Yearly Archives: 2021

MILDRED HELEN LAPINSKAS JAGIELLA

A+A MILDRED HELEN LAPINSKAS JAGIELLA Š. m. rugpjūčio 9 d. Hebron, Indianoje, mirė uoli Lietuvos vyčių organizacijos veikėja Mildred Helen Lapinskas Jagiella. Ji gimė 1936 m. rugpjūčio 13 dieną. Augo Massachusetts valstijoje, Worcester mieste, lietuvių imigrantų šeimoje. Jos tėvai – Peter ir Mary Lapinskas. Baigusi gimnaziją, Mildred išvyko į Čikagą …

Toliau...

VYGINTAS SUBATA

A†A VYGINTAS SUBATA tapęs svetimo įtūžio auka a. a. Vygintas apleido šį pasaulį 2021 m. rugpjūčio 2 d., sulaukęs vos 54 metų. Gimė 1967 m. balandžio 23 d. Lietuvoje, Naujojoje Akmenėje. Pastaruoju metu gyveno su tėvais Čikagoje. Giliame skausme ir liūdesy liko: tėvai Nijolė ir Jonas Subatos, brolis Evaldas ir …

Toliau...

ALDONA GRINIENĖ

A†A ALDONA GRINIENĖ mirė š. m. liepos 30 d., sulaukusi 88 metų. Gimė 1933 m. kovo 19 d. Lietuvoje, Salantų mieste. Nuo 1967 m. gyveno Homer Glen, IL, anksčiau Cicero, IL. Nuliūdę liko: duktė Kristina Grinius; sūnūs dvyniai Ričardas ir Edvardas (žmona Monika); anūkai Nicholas ir Jennifer Neve, Lucas ir …

Toliau...

MARIJA TAPULIONYTĖ ŽYGIENĖ

A†A MARIJA TAPULIONYTĖ ŽYGIENĖ mirė š. m. liepos 30 d. savo namuose Oak Lawn, IL, sulaukusi 88 metų. Gyveno Oak Lawn, anksčiau Marquette Parke. Gimė 1933 m. sausio 16 d. Kaune, vėliau gyveno Vilniuje ir Panemunėje. Nuliūdę liko: sūnus Edmundas, duktė Ramona Graužinienė su vyru Algiu, anūkės Irena ir Erika …

Toliau...

ELENA ŽYMANTAITĖ RAČKAUSKIENĖ

A†A ELENA ŽYMANTAITĖ RAČKAUSKIENĖ po ilgos ligos mirė liepos 22 d., sulaukusi 87 metų. Gimė 1933 m. spalio 27 d. Klaipėdoje, Lietuvoje. Gyveno Naperville, IL, anksčiau Lockporte ir Cicero, IL. Nuliūdę liko: sūnus Andrius; duktė Viktoria Bednarcik su vyru Thomas, anūkai Rachel ir Christopher; dukterėčios – Dawn Moeller su vyru …

Toliau...

VIKTORAS BILAIŠIS

A†A VIKTORAS BILAIŠIS mirė š. m. liepos 19 d. Gimė 1924 m. spalio 6 d. Linkaičiuose, Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Danutė, duktė Vilija su vyru Pete Probst, anūkai Peter (Megha), Jonathan ir Paul Henry, proanūkė Suriya; duktė Dalia su vyru Ken, anūkai Emily ir Alex; dukterėčios Žibutė …

Toliau...

Seselė KATHLEEN SMITH, SSC

A†A Seselė KATHLEEN SMITH, SSC Mūsų mylima seselė mirė š. m. liepos 14 d. Vienuolės įžaduose išgyveno 58 metus. Ses. Kathleen mokytojavo pradžios mokyklose Illinois, Michigan, Minnesota, California ir Ohio valstijose, dėstė meną Illinois ir Michigan gimnazijose. Ji gavo daug apdovanojimų už savo ir savo mokinių meno darbus. Nuo 2015 …

Toliau...

MARIA REGINA VYČAS

A † A MARIA REGINA VYČAS mirė š. m. liepos 13 d. savo namuose Darien, IL. Gimė 1931 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvoje. Gyveno Darien, IL, anksčiau Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: duktė Ieva Varnaitis; anūkai Daina Maria Var­nai­tytė ir Viktoras su žmona Amanda; dukterėčios ir sūnėnai bei kiti giminės …

Toliau...

KORNELIJUS JAZBUTIS

A†A KORNELIJUS JAZBUTIS mirė 2021 m. liepos 9 d., sulaukęs 88 metų. Gimė 1933 m. balandžio 16 d. Virbalų kaime Skuodo rajone, Lietuvoje. Liūdesyje liko: velionio sūnėnas dr. Eric Xerxes Jensen su žmona Olga ir sūnumi Erwin, giminės Lietuvoje bei artimi draugai JAV. Kornelijus buvo mokytojų ir ūkininkų Kazio ir …

Toliau...

KORNELIJUS JAZBUTIS

A†A KORNELIJUS JAZBUTIS mirė 2021 m. liepos 9 d. Čikagoje. Gedulingos šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos šeštadienį, liepos 31 d., 10 val. r. Tėvų jėzuitų koplyčioje (Jaunimo centre), 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois. Visi a. a. Kornelijaus artimieji ir draugai kviečiami dalyvauti. Nuliūdę artimieji.

Toliau...