Yearly Archives: 2020

EMILIJUS „ERNIE” HOLENDERIS

A†A EMILIJUS „ERNIE” HOLENDERIS mirė š. m. spalio 28 d. Gimė 1938 m. lapkričio 7 d. Bernotiškėje, Tauragės apskrityje, Lietuvoje. Gyveno Three Oaks, MI, anksčiau Čikagoje. 1962 m. baigė ekonomikos mokslus DePaul University, Chicago, IL. Buvo visuomenės ir kultūros veikėjas, kolekcininkas, 1984–1988 m. – Čiurlionio galerijos Čikagoje tarybos narys. Įkūrė …

Toliau...

GENĖ NARBUTAITĖ MIGLINIENĖ

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad žemiškąją kelionę užbaigė mūsų brangioji mama A†A GENĖ NARBUTAITĖ MIGLINIENĖ. Mirė 2020 m. spalio 26 d., sulaukusi 96 metų. Gimė 1924 m. gruodžio 10 d. Gaigalų kaime, Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, Marquette Parko rajone. Nuliūdę liko: duktė Audronė Matutienė su vyru Gražučiu, sūnus Jonas, duktė …

Toliau...

LORRAINE THERESE SIMINAS, SSC

Pedagogė, mūsų mylima seselė A†A Sesuo LORRAINE THERESE SIMINAS, SSC mirė š. m. spalio 24 d., sulaukusi 86-erių metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 67 metus. Seselė Lorraine Therese mokytojavo pradžios mokyklose Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, New Mexico, Ohio ir Pennsylvania valstijose. Nuo 2015 m. ji buvo maldos vadovė Franciscan Village Lemonte. …

Toliau...

DANUTĖ ONA LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ

A†A DANUTĖ ONA LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ gimė 1914 m. balandžio 1 d. Betygalos miestelyje, Raseinių rajone. Mirė 2020 m. spalio 22 d., Putnam, CT, Matulaičio prieglaudos namuose. Iškeliavo ramiai, miegodama. A. a. Danutė buvo a. a. dailininko Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus žmona, mirusio 1960 m. gruodžio 7 d., ir a. a. Mykalojaus, a. a. …

Toliau...

ČESLOVAS ŽILIONIS

A†A ČESLOVAS ŽILIONIS mirė 2020 m. spalio 19 d. Čikagoje, sulaukęs 89 metų. Gimė 1931 m. sausio 8 d. Alytuje, Lietuvoje. Karo metais su tėvais pasitraukė į Vokietiją, kur gyveno Detmoldo D. P. stovykloje, vėliau Bratford, Anglijoje ir Hamiltone, Kanadoje, ir pagaliau – Palos Heights, IL. Dirbo Sargeant & Lundy …

Toliau...

ZENONAS VIERAITIS

A†A ZENONAS VIERAITIS mirė spalio 19 d., Oak Lawn, IL, sulaukęs 92 metų. Gimė 1928 m. balandžio 25 d. Lietuvoje, Bartininkų kaime, Vilkaviškio rajone. Gyveno Orland Parke, anksčiau Čikagoje – Marquette Parko ir Brighton Parko apylinkėse. Nuliūdę liko: duktė Lina Vieraitytė (Ritchey) su vyru Ben ir šeima, duktė Vilija (Vieraitytė) …

Toliau...

LEONAS RADVILA

A†A LEONAS RADVILA iškeliavo Amžinybėn 2020 m. spalio 16 d., sulaukęs 81 metų. Gimė 1938 m. gruodžio 25 d. Kaune, Lietuvoje. Buvo a. a. Leono ir Janinos Radvilų sūnus. Nuliūdusi liko mylinti šeima: žmona Silvija; sūnus dr. Darius su žmona Justine; dukros – inž. Kristina su vyru Steve, prof. Rita …

Toliau...

SESUO DELPHINE GRIGAS, SSC

Mūsų mylima seselė, pedagogė ir maldos vadovė A†A SESUO DELPHINE GRIGAS, SSC mirė š. m. spalio 11 d., sulaukusi 104-erių metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 79 metų. Seselė Delphine mokytojavo pradžios mokyklose Illinois, Pennsylvania, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Florida, California ir New Mexico valstijose. Ji buvo pastoracijos vadė Šv. Kryžiaus ligoninėje …

Toliau...

JELENA ABELA

A†A JELENA ABELA mirė 2020 m. spalio 9 d. Pleasant Ridge, MI, sulaukusi 71 metų. Gimė 1949 m. gegužės 27 d. Vokietijoje, Danutės Vitaitės Popovič ir Vlado Popovič šeimoje. Nuliūdę liko: vyras Ronald Abela, podukros Rebecca ir Julia su šeimomis, pusseserė Alida Vitaitė-Dow su vyru Scott ir dukra Sofia, pusbrolis …

Toliau...

ALDONA VAITIENĖ

A†A ALDONA VAITIENĖ mirė 2020 m. spalio 3 d. Gyveno Highland Park, IL Gimė 1935 m. rugpjūčio 19 d. Kaune, Lietuvoje. Amerikoje gyveno daugiau nei 50 metų. Nuliūdę liko: duktė Aleksandra Macytė ir du proanūkiai Nemunas ir Isabella. A.a. Aldona buvo a. a. Ramojaus Vaitaus žmona. Velionė buvo aktyvi org. …

Toliau...