Yearly Archives: 2015

RIMAS BLAŽYS

A † A DR. RIMAS BLAŽYS Mirė 2015 m. spalio 22 d., sulaukęs 73 metų. Gimė 1942 m. balandžio 27 d. Vilniuje, Lietuvoje. Gyveno Naperville, IL. Nuliūdę liko: žmona Laima Kudirkaitė, duktė dr. Lora Mikužienė su vyru Juozu, sūnus Romas, anūkai Juozas, Paulius ir Matas Mikužiai; brolis Julius su šeima; …

Toliau...

KĘSTUTIS KRIAUČIŪNAS

A † A KĘSTUTIS KRIAUČIŪNAS Mirė 2015 m. spalio 17 d. Oak Lawn, IL. Gimė 1922 m. liepos 25 d. Miknaičių kaime, Barzdų valsčiuje, Šakių apskrityje. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Park. Nuliūdę liko: žmona Aurelija, duktė Laura, sūnus Marius su žmona Maryte, anūkai Ona ir Aldas, pusseserės Rasa …

Toliau...

ONA BARBORA GURAUSKAITĖ ŠMITIENĖ

A † A ONA BARBORA GURAUSKAITĖ ŠMITIENĖ Mirė 2015 m. spalio 17 d. Gimė 1924 m. gruodžio 16 d. Skuode, Lietuvoje. 1945 m. ištekėjo už Ferdinando Šmito Vokietijoje su Romos katalikų Bažnyčios apeigomis Mišių metu. 1949 m. su vyru Ferdinandu ir dukrele Regina iš Vokietijos atvažiavo į Ameriką, į Brockton, …

Toliau...

PETRAS STEPONAVIČIUS

A † A PETRAS STEPONAVIČIUS Mirė 2015 m. spalio 19 d., Brookfield, IL. Gimė 1940 m. birželio 12 d., Lietuvoje, Mažeikių rajone, Ketūnų kaime. Gyveno Brookfield, IL. Nuliūdę liko: žmona Apolonija Matkevičiūtė; sūnus Rocky Stevens su žmona Indre; sūnus Matas Steponavičius su žmona Renata; sūnus Justinas Steponavičius; sūnėnas Paulius Steponavičius …

Toliau...

STASYS GEDIMINAS ZIKAS

A † A STASYS GEDIMINAS ZIKAS Amžinybėn iškeliavo 2015 m. spalio 9 d. Gimė 1940 m. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Bostono apylinkėje, o prieš tai Washington DC, ir Čikagoje. Giliame liūdesyje liko: žmona Dalia Barmutė Zikienė, su kuria išgyveno 45 metus; brolio a. a. Algio Ziko žmona Dalia Palubeckaitė Zikienė ir …

Toliau...

THERESA ,,TERRY” M. RIZZO (VAIČŪNAS)

A † A THERESA ,,TERRY” M. RIZZO (VAIČŪNAS) Mirė 2015 m. spalio 9 d., sulaukusi 88 metų. Terry anksčiau buvo lietuvių katalikių Dukterų draugijos prezidentė, Šv. Antano bažnyčios choro narė, daugiau nei 20 metų dirbo sesele Cicero miesto katalikiškose mokyklose, labai mylėjo savo šeimą. Nuliūdę liko: vaikai Judith (Dwight) O’Brien, …

Toliau...

BRONIUS MIKĖNAS

A † A BRONIUS MIKĖNAS Mirė 2015 m. spalio 8 d. Naperville, IL. Gimė 1928 m. vasario 4 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Naperville, IL. Nuliūdę liko: sūnus Algis su žmona Dana; duktė Loreta Krutulienė su vyru Povilu; anūkai Andrea Jarašienė su vyru Andriumi, Justinas Mikėnas, Michael, David ir Teddy Krutuliai; …

Toliau...

STEPONAS ŽIUPSNYS

A † A STEPONAS ŽIUPSNYS Mirė 2015 m. spalio 6 d. Gyveno Oak Lawn, IL. Gimė 1913 m. vasario 6 d. Gudžiūnuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Genė Childress (Barry); sūnus Ray Žiupsnys, anūkai Brett ir Brian Childress; Kris Fioto, David Žiupsnys ir jų šeimos, proanūkai Mackenzia Fioto, Nicole, Sydnay, Alyssa, …

Toliau...

LIDIJA KRAJEWSKI

A † A LIDIJA KRAJEWSKI Staiga mirė 2015 m. spalio 6 d., sulaukusi 22 metų. Nuliūdę liko: tėveliai Vilija Dargis ir Casey Krajewski, broliai Andrew ir Tomas Krajewski; močiutė Judita Dargis ir seneliai Dolores ir John Krajewski. Lidija studijavo De Paul universitete ir 2011 m. buvo baigusi Carl Sandburg High …

Toliau...

BRUNO ABRAMAVIČIUS

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad A † A ANTANAS MINELGA Mirė 2015 spalio 3 d., sulaukęs 91 metų. Gimė 1924 m. gegužės 17 d. Stakiuose, Lietuvoje. Apie 10 metų gyveno Čikagoje, vėliau persikėlė į Olympia, WA. Nuliūdę liko: žmona Aldona Gylytė Minelgienė, duktė Kristina Sass su vyru Ryan, sūnus Povilas Minelga …

Toliau...