Yearly Archives: 2015

RAIMUNDAS KAZLAS

A † A RAIMUNDAS KAZLAS A. a. Raimundas paliko šį pasaulį 2015 m. gegužės 10 d. Čikagos Hines veteranų ligoninėje. Gimė 1945 m. Wiesbaden, Vokietijoje. Tėveliai a. a. Antanas ir a. a. Stasė bei brolis a. a. Saulius gyveno Brighton Parke. Giliame liūdesyje liko sesutė Lydija, brolio Sauliaus žmona Elena, …

Toliau...

ONA PALTAROKAITĖ VITĖNIENĖ

A † A ONA PALTAROKAITĖ VITĖNIENĖ Mirė 2015 m. gegužės 2 d. Brentwood, MD, sulaukusi 99 metų. Ona gimė 1916 m., Gailionių kaime, Šiaulių rajone, Lietuvoje. 1940 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą Kaune ir įgijo dantų gydytojos diplomą. Tais pačiais metais ištekėjo už žurnalisto, advokato Juozo Vitėno. Turėjo privačią dantų …

Toliau...

JERONIMAS GAIŽUTIS

A † A Inž. JERONIMAS GAIŽUTIS Paliko šį pasaulį 2015 m. balandžio 18 d. Gimė 1924 m. spalio 11 d. Vilniaus krašte, Švenčionių apskr. Nuo 1948 m. gyveno Toronte, Kanadoje, o nuo 1955 m. Čikagoje. Dirbo Illinois valstijos Tiltų ir kelių vedimo priežiūros tarnyboje. Dalyvavo Lietuvių Operos, „Dainavos” ir Švč. …

Toliau...

REGINA VAINAVIČIŪTĖ SNARSKIENĖ

A † A REGINA SNARSKIENĖ (VAINAVIČIŪTĖ) Mirė 2015 m. balandžio 18 d. savo namuose, gedint šeimos nariams. Jai buvo 92-eji metai. Giliame liūdesyje paliko: savo sūnų Povilą Vaidotą Snarskį iš Orlando, FL; dukrą Lili Racila iš Fort Myers, FL; anūkus Jennifer Racila iš Fort Myers, FL; Emma Racila iš Washington, …

Toliau...

VILIA MARIA DUOBAITĖ MARCHERTIENĖ

A † A VILIA MARIA MARCHERTIENĖ DUOBAITĖ Mirė 2015 m. balandžio 18 d., Orland Park, IL. Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje. Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Downers Grove, IL. Nuliūdę liko: vyras Vytautas Antanas, sūnus Darius su žmona Asta bei kiti giminės. Velionė bus pašarvota balandžio 22 d., trečiadienį, nuo 3 …

Toliau...

RAMOJUS PRANAS VAITYS

A † A RAMOJUS PRANAS VAITYS Amžinybėn iškeliavo 2015 m. balandžio 15 d. Gimė 1932 m. rugsėjo 17 d. Kaune. Liūdesyje liko: žmona Aldona, jos dukra Aleksandra, anūkai Nemunas ir Izabelle, sūnus Tomas ir anūkė Fijona, brolis Vaidotas su žmona Judith, dėdė Viktoras Jautokas su žmona Rūta, teta Regina Jautokaitė, …

Toliau...

JURGIS GRAVROGKAS

Mirė Menands, NY. Jurgis gimė 1928 m. Kaune, kur jo tėvas, Julius Gravrogkas, buvo Vytauto Didžiojo universiteto Prezidentas. Po karo su tėvais imigravo į JAV, buvo JAV armijos karininkas garsiojoje 101-st Airborne Division. Baigė Union College su BA laipsniu ir State University of New York at Albany su MA laipsniu. …

Toliau...

FILOMENA JONIKIENĖ

A † A FILOMENA JONIKIENĖ Detroito Dievo Apvaizdos parapijos klebono kun. Gintaro Joniko mama, sulaukusi 87 metų, mirė 2015 m. balandžio 15 d. Laidotuvės įvyks Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje, šeštadienį, balandžio 18 d., 12 val. p. p.

Toliau...

LYDIJA AUŠRIENĖ

A † A Daktarė LYDIJA AUŠRIENĖ Lydija gimė ūkininkų Emilijos ir Miko Paliokų šeimoje 1928 m. rugsėjo 10 dieną Urvinių kaime, Tauragės apskrityje. Velionė buvo paskutinė iš penkių šeimos vaikų, sulaukusių brandos. Po karo atkakliai siekė išsilavinimo – baigė Tauragės suaugusiųjų gimnaziją, Vilniaus medicinos seserų mokyklą, o Vilniaus universiteto Medicinos …

Toliau...

DARIUS LAPINSKAS

A † A Kompozitorius, Dirigentas DARIUS LAPINSKAS Mirė 2015 m. balandžio 7 d., sulaukęs 81 metų. Gimė 1934 m. kovo 9 d. Jurbarke. Baigė New England, Bostone konservatoriją, 1957–1958 studijas tęsė Vienoje pas H. Svarovskį, 1958–1960 m. – Štutgarto konservatorijoje, Vokietijoje, pas H. Roiterį. 1960–1965 m. Štutgarto operos dirigento padėjėjas …

Toliau...