Yearly Archives: 2022

DANUTĖ JANKAUSKAITĖ EIDUKIENĖ

A†A DANUTĖ JANKAUSKAITĖ EIDUKIENĖ mirė 2022 m. gruodžio 29 d., sulaukusi 95-erių metų. Gimė Kaune, Lietuvoje. Gyveno Brighton Parke, Čikagoje. Nuliūdę liko: vaikai Jūratė su vyru Terrence, Dalia su vyru Reid, Alvydas su žmona Jill, Vida su vyru Ross, Saulius su žmona Julia; anūkai Lauren su vyru Matthew, Lynn su …

Toliau...

GENEVIEVE ROSE PIVORIS

A†A GENEVIEVE ROSE PIVORIS mirė š. m. gruodžio 27 d., sulaukusi 102 metų. Gimė 1920 m. rugsėjo 3 d. Roseland, IL. Gyveno New Lenox, IL, anksčiau Marquette Parko ir Brighton Parko apylinkėse. Nuliūdę liko: duktė Gerry su vyru Dennis Davis; sūnus Lenny Pivoris su žmona Jeanne; anūkai Mark Laurence, Matthew …

Toliau...

SOFIJA RIMAVIČIŪTĖ JELIONIENĖ

Yra geležinis įsakymas Tai yra meilė gyvenimui. Net ir tie, Kurie nieko gera nėra matę savo gyvenime, Net ir tie abiem rankom laikosi savo gyvenimo, Nes yra geležinis įsakymas: meilė gyvenimui Nes be meilės iš viso nebūtų jokio gyvenimo. „Meilė gyvenimui”, Vladas Šlaitas Su giliu liūdesiu pranešame draugams ir pažįstamiems, …

Toliau...

VILHELMINA (VILĖ) LORETA KILIKAUSKAS

A†A VILHELMINA (VILĖ) LORETA KILIKAUSKAS staigiai mirė 2022 m. gruodžio 24 d., sulaukusi 81 metų. Gimė 1941 m. lapkričio 20 d. Vilkaviškio mieste, Lietuvoje. Gyveno Marquette Parke, Čikagoje. Nuliūdę liko: mylintis sūnus Juozas „Sid” Ulevičius; broliai – Edmundas Kilikauskas su žmona Rūta, Rinaldas ir Sue Kilik, Juozas ir Dana Kapačinskas; …

Toliau...

Salomėja (Zdancevičiūtė) Daulienė

Salomėja (Zdancevičiūtė) Daulienė (1926.VI.19 – 2022.XII.23) Gimė Gulbiniškių kaime, Liudvinavo valsčiuje, Marijampolės apskrityje Lietuvoje, gausioje ūkininkų Mykolo ir Adelės (Žaldariūtės) Zdancevičių šeimoje. Pradžios mokyklą baigė savo kaime, gimnaziją pradėjo Marijampolėje, tačiau antrojo pasaulinio karo metu teko tęsti Vokietijoje Rebdorfo stovyklos lietuvių gimnazijoje ir pagaliau baigti Šv. Kazimiero akademijoje Čikagoje. Įgijo …

Toliau...

ALDONA KRIKŠČIŪNAITĖ ŠMULKŠTIENĖ

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad žemišką- ją kelionę užbaigė A†A ALDONA KRIKŠČIŪNAITĖ ŠMULKŠTIENĖ (1927.VIII.6 – 2022.XII.23). Mirė š. m. gruodžio 23 d., sulaukusi 95 metų. Gimė 1927 m. rugpjūčio 6 d. Friedricho km., Aukštaitijoje, Lietuvoje, Petro ir Onos Krikščiūnų šeimoje. Gyveno Marquette Parke, Chicago, IL. Lietuvoje gyveno Klaipėdos krašte, …

Toliau...

AURELIJA POLIKAITIENĖ

A†A AURELIJA POLIKAITIENĖ mirė š. m. gruodžio 22 d., sulaukusi 97 metų. Gimė 1925 m. liepos 12 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Riverside, IL, anksčiau Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: dukros – Mirga Valaitienė su vyru Algimantu ir Dalia Lietuvninkienė su vyru Gintaru; sūnus Arūnas su žmona Laura; anūkai – Vincas …

Toliau...

ALDONA ANDRIJONIENĖ VELAVIČIŪTĖ

Su liūdesiu pranešame, kad 2022 m. gruodžio mėn. 22 d., sulaukusi 94 metų mirė A† A ALDONA ANDRIJONIENĖ VELAVIČIŪTĖ. Gimė 1928 m. kovo 30 d. Kretingoje. Daug metų gyveno Marquette Parko apylinkėje, vėliau Bethlehem Woods, La Grange Park, IL ir galiausiai Novi, MI. Dideliame liūdesyje liko: dukros – Marytė Andrijonas …

Toliau...

ELENA (ALĖ) KARALIŪNIENĖ REUTAITĖ

A†A ELENA (ALĖ) KARALIŪNIENĖ REUTAITĖ mirė š. m. gruodžio 15 d. Lemont, IL, sulaukusi 100 metų. Gimė 1922 m. gruodžio 1 d. Lietuvoje, Klaipėdoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: duktė Kristina Živilė Jamgochian su vyru Michael, anūkė Louisa; duktė Maria Rūta Kirkus su vyru Edmundu, …

Toliau...

ZITA BILIŪNAITĖ-SODEIKA

A†A ZITA BILIŪNAITĖ-SODEIKA mirė 2022 m. gruodžio 15 d. South Carolina valstijoje. Gimė 1934 m. rugpjūčio 12 d. Jurbarke. Buvo jauniausia Felikso ir Juzefos (Josepha Pranaitytė) Biliūnų šeimoje. Gyveno Beaufort, SC, Galena IL, Willard, OH, Arlington Heights, IL, Cicero, IL ir Čikagoje. Nuliūdę liko: sūnus Tomas su žmona Lisa ir …

Toliau...