Yearly Archives: 2021

ELENA ZUBRICKIENĖ GRIGALIŪNAITĖ

A†A ELENA ZUBRICKIENĖ GRIGALIŪNAITĖ mirė 2021 m. lapkričio 26 d. Grand Junction, MI. Gimė 1929 m. rugpjūčio 1 d. Buenos Aires, Argentinoje. Gyveno Grand Junction, MI, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Edvardas su žmona Kim; anūkai Michael Zaczek, Aleksander ir Zackary Zubrickas, daug dukterėčių ir sūnėnų Argentinoje. …

Toliau...

WANDA MARTHA GRABYS BEITNER

A†A WANDA MARTHA GRABYS BEITNER mirė 2021 m. lapkričio 16 d. Gimė 1934 m. vasario 20 d. Tauragėje, Lietuvoje. Gyveno Shorewood, IL, anksčiau Romeoville, IL ir Lemont, IL. Nuliūdę liko: sūnus Edward Kedaitis su žmona Chris; sūnus Victor Kedaitis su žmona Tina; duktė Lilly Handler su vyru Wolfgang ir sūnus …

Toliau...

CORNELIA I. BAKSYS

A†A CORNELIA I. BAKSYS, PharmD netikėtai mirė š. m. lapkričio 14 d., atostogaudama Puerto Vallarta, Meksikoje, sulaukusi 66 metų. Gimė 1955 m. sausio 15 d. Čikagoje, IL. Gyveno Čikagoje, IL. Cornelia buvo a. a. Prano Algirdo ir a. a. Irene (Martinkat) Baksys mylima vienturtė duktė ir a. a. Almos Martinkat …

Toliau...

MILDA STASĖ HARRIS

A†A MILDA STASĖ HARRIS Milda Stasė Harris (Jurkūnaitė) mirė savo namuose Palos Park, IL, š. m. spalio 30 d., sulaukusi 81-erių metų. Ji gimė 1940 m. balandžio 20 d. Gelvonuose, prie Ukmergės. Milda buvo vienturtė Stasio Jurkūno ir Sofijos (Sophie, Zofija) Čirbulytės-Jurkūnienės dukra. Jos tėvai susipažino Gelvonuose, kur Sofija dirbo …

Toliau...

VINCAS SKLADAITIS

A † A A†A VINCAS SKLADAITIS Mirė š. m. spalio 29 d. sulaukęs 98 metų. Gyveno Lemonte, IL. ankščiau Vaterburyje, CT Gimė 1923 m. sausio 13 d. Kybartuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: dukterėčios Neringa Ambrozaitis ir Rita Ambrozaitis su vyru John Sorgatz (Aleksa Sorgatz, Andy Sorgatz); sūnėnas Edvardas Skladaitis (Gundega Skladaitis, …

Toliau...

RAMŪNAS VANAGŪNAS

A†A RAMŪNAS VANAGŪNAS mirė š. m. spalio 25 d., sulaukęs 87 metų. Gimė 1934 m. liepos 24 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Winfield, IL, anksčiau Marquette Parko apylinkėje Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Dana (Paškevičiūtė); dukra Rita Mroz su vyru Ken; sūnus Andrius; anūkai Mallory, Morgan ir Jake Mroz, Alex ir Aric …

Toliau...

DANGUOLĖ R. GRIGANAVIČIENĖ (BANKAUSKAITĖ)

A†A DANGUOLĖ R. GRIGANAVIČIENĖ (BANKAUSKAITĖ) mirė spalio 24 d. Hinsdale, IL, sulaukusi 88 metų. Gimė 1932 m. lapkričio 17 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Darien, Illinois. Nuliūdę liko: sūnus Šarūnas su žmona Regina; anūkai Brittany Gelsomino su vyru Donald, Molly, Peter, Lucas su žmona Erin; proanūkiai James ir Trey Gelsomino; pusseserės …

Toliau...

RŪTA MARIJA MARDOSZ (VAITKUTĖ)

A†A RŪTA MARIJA MARDOSZ (VAITKUTĖ) mirė spalio 24 d. Park Ridge, IL, sulaukusi 63 metų. Gimė 1958 m. kovo 11 d. Gyveno Lemonte, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: dukterys Arion ir Aila; anūkai Ricky ir Carson; tėvas Vytas ir brolis Tomas Vaitkus. Rūta buvo a. a. Aldonos Vaitkienės …

Toliau...

ALGIRDAS J. KRIŠČIŪNAS

A†A ALGIRDAS J. KRIŠČIŪNAS MD, PhD mirė savo namuose Čikagoje, sulaukęs 88 metų. Gimė 1933 m. sausio 6 d. Lietuvoje, Jono ir Janinos Kriščiūnų šeimoje. Gyveno Indianoje, Floridoje ir Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Maria Teresa Bulich; sesuo Aušra (vyras Ronald Padalino), brolis Paulius (žmona Diane); daug sūnėnų ir dukterėčių. Jis …

Toliau...

LEONAS ANTANAS MASKALIŪNAS

Statybos inžinierius, filisteris A†A LEONAS ANTANAS MASKALIŪNAS mirė rugsėjo 26 d., sulaukęs 94 metų. Gyveno Palos Heights, IL. Gimė 1927 m. balandžio 2 d. Rokiškyje, Lietuvoje. A. a. Leonas buvo a. a. Nijolės Maskaliūnienės vyras. Nuliūdę liko: sūnus Linas; mirusios žmonos sesuo Regina Užupis bei kiti giminės ir draugai Amerikoje …

Toliau...