Yearly Archives: 2021

ALGIMANTAS RIČARDAS ARNOLDAS GIEDRAITIS

A†A ALGIMANTAS RIČARDAS ARNOLDAS GIEDRAITIS mirė š. m. rugsėjo 19 d. Idaho Falls, ID, sulaukęs 89 metų. Gimė 1932 m. liepos 2 d. Kaune, Lietuvoje. Nuliūdę liko: jauniausias brolis dr. Rolandas Giedraitis su šeima. 1949 metais atvyko į Ameriką. Gyveno New Britain, CT, Hartford, CT, Charleston, SC, Virginia, Mississippi, Los …

Toliau...

BIRUTĖ ŠUMANAITĖ BUKAUSKIENĖ-VINDAŠIENĖ

A†A BIRUTĖ ŠUMANAITĖ BUKAUSKIENĖ-VINDAŠIENĖ staiga mirė 2021 m. rugsėjo 10 d., sulaukusi 89 metų amžiaus. Velionė gimė 1932 m. birželio 26 d. Kaune, Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 1949 m., gyveno Cicero ir Berwyn IL, po to persikėlė gyventi į St. Petersburg Beach, Florida. Nuliūdę liko: duktė Julie Bukauskas-Hagerstrom (vyras Russell); …

Toliau...

ONA ČEPELIENĖ (KANAVOLAITĖ)

A†A Dailininkė ONA ČEPELIENĖ (KANAVOLAITĖ) mirė š. m. rugsėjo 9 d., sulaukus 91 metų. Gimė 1930 m. liepos 25 d. Klykolių k., Naujosios Akmenės raj. Gyveno Lemonte, anksčiau Palos Hills, IL. Nuliūdę liko: dukra Vida su vyru Mehmet, sūnus Rimas su žmona Joan, sūnus Linas su žmona Beatriče, dukra Dalia …

Toliau...

ALDONA NAUDŽIUVIENĖ (KANAUKAITĖ)

A†A ALDONA NAUDŽIUVIENĖ (KANAUKAITĖ) mirė 2021 m. rugsėjo 8 dieną. Gyveno Downers Grove, anksčiau Čikagoje. Nuliūdę liko: dukros Ingrida (Sherpitis) su vyru Christopher ir Renata (Stankienė) su vyru Andriumi; anūkai Matas, Vytas, Lukas, Tadas, Kristina ir Julija; brolis dr. Algirdas Kanauka su šeima (Los Angeles, CA) bei kiti giminės Lietuvoje …

Toliau...

ANTANAS PUPIUS

A†A ANTANAS PUPIUS po ilgos ligos žemišką kelionę baigė 2021 m. rugsėjo 4 d., sulaukęs 87 metų. Gimė 1933 m. lapkričio 18 d. Kybartų mieste, Lietuvoje. Gyveno New Yorke ir Chicagoje. Nuliūdę liko: dukra Neris; anūkai Kovas ir Vaiva; sesuo Aldona ir jos sūnūs Raimondas ir Marius su šeimomis; a. …

Toliau...

JUOZAS V. VIZGIRDA

A†A JUOZAS V. VIZGIRDA mirė rugpjūčio 29 d. Aurora, IL, sulaukęs 90 metų. Gimė 1930 m. spalio 27 d., Sintautuose, Lietuvoje. Gyveno Aurora, Illinois. Daugiau kaip 30 metų priklausė Lietuvių Fondui; buvo Lietuvių futbolo klubo narys. Velionis buvo pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 1 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, …

Toliau...

KAZIMIERAS T. TALLAT KELPŠA

A†A KAZIMIERAS T. TALLAT KELPŠA mirė š. m. rugpjūčio 27 d., sulaukęs 91 metų. Gimė 1930 m. sausio 1 d. Gyveno Lemonte, anksčiau Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: žmona Danutė; duktė Rasa; sūnus Andrius; anūkai Alexia, Adomas ir Mykolas; broliai Algis ir Kęstas, sesuo Marytė bei jų šeimos; kiti artimieji …

Toliau...

JULIJA CIJŪNELIENĖ DANTIENĖ

Š. m. rugpjūčio 23 d. amžinu miegu užmigo JULIJA CIJŪNELIENĖ DANTIENĖ, sulaukusi 92 metų amžiaus. Gyveno Philadelphijoje, anksčiau Lemont, IL ir Čikagoje. Giliame liūdesyje liko 5 vaikai: sūnūs Aleksas, Andrius, Robertas ir Tomas bei duktė Viktorija Mašalaitienė su šeimomis. Taip pat liūdi a. a. Julijos brolis Algirdas, kiti giminės bei …

Toliau...

Liucija Laucevičiūtė Petrikonienė Beržinskienė

Liucija Laucevičiūtė Petrikonienė Beržinskienė, mylima mamytė ir močiutė netikėtai išėjo Amžinybėn 2021 m. rugpjūčio 14 d. Ji užgeso savo namuose Juno Beach, FL. Paliko liūdinčias dukrą Angelę, anūkę Larą bei gimines Amerikoje ir Lietuvoje. Liucija gimė 1924 m. rugsėjo 21 d. Laukuvoje (Šilalės raj.), Elzbietos ir poeto rašytojo Stasio Lauciaus …

Toliau...

VIDA VAZBYTĖ-TUMASONIENĖ

A†A VIDA VAZBYTĖ-TUMASONIENĖ mirė š. m. rugpjūčio 10 d., sulaukusi 98 metų. Gimė 1923 m. Kaune, Jadvygos ir Stepono Vazbių šeimoje. Nuliūdę liko: sūnus Rimas su žmona Betsy (Victoria, BC); duktė Saulė Schiefelbein su vyru Mark (Mokena, IL); 5 anūkai, 4 proanūkai; brolis Jonas Vazbys (Mahwah, NJ). Vida buvo a. …

Toliau...