Yearly Archives: 2022

NIJOLĖ ŠALČIUS

2022 m. rugsėjo 19 d., eidama 92-uosius metus, mirė mūsų brangi mama A†A NIJOLĖ ŠALČIUS. Ji buvo nuostabi mama, kuri visada buvo šalia, kai mums jos reikėjo. Ji taip pat turėjo daug draugų ir buvo labai mylima Great Neck, NY lietuvių bendruomenės narė. Nuliūdusi šeima.

Toliau...

INDRĖ PALIOKAITĖ TIJŪNĖLIENĖ

A†A INDRĖ PALIOKAITĖ TIJŪNĖLIENĖ iškeliavo į Amžinybę 2022 m. rugsėjo 15 d. Gimė 1939 m. spalio 25 d. Kaune, Lietuvoje. Nuliūdę liko: vyras Donatas, vaikai – Daina, Rasa, Aras, Nida ir jų šeimos bei mylimi giminės ir draugai. Velionė bus pašarvota šeštadienį, rugsėjo 24 d., 9 val. r. Pal. Jurgio …

Toliau...

VYTAUTAS ZALATORIUS

A†A VYTAUTAS ZALATORIUS mirė š. m. rugsėjo 11 d. Čikagoje. Gimė 1931 m. liepos 30 d. Panevėžyje. Gyveno Berwyn, IL. Nuliūdę liko: dukterys Alė su šeima, Snieguolė Zalatorė, penki anūkai bei kiti giminės ir draugai Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Vytautas buvo a. a. Birutės Zalatorienės vyras. Velionis buvo palaidotas …

Toliau...

VLADĖ SILIŪNIENĖ IŠGANAITYTĖ

A†A VLADĖ SILIŪNIENĖ IŠGANAITYTĖ mirė 2020 m. rugsėjo 10 d. Gimė 1925 m. birželio 5 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Danutė, marti Dalia, sūnūs – Vytas, Mindaugas, Rimas, Darius ir Donatas su šeimomis, anūkai bei kiti giminės. A. a. Vladė buvo a. a. Broniaus žmona ir a. a. Algimanto mama. …

Toliau...

DALIA DEVENYTĖ BOBELIENĖ

Su liūdesiu pranešame, kad š. m. rugsėjo 7 d., sulaukusi 90 metų St. Petersburg, FL, St. Anthony ligoninėje, apsupta visos savo šeimos, mirė A†A DALIA DEVENYTĖ BOBELIENĖ. Dalia gimė 1932 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvoje, Kaune, dr. Mykolo Devenio ir Alenos Vileišytės-Devenienės šeimoje. Augo Leonpolio dvare (prie Ukmergės), kur pradėjo …

Toliau...

LAIMUTĖ TORNAU BLAŽAITYTĖ

A†A LAIMUTĖ TORNAU BLAŽAITYTĖ mirė š. m. rugsėjo 2 d. LaGrange Park, IL. Gimė 1926 m. lapkričio 27 d. valstybės tarnautojo ir savanorio Lietuvos kariuomenės kūrėjo Vinco Blažaičio šeimoje. 1944 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją. Vokietijoje 1945–1949 m. studijavo mediciną Ludwig-Maximilian universitete Miunchene, o Amerikoje – anglų kalbą ir …

Toliau...

ALICIA MONIKA SOLYS

A†A ALICIA MONIKA SOLYS ramiai išėjo Amžinybėn š. m. rugpjūčio mėn. 30 d., sulaukusi 96 metų. Ji mirė po sunkios ligos savo namuose, apsupta artimųjų. Alicia gimė 1926 m. vasario 8 d. Marijos ir Aleksandro Cižamsų šeimoje. Gyveno Juno Beach, Floridoje, anksčiau Toledo, Ohio. Nuliūdę liko: anūkai Spencer Steponas ir …

Toliau...

JONAS RIMKŪNAS

A†A JONAS RIMKŪNAS mirė š. m. rugpjūčio 28 d., sulaukęs 82 m. amžiaus. Gimė 1940 m. gegužės 12 d. Nuliūdę liko: žmona Gražina (Juškaitė); sūnus Jonas su žmona Kate; sūnus Vincas su žmona Jenni; anūkai – Emma, Kara, Jack, Julia, John Peter, Allie ir Ben. Jonas baigė Purdue universitetą ir …

Toliau...

SALOMĖJA SALDŪNAS

A†A SALOMĖJA SALDŪNAS mirė š. m. rugpjūčio 23 d. Gimė 1924 m. vasario 3 d. Kaune. Gyveno Orlando, FL. Nuliūdę liko: duktė Ines, sūnūs Ricardo, Renato ir Roberto su šeimomis; 8 anūkai, 7 proanūkiai bei kiti giminės. Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose. Liūdinti šeima.

Toliau...

DANUTĖ (TOTORAITIS) ZAILSKIENĖ

A†A DANUTĖ (TOTORAITIS) ZAILSKIENĖ Mūsų mylima mama baigė savo žemiškąją kelionę š. m. rugpjūčio 21 d. Gimė 1929 m. rugsėjo 15 d. Suvalkijoje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Rimas su žmona Mary, dukra Dalia, svainis Arūnas Zailskas bei kiti giminės ir draugai. A. a. Danutė buvo a. a. Prano Algimanto žmona, …

Toliau...