Yearly Archives: 2015

ZIGMAS URBA

A † A ZIGMAS URBA Mirė 2015 m. lapkričio 12 d., Homer Glen, IL. Gimė 1934 m. lapkričio 25 d., Lietuvoje, Švėkšnoje, Šalpėnų kaime. Gyveno Homer Glen, IL. Buvo Korėjos karo veteranas. Nuliūdę liko: žmona Aldona Gudaitytė, sūnus Paulius su žmona Melissa, duktė Judita su vyru Fred; anūkai Andrius, Amelia …

Toliau...

BRONĖ SIMONAITIENĖ

A † A BRONĖ SIMONAITIENĖ 2015 m. lapkričio 10 d. po sunkios ir ilgos ligos Autumn Woods Nursing Home, Warren, MI, sulaukusi 92 metų į Amžinybę iškeliavo a. a. Adolfo Simonaičio žmona Bronė Simonaitienė (Vaitkūnaitė). Gimė Matlaukio kaime, Suvalkijoje. Nuliūdę liko: sesuo Teresė Vaitkūnaitė, svainis Andrius Petrašiūnas, jo vaikai Liucija, …

Toliau...

VYTAUTAS ANTANAS MAŽEIKA

A † A VYTAUTAS ANTANAS MAŽEIKA Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad Vytautas Antanas Mažeika mirė š. m. lapkričio 10 d., Colbert, Georgia, sulaukęs 99 metų. Gimė 1916 m. rugsėjo 17 d. Šakių raj., Kriūkų kaime. Nuliūdę liko keturi sūnūs – Algimantas, Kęstutis, Vytautas ir Alius; šeši anūkai – John, Christina, …

Toliau...

PETER A. BULIKA

A † A Peter A. Bulika Mirė 2015 m. lapkričio 7 d. , sulaukęs 78 metų. Nuo 2011 m. gyveno Monarch Landing, Naperville, IL , anksčiau Chicago, IL. Gimė 1938 m. balandžio 17 d. Kaune , Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Vita Bulika (Vilutis) bei daug draugų. Velionis buvo sūnus a.a. …

Toliau...

VYTAUTAS BANDZIULIS

A † A Vytautas Bandziulis Mirė 2015 m. lapkričio 6 d.,  Madison, WI. Gimė 1928 m. birželio 13 d., Lietuvoje. Gyveno Madison,WI, anksčiau Chicago, Brighton Park apylinkėje ir Melrose Park, IL. Nuliūdę  liko:   žmona  Eugenija Sheuraitė; sūnus Raimondas su žmona Irene Katele; sūnėnai ir dukterėčios bei kiti giminės. A. a. Vytautas dirbo Benjamin Moore …

Toliau...

JONAS GIBAITIS

A † A Adv. JONAS GIBAITIS Mirė 2015 m. lapkričio 6 d., sulaukęs 78 metų. Gyveno Marquette Parke. Nuliūdę liko: sesuo Aldona Grigaliūnas, dukterėčia Rūta su vyru Robert Nazareth, sūnėnai Paul Grigaliūnas ir Peter (Annette) Grigaliūnas. Velionis daug metų teikė advokato paslaugas Čikagos ir jos priemiesčių lietuviams. A.a. Jonas pašarvotas …

Toliau...

VIRGIS ,,VIRGIL” P. NORKUS

A † A Virgis ,,Virgil” P. Norkus Mire 2015 m. lapkričio 6 d., Naperville, IL.  Gimė 1940 m. spalio 30 d. Kėdainiuose, Lietuvoje. Paliko giliai liūdinčius: žmoną Romą (Pauliūtę), dukrą Aldutę Gorman, žentą Russell, seseris Silviją Žiedonis su vyru Rimu ir šeima, Vidą Poffenroth su vyru Dennis ir šeima, Reginą …

Toliau...

ERIC MARON

A † A ERIC MARON 2015 m. lapkričio 5 d. staiga ištiko širdies priepuolis, jis mirė pakeliui į ligoninę. Nuliūdę liko: žmona Silvia TOTILAITĖ Maron ir giminės. Nuoširdžią užuojautą visiems reiškia jo darbo draugai ir Totilų šeima

Toliau...

VINCENTAS SAMAŠKA

A † A VINCENTAS SAMAŠKA Vincentas Samaška mirė 2015 m.lapkričio 4. Gimė Čikagoje 1926 m. rugpjūčio 14 d. Vaiku būdamas, jis su tėvais persikėlė į Lietuvą. Kai užėjo karas ir rusai okupavo Lietuvą, jis sugrįžo į Čikagą, kur jį užaugino giminės. Jis baigė Švč. Mergelės Marijos Gimimo pradžios mokyklą (Nativity …

Toliau...

TADAS/THADDEUS NAVICKAS

Pranešame savo bičiuliams ir pažįstamiems, kad mūsų dėdė, farmacininkas, kompozitorius, poetas ir rašytojas A † A TADAS/THADDEUS NAVICKAS mirė 2015 m. spalio 26 d. Coeur d’Alene mieste, Idaho valstijoje, sulaukęs 89 metų. Gimė Alytuje, muz. Stasio Navicko šeimoje. A. a. Tadas bus palaidotas vietos Šv. Tomo katalikų parapijos kapinėse. Nuliūdę …

Toliau...