Mirties Pranešimai: 2022

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2022-12-29 (M)
  2023-01-09 (A)

DANUTĖ JANKAUSKAITĖ EIDUKIENĖ


A†A DANUTĖ JANKAUSKAITĖ EIDUKIENĖ mirė 2022 m. gruodžio 29 d., sulaukusi 95-erių metų.

Gimė Kaune, Lietuvoje.

Gyveno Brighton Parke, Čikagoje.

Nuliūdę liko: vaikai Jūratė su vyru Terrence, Dalia su vyru Reid, Alvydas su žmona Jill, Vida su vyru Ross, Saulius su žmona Julia; anūkai Lauren su vyru Matthew, Lynn su vyru Todd, Nicholas, Nicole, Thomas, Erik su žmona Catherine, Kristopher, Jaclyn su vyru Jeff, Eglė, Linas su žmona Lilly, Leonardo, Sofia; proanūkai Asher, Navy, Archer, Graham, Declan, Oliver, Sawyer; svainis Liudas su žmona Georgiana ir jų sūnus Adam bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. Vyras a. a. Edmundas ir duktė a. a. Gailė jau ilsisi ramybėje.

Atsisveikinimas įvyks pirmadienį, sausio 9 d., nuo 9:30 val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, (2745 W. 44th St., Chicago), kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse ir prisiminti a. a. Danutę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Aldo Marin, tel. 773-436-2746 arba www.marinfuneralhome.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2022-12-27 (M)

GENEVIEVE ROSE PIVORIS


A†A GENEVIEVE ROSE PIVORIS mirė š. m. gruodžio 27 d., sulaukusi 102 metų.

Gimė 1920 m. rugsėjo 3 d. Roseland, IL.

Gyveno New Lenox, IL, anksčiau Marquette Parko ir Brighton Parko apylinkėse.

Nuliūdę liko: duktė Gerry su vyru Dennis Davis; sūnus Lenny Pivoris su žmona Jeanne; anūkai Mark Laurence, Matthew Laurence su žmona Gladys, Eric Pivoris su žmona Becca, Dennis Davis, Jr. Kim Ryan ir Mike Davis su žmona Abbey; proanūkai A. J. ir Naomie Laurence, Collin, Caitlyn, Courtney Ryan, Dalia ir Dakota Davis bei proproanūkai Jack ir Cora Davis. Vyras a. a. Bruno jau ilsisi amžinybėje.

Kai jai buvo 6 mėnesiai, jos tėvai su šeima grįžo atgal į Lietuvą. Kadangi ji buvo Amerikos pilietė, laisvai galėjo išvykti į Ameriką 1939 metais. Ji ir jos sesuo Salomėja apsigyveno pas pusseserę Čikagos Brighton Parko rajone. Genevieve priklausė tautinių šokių grupei ir čia susipažino su vyru Bruno. Apsigyveno Marquette Parke, kad būtų arčiau Šv. Kryžiaus ligoninės, kur ji dirbo virtuvėje, o vėliau kitos darbovietės – Midland Savings Bank. Paskutinius 10 metų gyveno New Lenox, IL su dukra ir jos šeima.

Sulaukusi 100 metų, susirgo COVID-19, kas turėjo įtakos jos sveikatos būklei. Ji visuomet padėdavo kitiems žmonėms, kad jų gyvenimai būtų lengvesni. Ji buvo puiki virėja ir mėgo žaisti kortomis. Ji buvo nuostabi mama, močiutė ir promočiutė.

Atsisveikinimas su velione vyks 2023 m. sausio 3 d., antradienį, nuo 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po šv. Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2022-12-25 (M)
  2023-01-28 (A)

SOFIJA RIMAVIČIŪTĖ JELIONIENĖ


Yra geležinis įsakymas
Tai yra meilė gyvenimui.
Net ir tie,
Kurie nieko gera nėra matę savo gyvenime,
Net ir tie abiem rankom laikosi savo gyvenimo,
Nes yra geležinis įsakymas: meilė gyvenimui
Nes be meilės iš viso nebūtų jokio gyvenimo.

„Meilė gyvenimui”, Vladas Šlaitas

Su giliu liūdesiu pranešame draugams ir pažįstamiems, kad Kalėdų dieną, 2022 m. gruodžio mėn. 25-ąją, Brookdale globėjų namuose Lisle, IL Amžinybės slenkstį peržengė mūsų brangioji motina, močiutė ir teta A†A
SOFIJA RIMAVIČIŪTĖ JELIONIENĖ.

Gimė 1928 m. kovo 3 d. Lietuvoje, Ukmergės apskrityje, Siesikų miestelyje.

Gyveno Lietuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje.

Nuliūdę liko: dukra Virginija Guoda Mohsini, žentas Tariq Ghayur, vaikaičiai Sanya ir Remy; svainė Irena Rimavičienė su šeima bei giminės Lietuvoje ir Amerikoje.

Velionė buvo a. a. Vlado ir a. a. Bronės Rimavičių dukra, a. a. Adolfo L. Jelionio žmona, a. a. Antano Rimavičiaus sesuo ir a. a. Ramintos Ritos Jelionytės mama.

Vaikystę praleido Mažeikiuose, vėliau gyveno Kėdainiuose ir Ukmergėje.

Velionė priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Lietuvių skautų sąjungai ir kitoms organizacijoms.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 28 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Velionės atminimui vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos Dukterų draugijai, Lietuvių skautų sąjungai arba Pal. Jurgio Matulaičio misijai.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2022-12-24 (M)
  2023-01-07 (A)

VILHELMINA (VILĖ) LORETA KILIKAUSKAS


A†A VILHELMINA (VILĖ) LORETA KILIKAUSKAS staigiai mirė 2022 m. gruodžio 24 d., sulaukusi 81 metų.

Gimė 1941 m. lapkričio 20 d. Vilkaviškio mieste, Lietuvoje. Gyveno Marquette Parke, Čikagoje.

Nuliūdę liko: mylintis sūnus Juozas „Sid” Ulevičius; broliai – Edmundas Kilikauskas su žmona Rūta, Rinaldas ir Sue Kilik, Juozas ir Dana Kapačinskas; dukterėčios, sūnėnai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

A. a. Vilhelmina buvo a. a. Juozo Ulevičiaus ir a. a. William Ramey žmona.

Vilhelmina buvo draudimo sistemų analitikė ir odontologijos kabineto darbuotoja, aktyvi Švč. M. Marijos Gimimo parapijos ir JAV Lietuvių Bendruomenės narė. Vilė priklausė Balzeko muziejaus moterų gildijai, Lietuvos vyčiams ir Lietuvos šaulių sąjungai išeivijoje. Ji taip pat prisidėjo prie daugybės įvairių ruošos darbų Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Buvo Šakiečių klubo narė.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 7 d., nuo 11:30 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL, kurioje 12:30 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – David Gaidas tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2022-12-23 (M)
  2022-12-29 (A)

Salomėja (Zdancevičiūtė) Daulienė


Salomėja (Zdancevičiūtė) Daulienė (1926.VI.19 – 2022.XII.23)

Gimė Gulbiniškių kaime, Liudvinavo valsčiuje, Marijampolės apskrityje Lietuvoje, gausioje ūkininkų Mykolo ir Adelės (Žaldariūtės) Zdancevičių šeimoje. Pradžios mokyklą baigė savo kaime, gimnaziją pradėjo Marijampolėje, tačiau antrojo pasaulinio karo metu teko tęsti Vokietijoje Rebdorfo stovyklos lietuvių gimnazijoje ir pagaliau baigti Šv. Kazimiero akademijoje Čikagoje. Įgijo bakalauro laipsnį Marywood College, Scranton, Pensilvanijoje. Virš trisdešimt metų dėstė Čikagos arkidiocezijos katalikiškose mokyklose. Susituokė su a. a. Kaziu Dauliu 1959m. ir užaugino dukrą Loretą ir sūnų Vitą. Ilgametė Lietuvių Bendruomenės narė ir Brighton Parko valdybos pirmininkė. Dainavo Dainavos, Brighton Parko Nekalto Prasidėjimo parapijos ir Lietuvos vyčių choruose. Dalyvavo Amerikos Lietuvių tarybos, Radijo „Margutis II”, Amerikos lietuvių Romos katalikų moterų sąjungos, Lietuvos vyčių ir kitoje lietuviškoje veikloje. Apdovanota Lietuvos vyčių IV laipsnio žymeniu.

Giliame liūdesyje liko dukra, Loreta (Lara) Ohmaye, sūnus Vitas su žmona Audra (Kubiliūtė) ir vaikais Gintare, Daiva ir Aru. Taip pat liūdi seserų a. a. Emilijos Sinkevičienės, a. a. Liudos Daukšienės, Juditos Kolienės, Laimutės Sabienės ir brolio a. a. Juozo Zdancevičiaus šeimos.

Velionė bus pašarvuota ketvirtadienį, gruodžio 29 d., 3 v. p. p. – 8 v. v. Palos-Gaidas Laidojimo Namuose (11028 Southwest Highway, Palos Hills, IL, 60465) ir penktadienį gruodžio 30 d. nuo 9:30 v. r. Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th Street, Chicago, IL 60632), kurioje 10:30 v. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Vietoje gėlių, prašome aukoti „Draugo Fondui” ar JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Tarybos darbams.   

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. – David Gaidas 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2022-12-23 (M)
  2022-12-29 (A)

ALDONA KRIKŠČIŪNAITĖ ŠMULKŠTIENĖ


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad žemišką- ją kelionę užbaigė A†A ALDONA KRIKŠČIŪNAITĖ ŠMULKŠTIENĖ (1927.VIII.6 – 2022.XII.23).

Mirė š. m. gruodžio 23 d., sulaukusi 95 metų.

Gimė 1927 m. rugpjūčio 6 d. Friedricho km., Aukštaitijoje, Lietuvoje, Petro ir Onos Krikščiūnų šeimoje.

Gyveno Marquette Parke, Chicago, IL.

Lietuvoje gyveno Klaipėdos krašte, Žemaitijoje, netoli Telšių, kur jos tėvelis dirbo ūkvedžiu.

Aldona su tėvais iš Lietuvos pasitraukė 1944 m. Vokietijoje lankė Pabaltijo universitetą. Vėliau šeima emigravo į Ameriką ir apsigyveno Wisconsine. 1958 m. liepos 19 d. Aldona ištekėjo už Vinco Šmulkščio ir 1963 m. susilaukė sūnaus Lino.

University of Illinois studijavo vokiečių kalbą. Baigusi universitetą daug metų (iki pat pensijos) dirbo York gimnazijoje Elmhurst, IL vokiečių kalbos mokytoja.

Giliame liūdesyje liko: sūnus Linas su žmona Mary, pusbrolis Bronius Lietuvoje bei draugai ir pažįstami Amerikoje.

Vyras a. a. Vincas ir brolis a. a. Vytautas jau ilsisi amžinybėje. Velionė buvo aktyvi org. „Lietuvos vaikų viltis” narė. Ne mažiau reikšmingas buvo ir jos dalyvavimas JAV LB labdaros projektuose bei visuomeninėje veikloje, ji savanoriavo įvairių organizacijų veikloje, sekretoriavo Lietuvių Fondo suvažiavimuose, buvo dosni „Draugo” rėmėja ir bendradarbė, aktyvi ir dosni lietuviškos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos narė, kuriai priklausė 71-erius metus.

Laidotuvės įvyks gruodžio 29 d., ketvirtadienį. Su velione bus galima atsisveikinti nuo 9 iki 11 val. ryto Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke, kur 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Prašome prisiminkite a. a. Aldoną Šmulkštienę savo maldose.

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

Padėkos žodžius tariame gydytojams, Šv. Mergelės Marijos Gimimo dvasininkams, ilgametei Mamytės globėjai Reginai Pilelienei, kuri daugiau nei 20 metų buvo šalia, Editai Kedienei, Daliai Sokienei, Marijai Lekienei ir Nijolei Aranauskienė bei visiems, padėjusiems jai.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2022-12-22 (M)
  2022-12-28 (A)

AURELIJA POLIKAITIENĖ


A†A AURELIJA POLIKAITIENĖ mirė š. m. gruodžio 22 d., sulaukusi 97 metų.

Gimė 1925 m. liepos 12 d. Kaune, Lietuvoje.

Gyveno Riverside, IL, anksčiau Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: dukros – Mirga Valaitienė su vyru Algimantu ir Dalia Lietuvninkienė su vyru Gintaru; sūnus Arūnas su žmona Laura; anūkai – Vincas Valaitis, Vija ir Dovas Lietuvninkai, Liana ir Klarisa Polikaitytės; taip pat kiti giminės, draugai ir artimieji.

Velionė buvo a. a. Alfonso ir a. a. Ksaveros Pimpių vienturtė dukra bei a. a. Mato Serepkos (mirė 1957 m.) ir Broniaus Polikaičio (mirė 2009 m.) žmona.

Aurelija baigė odontologijos mokslus Vokietijoje. Daug metų dirbo mėgstamą darbą „Wrigley” kramtomos gumos fabriko laboratorijoje.

1961 m. Aurelija ištekėjo už Dainavos stovyklos vieno iš įkūrėjų Broniaus Polikaičio. Aurelija su šeima dalyvavo išeivijos lietuvių kultūrinėje bei ateitininkų veikloje, stovyklavo Dainavoje, džiaugėsi gamta ir rūpinosi daržais Michigano valstijoje. Ji mėgo skaityti, mylėjo žmones ir katinus.

Atsisveikinimas įvyko trečiadienį, gruodžio 28 d., 10 val. ryto St. Mary bažnyčioje, 126 Herrick Rd., Riverside, IL, kurioje 11 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Laidotuvės privačios.

Prašome gimines draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Vietoje gėlių prašome paaukoti labdaringai organizacijai, kuri yra arčiausiai jūsų širdies.

Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2022-12-22 (M)
  2023-01-28 (A)

ALDONA ANDRIJONIENĖ VELAVIČIŪTĖ


Su liūdesiu pranešame, kad 2022 m. gruodžio mėn. 22 d., sulaukusi 94 metų mirė A† A ALDONA ANDRIJONIENĖ VELAVIČIŪTĖ.

Gimė 1928 m. kovo 30 d. Kretingoje.

Daug metų gyveno Marquette Parko apylinkėje, vėliau Bethlehem Woods, La Grange Park, IL ir galiausiai Novi, MI.

Dideliame liūdesyje liko: dukros – Marytė Andrijonas su vyru Dennis Riley ir Rita Olson; anūkai Katrina ir Lukas Olson; dukterėčios – Virginija Jokubauskas su vyru Petru, Julytė Kasniūnas su vyru Vytu, Vida Bartašius, Aldona Brakauskas su vyru Šarūnu, jų vaikai ir anūkai. Taip pat liūdi giminės Lietuvoje.

A. a. Aldona buvo a. a. Antano Andrijono žmona, a. a. Valerijos Pleirienės sesuo, a. a. David Olson uošvė ir dukterėčios vyro a. a. Ray Bartasius teta.

Po Antrojo pasaulinio karo persikėlė su šeima į Čikagą. Čia sutiko Antaną Andrijoną ir sukūrė su juo šeimą. Aldona buvo ypatingai švelnaus būdo, labiausiai mėgo praleisti laiką su šeima.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 28 d., 12.30 val. p. p. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL, kurioje 1:30 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Velioneṡ atminimui vietoje gel̇ ių prašome aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti a. a. Aldonos laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2022-12-15 (M)
  2022-12-28 (A)

ELENA (ALĖ) KARALIŪNIENĖ REUTAITĖ


A†A ELENA (ALĖ) KARALIŪNIENĖ REUTAITĖ mirė š. m. gruodžio 15 d. Lemont, IL, sulaukusi 100 metų.

Gimė 1922 m. gruodžio 1 d. Lietuvoje, Klaipėdoje.

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: duktė Kristina Živilė Jamgochian su vyru Michael, anūkė Louisa; duktė Maria Rūta Kirkus su vyru Edmundu, anūkas Antanas Kirkus su žmona Meg, proanūkas Nojus, anūkė Viktorija Kirkus su sužadėtiniu Sufian, proanūkė Sofia; marti Irena, anūkai Rimutis ir Tomas, proanūkai Aleksas ir Juozas; taip pat – kiti giminės Lietuvoje ir Australijoje.

A. a. Elena buvo a. a. Aleksandro žmona, a. a. Rimanto ir a. a. Algimanto mama, a. a. Aleksytės močiutė.

Priklausė Lietuvių skautų sąjungai. Buvo Pasaulio lietuvių centro renginių komiteto ilgametė narė.

Velionė bus pašarvota trečiadienį, gruodžio 28 d., nuo 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127th St., Lemont, IL), kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Nerijos tuntui arba Pasaulio lietuvių centrui.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2022-12-15 (M)
  2023-02-11 (A)

ZITA BILIŪNAITĖ-SODEIKA


A†A ZITA BILIŪNAITĖ-SODEIKA mirė 2022 m. gruodžio 15 d. South Carolina valstijoje.

Gimė 1934 m. rugpjūčio 12 d. Jurbarke. Buvo jauniausia Felikso ir Juzefos (Josepha Pranaitytė) Biliūnų šeimoje.

Gyveno Beaufort, SC, Galena IL, Willard, OH, Arlington Heights, IL, Cicero, IL ir Čikagoje.

Nuliūdę liko: sūnus Tomas su žmona Lisa ir jų dukra Katherine; duktė Regina Sixta su vyru Tom ir sūnus Petras su žmona Kimberly.

A. a. Zita buvo a. a. Povilo žmona.

Ankstyvoji jos vaikystė prabėgo žaidžiant vaismedžių soduose, pievose, miškuose ir paupiuose, ir nuo to prasidėjo jos meilė gamtai. Zita su šeima 1944 m. pasitraukė iš mylimos Lietuvos, kad išvengtų sovietinės okupacijos. Ieškojo prieglobsčio Vokietijoje, kur penkerius metus praleido pabėgėlių stovyklose. 1949 m. imigravo į JAV ir pradėjo naują gyvenimą Čikagoje. Zita lankė Marijos gimnaziją Čikagos Marquette Parko apylinkėje.

Čikagoje Zita susipažino su Povilu (Pauliumi) Rimvydu Sodeika. Jie susituokė 1959 m., gyveno Cicero, vėliau – Arlington Heights, IL. Zita studijavo Čikagos meno institute, įgijo reklamos ir dizaino specialybę. Baigusi studijas ji dirbo komercine menininke, o galiausiai grįžo į Institutą studijuoti vaizduojamojo meno. Visą gyvenimą skyrė menui – buvo tapytoja, iliustratorė, skulptorė, rašytoja ir poetė.

Vėliau šeima persikėlė į nedidelį Willard (OH) miestelį, kur Zita vėl buvo arčiau gamtos. Eidavo į žygius, maudėsi, plaukiojo baidarėmis, slidinėdavo. Povilui išėjus į pensiją, 2000 m. jie persikėlė į Galeną, IL, kur prie Apple Canyon ežero pasistatė nuostabų namą ir 20 metų galėjo mėgautis gamta, ramybe, tyla. Po Povilo mirties likusius metus Zita praleido Beauforte, SC.

Zita susidraugaudavo su pačiais įvairiausiais žmonėmis ir daugeliui darė įtaką. Kiekvienas, kada nors sutikęs Zitą, jautė, kad juos jungia ypatingas ryšys. Nuo kolegų menininkų ir mokslininkų, kaimynų ir draugų, moksleivių ir kalinių, politikų iki dvasininkų – visus traukė Zitos humoras, sąmojis, kūrybiškumas ir žmogiškumas.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, vasario 11 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL , kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Laiduotuvės bus privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių šeima siūlo Zitos vardu paaukoti „Friends of Caroline Hospice” (https://www.fochospice.org/donate), kurių darbuotojai paskutinėmis dienomis slaugydami Zitą rodė tikrą profesionalumą ir meilę. Velionės šeima bus amžinai jiems dėkinga už rūpestingą priežiūrą.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.