina, vaikaičiai Andrėja (Andrius Markulis) ir Tadas Varaneckai; sesuo Stasė Jonikaitė …

Toliau...