Yearly Archives: 2022

SYLVIA PIKELIS

A†A SYLVIA PIKELIS mirė š. m. gruodžio 14 d., sulaukusi 80 metų. Gimė 1942 m. kovo 25 d. Gyveno Čikagoje. Nuliūdę liko: sesuo Aldona su vyru Ted Sikora; dukterėčios Alina Volodka su vyru Tom Davies, Karina Volodka su vyru Chris Pflanz, Daina Volodka su vyru Jeremiah Staggs; sūnėnas Aras Volodka …

Toliau...

BIRUTĖ NAVICKIENĖ STRAUKAITĖ

A†A BIRUTĖ NAVICKIENĖ STRAUKAITĖ mirė š. m. gruodžio 9 d. Lemont, IL. Gimė 1923 m. gruodžio 10 d. Laukuvoje, Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL. Anksčiau – Pilsen apylinkėje, Chicago, IL. Nuliūdę liko: dukros – Danutė Navickaitė su vyru Jerry Strub, Birutė Ruguone su vyru Jeff Bendfelt, Aldona Weir su vyru Jim; …

Toliau...

STASYS (STANLEY) RIPSKIS

Po trumpos, sunkios ligos gruodžio 3 d. žemišką kelionę užbaigė A†A STASYS (STANLEY) RIPSKIS. Gimė 1941 m. sausio 1 d. Lietuvoje. Gyveno Frankfort, IL. Giliame liūdesyje liko: sūnūs Vitas ir Tomas; sesuo Vida Gilvydienė su vyru Antanu, jų vaikai Gita ir Dalius su šeimomis; svainės Dalia Černiauskas, Danguolė Scalzo su …

Toliau...

IRENA NOREIKAITĖ ŠILKAITIENĖ

A†A IRENA NOREIKAITĖ ŠILKAITIENĖ mirė š. m. gruodžio 1 d., sulaukusi 95 metų amžiaus. Gimė 1926 m. balandžio 22 d. Misaičių kaime, Tauragės apskrityje, Lietuvoje. Gyveno St. Petersburg, FL; Santa Monica, CA ir Čikagoje. Nuliūdę liko: sūnus Raimundas su žmona Rasa, anūkas Rimas su žmona Myia, proanūkiai Aleksandra, Evelina ir …

Toliau...

VIKTORAS A. PANARAS

A†A VIKTORAS A. PANARAS mirė š. m. lapkričio 30 d. Palos Heights, IL, sulaukęs 78 metų. Gimė 1943 m. sausio 1 d. Palangoje, Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Andrew su žmona Lina; duktė Lisa Augustyn su vyru Dan; anūkai Ian ir Angela; brolis …

Toliau...

VANDA E. PETKIENĖ (KRASAUSKAITĖ)

A†A VANDA E. PETKIENĖ (KRASAUSKAITĖ) mirė š. m. lapkričio 20 d. Park Ridge, IL, sulaukusi 94 metų. Gimė 1928 m. vasario 20 d. Lietuvoje. Gyveno Park Ridge, IL. Nuliūdę liko: sūnus Tomas su žmona Carolyn; sūnus Saulius su žmona Jūratė; sūnus Gytis su žmona Grasilda; duktė Milda Roszkiewicz su vyru …

Toliau...

EDMUNDAS PUTRIMAS

A†A Prelatas EDMUNDAS PUTRIMAS iškeliavo pas Viešpatį ir pas savo tėvą a. a. Mindaugą š. m. lapkričio 15 d. Toronte, būdamas 63 metų amžiaus. Nuliūdę liko: mama Sofija, brolis Jonas su žmona Edita, sūnėnas Paulius, dukterėčia Andrea, giminės Kanadoje ir Lietuvoje bei plati lietuvių bendruomenė visame pasaulyje. Atsisveikinimas su a. …

Toliau...

ALDONA JULIJA PLAČIENĖ (Kelmelytė)

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad š. m. lapkričio 13 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė A†A ALDONA JULIJA PLAČIENĖ (Kelmelytė). Gyveno Orland Park, IL, prieš tai Čikagos Brighton Parko apylinkėje. Aldona paliko visus, kuriuos mylėjo ir brangino šiame gyvenime: vyrą Gintarą, dukras – Julytę Kudirkienę su vyru dr. Andriumi …

Toliau...

Sophia Džiugienė Jankaitytė

A † A  Sophia Džiugienė Jankaitytė mirė š. m. lapkričio 13d., Lisle, Illinois, sulaukusi 97 metų. Gimė 1925 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvoje, Kaune. Gyveno Lisle, Illinois ankščiau Čikagoje, Marquette parko apylinkėje. Nuliūdę liko: duktė Judita su vyru Mike. A. A. Sophia buvo a. a. Stasio Džiugo žmona. Velionė bus …

Toliau...

PATRICIJA A. (WRIGHT) MATULIONIENĖ

A†A PATRICIJA A. (WRIGHT) MATULIONIENĖ mirė š. m. lapkričio 10 d. Gimė 1941 m. kovo 16 d. Xenia, OH. Gyveno Cleveland Heights, OH. Nuliūdę liko: vyras Vytautas; sūnūs Romas ir Darius su žmona Sheri; vaikaitis Marcus; provaikaitis Tobias; sesuo Catherine Simons; dukterėčios Michele Simons, Donna Simon ir Helen Wright; svainis …

Toliau...