Yearly Archives: 2022

Izolina Gylys

Izolina Gylys, būdama 92 metų amžiaus, 2022 m. birželio 9 d. ramiai mirė savo namuose, šalia esant jos dukrai. Gimusi Lietuvoje, Izolina, kaip ir daugelis, atvyko į JAV tuoj po Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Magistro laipsnį iš biochemijos įgijo Northwestern universitete. Mokslas ir švietimasis visada buvo svarbi jos gyvenimo dalis. …

Toliau...

JURGIS ANYSAS

A†A JURGIS ANYSAS mirė birželio 6-tą dieną Čikagoje. Paliko žmoną Dalią Stakytę, seserį Gražiną Slavėnienę ir jos vyrą Julių, sūnėną Paulių su šeima, pusseserę Ilsę Šalkauskienę ir jos vyrą, Jurgio artimą draugą Kęstutį ŠalkauSką ir jų šeimą, pusseserę Renatą su šeima, svainę Audronę Užgirienę, dukterėčią Aidę, sūnėnus Arėją, Vaidą, Karolį …

Toliau...

JOSEPH „JUOZAS” LINARTAS

A†A JOSEPH „JUOZAS” LINARTAS mirė š. m. birželio 5 d. Lake Mary, Floridoje, sulaukęs 85 m. amžiaus. Gimė 1937 m. vasario 12 d. Tauragėje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Jūratė Linartienė; dukra Angelė (Povilas) Reklaitis; sūnūs Joseph (Eva) ir Paul (Sara); anūkai Inga, Joseph, Emma, Andrew, Elizabeth, Jacob ir Paul; dukterėčia …

Toliau...

ALDONA PRAPUOLENYTĖ

A†A ALDONA PRAPUOLENYTĖ mirė 2022 m. birželio 1 d., sulaukusi 99 metų amžiaus. Gyveno Pal. Jurgio Matulaičio namuose, Putnam, CT. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, liepos 14 d., 11 val. r. Šv. Antano bažnyčioje, 1510 S. 49th Court, Cicero, IL, kurioje 12 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už velionės …

Toliau...

ALDONA PRAPUOLENYTĖ

A†A ALDONA PRAPUOLENYTĖ mirė 2022 m. birželio 1 d., sulaukusi 99 metų. Gimė 1923 m. kovo 10 d. Lietuvoje. Velionė buvo a. a. Jono Prapuolenio ir Jadvygos Česaitytės duktė, a. a. Bernardo, Aurelijaus, Vinco ir Algio Prapuolenių sesuo. Nuliūdę liko: broliai Marijus ir Jurgis (žmona Živilė) Prapuoleniai; brolio a. a. …

Toliau...

Dr. ELENA STATKEVIČIŪTĖ ČIŽINAUSKIENĖ, DDS

A†A Dr. ELENA STATKEVIČIŪTĖ ČIŽINAUSKIENĖ, DDS mirė š. m. gegužės 24 d. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Orland Park, IL ir Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje. Gimė 1921 m. rugsėjo 10 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: dukterėčia Ramona Grigorio-Šleivys su vyru Antonio ir sūnėnas Edvardas Kaveckas su žmona Roma. A. a. Elena …

Toliau...

JUOZAS P. KAZLAUSKAS

A†A JUOZAS P. KAZLAUSKAS mirė š. m. gegužės 22 d. Oak Lawn, IL, sulaukęs 77 m. amžiaus. Gyveno Oak Lawn, IL., anksčiau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje ir Cicero, IL. Gimė 1945 m. vasario 5 d., Švedijoje. Nuliūdę liko: brolis Vytas Kazlauskas; dukterėčia Dana Curta su vyru Mike, jų vaikai – …

Toliau...

VIDA DUMBRYTĖ TIJŪNĖLIENĖ

Mūsų mylima žmona, mama ir mūma A†A VIDA DUMBRYTĖ TIJŪNĖLIENĖ 2022 gegužės 15 d. ramiai numirė apsupta šeimos, sulaukusi 88 metų. Vida gimė 1933 m. lapkričio 9 d. Kaune Albinos ir dr. Aleksandro Dumbrio (abu jau a. a.) šeimoje. Giliai nuliūdę liko: vyras Augustinas, dukros – Asta su vyru Linu …

Toliau...

ALDONA BENEDIKTA RAGAUSKAITĖ-BEINORIENĖ-LIPSKIENĖ

A†A ALDONA BENEDIKTA RAGAUSKAITĖ-BEINORIENĖ- LIPSKIENĖ mirė 2022 m. gegužės 11 d. Wood Dale, Illinois, savo namuose, kuriuose gyveno nuo 1960 metų. Gimė 1929 m. gegužės 21 d. Kaune, Antano Ragausko ir Sofijos Stanevičiūtės šeimoje. 1945 m. ištekėjo už dr. Broniaus Beinorio; 1984 m. tapo našle. 1986 m. susituokė su našliu …

Toliau...

ALFREDO MIKUČAUSKAS

Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis A†A ALFREDO MIKUČAUSKAS mirė š. m. gegužės 7 d., sulaukęs 81 metų. Gimė 1940 m. birželio 21 d. Buenos Aires, Argentinoje. Buvo a. a. Magdalenos ir Motiejaus Mikučauskų sūnus. Giliame liūdesyje liko: žmona Alicia (Miliauskaitė), dukros Linda ir Alda su vyru Audriumi; sūnus Gintas, …

Toliau...