Yearly Archives: 2022

VYTAS VAITKUS

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad po ilgos kovos su sunkia liga mus paliko A†A VYTAS VAITKUS. Mirė š. m. rugpjūčio 19 d., Lemonte, IL. Gimė 1932 m. vasario 12 d. Palangoje, Lietuvoje. Gyveno Lemonte, anksčiau Marquette Parko rajone. Nuliūdę liko: sūnus Tomas, anūkai Ariukas ir Aila, proanūkai Ricky ir Carson, …

Toliau...

DONATA (Danutė) IZOKAITYTĖ PUODŽIŪNIENĖ

A†A DONATA (Danutė) IZOKAITYTĖ PUODŽIŪNIENĖ mirė š. m. rugpjūčio 17 d., sulaukusi 90 metų. Gimė 1932 m. vasario 16 d. Ilguvos kaime, Lietuvoje, Vinco ir Onos (Bajerciūtės) Izokaičių šeimoje. Giliai liūdi: sūnus Viktoras Puodžiūnas su žmona Vida, sūnus Stepas Puodžiūnas su žmona Živile, anūkai Jurgis, Vaiva, Algis, Erikas, Tomas, Lina …

Toliau...

DALIA JOANA KLIMAITĖ DUNDZILIENĖ POVILAITIENĖ

A†A DALIA JOANA KLIMAITĖ DUNDZILIENĖ POVILAITIENĖ mirė š. m. rugpjūčio 3 d., sulaukusi 84 metų. Ilgai sirgo Alzheimerio liga. Gimė 1938 m. sausio 3 d. Vilkaviškyje Jono Anupro ir Stefanijos Klimų šeimoje. Nuliūdę liko: vyras dr. Romualdas; sūnūs – kun. dr. Vilius ir Tomas su žmona Mya Dundzilos; svainė Aušra, …

Toliau...

WANDA MARIE KAMZA SSC

Mūsų mylima seselė, pedagogė A†A WANDA MARIE KAMZA SSC mirė š. m. rugpjūčio 1 d., sulaukusi 86 metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 66 metus. Seselė Wanda Marie mokytojavo pradžios mokyklose Illinois, Pennsylvania, Florida, Ohio ir Michigan, įskaitant mokyklas Čikagos apylinkėse: St. George (Bridgeport), Immaculate Conception (Brighton Park), St. Joseph (South Chicago) …

Toliau...

JURGIS VIDŽIŪNAS

A†A JURGIS VIDŽIŪNAS mirė š. m. liepos 2 d., sulaukęs 96 metų. Gimė 1926 m. balandžio 12 d. Raseiniuose Petro ir Domicelės Vidžiūnų šeimoje. Nuliūdę liko: sūnūs – Ramūnas ir Dainius su žmona Delia; seserys – Aurelija ir Eugenija; anūkai – Alex, Peter, Kristina Adelė, Viktorija ir Maria Vidžiūnai ir …

Toliau...

ALDONA RASTENYTĖ PAGE

A†A ALDONA RASTENYTĖ PAGE mirė š. m. liepos 2 d. savo namuose New Yorke, sulaukusi 89 metų. Gyveno Philadelphia, PA, anksčiau Detroit, MI. Gimė 1932 m. gruodžio 16 d. mažame Stropelių miestelyje nepriklausomoje Lietuvoje. Jos mama Eleonora Končiūtė buvo mokytoja, o tėvas Vincas Rastenis – verslininkas. Nuliūdę liko: dvi dukros …

Toliau...

AUŠRINĖ KARAITIS

A†A AUŠRINĖ KARAITIS staiga mirė 2022 m. liepos 1 d. Gyveno Evergreen Park, IL. Gimė 1951 m. spalio 30 d. a. a. Algirdo ir Viktorijos Karaičių šeimoje. Nuliūdę liko: sūnus Žaibas Valaitis; brolis Gintaras Karaitis su žmona Cristina, jų vaikai – Aras, Vytenis ir Ava; daug giminių ir draugų. A. …

Toliau...

DANA KIZLAITYTĖ

A†A DANA KIZLAITYTĖ mirė š. m. birželio 17 d. Gimė 1963 m. birželio 20 d. Gyveno Oak Lawn, Čikagoje, pastaruoju metu – Temecula, Californijoje. Nuliūdę liko: motina Lilija, sesuo Audra su vyru Jason, brolis Tomas su žmona Sevdia; anūkai Kenon, Sam, Martin, Nathan ir Peter. Dana baigė Loma Linda universitetą, …

Toliau...

RIMANTAS „RAY” PAUŽUOLIS

A†A RIMANTAS „RAY” PAUŽUOLIS mirė 2022 m. birželio 13 d. Miami, FL. Gimė 1951 m. liepos 22 d. Chicago, IL. Gyveno Miami, FL ir Andrews, NC. Nuliūdę liko: žmona Patty; sūnus Nicholas su žmona Gigi, anūkai Liliana ir Ashton; brolis Algis su žmona Judy; sūnėnai Thomas Paužuolis su žmona Nicole, …

Toliau...

ONA TERESĖ GRAŽULYTĖ-ABARIENĖ

A†A ONA TERESĖ GRAŽULYTĖ-ABARIENĖ mirė š. m. birželio 12 d., sulaukusi 91 metų. Gimė 1930 m. rugsėjo 22 d. Suvalkų Kalvarijoje. Paskutiniu metu gyveno Ann Arbor, MI su dukra Violeta ir žentu Salvatore Viviano. Giliai nuliūdę liko: dukros – Violeta Viviano su vyru Salvatore, Alma Sventickienė su vyru Edvardu, Paulita …

Toliau...