Yearly Archives: 2019

EUGENIJA KOLUPAILAITĖ

A†A EUGENIJA KOLUPAILAITĖ mirė 2019 m. vasario 5 d. Čikagoje, beveik sulaukusi 94-erių metų. Gimė 1925 m. vasario 15 d. Kaune. Buvo prof. Stepono Kolupailos ir Janinos Tomaševičiūtės Kolupailienės vidurinioji iš trijų dukrų. Baigė Aušros mergaičių gimnaziją Kaune, studijavo botaniką Münchene. Atvykusi į Ameriką 1949 m., studijavo Indianos universitete Bloomingtone. …

Toliau...

ANTANAS B. NORKAITIS

A†A ANTANAS B. NORKAITIS mirė 2019 m. vasario 1 d. New Lenox, IL. Gimė 1933 m. sausio 19 d. Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, IL. Nuliūdę liko: žmona Dalia Kudirkaitė-Norkaitienė; dukros – Linda, Kristina, Karina Paškauskienė su vyru Denis ir Judita Mikužienė su vyru Antanu; anūkai – Anthony su žmona Heather, …

Toliau...

ANDREA BAKSYS

A†A ANDREA BAKSYS mirė sausio 29 d., sulaukusi 47 metų. Gyveno Orland Park, IL. Nuliūdę liko: tėvai Daiva ir Chester Baksys; sesuo dr. Ingrid Baksys; teta Irena Hornyik (a. a. Karl, PhD); dėdė Rimantas Parakininkas (a. a. Aristida); pusbroliai ir puseserės – dr. Galina Hornyik (Chris Pond, PhD), Karl Hornyik …

Toliau...

ELENA-LAIMA MATULEVIČIŪTĖ-VITKAUSKIENĖ

A†A ELENA-LAIMA MATULEVIČIŪTĖ- VITKAUSKIENĖ mirė 2019 m. sausio mėn. 27 d. Crown Point, IN. Gimė 1923 m. gruodžio 9 d. Kaune, Lietuvoje. Anksčiau gyveno Chicago, IL, Michiana Shores, IN. Liūdesyje liko: sūnus Egidijus (Zita), sesuo Janina Vienužienė, anūkai Saulius (Jacky), Marius (Joanna), Lina (Larry), proanūkai Abigail ir Calvin, sūnėnas Audrius …

Toliau...

STASYS URMONAVIČIUS (URMAN)

A†A STASYS URMONAVIČIUS (URMAN) mirė š. m. sausio 25 d., Waukegan, IL, sulaukęs 95 metų. Gyveno Waukegan, IL. Gimė 1923 m. rugpjūčio 24 d. Marijampolės apskrityje, Lietuvoje. Dirbo projektų inžinieriumi. Priklausė JAV LB Waukegan-Lake County apylinkei, buvo eucharistinis padėjėjas buvusioje Šv. Baltramiejaus lietuvių parapijoje. Nuliūdę liko: žmona Dolores, sūnus John …

Toliau...

EMA ŽIOBRIENĖ PILMONAITĖ

A † A EMA ŽIOBRIENĖ PILMONAITĖ mirė 2019 m. sausio 24 d. Hickory Hills, Illinois. Gimė 1927 m. lapkričio 8 d. Palekių km., Jurbarko apsk., Lie­tu­vo­je. Gailestingasis Dievas pasišaukė į Ramybės namus savo dukrą Emą (Pilmonaitę) Žiobrienę, sulaukusią 91 metų amžiaus. Ema bu­vo jauniausioji Augusto ir Onos Pilmonų šeimoje. Rytų frontui einant į …

Toliau...

BIRUTĖ TRINKIENĖ VOSYLIŪTĖ

A†A BIRUTĖ TRINKIENĖ VOSYLIŪTĖ gimė 1927 m. liepos 18 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Mirė 2019 m. sausio 21 d. Darien, IL. Gyveno Darien, IL, anksčiau LaGrange Park, IL, Western Springs, IL bei Kanadoje. Nuliūdę liko brolis Algis Vosylius su žmona Janice. A. a. Birutė priklausė Lietuvių skautų sąjungai. Atsisveikinimas vyks ketvirtadienį, …

Toliau...

JURATE MARIJA (SKUCAS) SHUKIS

A†A JURATE MARIJA (SKUCAS) SHUKIS (1923–2019). Jurate Marija (Skucas) Shukis passed away on January 20, 2019 in San Jose, California, at the age of 95. She was married to Sylvester (Albert) Shukis for 59 years. He passed away in 2005. Jurate was born September 21, 1923 in Kalvarija, Lithuania. She …

Toliau...

ALGIS GRIGAS

A † A Solistas ALGIS GRIGAS, mylimas Rūtos (Domarkaitės) Grigienės vyras, išėjo amžino poilsio 2019 m. sausio 18 d. Gimė Kaune, Lietuvoje. 1935 m. liepos 14 d. apleido tėvynę su tė­vais Julija (Gaigalaite) ir Stasiu Grigaravičiais ir seserimi Mil­da (Grigaravičiūte) Mikėniene. A. a. Algis buvo Audriaus, Rimo, Pauliaus Grigų ir Dalios Olšauskienės tėvas …

Toliau...

VIOLETA JANINA (LITA) AVIŽIENĖ (BUŽĖNAITĖ)

A†A VIOLETA JANINA (LITA) AVIŽIENĖ (BUŽĖNAITĖ) mirė 2019 m. sausio 15 d. Gyveno Daytona Beach, FL. Gimė 1932 m. gegužės 13 d. Lietuvoje. Per karą jauna Lita kartu su Mama ir dviem broliais pasitraukė iš Lietuvos. Gyveno Vokietijoje, po to atvyko į Ameriką. 1955 m. ištekėjo už Alberto J. Avižos, …

Toliau...