Yearly Archives: 2020

MEČYS ŠILKAITIS

A†A MEČYS ŠILKAITIS 1922–2020. A. a. Mečys (Mečislovas) Šilkaitis mirė š. m. gruodžio 11 dieną, sulaukęs 98 metų. Gimė 1922 m. vasario 27 d. Ilgižių kaime, Raseinių apskrityje. Tėvams persikėlus į Ariogalos miestelį ir ten atsidarius universalinę parduotuvę, jis savo jaunystės dienas praleido tarp gražių Dubysos slėnių. Baigė Kėdainių gimnaziją. …

Toliau...

ALGIRDAS RUTKAUSKAS

A†A ALGIRDAS RUTKAUSKAS mirė š. m. gruodžio 9 d. savo namuose, artimųjų globoje palydėtas į paskutinę kelionę. Gimė 1956 m. rugpūčio 3 d. Kaune, Algirdo ir Valerijos Spiridonovų-Lašų šeimoje. Mokėsi Kauno II vidurinėje ir Saulės mokykloje, vėliau įstojo į Medžio apdirbimo technikumą. Dirbo Kauno M. K. Čiurlionio muziejuje Parodų skyriuje …

Toliau...

pulk. ROBERTAS A. ALEKSIŪNAS

Su liūdesiu pranešame, kad š. m. lapkričio 29-tą dieną nuo „Agent Orange” pasekmių, mirė A†A pulk. ROBERTAS A. ALEKSIŪNAS (Lt. Col. US Army (Ret). Jis palaidotas Abraham Lincoln National Cemetery, Elwood, Illinois. Karinės pagarbos atidavimo apeigos vyks suvaržymams dėl Covid-19 pasibaigus. Jo liūdi vaikai: sūnus Raimundas Aleksiūnas, duktė Linda Aleksiūnas …

Toliau...

BIRUTĖ DANERYTĖ MEŠKELIENĖ

A†A BIRUTĖ DANERYTĖ MEŠKELIENĖ mirė 2020 m. lapkričio 17 d. Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio rajone. 1951 m. atvyko į Ameriką. Gyveno Bostone, Čikagoje ir Arlington Heights, IL. Nuliūdę liko: a. a. vyro Vytauto sesers a. a. Leonidos Meškelytės-Stukienės vyras (mošėnas) Donatas Stukas, sūnėnai – Edmundas Stukas su dukromis; Andrius Stukas; Vygaudas …

Toliau...

STEFA BUROKIENĖ PAULIUKEVIČIŪTĖ

A†A STEFA BUROKIENĖ PAULIUKEVIČIŪTĖ mirė š. m. lapkričio 13 d., Palos Park, IL, sulaukusi 101 metų. Gimė 1919 m. vasario 20 d. Lietuvoje. Gyveno Palos Hills, anksčiau Čikagos Brighton Parko ir Marquette Parko apylinkėse. Nuliūdę liko: duktė Violeta; sūnus Gintas su žmona Laura; anūkai – Aleksas, Liana su vyru Joshua, …

Toliau...

KAZIMIERAS VEITAS

A†A KAZIMIERAS VEITAS mirė š. m. lapkričio 13 d. Lemonte, sulaukęs 95 metų. Gimė 1925 m. spalio 25 d. Lietuvoje. Gyveno Frankfort, IL. Nuliūdę liko: duktė Dalia Adamczyk su vyru Joseph; sūnus Arvydas su žmona Julie; duktė Audronė Rodzak (a. a. vyras John); anūkai – Andrew Adamczyk su žmona Gisela, …

Toliau...

JANĖ VIZGIRDIENĖ

A†A JANĖ VIZGIRDIENĖ mirė 2020 m. lapkričio 10 d. Westchester, IL, sulaukusi 85 metų. Gimė 1934 m. gruodžio 12 d. Lietuvoje, Žemaitijoje. Per karą su tėvais ir broliu persikėlė į Vokietiją. Po karo atvyko į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje, Brighton Parko rajone. Paskutiniuosius metus gyveno Westchester, IL, arčiau dukters Daivos …

Toliau...

KĘSTUTIS JEČIUS

A†A KĘSTUTIS JEČIUS gimė 1933 m. birželio 7 d. Kaune, Lietuvoje. Mirė 2020 m. lapkričio 9 d., Villa Park, Illinois, sulaukęs 87 m. Gyveno Villa Park, Illinois. Nuliūdę liko: žmona Dalia V. Miecevičiūtė-Ječienė, duktė Lidija Šoliūnienė su vyru Sauliumi, sūnus Kęstutis su žmona Patricia, sūnus Algimantas su žmona Kimberly ir …

Toliau...

PETRAS ROMAS MEILUS

A†A PETRAS ROMAS MEILUS mirė lapkričio 7 d. Palos Heights, IL, sulaukęs 86 metų. Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Čikagoje, Beverly apylinkėje. Gimė 1934 m. rugsėjo 19 d. Ukmergės rajone, Jakutiškių kaime, Lietuvoje. Nuliūdę liko daug sūnėnų ir dukterėčių. A. a. Petras buvo a. a. Aldonos Sčiukaitės Meiluvienės vyras. Velionis …

Toliau...

EMILIJA VENGIANSKAS

A†A EMILIJA VENGIANSKAS mirė š. m. lapkričio 1 d., sulaukusi 102 metų. Gyveno Lakeside, MI, anksčiau Lietuvoje ir Sioux City, IA. Gimė 1918 m. sausio 17 d. Sioux City, Iowa valstijoje Juozapo ir Julijos Morkūnų šeimoje. Trejų metukų mergaitę tėvai išsivežė į Lietuvą. 1941 m. Lietuvoje ištekėjo už Edmundo Vengiansko. …

Toliau...