Yearly Archives: 2022

VYTAUTAS K. BELEŠKA

A†A VYTAUTAS K. BELEŠKA iškeliavo Amžinybėn po ilgos, sunkios ligos 2022 m. gegužės 2 d., sulaukęs 69 metų. Gimė 1952 m. birželio mėn 5 d. Čikagoje, Antano ir Bernadetos Beleškų šeimoje. Nuliūdę liko: sesuo Nijolė Gražulienė, jos dukros Lidija Kamansky (Michael) ir Vilija Gražulis-Aubron (Matthieu) su sūnumis Aidu ir Sauliumi, …

Toliau...

VYTAUTAS K. BELEŠKA

Pranešame draugams ir pažįstamiems apie mūsų brangaus A†A VYTAUTO K. BELEŠKOS laidotuves. Mirė po ilgos ir sunkios ligos 2022 m. gegužės 2 d., sulaukęs 69 metų. Daugelis jį atsimena kaip pop-avant garde muzikantą ir kompozitorių Vyto B. Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos lapkričio 5 d., šeštadienį, 9:30 val. …

Toliau...

VYTAUTAS K. BELEŠKA

Pranešame draugams ir pažįstamiems apie mūsų brangaus A†A VYTAUTO K. BELEŠKOS laidotuves. Mirė po ilgos ir sunkios ligos 2022 m. gegužės 2 d., sulaukęs 69 metų. Daugelis jį atsimena kaip pop-avant garde muzikantą ir kompozitorių Vyto B. Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos lapkričio 5 d., šeštadienį, 9:30 val. …

Toliau...

MARILYN KUZMICKUS SSC

Šv. Kazimiero seserų kongregacijos vadovė, pedagogė A†A Seselė MARILYN KUZMICKUS SSC Mūsų mylima ir brangi seselė mirė š. m. balandžio 30 d., sulaukusi 83-ejų metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 64 metus. Seselė Marilyn mokytojavo pradžios mokyklose Čikagoje, ruošė vienuoles įstojimui į kongregaciją, o 1978–1998 m. ėjo vadovaujančias pareigas – pirmiausia kaip …

Toliau...

REGINA GYTĖ F. NARUŠIENĖ

A†A REGINA GYTĖ F. NARUŠIENĖ mirė 2022 m. balandžio 25 d., savo namuose Salt Lake City, Utah, JAV. Į Viešpaties globą ir pas a. a. mylimą vyrą Bernardą (susituokė 1959 m. birželio 8 d.) bei a. a. tėvelius Eugeniją (Česnavičiūtę) ir Viktorą Firantą bei kūdikį broliuką Vytą išėjo ramiai, savo …

Toliau...

VIKTORAS VYTAUTAS KLEMAS

Su giliu liūdesiu pranešame, kad A†A VIKTORAS VYTAUTAS KLEMAS Delaware University profesorius, jūros ir erdvės iš satelitų tyrinėtojas, Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys, skautas akademikas, Mokslo ir Kūrybos Simpoziumų dalyvis, Vytauto Didžiojo universiteto Atkuriamojo senato narys, Klaipėdos universiteto garbės daktaras šių metų balandžio 24 dieną baigė savo žemišką kelionę. Vytautas …

Toliau...

ANTANAS SIDERAVIČIUS

A†A ANTANAS SIDERAVIČIUS mirė 2022 m. balandžio 22 d., eidamas 87 metus. Gimė 1935 m. sausio 8 d. Gelgaudiškyje, Lietuvoje, Prano ir Marijos (Kluoniūtės) Sideravičių šeimoje. Gyveno Oakbrook Terrace, IL. Liūdesyje liko: žmona Rasa Čepukėnaitė; dukterėčia Victoria Murphy Arthur su vyru Eric Arthur bei vaikais Ryan ir Paul Arthur (Brownsburg, …

Toliau...

MONIKA KABLIAUSKIENĖ POVILAITYTĖ

A†A MONIKA KABLIAUSKIENĖ POVILAITYTĖ iškeliavo Amžinybėn š. m. balandžio 20 d. Naperville, IL, sulaukusi 92 m. amžiaus. Gimė 1930 m. balandžio 2 d. Lietuvoje. Atvykusi į JAV, apsigyveno Bostone, vėliau persikėlė į Čikagą, gyveno Evergreen Park, Hickory Hills ir Naperville, IL. Nuliūdę liko: vyras Henrikas; duktė Andrėja Galvin su vyru …

Toliau...

JONAS SPURGIS

A†A JONAS SPURGIS mirė š. m. balandžio 12 d., sulaukęs 93 metų. Gimė 1929 m. sausio 3 d., Lietuvoje, Vadoklių kaime, Panevėžio apskrityje, Kazimiero ir Marijonos (Vilniškytės) Spurgių šeimoje. Gyveno New Buffalo, MI, anksčiau Čikagoje, Brighton Parke. Giliai nuliūdę liko: mylima žmona Rūta (Radvilaitė) Spurgienė; dukros Nora Buczek ir Asta …

Toliau...

AURELIJA KRIAUČIŪNIENĖ LINGYTĖ

A†A AURELIJA KRIAUČIŪNIENĖ LINGYTĖ mirė 2022 m. kovo 31 d. Gimė 1930 m. lapkričio 7 d. Lietuvoje, Vaičių kaime, Šilalės valsčiuje, Tauragės apskrityje, Antano ir Aleksandros (Poškaitės) Lingių šeimoje. Nuliūdę liko: duktė Laura, sūnus Marius su žmona Maryte, anūkai Ona ir Aldas. A. a. Aurelija buvo a. a. Kęstučio žmona, …

Toliau...