Yearly Archives: 2015

DANUTĖ DIRVONIENĖ

A † A DANUTĖ DIRVONIENĖ mirė 2015 m. lapkričio 27 d., sulaukusi 83 metų. Danutė Koklytė-Dirvonienė gimė 1932 m. lapkričio 12 d. Ma-rijampolėje, Lietuvoje. Su tėvais 1951 m. emigravo į JAV. Baigė Mt. St. Joseph kolegiją Cincinnati, OH, gaudama verslo administracijos bakalauro laipsnį ir Midwest Montessori mokytojų kursus Čikagoje. Dirbo …

Toliau...

STASĖ ABRAITYTĖ KRIAUČELIŪNAS

STASĖ ABRAITYTĖ KRIAUČELIŪNAS mirė 2015 m. lapkričio 26 d. Gyveno Highland, IN. Gimė 1919 m. kovo 9 d. Marijampolėje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: vaikai Nijolė Macėnas, Jonas su žmona Charlene Kraulis; keturi anūkai: Vaida su vyru Steven Andrews, Edmundas su žmona Debbie Macėnas, Teodoras Kraulis ir Emilija su vyru Rob Larson; …

Toliau...

EVALDAS VELECKIS

A † A EVALDAS VELECKIS Gimė 1926 m. rugpjūčio 1 d., Lietuvoje, Kybartuose. Mirė 2015 m. lapkričio 25 d., Homer Glen, IL. Gyveno Homer Glen, IL. Nuliūdę liko: duktė Linda Veleckytė-Nussbaum su vyru Gerard; sesuo Elena Veleckytė ir brolio a. a. Alfredo Veleckio šeima Lietuvoje. Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvių …

Toliau...

VYTAUTAS VEPŠTAS

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad A † A VYTAUTAS VEPŠTAS mirė 2015 m. lapkričio 25 d. Vilniuje. Gimė 1931 m. balandžio 2 d. Panevėžyje. Gyveno Čikagoje ir pastaruoju metu Vilniuje. Priklausė Santaros-Šviesos federacijai. Nuliūdę liko: žmona Henrieta, sesuo Dana Balčienė su šeima, sesuo Laima Denhardt su šeima, sūnus Linas su …

Toliau...

LEONAS DOBKEVIČIUS DAUKUS

A † A LEONAS DOBKEVIČIUS DAUKUS Mirė 2015 m. lapkričio 24 d., sulaukęs 98 metų amžiaus. Gimė 1917 m. birželio 10 d. Taškente, Turkistane (šiandien Uzbekistane), išaugo Kaune, Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL, Brighton Parko apylinkėje. Leonas buvo a. a. Felikso ir Apolonijos Dobkevičių vyriausias sūnus ir brolis a. a. Felikso …

Toliau...

GRAŽINA ONA NORVILAITĖ ERINGIENĖ

A † A GRAŽINA ONA NORVILAITĖ ERINGIENĖ Mirė 2015 m. lapkričio 17 d. Gimė 1943 m. Švėkšnoje, Lietuvoje. Gyveno St. Petersburg, FL, Baltimore, MD, jaunystę praleido Čikagoje. Nuliūdę liko: vyras Stasys, sūnūs Kęstutis su žmona Jennifer, anūkės Gwen ir Imogen, ir Vytautas; sesuo Liucija ir bro-liai Algis, Kęstutis ir Vytautas su …

Toliau...

VIDA FRANKAITĖ MEILUVIENĖ

A † A VIDA FRANKAITĖ MEILUVIENĖ Mirė 2015 m. lapkričio 16 d. Gimė 1939 m. Mažeikiuose, Lietuvoje. Daug metų gyveno Čikagoje, o paskutinius 24 metus St. Petersburg, FL. Nuliūdę liko: sūnus Alius su žmona Cara, anūkė Emily, sūnus Linas su žmona Terese, anūkė Lina, anūkai Aleksas ir Mykolas. A. a. …

Toliau...

HORSTAS ŽIBAS

2015 m. lapkričio 16 d. netekome ilgamečio Cincinnati Lietuvių Bendruomenės nario ir JAV Lietuvių Bendruomenės veikėjo, buvusio Santaros valdybos nario   A † A HORSTO ŽIBO Horstas Žibas gimė 1931m. spalio 27 d. Klaipėdoje, Lietuvoje. Pasitraukęs į Vokietiją, Traunsteine baigė Vertėjų institutą ir įgijo teisę vertėjauti Vokietijoje. Persikėlęs į JAV, Čikagos …

Toliau...

RITA ŠIMANSKYTĖ KAVOLIENĖ

A † A RITA ŠIMANSKYTĖ KAVOLIENĖ mirė 2015 m. lapkričio 13 d., penktadienį, Carlisle, Pennsylvania. Gimė 1932 m. rugpjūčio 12 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Mokėsi Liubeko ir Neustato lietuvių gimnazijose Vokietijoje. Amerikoje studijavo Čikagos Meno institute, įgydama bakalauro diplomą. Dirbo Kristijono Donelaičio lituanistinėje šeštadieninėje mokykloje, priklausė Santaros-Šviesos organizacijai. Kartu su vyru …

Toliau...

IRENA LIUCIJA RAGAUSKAITĖ RASIENĖ

A † A IRENA LIUCIJA RAGAUSKAITĖ RASIENĖ Amžinybėn iškeliavo 2015 m. lapkričio 13 d., sulaukusi 88 metų. Gimė Kaune, Lietuvoje, šešis dešimtmečius gyveno Cambridge, MA. Nuliūdę liko: sūnūs Vitas, Tomas su žmona Brigita (Spakevičiūte), anūkės Sophia ir Alisa; sesuo Aldona Beinorienė Lipskienė su dukra Irena Beinoris; brolis Leonidas Ragas (Ragauskas) …

Toliau...