Archyvas HTML 2008

2013201220112010200920082006-2007legacy

Devintieji metai po trečiojo tūkstantmečio išvakarių
Romualdas Kriaučiūnas

Knyga tautos tremties istorija besidomintiems
Laima Apanavičienė

Devintieji metai po trečiojo tūkstantmečio išvakarių

Sveikatos klausimais
Gyd. Ona Radzevičienė

Menas gimsta įvairiose situacijose

,,Kuo daugiau dirbu, tuo labiau sekasi, tad dirbti tenka dar daugiau”

Puer natus est nobia
Vytautas-Antanas Dambrava

Lietuviškas kalėdinis žiburėlis 1938–ųjų Čikagoje
Raimundas Marius Lapas

Lietuvos patirtis pasitarnauja ir kitų šalių universitetams
Aurelija Tamošiūnaitė

San Francisco lietuviai šventė Kūčias
Kristina Mattienė

Fotokonkurso ,,Šokim šokimėlį” laimėtoja

Lietuva dalyvavo NATO forume
Dalia Cidzikaitė

E. Minkštimas koncertavo JT būstinėje
Ann Charles

,,Saulutė” ir Dieviško Kryžiaus fondas
Romualdas Kriaučiūnas

,,Trečiosios bangos” jav lietuvių psichinė sveikata
Laima Zavistauskienė

Petronėlė Orintaitė ir Nėries Nekrologas
Donatas Januta

Programa sukurta. Kas toliau?
Loreta Timukienė

G. Damušytė: Laikausi nuostatos, kad darbe visada gali būti geriau
Dalia Cidzikaitė

Skaudžios netektys

,,Vaiko vartai į mokslą” narių susitikimas
Ramunė Kubiliutė

Švenčių sezonas su muzika
Aldona Rastenytė

Smagi kalėdinė mugė Lemonte
Nijolė Nausėdienė

Čikagoje įkurta Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugija

75 metai, kai Amerikoje pasibaigė taurus prohibicijos eksperimentas
Aleksas Vitkus

Nutils lietuvių šauklys
Algimantas Gečys

Taupumas ir išlaidumas
Juozas Gaila

Parapijų uždarinėjimas –prakeikimas ar palaima?
Romualdas Kriaučiūnas

2008-ieji Čiurlionio galerijai Jaunimo centre buvo sėkminga
Laima Apanavičienė

Vilniuje vyko antroji lituanistikos (baltistikos) centrų konferencija
Daiva Litvinskaitè

Jėzuitų švietimo darbai turi paramą visuose žemynuose
Dalia Cidzikaitė

,,Lietuvių dienos Orlande 2008″
Mindaugas Šatas

Vilkduobės ir spąstai
Petras Katinas

Jaunimo centro vakarienė

A. Pranckevičius apie Lietuvos vaidmenį ES viduje ir rytų regione

Paroda ,,Lietuvos jėzuitų provincijai – 400 metų”
Laima Apanavičienė

XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas

Simpoziumai turi vykti
Laima Apanavičienė

Mokomės iš bitelių
Danutė Grajauskienė

Kelias iš širdies į širdį
Audronė Sidaugienė

Lietvos kariuomenės įsteigimo paminėjimas Čikagoje
Antanas Paužuolis

Padėkos diena ir amerikietiško gyvenimo nuotrupos
Aleksas Vitkus

K. Prunskienė apie susižavėjimą diržų susiveržimo politika
Dalia Cidzikaitė

Žaismingas aktorės D. Michelevičiūtės žodis NY lietuviams
Jurgita Raškevičiūtė

Bažnyčių uždarymas palietė ir Clevelandą
Aurelija Tamošiūnaitė ir Dalia Cidzikaitė

Detroito lietuviai iškilmingai paminėjo 90-ąją Lietuvos kariuomenės sukaktį
Regina Juškaitė-Švobienė

Patarimai gyvenimui iš mirties patalo
Romualdas Kriaučiūnas

Poezija – meninis fonas diskusijoms apie Lietuvą
Jolanta Bačiulytė

Tiltas, jungiantis kartas
Sigita Šimkuvienė-Rosen

A.P.P.L.E. bendrija – nuo 1990–tųjų iki 2008–tųjų
Irena Ross

Kalifornijos lietuvių kredito sąjungai — 40!
Regina Gasparonienė

Kas Lietuvoje — Lietuvai
Juozas Gaila

Amerikos vyskupams rūpi dialogas su Obama
Aleksas Vitkus

Varpai skamba, tik nežinia, kurioje bažnyčioje
Gražina Kriaučiūnienė

Uzeigos ,,Mongolian” užuovėjojė
Edmundas Petrauskas

Per tamsu — Puikus koncertas

90 metų nuo Lietuvos kariuomenės įsteigimo
Romualdas Kriaučiūnas

Nauji vėjai, geri užmojai
Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė

Kada keliaujama žvaigždynais
Raimundas Marius Lapas

Kabutės, klaustukai ir skaidrumas
Aleksas Vitkus

Metinis ŠALFASS suvažiavimas
Žilvinas Bublis

Jaunimo stažuotės Lietuvoje: kas tai?
Aurelija Tamošiūnaitė

Pirmosios rudens Mišios Lietuvių misijoje
Elvyra Vodopalienė

Philadelphia telkinyje veiklos netrūksta
Algimantas Gečys

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) – Seimas
Edvardas Šulaitis

Eglė Juodvalkė aplankė UIC studentus
Aurelija Tamošiūnaitė

Floridoje — sezono atidarymo šventė

JAV LB Kultūros premijos

Šv. Kryžiaus bažnyčia skelbia “rožių akciją”
Aurelija Tamošiūnaitė

XIV Mokslo ir kūrybos simpoziumas – jau čia
Romualdas Kriaučiūnas

Lūžis
Juozas Gaila

Sveikiname Latviją jai švenčiant 90-mečiu
G ediminas Indreika

Iš “Lietuvos vaikų vilties” padangės
Aldona Šmulkštienė

Pradėję su Washington, kitąmet turėsime Obama
Aleksas Vitkus

“Pro musica” choras New Yorke
Jurgita Raškevičiūtė

Draugo Fondo suvažiavimas

Gytis Lukšas: ,,Čikaga tampa ir ‘mano miestu”
Loreta Timukienė

Ypatingos Vėlinės
Raminta Vilkienė

Renginiai skirti Lietuvos 1000-mečiui paminėti
Dalia Cidzikaitė

Traukinys vis dar važiuoja, bet tuštėja
Romualdas Kriaučiūnas

Pabudome ir kelkimės
Raimondas M. Lapas

Dainaviškiai pasiilgsta dainavimo, draugų ir…
Loreta Timukienė

Iškilmės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse
Antanas Paužuolis

Paskutiniai tradicinės žurnalistikos mamutai
Dalia Cidzikaitė

Muzikos karaliaus inauguracija
Regina Juodeikienė

Šaukštai po pietų
Aleksas Vitkus

Šios kelionės metu arkivyskupas gilinosi į sielovados reikalus
Dalia Cidzikaitė

Čikagoje įvyks SLA seimas
Edvardas Šulaitis

Bankai, finansai, partijos
Juozas Gaila

,,Vėlinės – viena iš gražiausių švenčių”
Romualdas Kriaučiūnas

Būtina išpildyti kiekvieno dailininko norą
Laima Apanavičienė

Festivalis be žiūrovų: aš ten buvau, o Jūs?
Dalia Cidzikaitė

“Auksinio kamuolio” turnyra
Laurynas R. Misevičius

Poetai skaitė savo eiles
Jurgita Raškevčiūtė

Pasivaikščiojimas vaikystės takeliais
Ramunė Kubiliūtė

,,Draugas” atšventė savo 99–erių metų jubiliejų

Pamažu, pamažu… gerumu, gerumu…
Ramunė Kubili ūtę

Išeivijos kultūrinis palikimas—Žydronė Kolevinskienė
Petras Petrutis

Latvis, išmokęs lietuviškai
Uldis Balodis,

Filmas apie Lietuvą, kurį amerikiečiai sukūrė amerikiečiams
Dalia Cidzikaitė

Californijos stadione skambėjo ,,Lietuva!”
Donatas Januta

Algimanto Kezio gimtadienio šventė Čiurlionio galerijoje
Laima Apanavičienė

Stalino dvasia Rusijoje dar gyva
Aleksas Vitkus

LB apylinkių renginiuose – drabužių kūrėja
Sigita Šimkuvienė–Rosen

Lietuvos Vyčiai – Pasaulio tautų šventėje
Mildred Jagiella

Viešnia iš Šiaurės
Romualdas Kriaučiūnas

Dviguba West Lafayette lietuvių šventė
Aldas Kriaučiūnas

Buvusiai JAV valstybės sekretorei rūpi Amerika
Dr. Viktoras Stankus

Lietuvių ir amerikiečių spauda apie ,,Draugą”
Dalia Cidzikaitė

Jei sėdėsime rankas sudėję, lietuviškos muzikos niekas ir nežinos — Frances Covalevsky
Laima Apanavičienė

XII Teatro festivaliui pasibaigus

“Dainuoju dainą” Vilniuje—

Charles Halka
Petras Petrutis

Skaičiai, sukaktys ir numerologija
Romualdas Kriaučiūnas

Kitoks žvilgsnis į 1938 metų Muencheno paktą
Aleksas Vitkus

Lietuvos Dukterys šventė jubiliejų
D. Bindokienė

Duobėtas dvigubos pilietybės kelias
Liūda Rugienienė

90 metų Dievo ir žmonių tarnyboje
Ses. Ona Mikailaitė

Išeivijoje nuskambėjo Lietuvos tūkstantmečio aidas
Laima Apanavičienė

R. Vacius ir Lietuviškos spalvos Flyway filmų festivalyje
Aurelija. Tamošiūnaitė

Lietuvos rinkimai 2008

Pasikalbėkime su mokytoja
Audronė Sidaugienė

,,Teatras – visų mūsų vaikystės svajonė”—Jūratė Mikulevičienė.
Loreta Timukienė

Filatelistų draugija “Lietuva” skaičiuoja nuveiktus darbus
Violeta Rutkauskienė

,,Draugo” žiburys neužges
Marijia Remienė

Nupjausiu žolę, jei…
Juozas Gaila

,,Važiuojame kitų pasižiūrėti ir savęs parodyti”— Danutę Balčiūnienę.
Loreta Timukienė

“Eichstatter Kurier” atgarsiai apie Adamkaus apsilankymą
Romualdas Kriaučiūnas

Su socialinės demokratijos idealo žiburiu
Vidmantas Valiušaitis

Šiliniai atlaidai Kanados Londono Šiluvoje
Edmundas Petrauskas

Su socialinės demokratijos idealo žiburiu
Ona Radzevičienė

Lietuvai turbūt kaip niekada reikia išeivijos sukauptos patirties—L. Donskis
Dalia Cidzikaitė

XII Lietuvių teatro festivaliui artėjant—Daiva Botyrienė
Loreta Timukienė

Kvietė Palaimintojo J. Matulaičio tarnysčių mugė
Laima Apanavičienė

Lietuvos rinkimai—2008—Vytautas Bogušis
Loreta Timukienė , Dalia Cidzikaitė

Lietuvių Bendruomenės (LB) rudens gegužinė Washington, DC priemiestyje
Elvyra Vodopalienė

Ir vėl apie Lietuvius ir Žydus
Donatas Januta

Visuomeninėje vadyboje moterų vis dar daugiau
Romualdas Kriaučiūnas

Lietuvių opera turi gyvuoti!
Laima Apanavičienė

Sveikatos klausimais
Dalius Kedainis, MD

Išsaugokime Aušros vartų bažnyčia
Ramutė Žukaitė

,,Ū! A! Šiluva!”
Dalia Cidzikaitė

,,Jei myli tai, ką darai – tai gali suteikti džiaugsmo ir kitiems”
Loreta Timukienė

JAV LB XVIII Tarybos trečiajai sesijai artėjant
Sigita Šimkuvienė-Rosen

Ar tikrai visi juodaodžiai Amerikoje yra skriaudžiami?
Aleksas Vitkus

J. Vidžiūnas-Laimingas daug metų atidavęs Lietuvių operai
Laima Apanavičienė

R. Ozolas atsako į klausimą dėl dvigubos pilietybės
Liūda Rugienienė

Rusijos grėsmė: tylėti negalima
Paulius Saudargas

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje paminėjimas Marquette Park parapijoje
Loreta Timukienė

Junkimės į puotą!
Stasė Semėnienė

Jei būtų iš Marso
Juozas Gaila

Ne vien tik lietuvių parapijos uždaromos
Algimantas S. Gečys

Sarah Palin Obama ir McCain planus daro sudėtingesnius
Aleksas Vitkus

Apie įsivaikinimo galimybes Lietuvoje
Aurelija Tamošiūnaitė

Panevėžio veiklios moterys dalyvauja ne tik politikoje
Loreta Timukienė

Ką darysime su palikimu?
Vitalija Dunčienė

Socialinio teisingumo stygius Lietuvoje
Dr. Paulius Saudargas

Tęsiu savo šeimyninę kultūrinę tradiciją—Švėgžda von Bekker
Laima Apanavičienė

Vieno aukuro istorija
Algimantas Damijonaitis

Lietuvos rinkimai 2008: I. DEGUTIENĖ
Dalia Cidzikaitė

Pamąstymai prieš naujuosius mokslo metus
Audronė Sidaugienė

Visur gerai – stovykloje geriausia!
Ramunė Kubiliūtė

Apsireiškimo Šiluvoje 400 m. sukaktis paminėta iškilmėmis Cicero, IL
Edvardas Šulaitis

Turėjau polinkį matematikai ir griežtiesiems mokslams-Vytas Bradūnas
Ramunė Kubiliūtė

Aštuoni JAV lietuvių išeivijos stebuklai
Romualdas Kriaučiūnas

Stengiuosi ateiti ten, kur reikia-

Violeta Mitkutė Gedgaudienė
Marija Remienė

Nustebino bendramintiškumas, vieningumas, tikslo turėjimas
Gintare Raugalyte

Mes padovanojome vaikams ,,Šypseną”
Vilija Staškevičienė

Man o sekmadienis
Juozas Gaila

Lietuvos jėzuitų provincijai — 400 metų
Dalia Cidzikaitė

Monografiją, skirtą Leonardui Šimučiui
Petras Petrutis

A. Mazuronis: ,,Eidamas į Seimą, aš sakau ‘Ne'”

Ar ne per daug liaupsinimo?
Aleksas Vitkus

Apsireiškimo Šiluvoje jubiliejaus paroda
Birutė Prasauskienė

Leninai vs. kiaušiniai
Donatas Januta

Turime skaitytojų laiškų ,,karalių” ir karalienę”
Romualdas Kriaučiūnas

Panevėžiečiai apie panevėžiečius
Laima Reiss

Dainava – mūsų Lietuva
Jonas Urbonas

Ar moralu mainikauti Gruzijos nepriklausomybė?
Liūda Rugienienė

,Draugo” šimtmečiui artėjant

Šv. Andriejaus parapijiečiai nenori gyventi nuolatinėje baimėje
Algimantas Gečys

XIII Lietuvių tautinių šokių šventės leidinį pavarčius
Ramunė Kubiliūtė

Pokalbis su buvusiu gen. konsulu Čikagoje Arvydu Daunoravičiumi

Jaunasis Lukas vėl šventė pergalę
Edvardas Šulaitis

Internete – žurnalas vaikams ,,Eglutė”
Daiva Navickienė

“Išdidūs lietuviai tampa gerais amerikiečiais”
Regina Juškaitė-Švobienė

Ko suaugusieji mokosi Indianapolio lituanistinėje mokykloje?
Aldas Kriaučiūnas

Panevėžyje rinkosi Keramikai
Laima Apanavičienė

Kas nori mano balso – atsiliepkite!
Romualdas Kriaučiūnas

,,Europai bus gėda, jei nesugebės apginti mažos Gruzijos”

Tikiuosi būti gurkšniu šviežio oro Lietuvos politiniame gyvenime
Jurga Vidugirienė

Imperijų veidmainystė
Robertas Grigas

Drąsa ar akiplėšiškumas?
Aleksas Vitkus

Vasario 16-osios gimnazija neprarado savo svarbos
Andrius Šmitas

Deimančiukas, įtvirtintas į gražią lietuvybės karūną
Marytė Sandanavičiūtė-Newsom

Dienoraščio nuotrupos
Juozas Gaila

Kito iššūkis kinui
Raimundas Marius Lapas

Olimpinės žaidynės: seni ir nauji iššūkiai
Tomas Viluckas

Kaip mes vertiname susitikimą su LGAVO “Sugrįžus”
Monika Ramanauskaitė

Teroro liudininkai ir laisvės kovotojai
Gediminas Indreika

1950-tais atplaukėme ne į tą Ameriką!
Romualdas Kriaučiūnas

Išeivijoje buvimas neatleidžia mūsų nuo pareigų
Laima Apanavičienė

Atostogos, kurių ne vienas pavydės
Violeta Pakalniškienè

Dariaus ir Girėno skrydį paminėjo New Yorko lietuviai
Laurynas R. Misevičius

Tautos ar valstybės piliečiai?
Paulius Saudargas

Daugiau apie ginklų kontrolę Amerikoje
Aleksas Vitkus

Smagi Vidurio Vakarų apygardos gegužinė

,,Moterys – liaunos, o tų vyrų miklumas…”
Dr. Viktoras Stankus

,,Veto”” audra arbatos puodelyj e
Jonas Daugirdas, Ona Daugirdienè

,,Draugo” dėmesys Amerikos lietuvių gyvenimui – Romualdo Kriaučiūno pokalbis su dienraščio vyr. redaktore

Esu įrankis Dievo rankose
Laima Apanavičienė

Australijos lietuvių noras – dviguba pilietybė
Petras Petrutis

Komunizmo aukos
Enata Skrupskelytė

A. Kezys – Dešimtmečio darbai – vienoje knygoje
Laima Apanavičienė

Žemė dreba, kai mes šokam!

94-tąjį kartą Lietuvos Vyčiai ruošia LIETUVIŲ DIENAS
Onutė Klizas-Wargo

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė žino savo vertę
Vytautas Volertas

Ar Amerikos politikos kieme viskas švaru?
Aleksas Vitkus

Pagrūmojimai iš prerijų mies
Jonas Šarka

,,Draugo” šimtmečiui artėjant

Čikagos kultūros centre vėl matysime Lietuvos menininkių darbus
Laima Apanavičienė

TADAS KORRIS: Geram muzikantui reikia jausmų ir aistros
A. Tamošiūnaitė

Mūšis dėl pilietybės
Dalia Cidzikaitė

D. Varnienė: ,,Sapnavau didelį sapną…”
Dalia Cidzikaitė

Iš susitikimo su LGAVO ,,Sugrįžus” nariais
Loreta Timukienė

Uzmirštieji
Donatas Januta

Dariaus ir Girėno istorinio skrydžio paminėjimas Čikagoje .

Matulaičio namų 40 metų minėjimas
Aldona Prapuolenytė

Nuotolinis mokymas(is) – pasirinkimo galimybė grįžtantiems?
Loreta Timukienė

Atgarsiai iš XIII Lietuvių tautinių šokių šventės Los Angeles, CA
Dalia Cidzikaitė

Keisti pastarieji JAV Aukščiausiojo Teismo sprendimai
Aleksas Vitkus

Sveikinant ,,Draugą”su 99-tuoju gimtadieniu!
Marija Remienė

Dialogas privalo būti tęsiamas
Dalia Cidzikaitė

Ar geros rankos neubagauja?
Romualdas Kriaučiūnas

“Lituanica” skrydžiui – 75-eri
Petras Petrutis

,,Lietuvių dienos” 2008, Summit, Illinois

Paminklo komunizmo aukoms atminti vienerių metų sukaktis
Monika Ramanauskaitė

Išeivijos Lietuvių tautinių šokių švenčių istorija
Laima Apanavičienė

Okeonologas Vytautas Klemas
Loreta Timukienė

CEEC diskutavo Vidurio ir Rytų Europos klausimais
Monika Ramanauskaitė

Lietuvių fondo paskirstyta parama atspindi pokyčius fonde
Dalia Cidzikaitė

Kasdieninio gyvenimo nuobiros prieš 53 metus
Romualdas Kriaučiūnas

LR Užsienio reikalų ministras kvietė mylėti Lietuvą tokią,kokia ji yra
Dalia Cidzikaitè

Gyvas Philadelphia LB apylinkės metinis susirinkimas
Algimantas Gečys

Ar kviečiame kad verkšlentu?
Juozas Gaila

Spalvingasis M. Rosenthalio pasaulis
Laima Apanavičienė

Joninės, Joninės, Joninės…
Laima Apanavičienė

Lietuvių Fondo vaidmuo puoselėjant lietuviškų organizacijų kapitalą
Rimas Domanskis

Joninės, Joninės…
Laima Apanavičienė

Nauja LB apylinkė Florida valstijoje
Sigita Šimkuvienė-Rosen

Dar tik treji
Danutė Balčiūnienė

Septyni JAV lietuvių išeivijos stebuklai – kas jie?
Romualdas Kriaučiūnas

Dainava vėl kviečia mokytojus
Laima Apanavičienė

AABS kryžkelėse – 21-oji AABS konferencija
Ramunė Kubiliūtė

Algį Budrį (1931–2008) palydint
Aurelija Tamošiūnaitė

Savo tėvynės verti sūnūs
Dr. Rimantas Gintaras

Traukiniu į Čikagą su Lietuvos pasu
Romualdas Kriaučiūnas

Rašoma monografija apie Leonardą Šimutį (1892–1975)
Petras Petrutis

Izraeliui reikia tikrų draugų
Aleksas Vitkus

Palydos į Šokių šventę Los Angeles
Ramunė Kubiliūtė

Grand Rapids, MI
Gražina Kamantienė

Festivalis Maryland valstijoje
Juozas Gaila

Vaikams reikia sektinų pavyzdžių!
Romualdas Kriaučiūnas

Londone iškilmingai paminėtas Sąjūdžio 20-metis
Darius Furmonavičius

,,Dainuok, širdie, gyvenimą”
Beata Čiurlionienė

Susitikimas Philadelphia
Vitalija Dunčienė

Sovietinė kultūra: nepavykęs sovietinės modernybės projektas?
Audronė V. Škiudaitė

Madison lietuvių telkinys – išvykus norisi grįžti
Dalia Cidzikaitė

Gailai turėtų būti gėda
Juozas Gaila

Meno8Dienos – 2008 m. rugpjūčio 24-31 d.
Liuda Žiaugrien

Prieš emigruojant reikia įvertinti galimas pasekmes
Loreta Timukienė

SOS – parapijų archyvinės medžiagos išsaugojimas
Dalė Lukienė

Aušros Vartų bažnyčia: ar sugriovimas — vienintelė galimybė?
Ann Charles

TMID Lituanistinio švietimo poskyrio tikslas
Laima Apanavičienė

Nepasiduodame – krutame, planuojame, veikiame
Alg. S. Gečys

New Haven apylinkė
Sigita Šimkuvienė

Ar priimdami paramą vien tik skriaudžiame Lietuvą?
Algimantas S. Gečys

ŠALFASS ir jo didenybė krepšinis susitiko Detroite
Audronė Sidaugienė

Indianapolio LB – puiki lietuviška salelė
Sigita Šimkuvienė–Rosen

Vilnius dūksta dėl muzikanto Frank Zappa
Juozas Gaila

A.P.P.L.E. veikla – nuo Atlanto iki ramiojo vandenyno
Ritonė Rudaitienė

Kelios akimirkos iš a.a. dr. Petro Kisieliaus žemiškos kelionės
Bronius Nainys

Visų lietuvių bažnyčių išgelbėti negalėsime
Algis Lukas

Išperėjome gegužiuką
Juozas Gaila

Užsidaro šalpos organizacija BALFas
Elvyra Vodopalienė

LF išplaukė į plačius lietuvybės vandenis
Dalia Cidzikaitė

Kitokios kalbos ilgesys
Juozas Gaila

Vienintelė JAV lietuvių išeitis yra bendruomenės gyvumas
Dalia Cidzikaitė

Šiūmetinės sielovados konferencijos šūkis – aktyvi veikla ir atsakomybė
Dalia Cidzikaitė

Motinos įvaizdis tada ir dabar
Aldona Kamantienė

Sunny Hills LB apylinkės lietuviai
Sigita Šimkuvienè-Rosen

Bostono dainuojanti valdyba palaiko New York lietuvius
Rima Girnius

Tradicijos ir meno šventė!
Stasė E. Semėnienė

Tvirtinami pamatai parapijos išlikimui
Alg. S. Gečys

Ubagavimas ar bendravimas?
Romualdas Kriaučiūnas

D. Navickienė: Atsisakyti JAV, Kanadoje ir kitur gyvenančių lietuvių užnugario būtų neprotinga
Dalia Cidzikaitė

Atsakymai į Vitalijos ir Jono Dunčių atvirą laišką PLB vadovybei
R. Narušienė, D. Navickienė

Atviras laiškas JAV ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenių vadovybėms
Vitalija ir Jonas Dunčiai

R. Narušienė: Išimtis turėtų būti daroma pagal užsienio lietuvių pasirinkimą tęsti savo tautiškumą
Dalia Cidzikaitė

Ar bus uždaryta dar viena lietuviška bažnyčia JAV?
Aurelija Tamošiūnaitė

Išreikšti tai, kas arčiausia širdies — lietuvišką dainą ir muziką
Dalia Cidzikaitė

Nepriklausomybės sukaktys apjungė visas bangas ir kartas
Alg. S. Gečys

Cleveland lituanistinės mokyklos – sukaktuvininkės
Vida Bučmienė

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas
Janina Čikotienė

Septynios Lietuvos vyriausybės “nuodėmės
Aleksas Vitkus

Labai vertinu savo senelių lietuvišką kilmę
Gražina Kamantienė

Egidijus Aleksandravičius: Gal iš tiesų reikia emigruoti… kad grįžtum
Dalia Cidzikaitė

Saulius Anužis – šių dienų bačkininkas
Romualdas Kriaučiūnas

Čikagoje įkurta nauja mokykla
Loreta Timukienė

A. Kronkaitis — apie teismų sistemą, korupciją ir energetiką Lietuvoje

V. Landsbergis Amerikai priminė jos įsipareigojimus Lietuvai ir kvietė drauge priešintis blogiui

Mūsų dienų graudūs verksmai
Edmundas Petrauskas

Pokalbis su LNK televizijos žurnaliste Jolanta Svirnelyte
Ingrida Bublienė

Nepriklausomybės šventės – pagarbos ir džiaugsmo išraiška
Romualdas Kriaučiūnas

Lietuvių tautos išlikimo galimybės ir svarba XXI amžiuje
Rimtautas Marcikevicius

Kas suka gyvenimo laikrodį į priekį?
Romualdas Kriaučiūnas

I. Čiapaitė: Spektaklis bus gyvas.
Dalia Cidzikaitė

Vytas Maciūnas: Tikiuosi, jog šis politinį atspalvį turintis įvykis nesugadins šokių šventės

Dvigubų pilietybių ir žalių kortų medžioklės
DONATAS JANUTA
1. PIRMOJI BANGA
2. DYPUKAI
3.TREČIABANGIAI
4. PABAIGA

2013201220112010200920082006-2007legacy