Yearly Archives: 2020

JONAS PABEDINSKAS

A†A JONAS PABEDINSKAS. Mūsų tėvelis, Jonas Pabedinskas (John Pankus), nuostabus ir ypatingas žmogus, iškeliavo Amžinybėn š. m. rugpjūčio 12 dieną, eidamas 91-uosius metus. Gimė 1929 m. liepos 4 d. Plungėje, Lietuvoje. Jonas mėgo politiką, verslą, keliones, knygas ir sportą. Jis buvo intelektualas. Iš visų savo pasiekimų jis labiausiai brangino ir …

Toliau...

JADVYGA RINDZEVIČIŪTĖ KLIORIENĖ

A † A Jadvyga Rindzevičiūtė Kliorienė gimė 1920 m. birželio 16 d. Rėgulių vienkiemyje, Krakių valsčiuje, Kėdainių apskrityje. Mirė 2020 m. rugpjūčio 9 d., sekmadienį, apsupta šeimos, ramiai užbaigusi žemišką kelionę savo namuose. Ji buvo žmona a. a. Petro Kliorio, mirusio 2003 m. gruodžio 27 d.; sesuo a. a. Marcelio, …

Toliau...

Dr. EDVARDAS JONAS DOMANSKIS

A†A Dr. EDVARDAS JONAS DOMANSKIS mirė š. m. rugpjūčio 8 d. Los Angeles, CA, sulaukęs 75 metų. Gimė 1945 m. kovo 21 d. Uffenheim, Vokietijoje. Gyveno Los Angeles, anksčiau Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Kiesha, sūnus Andrius Jonas, duktė Julija Alina; brolis Rimas su žmona Pranute; dukterėčia Maria, sūnėnas Jonas Juozas; …

Toliau...

Kun. KĘSTUTIS VINCAS ŽEMAITIS

A † A Kun. KĘSTUTIS VINCAS ŽEMAITIS mirė š. m. rugpjūčio 6 d. Garfield Heights, Ohio. Gimė 1928 m. kovo 21 d. Šalniškėje, Lietuvoje. Gyveno Clevelande, Ohio. Nuliūdę liko: brolienė Jadvyga Vanda; sūnėnai – Alexis Žemai­tis su žmona Ramona, Paulus Žemaitis su žmona Caroline; dukterėčios – Maria Žemaitis su Giancarlo …

Toliau...

MARGARET MARY MAZGELIS SSC

A†A Sesuo MARGARET MARY MAZGELIS SSC. Mūsų mylima seselė mirė š. m. rugpjūčio 5 dieną. Vienuolės įžaduose išgyveno 74 metus. Seselė Margaret Mary mokytojavo pradžios mokyklose bei gimnazijose Illinojuje, Indianoje ir Pennsylvanijoje. Ji buvo Čikagos Švč. Mergelės Marijos Gimimo mokyklos vedėja. Kelis metus tarnavo visuomenei dirbdama sekretore ir administratore. Nuo …

Toliau...

Jonas Talandis

A † A Jonas Talandis mirė š. m. liepos 25 d. savo namuose Santa Monica, CA , eidamas 93-uosius metus. Gimė 1927 m. rugpjūčio 24 d. Skuode, Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, vėliau Toronte, vėl Čikagoje ir galiausiai – Californijoje. Nuliūdę liko: seserys Aldona ir Vilija, brolis Gerutis; žmona Gražina, dukra Vida …

Toliau...

ARVYDAS MARCELINAS ČEPULIONIS

A†A ARVYDAS MARCELINAS ČEPULIONIS mirė 2020 m. liepos 24 d. Tinley Park, IL. Gimė 1942 m. gegužės 26 d. Krekenavoje, Lietuvoje. Gyveno Tinley Park, IL, anksčiau Homer Glen ir Čikagoje, Bridgeport apylinkėje. Nuliūdę liko: žmona Janice Lemke Čepulionienė; duktė Diana Kolb su vyru Eli; dukterėčios, sūnėnai, pusseserės, pusbroliai ir artimi …

Toliau...

SABINA JŪRATĖ MISIŪNIENĖ VILKAITYTĖ

A†A SABINA JŪRATĖ MISIŪNIENĖ VILKAITYTĖ mirė š. m. liepos 22 d. Gimė 1932 m. vasario 16 d. Vilniuje, Lietuvoje. Gyveno Downers Grove. IL, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: sūnėnas Kenneth Vilkaitis su žmona Alina, kiti giminės ir artimieji. Laidotuvės privačios. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdę artimieji. …

Toliau...

DANUTĖ KONCYTĖ DUTTON

A†A DANUTĖ KONCYTĖ DUTTON po sunkios ligos mirė liepos 20 d., sulaukusi 75 metų. Gyveno Union Pier, MI; anksčiau Čikagoje. Gimė 945 m. liepos 10 d. Bayreuth, Vokietijoje. Nuliūdę liko: dvynukė Dalia, seserys Birutė ir Virginija, brolis dr. Alvydas Koncė; dukros Kristina, Andrea ir Lydia su šeimomis. Danutė baigė Marijos …

Toliau...

DANGIRA BUDRIENĖ LAUKYTĖ

A†A DANGIRA BUDRIENĖ LAUKYTĖ mirė 2020 m. liepos 13 d. Lisle, IL, sulaukusi 85 metų. Gimė 1935 m. birželio 10 d. Svilionyje, Piršteliškės kaime, Lietuvoje. Gyveno Lockport, IL, anksčiau Peoria, IL. Nuliūdę liko: sūnus Audrius su žmona Ramona, sūnus Darius su žmona Lyda, duktė Vida Tamošiūnienė su vyru Aru, duktė …

Toliau...