Į kūrybines dirbtuves Pasaulio lietuvių centre susirinko visas šimtas smalsių ir kūrybingų Čikagos lietuviukų.
Į kūrybines dirbtuves Pasaulio lietuvių centre susirinko visas šimtas smalsių ir kūrybingų Čikagos lietuviukų. (Organizatorių nuotr.)

Čikagos lietuvių vaikai programavo

Kalbėjosi Rūta Akelaitytė.

Iš k.: Alfreda Kavaliauskaitė ir Rocky Simkonis talkininkavo iš Lietuvos atvykusioms bit&Byte mentorėms Aurelijai Ži­lio­nytei ir Simonai Karalienei.
Iš k.: Alfreda Kavaliauskaitė ir Rocky Simkonis talkininkavo iš Lietuvos atvykusioms bit&Byte mentorėms Aurelijai Ži­lio­nytei ir Simonai Karalienei.

Lapkričio 3 dieną Pasaulio lietuvių centre (PLC) vyko išskirtinis ren­gi­nys, skirtas 7–14 m. vaikams. Tai buvo kūrybinės dirbtuvės – Šimtmečio programavimo valanda, sukvietusi beveik simbolinį 100-uką smalsių ir kūrybingų Čika­gos lietuviukų. Ren­ginį organizavo iš Lietuvos atvykusi bit&Byte kūrybinių tech­nologijų aka­demija kartu su „Devbridge Group”, kurie padėjo renginį kuruoti, o taip pat ir parūpino visą reikalin­gą kompiuterinę įrangą. Prie mentorių ko­mandos aktyviai prisijungė ir lietuvių bendruomenės nariai.

Plačiau apie šimtmečio valandos programą ir renginį, vykusį PLC, kalbėjomės su bit&Byte mentorėmis Simona Kara­liene bei Aurelija Žilionyte.

Prašome pristaty­ti bit&By­te kū­ry­bi­nių technologijų akade­miją.

Į nuostabų programavimo pasaulį vaikus įveda mentorė Aurelija Žilionytė.
Į nuostabų programavimo pasaulį vaikus įveda mentorė Aurelija Žilionytė.

bit&Byte kūrybinių technologijų akademija nuo 2015 m. organizuoja kūrybinių technologijų užsiėmimus 7–12 m. vaikams, siekdama vaikų smalsumą technologijoms paversti jų įgūdžiais/žiniomis. Šiuo metu kassavaitinius užsiėmimus Lietuvoje ir Berlyne lanko 700 vaikų. „Devbridge Group” ir Kazickų šeimos fondo įkurtos inciatyvos „Sourcery for Kids” dėka net apie 400 vaikų užsiėmimus lanko nemokamai. 

Norėčiau pacituoti „Devbridge Group” vadovą Mar­tyną Stašaitį: „Pačiame techno­logijų įkarštyje auga nauja karta. Šie vaikai nebūtinai turi tapti programuotojais, bet, turėdami programavimo pagrindus, technologijų amžiuje galės lengviau komunikuoti, lengviau susikalbėti ir pagal savo vidinius gebėjimus rasti geriausią darbo poziciją. JAV penktadalis darbo vietų, už kurias mokamas bent dvigubai didesnis už minimalų atlyginimas, reika­lauja programavimo įgūdžių. Džiau­gia­mės galėdami prisidėti prie rytojaus kūrėjų ugdymo, kurie šneka tech­nologijų kalba. Jos pagalba vai­kai įgyvendina kūrybines idėjas, ugdo įgūdžius, kurie deda pamatus jų sėkmingai ateičiai. Mūsų siekis – nukreipti vaikus tinkama linkme ir parodyti, kad ‘ekrano laikas’ gali būti panaudotas kūrybai, ne tik vartojimui, žaidimams.”

Papasakokite apie Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio programavimo valandos programos idėją, tikslus.

Mentorius Laurynas Gailius padeda su pirmosiomis programavimo užduotimis.
Mentorius Laurynas Gailius padeda su pirmosiomis programavimo užduotimis.

Programos tikslas – švęsti Lie­tuvos Nepriklausomybės šimtmetį ir jį kūrusius herojus ir tai daryti taip, kaip moka bit&Byte: įkvepiant vai­kus kurti ir mąstyti pasitelkiant technologijas, o ne tik jas vartoti. Pro­jekto idėja – integruota istorijos ir programavimo pamoka, arba virtuali istorijos pamoka ir Lietuvos istorijos bei kultūros programavimo užduotis pasaulinės iniciatyvos „Programavi­mo valanda” (angl. Hour Of Code) kontekste. „Programavimo valanda” – tai kasmetinė pasaulinė iniciatyva, skirta technologijų mokslo savaitei paminėti. Tai vieną valandą trunkantis renginys, prie kurio kasmet prisijungia apie 100 mln. dalyvių skirtingose pasaulio šalyse. Šimtmečio programavimo valandos užduotį mūsų komanda kūrė kartu su Lietuvos kū­rėjais ir technologais. Ši užduotis skirta visiems 7–14 m. vaikams, pa­rengta dviejų lygių ir dviem kalbomis – lietuviškai ir angliškai, taip pat yra atvira visiems bei prieinama internete www.programavimovalanda.lt.

Kaip apibendrintumėte programos eigą, apimtį ir rezultatus Lietuvoje?

Nuo pirmojo Šimtmečio programavimo valandos renginio 2017 m. lapkritį užduotį kartu su mentoriais išsprendė daugiau kaip 15 000 vaikų visoje Lietuvoje, taip pat užsienio lie­tuvių bendruomenėse Berlyne, Ham­burge, Londone, Stokholme, New Yorke, Čikagoje, taip pat dar numatyta programa Osle.

Vyriškas pasitarimas: kas toliau?
Vyriškas pasitarimas: kas toliau?

Lietuvoje 2018 m. lankome 100 mokyklų, kuriose profesionalūs technologijų kūrėjai ir entuziastai pasa­koja apie įvairias ateities roles, susijusias su technologijomis, siekia platesnio pokyčio Lietuvos švietimo sistemoje ir augančios kartos profe­siniuose lūkesčiuose, kartu mentoriauja, padėdami išspręsti Šimtmečio programavimo valandos užduotis. Vaikams jos patinka – smagios, įtrau­kiančios, reikalaujančios logikos ir kūrybiškumo. 

Idėją palaiko: LT Vyriausybė (Šimtmečio sekretoriatas), „Bitė Lie­tuva”, „Tesonet”, „Telesoftas” ir visi mentoriai, tarp kurių ir LR ūkio ministras Virginijus Sinkevičius, „Vin­ted” vadovas Mantas Mikuckas, „Bitė Lietuva” komunikacijos vadovas An­tanas Bubnelis, „Telesofto” vadovas Algirdas Stonys, taip pat „Tesonet”, „Oberlo”, „Adform”, „Deeper”, „Cog­ni­zant”, „Trafi” įmonių komandos ir kiti, iš viso net per 200 mentorių.

Programavote Dariaus ir Girė­no skrydį per Atlantą, Rūtos Mei­lutytės plaukimo rekordą ir kitus įvykius, kaip toks programavimas vyksta? 

„Su vaikais reikia mažiau kalbėti ir daugiau veikti".
„Su vaikais reikia mažiau kalbėti ir daugiau veikti”.

Su vaikais reikia mažiau kalbėti ir daugiau veikti. Tad ir užduotį geriau išbandyti nei papasakoti, siūlyčiau apsilankyti programavimovalanda.lt ir išbandyti savo jėgas. O jei trumpai – tai programavimas vyksta blokelių principu, kurie turi būti sujungti tam tikrai logine seka, kad kompiuteris pavaizduotų tai, kas užkoduota po blokeliu. Galima blokelius sujungti, ištrinti, perdėlioti daug kartų, kol pavyksta, nebijoti klysti. Per renginius kiekvienas vaikas turi savo darbo priemonę – kompiuterį arba planšetę, įgūdžiai individualūs, tačiau bendradarbiavimas tarp vaikų vyksta visada – kopijuoja, padeda, prašo pagalbos šalia esančių draugų.

Papasakokite kiek plačiau apie programą, vykusią PLC – ar susidomėjimas patenkino Jūsų lū­kesčius, kaip sekėsi vaikams, ko­kie rezultatai, ar jie skyrėsi nuo kitų užsienio lietuvių bendruo­menių, nuo Lietuvos?

Vaikai visur dirba susikaupę ir įsitraukę. Lietuvių diasporai daugiau papasakojame apie Lietuvos herojus, kurie atsispindi užduotyje. Lemonte įsikūręs Pasaulio lietuvių centras turi dideles patalpas, tad ir vaikų galėjo ir dalyvavo kur kas daugiau nei kituose miestuose, tuo labai džiaugiamės. Be to, komunikacija ir įranga mums labai padėjo mūsų partneriai „Devbridge Group”. Vaikams visuose miestuose sekėsi labai gerai – buvo smalsūs ir susikaupę, o tai – svarbiausia.

Dėkoju už pokalbį!

Šimtmečio programavimo valandos akimirkos.
Šimtmečio programavimo valandos akimirkos. (Organizatorių nuotr.)