Yearly Archives: 2022

VALERIJA JAVIENĖ BILEVIČIŪTĖ

A†A VALERIJA JAVIENĖ BILEVIČIŪTĖ mirė š. m. kovo 30 d. Western Springs, IL, sulaukusi 98 metų. Gimė 1923 m. gruodžio 20 d. Anykščiuose, Lietuvoje. Gyveno Western Springs, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: dukterys Olimpija „Lima” Javaitė ir Rūta Venclovienė su vyru Ramūnu; anūkai Andrius su žmona Jenna …

Toliau...

DANUTĖ DIRVIANSKYTĖ DULKSNIENĖ

A†A DANUTĖ DIRVIANSKYTĖ DULKSNIENĖ mirė 2022 m. kovo 29 d., sulaukusi 89 metų. Gimė 1932 m. Kaune. Gyveno Birmingham, MI. Nuliūdę liko: duktė Daina su vyru Robertu, duktė Audra su vyru William, anūkai Justine ir Duncan; brolis Rimantas Dirvonis su šeima. Velionė buvo a. a. Vytauto Dirvianskio ir a. a. …

Toliau...

REGINA MARIE DUBICKAS, SSC, PsyD

A†A Seselė REGINA MARIE DUBICKAS, SSC, PsyD Mūsų mylima ir brangi seselė mirė š. m. kovo 26 d. Vienuolės įžaduose išgyveno 54 metus. Ji buvo pedagogė, psichologė, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos vyresnioji (2013–2022). Seselės Reginos tėvai karo metu pasitraukė iš Lietuvos. Ji gimė 1946 m. birželio 25 d. Vokietijoje. Ji …

Toliau...

M. CONCETTA PETRAUSKAS, SSC

Pedagogė ir patarėja A†A Seselė M. CONCETTA PETRAUSKAS, SSC Mūsų mylima seselė mirė š. m. kovo 14 d., sulaukusi 101-erių metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 78- erius metus. Seselė Concetta dirbo pradžios mokyklose bei gimnazijose Illinois, Pennsylvania, Nebraska ir Ohio valstijose, tarp jų – Dievo Apvaizdos (Pilsen), Visų Šventųjų (Roseland) ir …

Toliau...

DANUTĖ GUSTAITĖ JANUTIENĖ

A†A DANUTĖ GUSTAITĖ JANUTIENĖ (1942–2022) Mirė šių metų kovo 14 d. Berkeley, California. Gimė 1942 m. rugpjūčio 6 d. Lietuvoje. Danutė buvo a. a. Onos Gustienės ir a. a. Prano Gusto dukra. Jaunystę praleido ir mokslus baigė Los Angeles, CA. Įgijusi farmacijos daktarės diplomą iš University of Southern California, iki …

Toliau...

Dr. AUSTĖ PALIOKAITĖ VYGANTIENĖ, PhD

A†A Dr. AUSTĖ PALIOKAITĖ VYGANTIENĖ, PhD mirė š. m. kovo 12 d., sulaukusi 80 metų. Gyveno Winnetka, IL. Gimė 1942 m. sausio 15 d. Kaune. Nuliūdę liko: vyras dr. Mindaugas Vygantas, dukra Vaiva Marchertienė su vyru Tomu, anūkai Laima, Andrius ir Timas; sūnus Gytis su žmona Jessica, anūkai Stella ir …

Toliau...

STASĖ JONIKAITĖ MIKELEVIČIENĖ

A†A STASĖ JONIKAITĖ MIKELEVIČIENĖ mirė š. m. kovo 9 d. Oak Lawn, IL. Gimė 1936 m. gegužės 10 d. Tauragėje, Lietuvoje, Juozo ir Stasės Dambrauskaitės Jonikų šeimoje. Gyveno Hometown, IL. Nuliūdę liko: duktė Laura Mikaliūnienė su vyru Edžiu; duktė Vita Mikelevičiūtė; anūkė Krista Mikaliūnaitė; sūnėnai Henrikas Varaneckas su šeima, Leo …

Toliau...

RAMUTĖ STEIKŪNAITĖ BERGSTROM

A†A RAMUTĖ STEIKŪNAITĖ BERGSTROM mirė š. m. kovo 7 d. Bay Harbor, Florida, sulaukusi 83-ejų metų. Gimė 1939 m. lapkričio 17 d. Kaune, Lietuvoje. Nuliūdę liko: krikšto sūnus Mattew Pocius; pusseserė Danutė su sūnumi Lance; pusbrolis Kęstutis Pocius su žmona Toni, vaikais Mattew ir Teresa; pusbrolis Algis su žmona Brone; …

Toliau...

ALBERTO J. GLAVINSKAS

A†A ALBERTO J. GLAVINSKAS mirė š. m. kovo 7 d., Chicago, IL, sulaukęs 87 metų. Gimė 1935 m. sausio 10 d., Argentinoje, Buenos Aires. Gyveno Willowbrook, IL. Nuliūdę liko: žmona Laima Zabukaitė; sūnus Tomas su žmona Alena; sūnus Eduard su žmona Kathleen; sūnus Tadas su žmona Vanessa; anūkai Dalia Elkins …

Toliau...

RIMAS BANYS

A†A RIMAS BANYS mirė š. m. kovo 6 d. St. Pete Beach, Floridoje. Gimė 1934 m. liepos 13 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Burr Ridge, IL. Giliai nuliūdę liko: žmona Rima Reklaitis; dukros – Felicija Banys ir Ingrida (Michael) Braze; sūnėnas Jason Banys; podukros Vida Reklaitis ir Elytė Reklaitis; posūnis Povilas …

Toliau...