Yearly Archives: 2015

MILDA JUODVALKYTĖ PRANINSKIENĖ

A † A MILDA PRANINSKIENĖ JUODVALKYTĖ Mirė 2015 m. gruodžio 12 d. Gimė 1942 m. balandžio 29 d., Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Palos Hills, IL. Nuliūdę liko: vyras Edmundas; sūnus Petras, duktė Audrė Stersic su vyru Steven, sūnus Jonas, sūnus Andrius; anūkai Olivia ir Hannah Stersic; brolis Augustinas Juodvalkis …

Toliau...

JANINA BERNOTAITĖ JARAŠIENĖ

A † A JANINA JARAŠIENĖ BERNOTAITĖ Gimė 1923 m. rugsėjo 1 d., Utenoje, Lietuvoje. Mirė 2015 m. gruodžio 12 d. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: sūnus Algis su žmona Loreta; duktė Audra Endrijonienė su vyru Gintaru; duktė Virginia Kavaliūnienė su vyru Vytautu; anūkai Andrius Jarašius su žmona Andrea; Paulius Jarašius …

Toliau...

REGINA KUČIENĖ

A † A REGINA KUČIENĖ Mirė 2015 m. gruodžio 9 d. Gimė 1929 m. sausio 24 d. Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, IL, anksčiau Chicago Ashburn apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Linas su žmona Renata; duktė Viktorija Siliūnienė su vyru Dariumi; anūkai Aleksandras, Darija, Lukas ir Monika; sesuo Irena Kriaučeliūnienė; dukterėčia Jolita Kriaučeliūnaitė. …

Toliau...

JONAS JOVARAUSKAS

A † A JONAS JOVARAUSKAS Mirė 2015 m. gruodžio 8 d., sulaukę 89-erių metų. Gyveno Harvard, IL, anksčiau Wisconsin Dells, WI (prieš tai Lemont IL). Gimė 1926 m. balandžio 3 d. Raseiniuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Aldona (Jakštaitė), dukra Rasa Narbutaitienė, žentas Alvydas, anūkai Aidas ir Darius su žmona Rebecca. …

Toliau...

ELENA JABLONSKIS

A † A ELENA JABLONSKIS Mirė 2015 m. gruodžio 7 d., sulaukusi 91 metų. Gimė 1924 m. vasario 17 d. Gyveno Melrose Park, IL. A. a. Elena buvo duktė a. a. Antano ir a. a. Alexandros Lingių, svainė a. a. Joseph Pažerūno, Kęstučio Kriaučiūno, a. a. Antano (a. a. Regina) …

Toliau...

DALIA GERMANAITĖ

A † A DALIA GERMANAITĖ Mirė 2015 m. gruodžio 7 d., Prospeckt Heights, IL. Buvo chemikė, daug metų dirbo UOP kompanijoje. Nuliūdę liko: brolis Vytautas, žmona Liuda; sūnėnai Saulius, Juris, Vidas, Kęstutis ir dukterėčia Nida. Atsisveikinimas penktadienį, gruodžio 11 d. Po 11 val. ryto šv. Mišių Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, …

Toliau...

PRANUTĖ ALEKSANDRAVIČIŪTĖ SKRUODIENĖ

A † A PRANUTĖ SKRUODIENĖ ALEKSANDRAVIČIŪTĖ Mirė 2015 m. gruodžio 4 d. Lemont, IL. Gimė Žydikuose, Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Cicero, IL. Nuliūdę liko: duktė Daina Pakalniškienė su vyru Aloyzu; sūnus Aidas; anūkai Marius Pakalniškis su žmona Brittany, Vilija Zandi su vyru Jordan, Svaja Pakalniškytė ir Genevieve Skruodytė bei …

Toliau...

ALDONA ANKIENĖ

A † A ALDONA ANKIENĖ Mirė 2015 m. gruodžio 3 d. Gyveno Čikagoje. Gimė 1923 m. birželio 7 d., Rimšionių kaime, Pašvitinių vals-čiuje. Nuliūdę liko: sūnūs Algis ir Vytautas, anūkai Danutė su vyru Mike McDowell, Birutė su vyru Matthew Rundell, Jonathan, Kristina, Victoria, Justin, proanūkai Daniel McDowell ir Regina Rundell. …

Toliau...

TERESĖ KOLYTAITĖ SAKALAUSKIENĖ

A † A TERESĖ KOLYTAITĖ SAKALAUSKIENĖ Mirė 2015 m. gruodžio 2 d., sulaukusi 99 metų. Nuliūdę liko: marti Viktutė Galkus, duktė Danutė ir Vacys Jakovickai, anūkės Violeta ir Randy Weaver, Vida ir Jarome Ubel, Rūta Kozinski; proanūkai Brian, Andrew, Mario, Daniel, Kelly; pro-proanūkai Noah, Mia, Skylar, Luke, Lietuvoje brolienė Elytė, …

Toliau...

MARYTĖ ŠEPIKAITĖ

Su neapsakomu skausmu ir liūdesiu pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2015 m. lapkričio 29 d. tragiškai žuvo mūsų brangi ir nepamainoma A † A MARYTĖ ŠEPIKAITĖ Gimė 1949 m. rugsėjo 7 d. Čikagoje. Nuo 1959 metų gyveno Valley Glen (Van Nuys) mieste, Kalifornijoje. Velionė priklausė Šv. Kazimiero lietuvių parapijai …

Toliau...