Mirties Pranešimai: 2022

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2022-09-30 (M)
  2022-10-07 (A)

ALEKSANDRAS M. ŠILGALIS


A†A ALEKSANDRAS M. ŠILGALIS mirė š. m. rugsėjo 30 d., sulaukęs 87 metų, Cantata Skilled Rehab center Brookfield, IL.

Gyveno Brookfield, IL.

Nuliūdę liko: mylinti žmona Živilė (Numgaudas); sūnus Aleksandras V. su žmona Jaime Pirozzi iš South Lake Tahoe; sūnus Vytenis bei mylinti anūkė Viktorija iš Westmont, IL; brolis Emilis su žmona Erika Šilgalis iš Oak Lawn, IL; dvi seserys – Olga su vyru Phillip Connor iš Čikagos ir Erika su vyru Mike Gehle iš Indianapolio; dukterėčios ir sūnėnai bei jų vaikai.

A. a. Aleksandras buvo a. a. Aleksandro ir Augustės Šilgalių sūnus bei a. a. Jono Šilgalio brolis.

Aleksandras su šeima į JAV iš Lietuvos imigravo 1950 metais. Į pensiją išėjo po daug metų darbo „systems programming” srityje, padėdamas įvairioms privačioms, viešosioms ir vyriausybinėms organizacijoms. Laisvalaikiu jam patiko taisyti elektroniką, savanoriauti ir padėti žmonai Conrady Junior High mokykloje. Mėgo keliauti ir labai mylėjo savo šeimą.

Atsisveikinimas su velioniu bus penktadienį, spalio 7 d., nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Kosary laidojimo namuose, 9837 S. Kedzie Ave, Evergreen Park, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 8 dieną. Su velioniu bus galima atsisveikinti nuo 10 val. ryto Ziono evangelikų liuteronų bažnyčioje, 9000 S. Menard, Oak Lawn, kur 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Apeigas atliks klebonas kun. Valdas Aušra.

Po Mišių velionis bus palaidotas Bethania kapinėse, 7701 Archer Ave., Justice IL.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Ziono evangelikų liuteronų bažnyčiai arba Alzheimerio asociacijai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

A. a. Aleksandro labai pasiilgs jo mylinti šeima ir draugai.

Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2022-09-15 (M)
  2022-09-24 (A)

INDRĖ PALIOKAITĖ TIJŪNĖLIENĖ


A†A INDRĖ PALIOKAITĖ TIJŪNĖLIENĖ iškeliavo į Amžinybę 2022 m. rugsėjo 15 d.

Gimė 1939 m. spalio 25 d. Kaune, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: vyras Donatas, vaikai – Daina, Rasa, Aras, Nida ir jų šeimos bei mylimi giminės ir draugai.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, rugsėjo 24 d., 9 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Vietoje gėlių šeima siūlo aukoti „Saulutei” – „Sunlight Children’s Aid for Lithuania”.

Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2022-09-11 (M)
  2022-09-14 (A)

VYTAUTAS ZALATORIUS


A†A VYTAUTAS ZALATORIUS mirė š. m. rugsėjo 11 d. Čikagoje.

Gimė 1931 m. liepos 30 d. Panevėžyje.

Gyveno Berwyn, IL.

Nuliūdę liko: dukterys Alė su šeima, Snieguolė Zalatorė, penki anūkai bei kiti giminės ir draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Vytautas buvo a. a. Birutės Zalatorienės vyras.

Velionis buvo palaidotas rugsėjo 14 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2022-09-10 (M)
  2022-09-17 (A)

VLADĖ SILIŪNIENĖ IŠGANAITYTĖ


A†A VLADĖ SILIŪNIENĖ IŠGANAITYTĖ mirė 2020 m. rugsėjo 10 d.

Gimė 1925 m. birželio 5 d. Lietuvoje.

Nuliūdę liko: duktė Danutė, marti Dalia, sūnūs – Vytas, Mindaugas, Rimas, Darius ir Donatas su šeimomis, anūkai bei kiti giminės.

A. a. Vladė buvo a. a. Broniaus žmona ir a. a. Algimanto mama.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, rugsėjo 17 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2022-09-07 (M)
  2022-09-17 (A)

DALIA DEVENYTĖ BOBELIENĖ


Su liūdesiu pranešame, kad š. m. rugsėjo 7 d., sulaukusi 90 metų St. Petersburg, FL, St. Anthony ligoninėje, apsupta visos savo šeimos, mirė A†A DALIA DEVENYTĖ BOBELIENĖ.

Dalia gimė 1932 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvoje, Kaune, dr. Mykolo Devenio ir Alenos Vileišytės-Devenienės šeimoje. Augo Leonpolio dvare (prie Ukmergės), kur pradėjo lankyti pradžios mokyklą. Būdama 8-erių metų su šeima išvyko gyventi į Ameriką. Augo Connecticuto valstijoje. Baigė St. Margaret mergaičių mokyklą ir Brown University, Rhode Island, kur žaidė teniso komandoje.

1954 m. ištekėjo už dr. Kazio Bobelio ir apsigyveno Elgin, IL, kur jos vyras dirbo gydytoju urologu. Būdama Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Jono Vileišio anūkė, Dalia buvo atsidavusi 6 vaikų auginimui lietuviškoje dvasioje. Pasišventusiai kas šeštadienį veždavo vaikus į lietuvišką mokyklą, tautinių šokių repeticijas, lietuvių skautų sueigas. Šiais laikais 6 vaikai vienoje mašinoje atrodytų neįmanoma.

Dalia taip pat įsitraukė į politinę bei visuomeninę veiklą: buvo aktyvi respublikonų organizacijos „Heritage Foundation” narė, Čikagos Lietuvių moterų klubo pirmininkė, dalyvavo BALF’o, Devenių kultūros fondo, kitų fondų ir organizacijų veikloje.

Netekusi sūnaus Juliaus ji norėjo pradėti naują gyvenimą Floridoje. Kazys sutiko atsisakyti savo praktikos Čikagoje ir šeima persikėlė į St. Petersburg, FL, kur jam iš naujo reikėjo laikyti medicinos egzaminus, kad galėtų praktikuoti šioje valstijoje. Tikėjosi Floridoje sulaukti pensijos.

Tačiau planus pakeitė Perestroika, Sovietų Sąjungos griuvimas ir atsikovota Lietuvos Nepriklausomybė. Buvęs ALT’o ir VLIK’o pirmininkas, Kazys nutarė grįžti į Lietuvą, kad galėtų dalyvauti pirmuose Nepriklausomos Lietuvos Seimo rinkimuose. Daliai taip pat buvo svarbu prisidėti prie laisvos Lietuvos kūrimo. Taip ir prasidėjo jų naujas gyvenimo etapas Lietuvoje. Į Floridą jie grįžo 2011 metais.

Dalios žodžiais tariant, ji nugyveno „gerą gyvenimą”. Mėgo grybauti, siuvinėti, kortomis lošti „bridge”, priimti svečius. Ji buvo gera sportininkė – žaidė tenisą, golfą, slidinėjo kalnuose iki 80 metų. Dalia visuomet buvo savo šeimos ašimi. Tai stipri asmenybė. Neliūdėdavo dėl dalykų, kurių negalima pakeisti, neinvestuodavo į tai nei savo pastangų, nei laiko. Žiūrėjo į ateitį, į aukštesnį pašaukimą, kas jai buvo šeima ir Tėvynė.

Nuliūdę liko: brolis Kęstutis Petras Devenis su žmona Inga ir dukra Luanna; a. a. brolio Algirdo sūnus Mykolas; vaikai – Jonas ir Rūta Bobeliai, Rūta ir Gintaras Degėsiai, Algis ir Livia Bobeliai, Alena ir Tomas Glavinskai, Aldona ir Tolandas Petraičiai (sūnus Julius mirė 1977 m.); 21 anūkas, 10 proanūkų; jos vienintelė ir ilgaamžė teta Rita Vileišytė-Bagdonienė, pusseserės ir pusbroliai Amerikoje, Europoje ir Australijoje, taip pat mylima draugė Janina Vienužienė.

Atsisveikinti su velione bus galima šeštadienį, rugsėjo 17 d., nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Petkus Lemont Funeral Home, 12401 South Archer Ave., Lemont IL. Po atsisveikinimo apeigų velionė bus palaidota Čikagos tautinėse kapinėse.

Ilsėkis ramybėje, brangi Dalia. Šeima, kuriai tu pašventei savo gyvenimą, tavęs niekada nepamirš.

Liūdintys artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2022-09-02 (M)
  2022-09-07 (A)

LAIMUTĖ TORNAU BLAŽAITYTĖ


A†A LAIMUTĖ TORNAU BLAŽAITYTĖ mirė š. m. rugsėjo 2 d. LaGrange Park, IL.

Gimė 1926 m. lapkričio 27 d. valstybės tarnautojo ir savanorio Lietuvos kariuomenės kūrėjo Vinco Blažaičio šeimoje.

1944 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją. Vokietijoje 1945–1949 m. studijavo mediciną Ludwig-Maximilian universitete Miunchene, o Amerikoje – anglų kalbą ir literatūrą – Northwestern universitete Čikagoje. 1944 m. emigravo į Vokietiją, gyveno įvairiuose lageriuose. 1949 m. vasarą atvyko į JAV ir su vyru Aleksandru Tornau (a. a.) gyveno Čikagoje.

Dirbo privačiuose slaugos namuose, 1953–1956 m. prestižinėje Passavant Memorial ligoninėje Čikagoje. 1956–1988 m. – Čikagos Northwestern universiteto medicinos fakultete administracinį darbą. Turėjo galimybę vakarais studijuoti anglų kalbą ir literatūrą.

Dar besimokydama gimnazijoje, rašė apsakymus, svajojo studijuoti literatūrą. Studijuodama Čikagoje rašė noveles, siuntė į lietuvišką laikraštį „Draugas”. 1987 m. pelnė literatūrinę Aloyzo Barono premiją. 2000 m. T. Lapio slapyvardžiu išleido novelių knygą „Jonės gijos”. Kūryba publikuota leidiniuose: „Draugas”, „Krantai” ir kt.

Laidotuvės įvyko 2022 m. rugsėjo 7 d. Velionė buvo palaidota Bethania kapinėse, Justice, Illinois, šalia savo vyro, a. a. Aleksandro Tornau ir tėvų, a. a. Leontinos ir a. a.Vinco Blažaičių.

Nuliūdę liko Tornau ir Blažaičių giminės.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2022-08-30 (M)

ALICIA MONIKA SOLYS


A†A ALICIA MONIKA SOLYS ramiai išėjo Amžinybėn š. m. rugpjūčio mėn. 30 d., sulaukusi 96 metų. Ji mirė po sunkios ligos savo namuose, apsupta artimųjų.

Alicia gimė 1926 m. vasario 8 d. Marijos ir Aleksandro Cižamsų šeimoje.

Gyveno Juno Beach, Floridoje, anksčiau Toledo, Ohio.

Nuliūdę liko: anūkai Spencer Steponas ir Chase Frost bei marti Julie Frost.

A. a. Alicia buvo a. a. Henriko žmona ir a. a. Stepono mama.

Sovietams antrą kartą okupavus Lietuvą, Alicia su mama pasitraukė į Vokietiją. Čia likimas Alicią suvedė su būsimu vyru Henriku Soliu – jis traukinių stotyje pasisiūlė padėti užpildyti atvykimo dokumentus.

Atvykusi į JAV Alicia baigė University of Michigan. Vėliau Alicia ir Henrikas Soliai apsigyveno Toledo, Ohio, kur gimė jų sūnus Steponas Henrikas. Persikėlusi į Floridą, Alicia dalyvavo lietuvių kultūriniame gyvenime, mėgo tenisą ir operą.

Rugsėjo mėnesį Floridoje bus ruošiamas Alicios pagerbimas, o privačios apeigos prie kapo planuojamos Toledo, Ohio.

Vietoje gėlių šeima pageidauja a. a. Henriko ir Alicios Solių vardu aukoti Lietuvių Fondui arba kitoms šalpos organizacijoms.

Prašome prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2022-08-28 (M)
  2022-09-07 (A)

JONAS RIMKŪNAS


A†A JONAS RIMKŪNAS mirė š. m. rugpjūčio 28 d., sulaukęs 82 m. amžiaus.

Gimė 1940 m. gegužės 12 d.

Nuliūdę liko: žmona Gražina (Juškaitė); sūnus Jonas su žmona Kate; sūnus Vincas su žmona Jenni; anūkai – Emma, Kara, Jack, Julia, John Peter, Allie ir Ben.

Jonas baigė Purdue universitetą ir Illinois Institute of Technology įsigydamas bakalauro, o vėliau ir magistro laipsnį statybos inžinerijos srityje.

Velionis bus pašarvotas rugsėjo 7 d., trečiadienį, nuo 10 val. r. iki 11 val. r. Colonial Chapel Funeral Home, 15525 73rd Avenue, Orland Park, IL (tel. 708-532-5400). Iš laidojimo namų velionis bus atlydėtas į St. Julie Billiart bažnyčią, 7399 W. 159th St., Tinley Park, IL, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2022-08-23 (M)

SALOMĖJA SALDŪNAS


A†A SALOMĖJA SALDŪNAS mirė š. m. rugpjūčio 23 d. Gimė 1924 m. vasario 3 d. Kaune. Gyveno Orlando, FL.

Nuliūdę liko: duktė Ines, sūnūs Ricardo, Renato ir Roberto su šeimomis; 8 anūkai, 7 proanūkiai bei kiti giminės.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2022-08-21 (M)
  2022-08-31 (A)

DANUTĖ (TOTORAITIS) ZAILSKIENĖ


A†A DANUTĖ (TOTORAITIS) ZAILSKIENĖ

Mūsų mylima mama baigė savo žemiškąją kelionę š. m. rugpjūčio 21 d.

Gimė 1929 m. rugsėjo 15 d. Suvalkijoje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: sūnus Rimas su žmona Mary, dukra Dalia, svainis Arūnas Zailskas bei kiti giminės ir draugai.

A. a. Danutė buvo a. a. Prano Algimanto žmona, a. a. Marcelės ir a. a. Juozo dukra.

Laidotuvės vyks rugpjūčio 31 d., trečiadienį, 11 val. ryto Šv. Kazimiero kapinėse (Plot #2, Lot 19, Block 14, Section 62).

Kviečiame draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose ir dalyvauti laidotuvių apeigose.

Laidot. direkt. – David Gaidas tel. 708-974-4410 www.palosgaidasfh.com.