Yearly Archives: 2020

ROMA OLŠAUSKAITĖ IVANAUSKIENĖ MILDAŽIENĖ

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2020 m. spalio 1 d. žemiškąją kelionę užbaigė mūsų brangioji mamytė ir močiutė A†A ROMA OLŠAUSKAITĖ IVANAUSKIENĖ MILDAŽIENĖ. Gimė 1927 m. lapkričio 21 d. Prienuose, Lietuvoje. Gyveno Juno Beach, FL, anksčiau Čikagoje ir Napervill, IL. Velionė buvo aktyvi Floridos Lietuvių Bendruomenės narė, darbavosi Čikagos …

Toliau...

LEONIDA MEŠKELYTĖ STUKAS

A†A LEONIDA MEŠKELYTĖ STUKAS mirė rugsėjo 28 d. Daytona Beach Shores, FL, sulaukusi 96 metų. Gyveno Daytona Beach Shores, anksčiau Orlando, FL ir Čikagoje. Gimė 1924 m. balandžio 1 d. Rokiškyje, Lietuvoje, Juozo ir Bronės Meškelių šeimoje. Nuliūdę liko: vyras Donatas, vyro sesuo Birutė, du sūnūs Edmundas ir Andrius, dvi …

Toliau...

SOFIJA MICKEVIČIENĖ DAUGVILAITĖ

A†A SOFIJA MICKEVIČIENĖ DAUGVILAITĖ mirė 2020 m. rugsėjo 26 d., sulaukusi 96 metų. Gimė 1924 m. birželio 25 d. Alytuje, Lietuvoje. Gyveno Michigan City, IN, anksčiau Čikagoje, Brighton Parko ir Marquette Park rajonuose, taip pat Beverly Shores, IN. Nuliūdę liko: duktė Nijolė Mickus; sūnus Bernardas su žmona Linda; anūkai Paulius …

Toliau...

EUGENIA (TAMOŠAITYTĖ) GRIGAS

Mūsų mylima mamytė ir babytė A†A EUGENIA (TAMOŠAITYTĖ) GRIGAS mirė rugsėjo 25 d., sulaukusi 86 metų. Gimė 1934 m. rugsėjo 21 d. Tauragėje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnūs Audrius, Rimas, Paulius; duktė Dalia Olšauskas su vaikais Vincentu, Matu ir Lina. Taip pat liko nuliūdę giminės ir artimieji Amerikoje, Australijoje bei Lietuvoje. …

Toliau...

ALEKSAS LAURAITIS

A. † A. ALEKSAS LAURAITIS mirė 2020 m. rugsėjo 22 d., sulaukęs 95 metų amžiaus. Gimė 1924 m. lapkričio 2 d., Kentaučiuose, Lietuvoje. Gyveno Palos Heights, IL, anksčiau – Čikagoje, Marquette Park rajone. Nuliūdę liko: žmona Regina Milašienė-Lauraitienė; duktė Viligailė Lendraitienė su vyru Jurgiu; sūnus Vytautas Lauraitis; anūkės Lina Lendraitytė …

Toliau...

CATHERINE BERTUŽIENĖ ŽABINSKYTĖ

A†A CATHERINE BERTUŽIENĖ ŽABINSKYTĖ mirė 2020 m. rugsėjo 11 d., sulaukusi 103 metų. Gimė 1917 m. birželio 18 d. Lietuvoje, Salantuose. Gyveno Downers Grove, IL, anksčiau Brighton Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: dukterys Lina ir Rasa Bertužytės, giminės Čikagos priemiestyje, Floridoje ir Lietuvoje. A. a. Catherine buvo a. a. Jono Bertužio …

Toliau...

NIJOLĖ JASĖNAITĖ-PUPIENĖ

A. † A. NIJOLĖ JASĖNAITĖ-PUPIENĖ mylima Mamytė, močiutė, mokytoja, kolegė, visuomenininkė, lietuviškų tautinių šokių puoselėtoja ir draugė iškeliavo Amžinybėn š. m. rugsėjo 10 dieną, eidama 84-uosius metus. Giliai nuliūdę liko: duktė Neris, anūkai Kovas ir Vaiva; giminės – Antanas Pupius, Aldona Brizgienė, Juozas ir Lilė Pupiai, Marytė Ambrozaitienė; sūnėnai ir …

Toliau...

Dipl. arch. ALGIRDAS JUOZAS JAKŠTYS

A†A Dipl. arch. ALGIRDAS JUOZAS JAKŠTYS po ilgos ir sunkios ligos mirė rugsėjo 7 d., sulaukęs 86 metų. Gimė 1934 m. gegužės 1 d. Sintautuose, Lietuvoje, Juozo ir Idos (Frankel) Jakščių šeimoje. Nuliūdę liko: žmona Birutė (Pleškytė) Jakštienė, PhD, sūnus Tomas, M. D. su žmona Mary Beth ir jų sūnūs …

Toliau...

IRENE ADICKAS

A†A IRENE ADICKAS mirė 2020 m. rugsėjo 6 d., Bayfront Medical Center, sulaukusi 76 metų. Gimė 1944 m. gegužės 8 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau – Čikagoje. Nuliūdę liko: vyras Ksaveras; sūnus John su žmona Shawna; duktė Janina su vyru Vytu Špoku; anūkai Abigail, Aleksas, Mason ir …

Toliau...

ALDONA (PUZINAITĖ) ČEPĖNIENĖ

A†A ALDONA (PUZINAITĖ) ČEPĖNIENĖ iškeliavo Amžinybėn 2020 m. rugsėjo 3 d., sulaukusi 92 metų. Gimė 1928 m. vasario 19 d. Kaune, Lietuvoje. Buvo a. a. Konstancijos ir a. a. prof. dr. Jono Puzino dukra. Nuliūdusi liko mylinti šeima: vyras Vytautas (69 metai vedybinio gyvenimo); vaikai – sūnus adv. Gintaras su …

Toliau...